Base description which applies to whole site

2.5 De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

21.936

0

– 7.175

14.761

– 20

– 122

– 151

– 1.331

                 

Uitgaven

27.936

0

– 7.175

20.761

– 20

– 122

– 151

– 1.331

                 

1. Internationale samenwerking

4.721

0

1.259

5.980

1.259

1.259

1.259

1.259

                 

Bijdragen aan internationale organisatie

4.721

0

1.259

5.980

1.259

1.259

1.259

1.259

WHO

4.721

0

0

4.721

0

0

0

0

                 

2. Verzameluitkering VWS

541

0

39

580

0

0

0

0

 

0

             

3. Strategisch onderzoek RIVM

22.674

0

– 8.473

14.201

– 1.279

– 1.381

– 1.410

– 2.590

                 

Bekostiging

22.674

0

– 8.473

14.201

– 1.279

– 1.381

– 1.410

– 2.590

Strategisch onderzoek RIVM

22.674

0

– 8.473

14.201

– 1.279

– 1.381

– 1.410

– 2.590

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Verzameluitkering VWS

Dit is overboeking van artikel 3 van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.

3. Strategisch onderzoek RIVM

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1 (Volksgezondheid). Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is besloten om de resterende activiteiten van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De bij het RIVM nog resterende voorziening voor de projecten die zijn overgaan naar projectdirectie ALT zal worden overgeboekt. Deze middelen worden via een kasschuif aangepast aan de actuele meerjarige projectenplanning (€– 3,7 miljoen).

In verband met de oprichting van de projectdirectie ALT is er € 4,4 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (overig materieel € 2,9 miljoen en ICT € 1,5 miljoen). Het betreft budget voor het strategisch-vaccinonderzoeksprogramma (€ 2,1 miljoen) en het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium (€ 2,2 miljoen) dat niet langer deel uitmaakt van het RIVM respectievelijk het voormalige NVI, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

225.566

5.329

52.687

283.582

567

624

699

– 313

                 

Uitgaven

225.639

5.329

52.687

283.655

567

624

699

– 313

                 

1. Personele uitgaven kerndepartement

92.179

– 171

19.582

111.590

5.043

4.971

4.566

3.252

waarvan eigen personeel

81.592

– 171

22.334

103.755

12.813

12.840

12.180

10.866

waarvan externe inhuur

9.218

0

– 2.883

6.335

– 7.901

– 8.000

– 7.745

– 7.745

                 

2. Materiële uitgaven kerndepartement

60.438

0

26.510

86.948

– 4.797

– 4.668

– 4.188

– 3.886

waarvan ICT

10.511

0

– 7.261

3.250

– 3.290

– 3.205

– 2.905

– 2.603

waarvan bijdrage aan SSO’s

39.103

0

1.818

40.921

2.425

1.842

2.425

2.425

                 

3a. Personele uitgaven inspecties

61.674

5.500

– 17.033

50.141

– 5.106

– 5.074

– 5.061

– 5.061

waarvan eigen personeel

61.674

5.500

– 19.801

47.373

– 6.029

– 5.997

– 5.984

– 5.984

waarvan externe inhuur

0

0

2.059

2.059

0

0

0

0

                 

3b. Materiële uitgaven inspecties

0

0

18.916

18.916

5.427

5.395

5.382

5.382

waarvan ICT

0

0

3.025

3.025

50

50

50

50

waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

5.200

5.200

0

0

0

0

                 

4a. Personele uitgaven SCP & raden

11.348

0

918

12.266

– 2.159

– 1.993

– 1.993

– 1.993

waarvan eigen personeel

11.348

0

463

11.811

– 2.520

– 2.354

– 2.354

– 2.354

waarvan externe inhuur

0

0

455

455

361

361

361

361

                 

4b. Materiële uitgaven SCP & raden

0

0

3.794

3.794

2.159

1.993

1.993

1.993

waarvan ICT

0

0

305

305

50

50

50

50

waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

80

80

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.353

0

32.570

37.923

– 20

– 20

– 20

– 20

Toelichting mutaties nota van wijziging

1. Personele uitgaven kerndepartement

Eigen personeel

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 10 zijn verlaagd met een bedrag van € 0,17 miljoen in verband met de overgang van 2,03 fte voor beleid en wet- en regelgeving op het terrein van dierproeven naar het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting mutaties amendementen

3a. Personele uitgaven inspecties

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 17,0 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 10,7 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van beleidsartikel 1 (Volksgezondheid) € 10,2 miljoen voor eigen personeel ALT en € 0,5 miljoen voor inhuur externen ALT overgeboekt.

Daarnaast is ten behoeve van de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST) € 2,5 miljoen overgeboekt van materiële uitgaven kerndepartement naar eigen personeel kerndepartement (€ 2,4 miljoen) en inhuur externen (€ 0,1 miljoen). Het betreft een correctie van uitgaven die bij de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) als materiële uitgaven waren geboekt in plaats van personele uitgaven. In het kader van de informatiseringsagenda is € 2,1 miljoen overgeboekt van ICT (materieel) naar inhuur externen (personeel).

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,7 miljoen plaatsgevonden op materiële uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft circa € 35,0 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van artikel 9 (Algemeen) € 2,9 miljoen overgeboekt voor overige materiële uitgaven en € 1,5 miljoen voor ICT. Daarnaast is op basis van een desaldering van de apparaatsontvangsten van de projectdirectie ALT € 30,6 miljoen geboekt op overig materieel.

Van de overige € 9,3 miljoen betreft € 2,1 miljoen een correctie van uitgaven voor de informatiseringsagenda die bij ontwerpbegroting als ICT-uitgaven (materieel) in plaats van inhuur externen (personeel) zijn geboekt. Daarnaast heeft er een overboeking naar personele uitgaven kerndepartement van € 2,5 miljoen plaatsgevonden voor de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST). De overige mutaties bedragen circa € 4,7 miljoen.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden.

Het budget voor eigen personeel is per saldo met een bedrag van circa € 2,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor inhuur externen.

Daarnaast is € 11,9 miljoen overgeboekt van eigen personeel naar overig materieel (€ 5,1 miljoen), ICT (€ 1,6 miljoen) en de bijdrage aan SSO’s (€ 5,2 miljoen).

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De apparaatsuitgaven van CCMO stonden in de begroting ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld. Circa € 1,4 miljoen is overgeboekt van artikel 1 (Volksgezondheid) naar artikel 10.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Met deze desaldering van € 2,0 miljoen wordt het SCP in staat gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen door derden.

Ontvangsten

In verband met de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT is de ontvangstenraming met € 30,6 miljoen verhoogd in verband met verwachte ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de projectdirectie ALT met het RIVM (€ 29,9 miljoen) en het Planbureau voor de Leefomgeving (€ 0,7 miljoen). Zie ook de toelichting ad 2 Materiële uitgaven kerndepartement.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

– 26.659

– 9.700

32.279

– 4.080

9.459

16.549

6.778

– 5.478

                 

Uitgaven

– 26.659

– 9.700

32.279

– 4.080

9.459

16.549

6.778

– 5.478

                 

1. Loonbijstelling

790

0

21.987

22.777

21.855

21.414

20.941

20.884

2. Prijsbijstelling

26.130

– 9.700

– 16.164

266

– 9.396

– 11.995

– 12.293

– 12.492

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 53.579

0

26.456

– 27.123

– 3.000

7.130

– 1.870

– 13.870

                 

Ontvangsten

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Toelichting mutaties amendementen

2. Prijsbijstelling

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen.

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11, Nominaal en onvoorzien) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 22,1 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,5 miljoen en € 0,08 kader kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

2. Prijsbijstelling

De na verwerking van de amendementen 33 400 XVI, nrs. 47 en 48 resterende prijsbijstelling tranche 2012 kader Rijksbegroting (R) is ingezet voor VWS-brede problematiek.

De prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg (Z) van € 11,3 miljoen is toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid) voor het Opleidingsfonds (€ 1,1 miljoen) en Caribisch Nederland (€ 0,2 miljoen) en artikel 8 (Tegemoetkoming specifieke kosten) voor de Wtcg € 9,9 miljoen.

De prijsbijstelling tranche 2012 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (Volksgezondheid) (€ 0,08 miljoen).

4. Taakstelling

Ova-compensatie

De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranches 2012 en 2013. De uitgaven 2013 worden ten laste gebracht van de begroting (€ 12,9 miljoen), het structurele deel wordt op het BKZ opgevoerd.

Rijksbrede taakstelling regeerakkoord

In het regeerakkoord is een Rijksbrede taakstelling opgenomen van € 0,4 miljard in 2016, € 0,9 miljard in 2017 en € 1,1 miljard structureel. Het VWS-aandeel in deze taakstelling bedraagt € 9 miljoen in 2016, € 21 miljoen in 2017 en € 26 miljoen structureel.

Aanpassen taakstellende onderuitputting

Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2013 (en structureel vanaf 2015) verlaagd met € 10,1 miljoen.

Licence