Base description which applies to whole site

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Introductie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ondersteunt de uitvoering van emissiehandel en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels. De NEa doet dat op transparante en rechtvaardige wijze, waarbij ze een effectieve en efficiënte uitvoering nastreeft. Op deze wijze wil de NEa emissiehandel betrouwbaar en vertrouwd maken. Vanaf begin 2011 is de NEa ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein.

Producten en diensten

De verwachting is dat de NEa medio 2011 alsnog tot een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zal zijn omgevormd. De baten-lastendienst NEa zal dan niet meer onder eindverantwoordelijkheid van de minister van IenM opereren waar het gaat om de uitvoering van de wettelijke taken van de NEa, maar onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig het ZBO zal zijn. Vanaf dat moment ondersteunt de baten-lastendienst NEa het bestuur in de uitvoering van haar wettelijke taken. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om een drietal hoofdtaken: verlenen en actualiseren van emissievergunningen, beheren van de CO2–  en NOx–  registers en toezicht en handhaving van de wetgeving. In de loop van 2011 zal nader in beeld moeten worden gebracht op welke wijze de NEa de hoofdtaken op het gebied van biobrandstoffen zal gaan invullen.

De begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van de batenlastendienst NEa
 

Realisatie 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

opbrengst IenM

6 773

6 578

7 815

7 557

7 157

6 923

6 862

opbrengst derden

4

           

rentebaten

 

2

         

bijzondere baten

3

           

Totaal baten

6 780

6 580

7 815

7 557

7 157

6 923

6 862

               

Lasten

             

apparaatskosten:

             

– personele kosten

4 503

4 537

5 085

4 912

4 643

4 489

4 457

– materiële kosten

1 761

1 710

2 180

2 107

1 991

1 925

1 911

rentelasten

4

42

69

58

43

29

14

afschrijvingskosten:

             

– materieel

14

11

1

       

– immaterieel

63

280

480

480

480

480

480

bijzondere lasten

             

Totaal lasten

6 345

6 580

7 815

7 557

7 157

6 923

6 862

               

Saldo van baten en lasten

435

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Opbrengst IenM

De opbrengst van IenM betreft de verwachte inkomsten die voortkomen uit de opdracht van de directie Klimaat en Emissie. In de opbrengst van 2012 zijn ook de werkzaamheden voor de projecten Validatie en Biobrandstoffen opgenomen. De definitieve opbrengst hangt af van de nog vast te stellen kostprijzen en de te leveren producten en diensten. Doordat de Europese wet- en regelgeving voor CO2-emissiehandel nog voortdurend verandert, is het moeilijk om het aantal producten in de toekomst goed in te schatten. De kostprijzen van de producten zullen kostendekkend worden vastgesteld want de NEa heeft geen winstoogmerk. In het overzicht doelmatigheidsindicatoren staan de baten naar productgroep gespecificeerd.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten laten een lichte daling zien. Naarmate de EU de emissiehandel op meer bedrijven van toepassing laat zijn zal het aantal bedrijven dat deelneemt aan de emissiehandel eveneens toenemen. De groei van het aantal producten zal door de NEa grotendeels worden opgevangen via efficiencyverbetering, waardoor extra inhuur zo veel mogelijk achterwege blijft. Er zal nog nadere besluitvorming nodig zijn rond de personele inzet op het gebied van biobrandstoffen.

Binnen IenM is de taakstelling «Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO’s» uit het Regeerakkoord gedifferentieerd verdeeld naar verschillende onderdelen van het ministerie(zie ook de toelichting onder artikel 98 in de begroting van HXII). Ook de nog geparkeerde taakstellingen van het kabinet Balkenende IV zijn op basis van deze verdeling toebedeeld en vervolgens financieel ingeboekt.

De invulling bestaat uit combinaties van efficiencymaatregelen en takenreducties/-versoberingen.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen, communicatie etc. In de huisvestingsbudgetten zijn de gevolgen van de taakstelling Rutte verwerkt, daarbij is de norm van 0,7 werkplek per FTE gehanteerd.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (in € 1 000) van de baten en lastendienst NEa
 

Realisatie 20101

20111

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening-courant RHB 1 januari 2012 + stand deposito rekening

1 193

1 353

1 364

1 365

1 365

1 365

1 365

               

2. Totaal operationele kasstroom

1 366

291

481

480

480

480

480

               

3a. totaal investeringen (-/-)

– 1 080

– 1 400

– 1 000

       

3b. totaal desinvesteringen (+)

             

3. Totaal investeringskasstroom

– 1 080

– 1 400

– 1 000

       
               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (-/-)

             

4b. eenmalige storting door moederdepart. (+)

             

4c. aflossingen op leningen (-/-)

– 126

– 280

– 480

– 480

– 480

– 480

– 480

4d. beroep op leenfaciliteit (+)

 

1 400

1 000

 

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

– 126

1 120

520

– 480

– 480

– 480

– 480

               

5. Rekening courant RHB 31 december 2012 + stand deposito rekening (=1+2+3+4)

1 353

1 364

1 365

1 365

1 365

1 365

1 365

1

Maximale roodstand 0,5 miljoen Euro

Toelichting

Investeringskasstroom

De investeringen in 2012 hebben betrekking op het bouwen van een biobrandstoffen register.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit in 2012 is ter financiering van de investering in de bouw van een biobrandstoffen register. De raming van de aflossingen is gebaseerd op de begrote leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheidsindicatoren

In het algemeen kan worden gesteld dat de NEa op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel binnen Nederland vervult. De doelmatigheidsindicatoren in onderstaande tabel laten de komende jaren verbeteringen zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Doelmatigheidsindicatoren
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kostprijzen per product (x € 1):

             

Vergunningaanvragen (per vergunning)

4 029

3 626

3 660

3 678

3 641

3 605

3 569

Onderhoud dossier (per dossier)

852

1 162

711

715

708

701

694

Audits (per audit)

   

7 024

6 919

6 815

6 713

6 612

Ad hoc onderzoeken (per onderzoek)

   

6 712

6 611

6 512

6 414

6 318

Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag)

   

424

418

411

405

399

Infodesk (per vraag)

   

138

136

134

132

130

Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer)

   

601

592

583

574

566

Helpdesk en registeradministratie

924

832

         
               

Tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

107

85

84

83

82

81

80

Midden

136

95

94

93

92

91

90

Hoog

139

116

115

114

113

112

111

               

FTE totaal (excl. externe inhuur en biobrandstoffen)

36

43

43

43

43

43

43

               

Omzet per productgroep (x € 1 000)

             

Vergunningaanvragen (p*q)

117

156

91

90

89

87

86

Onderhoud dossier (p*q)

399

593

359

354

348

343

338

Validatie en toewijzing rechten luchtvaart

   

81

79

75

74

73

Toezicht en handhaving

1 864

1 785

         

Audits (p*q)

   

1 004

982

934

906

893

Ad hoc onderzoeken (p*q)

   

470

456

436

423

417

Diepte- en themaonderzoeken

   

250

240

225

215

223

Handhaving

94

204

209

204

194

190

185

Bezwaren en beroepen

   

83

81

77

76

75

Afsluiten handelsjaar (p*q)

   

212

209

206

203

200

Infodesk (p*q)

   

235

231

228

224

221

Registeradministratie (p*q)

   

571

562

554

546

537

Helpdesk en registeradministratie

905

1 080

         

Registeronderhoud

769

1 370

959

938

889

870

864

Rekeningbeheer overheid

   

88

86

82

81

80

Fraudebestrijding

   

43

42

39

38

37

Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming

   

350

342

315

308

300

Advisering en beleidsafstemming

203

230

         

Toewijzing rechten nieuwkomers

   

96

94

90

88

87

Overige producten/diensten

974

240

132

129

120

120

119

Projecten

1 448

920

2 582

2 438

2 256

2 131

2 127

Totaal

6 773

6 580

7 815

7 557

7 157

6 923

6 862

               

Saldo van baten en lasten (%)

6,42

0

0

0

0

0

0

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Validatie& vergunningen

             

% vergunningen verleend binnen wettelijke termijn

97%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

% meldingen afgehandeld binnen wettelijke termijn

88%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

Aantal bedrijven met een vergunning

468

510

500

510

520

540

550

               

Registratie Emissiehandel

             

Register CO2 online

99,5%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

Register NOx online

99,7%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

Toezicht en handhaving

             

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers

110

92

87

77

77

62

70

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef

Nvt

30

30

30

30

30

30

Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators

1

17

10

10

10

10

10

Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven

89

80

80

80

80

80

80

Aantal uitgevoerde thema onderzoeken

1

3

4

4

4

4

4

               

Algemeen

             

Aantal gegronde klachten over uitoefening taken

0

<3

<3

<3

<3

<3

<3%

Aantal ongegronde klachten over uitoefening taken

0

<2

<2

<2

<2

<2

<2

% klachten afgerond binnen wettelijke termijn

Nvt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tevreden belanghebbenden

69%

>70%

>65%

>65%

>68%

>69%

>70%

Ontevreden belanghebbenden

8%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

63%

>56%

>58%

>60%

>62%

>64%

>65%

Toelichting

% meldingen en vergunningen

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Registers CO2 en NOx online

Met deze percentages wordt de beschikbaarheid van beide registers weergegeven.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis.

Licence