Base description which applies to whole site

4.1 Bijlage ZBO’s en RWT’s

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel(en)

Realisatie Apparaatsuitgaven 2010

(in € mln.)

URL

Dienst Wegverkeer (RDW)

X

X

keuren en registreren voertuigen/onderdelen

32.01

 

www.rdw.nl

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

X

X

luchtverkeersbegeleiding

35.03.02

 

www.lvnl.nl

Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

X

X

afnemen div. mobiliteitsexamens

32.01

 

www.cbr.nl

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

X

X

afgeven vergunningen

35.04.04

 

www.niwo.nl

Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN)

 

X

slottoewijzing

n.v.t.

 

www.slotcoordination.nl

Innovam Branche Kwalificatie Instituut van de stichting VAM (IBKI)

X

X

afnemen examen rij-instructeur, APK-keurmeester

n.v.t.

 

www.ibki.nl

stichting Vaarbewijzen en Marifoon Examens (VAMEX)

X

X

afnemen examen klein vaarbewijs

n.v.t.

 

www.vamex.nl

Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV).

x

x

inschrijven eigen vervoer

34.01.06

 

www.siev.nl

Bevoegde Autoriteiten Rijnvaart

 

X

div. bevoegdheden

n.v.t.

 

n.v.t

Havenbeheerders

 

X

zorgdragen voor ontvangstinrichtingen voor scheepsafval

33.02.02

 

div.

Rijkshavenmeester Rotterdam

X

X

havenverkeersleiding

33.02.02

 

www.portofrotterdam.com

Nationale Loodsencorporatie (NLC)

div

div

beloodsen van schepen

33.02.02

 

www.loodswezen.nl

Regionale Loodsencorporaties (RLC’s)

X

X

beloodsen van schepen

33.02.02

 

www.loodswezen.nl

Klassebureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965

 

X

klassificeren van schepen

n.v.t.

 

div.

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen

 

X

keuren pleziervaartuigen

n.v.t.

 

div.

Keuringsinstanties Scheepsuitrusting

 

X

keuren scheepsuitrusting

n.v.t.

 

div.

Keuringsartsen Scheepvaart

 

X

medische keuring

n.v.t.

 

div.

APK-erkenninghouders

 

X

keuren motorvoertuigen

n.v.t.

 

div.

Commissie Examens Scheepswerktuigkundigen

 

X

afnemen examens scheepswerktuigkundigen

n.v.t.

 

n.v.t.

Commissie Stuurliedenexamens

 

X

afnemen examens stuurlieden

n.v.t.

 

n.v.t.

Commissie Zeevisvaartexamens

 

X

afnemen examens zeevisvaart

n.v.t.

 

n.v.t.

Landelijke Examencommissie verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen (scheepvaart)

 

X

afnemen examen verkeersinformatie- en aanwijzingen

n.v.t.

 

n.v.t.

Regionale Examencommissies verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen (scheepvaart)

 

X

afnemen examen verkeersinformatie- en aanwijzingen

n.v.t.

 

n.v.t.

Examencommissies luchtvaart

 

X

afnemen luchtvaartexamens

n.v.t.

 

n.v.t.

Commissie van advies inzake opleidingen en examens betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht

 

X

adviseren over opleidingen en examens vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

33.01

 

n.v.t.

Examencommissies Loodsen

 

X

afnemen loodsenexamens

33.02.02

 

n.v.t.

Commissie van Beroep Loodsenexamens

 

X

beroepsinstantie loodsenexamens

33.02.02

 

n.v.t.

Commissie voor Beroep WRM 1993

 

X

beroepsinstantie examen rij-instructuur

n.v.t.

 

n.v.t.

HISWA-vereniging

X

X

afgeven fabriekscodes

n.v.t.

 

www.hiswa.nl

Stichting Scheeps Afvalstoffenen Vaarbewijzen Binnenvaart (SAB)

X

X

afgeven olieafgifteboekje

36.04.03

 

www.sabni.nl

ProRail

X

 

beheren spoorinfrastructuur

13.02

314 (excl. BTW)

www.prorail.nl

Nederlands Loodswezen BV

X

 

faciliteren beloodsen schepen

33.02.02

 

www.loodswezen.nl

KIWA

X

 

Vergunningverlening voor ILT

38.01

 

www.kiwa.nl

Regionale luchthavens

X

 

div

35.01.05

 

div.

Dienst voor het Kadaster

en de openbare registers

X

X

Het bijhouden van de openbare registers en kadastrale registratie en het cartografisch weergeven van geografische basisgegevens. Het verstrekken van inlichtingen aan belanghebbenden

51

2,5

www.kadaster.nl

Stichting Advisering

Bestuursrechtspraak

X

X

Het op verzoek van de bestuursrechter uitbrengen van onafhankelijke deskundigenberichten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

41.01

5,4

www.stab.nl

  • Met invoering van het wetsvoorstel RRKL zullen de regionale luchthavens geen RWT meer zijn.

  • In de loop van 2011–2012 zullen enkele ZBO’s, als gevolg van de Kaderwet ZBO’s, worden opgeheven of worden samengevoegd met andere ZBO’s.

  • Het Kadaster en het Ctgb worden slechts voor een beperkt deel gefinancierd vanuit de begroting van IenM. Het overige komt uit de tarieven.

  • Het CBR ontvangt t.b.v. het alcohol en drugsprogramma een bijdrage in de kosten van IenM.

  • De STAB wordt gefinancierd door zowel IenM als ELI. In deze begroting is het geraamde bedrag IenM opgenomen.

  • De bedragen apparaatsuitgaven van de begrotingsgefinancierde RWT’s betreffen de bedragen zoals opgenomen in de begrotingen 2011 van deze organisaties.

Licence