Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Beleidsartikel 1 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

2.950.887

23.882

2.974.769

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

                   

Uitgaven:

0

2.880.443

23.882

2.904.325

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

25

       
                   

1.1

Betaalbaarheid

0

2.875.269

22.666

2.897.935

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Subsidies

0

36.193

27.408

63.601

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

0

29

164

193

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

0

34.096

27.244

61.340

0

0

0

0

 

Eigen woningenregelingen

0

802

0

802

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

0

1.266

0

1.266

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

1.177

0

1.177

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

0

1.177

0

1.177

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

0

2.821.743

– 4.800

2.816.943

– 141.926

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Huurtoeslag

0

2.821.743

– 4.800

2.816.943

– 141.926

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

1.822

– 50

1.772

– 25

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

0

1.822

– 50

1.772

– 25

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

13.615

108

13.723

0

0

0

0

 

Huurcommissie

0

13.300

0

13.300

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

0

315

108

423

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

719

0

719

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

0

719

0

719

0

0

0

0

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

0

5.174

1.216

6.390

0

0

0

0

 

Subsidies

0

2.069

0

2.069

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

0

2.069

0

2.069

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

3.105

1.216

4.321

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

0

3.105

1.216

4.321

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

0

578.445

– 106.200

472.245

– 113.900

– 105.100

– 98.600

– 97.500

Toelichting

1.1. Betaalbaarheid

Subsidies

Bevorderen eigen woning bezit

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) wordt er extra budget (€ 30 mln.) beschikbaar gesteld ten behoeve van de SVN-starterslening (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Tevens zijn er middelen overgeheveld naar artikel 2.2 ten behoeve van de Agentschap opdracht voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW).

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

De tegenvaller op de huurtoeslag is het gevolg van een grotere impact van de economische crisis (meer instroom en inkomens lager dan verwacht) dan was geraamd. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij augustusbesluitvorming. Daarnaast wordt W&R (ten laste van VWS) gecompenseerd voor de extramuralisering van een deel van de zorg die leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag.

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Opdrachten

Onderzoek en kennisoverdracht

Gezien het belang van de onderzoeksfunctie ter ondersteuning en implementatie van de beleidsvoornemens, is budget overgeheveld voor K&V onderzoek (kennis en verkenningen).

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

32.189

60.981

93.170

99.705

– 320

– 320

– 320

                   

Uitgaven:

0

32.639

61.021

93.660

99.725

– 320

– 320

– 320

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

28

       
                   

2.1

Energie en bouwkwaliteit

0

21.304

52.357

73.661

98.655

0

0

0

 

Subsidies

0

4.000

57.348

61.348

100.000

200

200

200

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

0

1.000

1.000

0

200

200

200

 

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

0

4.000

6.248

10.248

0

0

0

0

 

Revolverend fonds EGO

0

0

50.000

50.000

100.000

0

0

0

 

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

0

0

100

100

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

17.304

– 5.691

11.613

– 1.345

– 200

– 200

– 200

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

14.962

– 5.691

9.271

– 1.345

– 200

– 200

– 200

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

2.342

0

2.342

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

0

700

700

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

0

700

700

0

0

0

0

2.2

Woningbouwproductie

0

5.273

9.065

14.338

1.370

0

0

0

 

Subsidies

0

0

50

50

25

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

0

0

50

50

25

0

0

0

 

Opdrachten

0

863

441

1.304

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

0

863

441

1.304

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

4.410

8.574

12.984

1.345

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

0

4.410

8.574

12.984

1.345

0

0

0

2.3

Kwaliteit woonomgeving

0

6.062

– 401

5.661

– 300

– 320

– 320

– 320

 

Subsidies

0

0

– 1

– 1

20

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

0

0

– 1

– 1

20

0

0

0

 

Opdrachten

0

6.062

– 400

5.662

– 320

– 320

– 320

– 320

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

0

5.742

– 80

5.662

0

0

0

0

 

Wijkverpleegkundigen

0

320

– 320

0

– 320

– 320

– 320

– 320

                   
 

Ontvangsten

0

91

1.216

1.307

0

0

0

0

Toelichting

2.1. Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Beleidsprogramma bouwregeling

Voor de uitfinanciering van openstaande verplichtingen in 2013 is budget nodig voor de jaarlijkse bijdragen voor onderhoud bouwregelgeving.

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving « was in 2012 vertraagd. Hier is bij NJN reeds op voorgesorteerd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.

Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet ter compensatie van voorziene BTW-problematiek binnen de opdracht Platform 31. Dit ter tegemoetkoming aan reeds door Platform 31 aangegane verplichtingen in het kader van de Innovatieagenda Gebouwde Omgeving (IAGO) / Energiesprong.

Revolverend fonds EGO

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) komt er een Revolverend Fonds Energiebesparing gebouwde omgeving van € 150 miljoen (50 mln. in 2013 en 100 mln. in 2014). Dit fonds, gericht op verhuurders en particuliere woningbezitters, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dient als investeringsimpuls voor de woningmarkt en bouw.

Opdrachten

Beleidsprogramma Energiebesparing

Zie de toelichting bij 2.2 Subsidies / Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

2.2 Woningbouwproductie

Subsidies

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

De mutatie is benodigd om de in 2013 en 2014 berekende lasten voor de onderdelen Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht 2013 te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten (BEW en programma energiebudgetten).

Ontvangsten

Na afkoop van de uitvoeringskosten garantieregeling Energiebesparingkrediet (EBK) resteert er nog een bedrag van € 1,2 mln. in 2013.

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

29.380

– 7.705

21.675

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

                   

Uitgaven:

0

29.380

– 7.705

21.675

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

58

       
                   

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

0

29.380

– 7.705

21.675

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

 

Subsidies

0

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Subsidie A&O-fonds

0

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

8.904

3.595

12.499

20

20

20

20

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

8.904

3.595

12.499

20

20

20

20

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

17.076

– 11.300

5.776

– 10.704

– 10.337

– 10.259

– 10.180

 

Arbeidsmarkt Communicatie

0

5.776

0

5.776

0

0

0

0

 

Doc-Direkt

0

11.300

– 11.300

0

– 10.704

– 10.337

– 10.259

– 10.180

                   
 

Ontvangsten

0

250

343

593

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2013.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Doc-Direkt

Vanaf 1 januari 2013 is de tijdelijke agentchapsstatus van Doc-Direkt ingetrokken. De uitgaven (betreft voornamelijk personeel en materieel) en ontvangsten worden per die datum verantwoord op het centrale apparaatsartikel van begrotingshoofdstuk VII.

Beleidsartikel 4 Uitvoering Rijkshuisvesting

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

3

       
                   

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

59.207

2.800

62.007

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

0

37.936

0

37.936

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

0

10.199

545

10.744

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

0

11.072

2.255

13.327

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

0

357

300

657

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Een doelmatige Bijdragen aan baten-lastendiensten

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

Deze mutatie betreft een correctie van het inflatieresultaat over de jaren 2010 en 2011.

Beleidsartikel 5 Beheer materiele activa

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

84.280

4.800

89.080

4.200

4.200

4.200

4.200

                   

Uitgaven:

0

84.280

4.800

89.080

4.200

4.200

4.200

4.200

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

28

       
                   

5.1

Beheer onroerend goed

0

62.392

– 6.079

56.313

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

 

Bekostiging

0

0

– 6.079

– 6.079

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

 

Zakelijke lasten

0

0

– 6.079

– 6.079

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

5.2

Bijdrage aan RVOB

0

21.888

0

21.888

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

21.888

0

21.888

0

0

0

0

 

Bijdrage RVOB

0

21.888

0

21.888

0

0

0

0

5.3

Beheer en plankosten

0

0

10.879

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

 

Opdrachten

0

0

10.879

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

 

Beheer en plankosten

0

0

10.879

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

                   
 

Ontvangsten

0

175.186

– 24.400

150.786

– 22.100

– 19.700

– 21.300

– 1.700

Toelichting

5.1 Beheer onroerend goed

Zie de toelichting bij 5.3 Beheer en plankosten / Opdrachten / Beheer en plankosten

5.3 Beheer en plankosten

Opdrachten

Beheer en plankosten

In de nota van wijziging 2013 zijn de budgetten voor het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) op 5.1 terecht gekomen. Om beter inzicht te krijgen zijn er bij dit artikel nieuwe instrumenten opgenomen. Met deze mutatie wordt er budget overgeboekt naar Beheer en plankosten (artikelonderdeel 5.3). De stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door hogere zakelijke lasten (OZB) en hogere beheer- en plankosten.

Ontvangsten

Tegenvallende verkopen als het gevolg van de economische situatie leiden in combinatie met actuele informatie op pandniveau tot een verdere bijstelling van de raming.

Licence