Base description which applies to whole site

2.4 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

510.129

2.752

– 25.499

487.382

– 15.405

– 6.629

– 7.023

– 8.479

                 

Uitgaven

515.780

2.752

– 25.499

493.033

– 15.405

– 6.629

– 7.023

– 8.479

waarvan juridisch verplicht (%)

99%

             
                 

1. Gezondheidsbescherming

97.340

2.752

922

101.014

5.823

3.891

3.497

3.504

                 

Subsidies

3.182

0

242

3.424

6.584

4.585

4.111

4.118

waarvan onder andere:

               

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid

2.265

0

1.980

4.245

6.843

4.852

4.465

4.465

Crisisbeheersing Volksgezondheid

828

0

– 1.738

– 910

– 259

– 267

– 354

– 347

                 

Opdrachten

8.278

– 682

– 274

7.322

– 1.016

– 1.016

– 936

– 936

                 

Bijdragen aan agentschappen

85.760

3.434

954

90.148

255

322

322

322

waarvan onder andere:

               

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

70.581

3.434

– 253

73.762

– 819

– 819

– 819

– 819

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

14.144

0

2.455

16.599

1.124

1.191

1.191

1.191

                 

Bijdragen aan medeoverheden

120

0

0

120

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

345.500

0

– 26.033

319.467

– 21.870

– 10.774

– 10.686

– 12.272

                 

Subsidies

9.920

0

187.275

197.195

193.974

201.701

206.358

211.168

Preventie chronische ziekten

2.933

0

25

2.958

– 225

– 182

– 182

– 182

Preventie van infectieziekten

4.255

0

154

4.409

– 5

– 199

– 122

– 122

Jeugdgezondheidszorg

2.732

0

– 179

2.553

230

381

304

304

Bevolkingsonderzoeken

0

0

105.565

105.565

111.787

119.042

123.105

126.797

Nationaal programma Grieppreventie

0

0

40.634

40.634

41.235

41.831

42.425

43.543

Aanvullende curatieve soa bestrijding

0

0

29.214

29.214

29.214

29.214

29.214

29.214

Infectieziektebestrijding

0

0

11.862

11.862

11.738

11.614

11.614

11.614

                 

Bijdragen aan agentschappen

320.580

0

– 198.308

122.272

– 200.844

– 197.475

– 202.044

– 208.440

Nederlands Vaccin Instituut

2.071

0

– 1.732

339

0

0

0

0

Centrum Infectieziektebestrijding

35.089

0

– 186

34.903

– 196

– 205

– 7

– 7

Centrum Bevolkingsonderzoek

8.760

0

1.336

10.096

2.070

2.067

2.044

4.906

Centrum Gezondheid en Milieu

3.336

0

1.914

5.250

1.920

1.928

1.928

1.928

Centrum Gezond Leven

6.150

0

55

6.205

– 719

– 719

– 719

– 1.000

IOD en Vaccinologie

18.975

0

– 8.056

10.919

– 3.375

13.055

11.724

7.348

Bevolkingsonderzoeken

145.719

0

– 107.073

38.646

– 116.050

– 129.134

– 133.501

– 139.333

Nationaal programma Grieppreventie

59.718

0

– 45.060

14.658

– 45.142

– 45.215

– 44.261

– 43.030

Aanvullende curatieve soa bestrijding

28.622

0

– 28.622

0

– 28.622

– 28.622

– 28.622

– 28.622

Subsidies Infectieziektebestrijding

10.884

0

– 10.884

0

– 10.730

– 10.630

– 10.630

– 10.630

Technologie en demografie

1.256

0

0

1.256

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

15.000

0

– 15.000

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg

15.000

0

– 15.000

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

                 

3. Gezondheidsbevordering

54.209

0

465

54.674

– 81

– 281

– 281

0

                 

Subsidies

35.177

0

783

35.960

– 151

– 281

– 281

0

waarvan onder andere:

               

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

7.920

0

– 71

7.849

0

0

0

0

Letselpreventie

3.867

0

1.094

4.961

130

0

0

0

Gezonde leefstijl jeugd

12.250

0

0

12.250

0

0

0

0

Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

3.172

0

37

3.209

37

37

37

37

Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid

5.131

0

297

5.428

– 37

– 37

– 37

– 37

                 

Opdrachten

1.820

0

27

1.847

70

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

220

0

– 345

– 125

0

0

0

0

RIVM: Voedsel consumptiepeiling

220

0

0

220

0

0

0

0

RIVM: Gezonde leefstijl jeugd

0

0

– 345

– 345

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

16.992

0

0

16.992

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

16.992

0

0

16.992

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

18.731

0

– 853

17.878

723

535

447

289

                 

Subsidies

962

0

495

1.457

647

459

371

213

Beleid Medische Ethiek

962

0

495

1.457

647

459

371

213

                 

Bijdragen aan agentschappen

3.085

0

0

3.085

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.085

0

0

3.085

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

14.684

0

– 1.348

13.336

76

76

76

76

CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken

13.050

0

76

13.126

76

76

76

76

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

1.634

0

– 1.424

210

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

10.903

0

0

10.903

0

0

0

0

Toelichting mutaties nota van wijziging

1. Gezondheidsbescherming

Opdrachten en bijdragen aan agentschappen: NVWA

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 1 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,4 miljoen in verband met de overdracht aan het ministerie van EZ van het beleidsbudget voor alternatieven voor dierproeven en het budget voor opdrachten aan de NVWA met betrekking tot dierproeven.

Toelichting mutaties amendementen

1. Gezondheidsbescherming

Bijdragen aan agentschappen: NVWA

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd.

Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan medeoverheden: extra contactmoment jeugdgezondheidszorg

Dit is een overboeking naar het Gemeentefonds van € 15,0 miljoen. Het betreft de toevoeging van middelen in verband met een extra contactmoment jeugdgezondheidszorg aan doeluitkering Jeugd en Gezin.

Subsidies / bijdragen aan agentschappen: RIVM

In de ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) waren de subsidies die worden verleend door het RIVM opgenomen onder het instrument «bijdragen aan agentschappen». Dit had het instrument «subsidies» moeten zijn. Bij eerste suppletoire begroting is dit hersteld door € 187,6 miljoen over te boeken van het instrument «bijdragen aan agentschap RIVM» naar het instrument «subsidies RIVM».

Bijdragen aan agentschappen: RIVM

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 (Algemeen) naar artikel 1. Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).

Bijdragen aan agentschappen: RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie

In verband met de oprichting van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) is circa € 10,7 miljoen overgeboekt van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven kerndepartement). Het betreft budget voor vaccinonderzoek (€ 3,9 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 5,1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) dat niet langer vanuit het RIVM plaatsvindt, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.

Bijdragen aan agentschappen RIVM: Inkoop Opslag en Distributie en Vaccinologie

De kosten van het RSV-Vaccin waren in 2012 lager dan geraamd. Dit kwam door een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe contractpartner. De niet bestede gelden zijn met de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2013 (€ 5,5 miljoen).

Daarnaast is voor dit project een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. Om deze meerjarenbegroting te kunnen uitvoeren heeft er een kasschuif plaatsgevonden (€ – 6,3 miljoen).

4. Ethiek

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: CVZ

De prijsbijstelling tranche 2013 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (€ 0,08 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De apparaatsuitgaven van CCMO waren in de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld door middel van een overboeking van € 1,4 miljoen van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven SCP en raden).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

2.769.858

0

– 899

2.768.959

36.415

81.810

23.893

– 84.785

                 

Uitgaven

2.796.291

0

115

2.796.406

36.415

81.810

23.893

– 84.785

waarvan juridisch verplicht (%)

98%

             
                 

1. Kwaliteit en veiligheid

114.399

0

7.132

121.531

4.870

4.035

6.168

215

                 

Subsidies

109.003

0

3.926

112.929

2.105

2.131

5.432

– 431

Subsidies met betrekking tot zwangerschap en geboorte

1.651

0

0

1.651

0

0

0

0

Kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid

56.784

0

884

57.668

0

0

0

0

Nederlandse Transplantatie Stichting en pilots orgaandonatie

11.972

0

0

11.972

0

0

0

0

Productveiligheid

3.110

0

– 366

2.744

– 375

– 349

– 431

– 431

Life Sciences and Health

20.268

0

2.071

22.339

2.480

2.480

5.863

0

UMCG t.b.v. het project Lifelines

6.100

0

– 3.498

2.602

0

0

0

0

Topinstituut Pharma

9.118

0

4.835

13.953

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.019

0

666

2.685

625

564

646

646

                 

Bijdragen aan agentschappen

3.177

0

2.640

5.817

2.140

1.340

90

0

waarvan onder andere:

               

CIBG:donorregister

3.104

0

2.550

5.654

2.050

1.250

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

150

0

– 100

50

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

0

50

0

0

0

0

                 

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

2.613.111

0

– 118

2.612.993

22.795

61.125

925

– 101.800

                 

Subsidies

14.536

0

– 160

14.376

– 130

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

1.000

0

0

1.000

0

0

0

0

Basiszorg dichtbij huis

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Curatieve geestelijke gezondheidszorg

10.172

0

– 160

10.012

– 130

0

0

0

                 

Bekostiging

2.565.500

0

0

2.565.500

22.500

60.700

500

– 101.800

Rijksbijdrage 18-

2.565.500

0

0

2.565.500

22.500

60.700

500

– 101.800

                 

Opdrachten

4.508

0

650

5.158

425

425

425

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

951

0

0

951

0

0

0

0

CIBG: Farmatec

951

0

0

951

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

27.616

0

– 608

27.008

0

0

0

0

CVZ: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

27.616

0

– 608

27.008

0

0

0

0

                 

3. Bevorderen werking van het stelsel

68.781

0

– 6.899

61.882

8.750

16.650

16.800

16.800

                 

Subsidies

13.700

0

– 12.800

900

– 10.400

0

0

0

Prestatiebekostiging ziekenhuizen

13.700

0

– 12.800

900

– 10.400

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

30.000

0

1.800

31.800

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

30.000

0

1.800

31.800

0

0

0

0

                 

Opdrachten

3.216

0

1.950

5.166

2.450

– 50

0

0

waarvan onder andere:

               

Risicoverevening

0

0

1.359

1.359

1.407

1.387

1.387

1.387

Uitvoering zorgverzekeringsstelsel

1.359

0

1.138

2.497

1.629

– 869

– 819

– 819

                 

Bijdragen aan agentschappen

12.430

0

0

12.430

0

0

0

0

Bijdrage aan het CJIB i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw

12.430

0

0

12.430

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

5.335

0

6.241

11.576

16.700

16.700

16.800

16.800

Bijdragen aan SVB en CVZ i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw

5.335

0

6.241

11.576

16.700

16.700

16.800

16.800

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.100

0

– 4.090

10

0

0

0

0

Bijdrage C2000 (V&J)

4.100

0

– 4.090

10

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

22.128

0

39.700

61.828

20.900

20.900

21.000

21.000

waarvan onder andere:

               

Wanbetalers en onverzekerden Zvw (premie)

13.900

0

39.700

53.600

20.900

20.900

21.000

21.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies: Life Sciences and Health, Lifelines en Topinstituut Pharma

Door een tragere start en verloop van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2012 minder uitgegeven dan verwacht. Aangezien de uitgaven voor deze projecten doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd met inzet van middelen uit de eindejaarsmarge (€ 14,6 miljoen). Daarnaast wordt de meerjarige raming voor de Life Sciences & Health-projecten, het project Lifelines en Topinstituut Pharma aangepast aan de actuele inzichten over het uitgavenverloop (in totaal € – 11,1 miljoen in 2013, die wordt toegevoegd aan het budget in 2014 t/m 2016). De totale mutatie in 2013 komt hiermee uit op € 3,4 miljoen.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies prestatiebekostiging ziekenhuizen

Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed beleid). De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken: Bijdrage C2000

Dit is overboeking van € 4,1 miljoen naar het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS in de exploitatiekosten van C2000.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Dit is overboeking van € 10,7 miljoen naar artikel 4 (Zorgbreed Beleid). Het betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

De uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden worden op basis van de meest recente inzichten meerjarig op een realistisch niveau gebracht (€ 16,9 miljoen).

Opdrachten uitvoering zorgverzekeringsstelsel

Dit is overboeking van € 2,0 miljoen van artikel 3 (maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op basis van de meest recente inzichten op een realistisch niveau gebracht (€ 39,7 miljoen).

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000)

 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

4.142.460

– 9.000

12.223

4.145.683

52.246

123.400

271.600

406.400

                 

Uitgaven

4.142.604

– 9.000

12.183

4.145.787

52.226

123.400

271.600

406.400

waarvan juridisch verplicht (%)

97%

             
                 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

187.880

0

21.294

209.174

7.151

7.500

1.100

0

                 

Subsidies

42.600

0

– 2.216

40.384

8.600

7.500

1.100

0

waarvan onder andere:

               

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

12.400

0

– 7

12.393

0

0

0

0

                 

Bekostiging

430

0

0

430

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

66.415

0

20.870

87.285

0

0

0

0

Mantelzorgcompliment

66.415

0

20.870

87.285

0

0

0

0

                 

Opdrachten

72.235

0

4.000

76.235

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

3.100

0

0

3.100

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.280

0

0

60.280

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

3.000

0

109

3.109

0

0

0

0

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

3.000

0

109

3.109

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

3.200

0

– 1.469

1.731

– 1.449

0

0

0

                 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.954.724

– 9.000

– 9.111

3.936.613

45.075

115.900

270.500

406.400

                 

Subsidies

213.981

0

– 1.000

212.981

– 1.000

– 24.000

– 24.000

– 24.000

waarvan onder andere:

               

Toegankelijkheid

150.477

0

– 15.000

135.477

– 15.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

Kwaliteit Algemeen

23.644

0

14.000

37.644

14.000

14.000

14.000

14.000

Kwaliteit palliatieve zorg

15.750

0

0

15.750

0

0

0

0

Subsidieregeling Palliatieve zorg

18.810

0

0

18.810

0

0

0

0

Vilans

5.100

0

0

5.100

0

0

0

0

                 

Bekostiging

3.719.400

– 9.000

– 2.800

3.707.600

49.100

139.900

294.500

430.400

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.719.400

– 9.000

– 2.800

3.707.600

49.100

139.900

294.500

430.400

                 

Opdrachten

19.307

0

– 5.311

13.996

– 3.025

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

2.036

0

0

2.036

0

0

0

0

CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi

2.036

0

0

2.036

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

0

0

0

0

0

0

0

0

CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

3.441

0

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties regeerakkoord

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK wordt bijgesteld naar aanleiding van het regeerakkoord (€ 9,0 miljoen).

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies en opdrachten decentralisatie

In 2012 is minder uitgegeven aan subsidies en opdrachten voor de decentralisatie van begeleiding dan verwacht. Aangezien de uitgaven doorschuiven, wordt het budget in 2013 verhoogd. Vervolgens heeft er een kasschuif plaatsgevonden: een deel van de middelen wordt ingezet in de periode 2014 t/m 2016.

Inkomensoverdrachten: mantelzorgcompliment

Op basis van de ramingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uitgaande van een mantelzorgcompliment van € 200,– wordt het budget voor het mantelzorgcompliment structureel verhoogd met € 21,0 miljoen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies Toegankelijkheid

Een deel van de extra middelen voor de uitvoering van de Pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 wordt niet besteed (€ – 15,0 miljoen). De uitvoeringskosten van deze maatregelen worden binnen de financiële kaders van de begroting en het BKZ gefinancierd.

Subsidies kwaliteit

Het programma «In voor Zorg» wordt geïntensiveerd ter ondersteuning van het programma voor de hervorming van de langdurige zorg (€ 14,0 miljoen).

Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld(€ – 2,8 miljoen).

Opdrachten toegankelijkheid

Dit is overboeking van € 2,0 miljoen naar artikel 2 (Curatieve zorg). Het betreft een deel van de middelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voor de bestrijding van fraude in de zorg. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van fraude bij zorg in natura, waarvan een deel van de activiteiten onder artikel 2 valt.

Opdrachten kwaliteit algemeen

Dit is een overboeking naar artikel 9 (Nominaal en onvoorzien) van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)

 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

739.733

– 1.850

60.092

797.975

22.542

1.011

– 20.293

– 23.947

                 

Uitgaven

757.374

– 1.850

60.092

815.616

22.542

1.011

– 20.293

– 23.947

waarvan juridisch verplicht (%)

95%

             
                 

1. Positie cliënt

35.437

0

0

35.437

0

0

0

0

                 

Subsidies

30.948

0

0

30.948

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

30.948

0

0

30.948

0

0

0

0

                 

Opdrachten

3.044

0

0

3.044

0

0

0

0

Positie cliënt

3.044

0

0

3.044

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.445

0

0

1.445

0

0

0

0

CIBG: uitvoering subsidieregeling

1.445

0

0

1.445

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

345.623

0

10.549

356.172

11.315

11.576

11.799

11.909

                 

Subsidies

332.868

0

10.549

343.417

11.315

11.576

11.799

11.909

Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

41.954

0

90.000

131.954

133.300

135.750

135.750

135.750

Beroepen en Opleidingen

0

0

28.900

28.900

0

0

0

0

Opleidingsfonds 1e tranche

0

0

0

0

0

0

0

0

Stagefonds

0

0

9.412

9.412

10.000

10.000

10.000

10.000

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

16.025

0

0

16.025

0

0

0

0

Fonds Ziekenhuisopleidingen

141.789

0

1.137

142.926

1.315

1.576

1.799

1.909

Capaciteit opleidingen

14.200

0

0

14.200

0

0

0

0

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

19.900

0

– 19.900

0

– 34.300

– 36.750

– 36.750

– 36.750

Arbeidsmarktbeleid

99.000

0

– 99.000

0

– 99.000

– 99.000

– 99.000

– 99.000

                 

Opdrachten

2.400

0

0

2.400

0

0

0

0

Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

2.175

0

0

2.175

0

0

0

0

Capaciteit opleidingen

225

0

0

225

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

9.678

0

0

9.678

0

0

0

0

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z

7.848

0

0

7.848

0

0

0

0

Agentschap NL: Innovatieprogramma

1.830

0

0

1.830

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s

677

0

0

677

0

0

0

0

CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen

677

0

0

677

       
                 

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

109.197

– 1.850

12.222

119.569

– 2.013

– 3.653

– 5.868

– 5.932

                 

Subsidies

4.990

0

0

4.990

0

0

0

0

Nivel

4.990

0

0

4.990

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

2.590

0

– 285

2.305

0

0

0

0

Zorginformatie

2.590

0

– 285

2.305

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s

101.617

– 1.850

12.507

112.274

– 2.013

– 3.653

– 5.868

– 5.932

ZonMw: programmering

101.617

– 1.850

6.326

106.093

– 2.013

– 3.653

– 5.868

– 5.932

ZonMw: exploitatie

0

0

6.181

6.181

0

0

0

0

                 

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

191.325

0

24.374

215.699

8.275

– 14.995

– 29.500

– 29.500

                 

Subsidies

0

0

256

256

256

256

256

256

Uitvoering Wtcg

0

0

256

256

256

256

256

256

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

183.878

0

28.005

211.883

10.142

– 13.633

– 26.183

– 26.183

Nza, CVZ, CBZ en CVZ

87.955

0

29.057

117.012

11.325

50

0

0

Centraal Administratie Kantoor

95.923

0

– 1.052

94.871

– 1.183

– 13.683

– 26.183

– 26.183

                 

Opdrachten

7.447

0

– 3.887

3.560

– 2.123

– 1.618

– 3.573

– 3.573

TNO centrum Zorg en Bouw

7.447

0

– 4.925

2.522

– 3.050

– 2.545

– 4.500

– 4.500

Uitvoering Wtcg

0

0

1.038

1.038

927

927

927

927

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

75.792

0

12.947

88.739

4.965

8.083

3.276

– 424

                 

Bekostiging

75.792

0

12.947

88.739

4.965

8.083

3.276

– 424

Zorg en welzijn

71.142

0

12.947

84.089

4.965

8.083

3.276

– 424

Jeugdzorg

4.650

0

0

4.650

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

4.858

0

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties nota van wijziging

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO/RWT’s: ZonMw

In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 4 zijn verlaagd met een bedrag van € 1,9 miljoen in verband met overdracht van het budget voor het ZonMw-programma MKMD (Meer kennis met minder dieren) naar het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt

Dit is een technische mutatie (€ 118,9 miljoen en €– 118,9 miljoen) in het kader van Verantwoord Begroten.

Subsidies Stagefonds

Dit is overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van € 9,4 miljoen. Het betreft het terugdraaien van de maatregel Mbo 30+ van het Kabinet-Rutte-Verhagen.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: ZonMw

Dit zijn overboekingen van artikel 6 (Sport en bewegen) naar artikel 4. Het betreft bijdragen aan ZonMw voor het programma Impuls Brede scholen, sport en cultuur, de zogenaamde Sportimpuls 2013 (€ 11,1 miljoen) en voor het onderzoeksprogramma sport (€ 1,5 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa

Dit is een overboeking van € 12,8 miljoen van artikel 2 (Curatieve zorg) naar artikel 4. De verantwoordelijkheid voor de financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het convenant en de subsidierelatie tussen VWS en DBC-Onderhoud zijn met ingang van diezelfde datum beëindigd. De middelen op de begroting van VWS, die bestemd zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de dbc-systematiek en die met de beëindiging van de subsidierelatie met DBC-Onderhoud per 2013 niet langer naar DBC-Onderhoud gaan, worden in 2013 en 2014 overgeheveld naar de begroting van de NZa.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa en CVZ

De ruimte (€ 4,9 miljoen) die is ontstaan door verlenging van het contract TNO Bouw wordt ingezet voor de invulling van uit regeerakkoord Rutte-Asscher volgende activiteiten voor de NZa en reguliere kosten en kosten Kwaliteitsinstituut van het CVZ.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: CVZ

Dit is een overboeking van € 10,7 miljoen van artikel 2 (Curatieve Zorg) naar artikel 4. Betreft de uitvoeringskosten van het CVZ ten behoeve van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Opdrachten: TNO centrum Zorg en Bouw

In verband met het vervallen van de wettelijke taken van het College bouw Zorginstellingen (CBZ) is een deel van de ex-werknemers overgegaan naar TNO. Om de door het CBZ opgebouwde kennis beschikbaar te blijven houden werd met TNO unit Bouw- en Ondergrond een overeenkomst gesloten voor de periode 2009 t/m 2013. De contractperiode is onlangs verlengd naar 2015 onder een gelijkblijvend totaalbedrag (€ – 4,9 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging: zorg en welzijn

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland bedroegen in 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. Deze uitgavengroei werkt structureel door. Daarnaast is een zestal maatregelen genomen om deze groei af te remmen. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1.393.470

0

– 12.602

1.380.868

2.460

– 22.990

– 54.220

– 75.220

                 

Uitgaven

1.533.547

0

– 12.602

1.520.945

2.460

– 22.990

– 54.220

– 75.220

waarvan juridisch verplicht (%)

99%

             
                 

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

37.595

0

31.745

69.340

160

– 25.290

– 56.520

– 77.520

                 

Subsidies

30.813

0

5.378

36.191

660

210

– 520

– 520

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

6.909

0

– 70

6.839

– 70

0

0

0

Stelselwijziging

0

0

3.288

3.288

0

0

0

 

Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

22.973

0

– 1.100

21.873

– 1.520

– 1.520

– 1.520

– 1.520

Zorg voor jeugd

931

0

3.260

4.191

2.250

1.730

1.000

1.000

                 

Opdrachten

4.958

 

26.067

31.025

– 500

– 500

0

0

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

1.457

0

0

1.457

0

0

0

0

Stelselwijziging

3.061

0

26.067

29.128

– 500

– 500

0

0

Aanpak kindermishandeling

440

0

0

440

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

764

0

0

764

0

0

0

0

Verwijsindex

764

0

0

764

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

200

0

0

200

0

– 25.000

– 56.000

– 77.000

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

860

0

300

1.160

0

0

0

0

waarvan onder andere:

200

0

0

200

0

0

0

0

V&J: Aanpak kindermishandeling

660

0

0

660

0

0

0

0

Stelselwijziging

0

0

300

300

0

0

0

0

                 

2. Noodzakelijke en passende zorg

1.495.952

0

– 44.347

1.451.605

2.300

2.300

2.300

2.300

                 

Subsidies

232.401

0

– 24.652

207.749

0

0

0

0

Jeugdzorgplus

36.821

0

– 23.300

13.521

0

0

0

0

Gesloten jeugdzorg

193.254

0

– 305

192.949

0

0

0

0

Jeugdzorg

2.326

0

– 1.047

1.279

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.326

0

5

2.331

0

0

0

0

Jeugdzorg

2.326

0

0

2.326

0

0

0

0

Gesloten jeugdzorg

0

0

5

5

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

1.255.225

0

– 19.700

1.235.525

2.300

2.300

2.300

2.300

Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's

1.255.225

0

– 19.700

1.235.525

2.300

2.300

2.300

2.300

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

6.000

0

0

6.000

0

0

0

0

Jeugdzorgplus

6.000

0

0

6.000

       
                 

Ontvangsten

9.215

0

213

9.428

– 207

– 63.207

– 63.207

– 63.207

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

9.130

0

213

9.343

– 207

– 207

– 207

– 207

Ouderbijdrage jeugdzorg

85

0

0

85

0

– 63.000

– 63.000

– 63.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Subsidies Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten dient naar beneden bijgesteld te worden. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€ – 1,1 miljoen).

Subsidies en opdrachten stelselherziening

Uit de budgetten voor subsidie Jeugdzorgplus (€ 23,3 miljoen) en de bijdrage voor medeoverheden jeugdzorg (€ 22,0 miljoen) van artikelonderdeel 2, vindt een herverdeling van middelen plaats naar artikelonderdeel 1: het budget voor subsidies stelselherziening wordt verhoogd met € 3,0 miljoen, de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken stelselherziening wordt verhoogd met € 18,0 miljoen en het budget voor opdrachten stelselherziening wordt met € 24,3 miljoen verhoogd.

Opdrachten stelselherziening

Diverse verplichtingen op het jeugdterrein die in 2012 zijn aangegaan hebben niet – zoals verwacht en gepland – geleid tot een betaling in 2012 (circa € 0,9 miljoen). Daarnaast is een deel van de middelen stelselwijziging jeugdzorg niet in 2012 besteed vanwege het doorschuiven van de uitvoering naar 2013 (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Er is € 15,8 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.

Ontvangsten

De uitgaven- en ontvangstraming van het budget Schippersinternaten worden naar beneden bijgesteld. De ontvangstraming wordt sinds een aantal jaren niet meer gehaald, doordat de ontvangsten ouderbijdrage (die de sector voorheen afdroeg aan VWS) nu bij de subsidieverlening in mindering worden gebracht op de aangevraagde subsidie. Hiermee is de sector zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage (€– 1,1 miljoen).

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een bedrag van € 1,3 miljoen ontvangen. Het betreft de ouderbijdrage deel pleegvergoeding.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

122.849

0

– 42.669

80.180

– 23.593

– 778

2.667

3.652

                 

Uitgaven

135.000

0

– 61.069

73.931

– 5.193

– 778

2.667

3.652

Waarvan juridisch verplicht

86%

             
                 

1. Passend sport- en beweegaanbod

86.524

0

– 58.942

27.582

– 2.110

– 1.995

– 350

0

                 

Subsidies

29.833

0

– 12.534

17.299

– 2.110

– 1.995

– 350

0

Gehandicaptensport

3.153

0

0

3.153

0

0

0

0

Verantwoord sporten en bewegen

3.071

0

– 899

2.172

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

16.515

0

– 11.635

4.880

– 2.110

– 1.995

– 350

0

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.094

0

0

7.094

0

0

0

0

                 

Bekostiging

9.357

0

0

9.357

0

0

0

0

Compensatie van betaalde energiebelasting

9.357

0

0

9.357

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

47.334

0

– 46.408

926

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

47.334

0

– 46.408

926

0

0

0

0

                 

2. Uitblinken in sport

36.768

1.000

875

38.643

– 300

3.600

4.200

4.300

                 

Subsidies

28.724

1.000

– 1.225

28.499

– 2.300

1.600

2.200

2.300

Topsportevenementen

8.785

1.000

– 4.000

5.785

– 2.300

1.600

2.200

2.300

Topsportprogramma's

18.700

0

2.575

21.275

0

0

0

0

Dopingbestrijding

1.239

0

200

1.439

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

7.851

0

2.100

9.951

2.000

2.000

2.000

2.000

Stipendiumregeling

7.851

0

2.100

9.951

2.000

2.000

2.000

2.000

                 

Bijdragen aan internationale organisatie

193

0

0

193

0

0

0

0

Dopingbestrijding

193

0

0

193

0

0

0

0

                 

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

11.708

– 1.000

– 3.002

7.706

– 2.783

– 2.383

– 1.183

– 648

                 

Subsidies

11.008

– 200

– 3.302

7.506

– 2.783

– 2.383

– 1.183

– 648

Olympische ambitie

1.500

– 200

– 898

402

– 471

– 471

– 471

0

Internationaal beleid

500

0

0

500

0

0

0

0

Kennis en innovatie

9.008

0

– 2.404

6.604

– 2.312

– 1.912

– 712

– 648

                 

Opdrachten

700

– 800

300

200

0

0

0

0

Olympische ambitie

500

– 800

300

0

0

0

0

0

Kennis en innovatie

200

0

0

200

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

1.740

0

0

1.740

0

0

0

0

Toelichting mutaties amendementen

2. Uitblinken in sport

Subsidies Olympische ambitie en Subsidies Dopingbestrijding

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 105 (TK 33 400 XVI, nr. 105) aangenomen. Dit amendement heeft als doel het verhogen van het budget voor dopingbestrijding. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor de subsidie Olympische ambitie verlaagd met €– 0,2 miljoen en het budget voor subsidie Dopingbestrijding verhoogd met eenzelfde bedrag.

Opdrachten Olympische ambitie en Subsidie Topsportevenementen

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is amendement 116 (TK 33 400 XVI, nr. 116) aangenomen. Dit amendement beoogt dat er in 2013 € 0,8 miljoen wordt ingezet om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen. Ter uitvoering van dit amendement is het budget voor opdrachten Olympische ambitie verlaagd met € 0,8 miljoen en het budget voor subsidie Topsportevenementen verhoogd met eenzelfde bedrag.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidie Verantwoord sporten en bewegen

Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 11,1 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van de Sportimpuls 2013.

Bijdragen aan medeoverheden: Sport en bewegen in de buurt

Er heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden van € 55,2 miljoen in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor buurtsportcoaches.

In dat kader heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) € 10,9 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting. Het betreft de bijdrage van OCW voor de buurtsportcoaches.

2. Uitblinken in sport

Subsidies topsportevenementen

Het aantal topsportevenementen dat in enig jaar in Nederland georganiseerd wordt en de omvang van die evenementen fluctueert sterk. Op basis van de actuele inzichten zal de druk op het beschikbare budget in 2013 en 2014 lager zijn dan in latere jaren. Dit mede als gevolg van tijdelijk hogere budgetten. Daarom is in 2012 een principeafspraak gemaakt over een kasschuif (€– 3,8 miljoen).

Subsidies Topsportprogramma’s

In 2013 wordt een nieuwe subsidie verstrekt voor topsportbeleid op basis van de nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies. Op basis van de Kaderregeling VWS-subsidies wordt de nieuwe subsidie voor 100% bevoorschot. De subsidies die zijn verleend voor de periode 2010–2012 zijn verleend op basis van de oude Subsidieregeling VWS-subsidies. Daarvan moeten de laatste voorschotten van 10% in 2013 worden uitbetaald (€ 2,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Stipendiumregeling

De aanspraken op de stipendiumregeling zijn sterker gestegen dan verwacht als gevolg van enerzijds de invoering van het leeftijdsvariabel stipendium en anderzijds de sterk verbeterde prestaties van de paralympische sporters (€ 2,1 miljoen)

3. Borgen van innovatie en kennis

Subsidie Kennis en innovatie

Dit is een overboeking naar artikel 4 (Zorgbreed beleid) van € 1,5 miljoen. Het betreft de bijdrage aan ZonMw voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma sport.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

331.354

0

12.397

343.751

13.672

11.255

7.819

5.805

                 

Uitgaven

331.574

0

11.682

343.256

13.672

11.255

7.819

5.805

Waarvan juridisch verplicht

97%

             
                 

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WOII

19.365

0

264

19.629

0

0

0

0

                 

Subsidies

16.392

0

0

16.392

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Zorg en dienstverlening

6.989

0

0

6.989

0

0

0

0

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.465

0

0

5.465

0

0

0

0

                 

Bekostiging

654

0

0

654

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.119

0

264

2.383

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

100

0

0

100

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

100

0

0

100

0

0

0

0

                 

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

312.209

0

11.418

323.627

13.672

11.255

7.819

5.805

                 

Inkomensoverdrachten

289.205

0

11.316

300.521

13.672

11.255

7.819

5.805

waarvan onder andere:

               

Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940–1945 (Wuv)

152.709

0

0

152.709

0

0

0

0

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 40–45 (Wubo)

71.710

 

0

71.710

0

0

0

0

Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)

53.885

0

11.316

65.201

13.672

11.255

7.819

5.805

                 

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

23.004

0

102

23.106

0

0

0

0

PUR en SVB

20.545

0

0

20.545

0

0

0

0

Stichting Administratie Indonische Pensioenen

2.459

0

102

2.561

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

901

0

0

901

0

0

0

0

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII

Het budget voor de pensioenen en uitkeringen WOII wordt verhoogd met € 3,8 miljoen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon en de kortingen op de pensioenen.

Inkomensoverdrachten: pensioenen en uitkeringen WOII

Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep worden de uitkeringsgerechtigden in Indonesië voortaan niet in Indonesische rupiah maar in euro’s uitbetaald. Vooruitlopend op de wetswijziging wordt het budget verhoogd met € 7,5 miljoen.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

5.272.231

– 51.674

26.483

5.247.040

– 141.730

– 459.325

– 712.827

– 1.086.889

                 

Uitgaven

5.272.231

– 51.674

26.483

5.247.040

– 141.730

– 459.325

– 712.827

– 1.086.889

Waarvan juridisch verplicht

               
                 

Inkomensoverdrachten

5.272.231

– 51.674

26.483

5.247.040

– 141.730

– 459.325

– 712.827

– 1.086.889

1.Zorgtoeslag

4.854.500

– 51.674

13.172

4.815.998

– 139.830

– 92.449

– 269.085

– 636.147

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

375.432

0

13.311

388.743

– 1.900

– 338.876

– 404.742

– 408.742

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

42.299

0

0

42.299

0

– 28.000

– 39.000

– 42.000

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties regeerakkoord

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is naar aanleiding van het regeerakkoord bijgesteld (€– 51,7 miljoen).

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld(€ 13,2 miljoen).

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 9,9 miljoen overgeboekt naar artikel 8. Het betreft de prijsbijstelling kader Zorg (Z) tranche 2013.

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg-uitgaven voor de komende jaren opwaarts te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.

In totaal komt de mutatie bij de Wtcg uit op € 13,3 miljoen.

Licence