Base description which applies to whole site

3.1 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland

Tussen de Rijksoverheid en de openbare lichamen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de verdeling van de taken en activiteiten die door de eilandelijke overheden, dan wel door de Rijksoverheid worden uitgevoerd. De vrije uitkering zoals die in dit begrotingshoofdstuk is verantwoord betreft de algemene middelen bestemd voor de openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van de eilandelijke taken (naast de eigen inkomsten van het openbaar lichaam, zoals eilandbelastingen, zie bijlage 3.3).

De Rijksoverheid heeft ten aanzien van de openbare lichamen de verantwoordelijkheid de (rijks-)taken uit te voeren. De middelen die hiervoor worden ingezet worden verstrekt vanuit departementale begrotingen.

In de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II, 33 000-IV, nr. 28) is het verzoek neergelegd een overzichtsconstructie aan dit begrotingshoofdstuk toe te voegen met daarin opgenomen alle budgetten voor de BES-eilanden. Conform de motie is dit jaar voor het eerst dit overzicht opgesteld.

Het totaal van de vrije uitkering, de rijksuitgaven (zie onderstaande tabel) en de bijzondere uitkeringen (zie bijlage 3.2) zijn alle uitgaven die ten behoeve van Caribisch Nederland worden verstrekt.

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat naast rijksuitgaven er ook rijksinkomsten zijn. Inwoners en bedrijven van Bonaire, Sint Eustatius en Saba betalen immers ook rijksbelastingen. De omvang van de inkomsten van Caribisch Nederland kunt u vinden in de Miljoenennota, tabel 2.5.1 Overzicht van de belasting- en premieontvangsten, «Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland».

De uitgaven ten behoeve van de activiteiten van de krijgsmacht en de kustwacht zijn niet te verbijzonderen naar specifieke uitgaven in Caribisch Nederland. De inzet van de krijgsmacht (Defensie) en de Kustwacht (verdeeld over de begroting van Defensie en Koninkrijksrelaties) komt ten goede aan alle delen van het Koninkrijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen inzet per Land/gebieden.

Hieronder treft u de tabel met daarin de uitgaven van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland, verdeeld naar vakdepartement.

Rijksuitgaven Caribisch Nederland (in € 1 000)

Ministerie

Artikel en artikelonderdeel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IV. Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Waarborgfunctie

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch

Nederland is niet te bepalen.

Artikel 2. Bevordering autonomie Koninkrijkspartners

2.2 Bevordering autonomie Koninkrijkspartners

123

0

0

0

0

0

               

VI. Veiligheid en Justitie

Artikel 31. Nationale Politie

           

31.2 BES Brandweer- en politiekorps

16 575

16 575

16 575

16 575

16 575

16 575

 

Artikel 32. Rechtsbijstand

           
 

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

4 906

4 906

4 906

4 906

4 906

4 906

 

Artikel 34 Sanctietoepasing

           
 

34.3 Tenuitvoering strafrechterlijke sancties en vreemdelingenbewaring

9 703

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

 

Artikel 35 Jeugd

           
 

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

1 225

1 225

1 225

1 225

1 225

1 225

               

VII. Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

           

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

420

425

0

0

0

0

1.2 Participatie

250

0

50

200

0

250

 

Artikel 4. Woonomgeving en Bouw

 

       

 

 

4.3 Kwaliteit Woonomgeving

200

200

200

200

200

200

 

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

           
 

6.3 Betrouwbare levering e-overheidsvoorzieningen

150

50

0

0

0

0

 

6.5 Een betrouwbare GBA en betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten

0

1 500

1 500

1 000

0

0

 

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

           
 

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

1 070

800

800

800

800

800

 

Artikel 10. Vreemdelingen

           
 

10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

1 099

1 099

1 099

1 099

1 099

1 099

               

VIII. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1. Primair Onderwijs

           

Onderwijsbekostiging

12 516

12 731

12 783

12 802

12 353

12 353

Artikel 3. Voortgezet Onderwijs

         

 

 

Bekostiging Caribisch Nederland

13 941

12 433

12 608

12 626

12 013

12 026

 

Artikel 4. Beroeps en Volwasseneneducatie

 

       

 

 

Bekostiging

4 561

4 103

4 116

4 122

4 137

4 141

 

Verbetermiddelen

9 850

16 647

3 761

274

241

241

 

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid

         

 

 

Versterken HBO opleiding (LOFO/PABO)

145

145

145

145

0

0

 

Bevoegdheid/bekwaamheid docenten (MK)

2 097

2 097

2 097

2 097

0

0

 

Artikel 11. Studiefinanciering

           
 

BES studiefinancieringuitgaven

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

 

Artikel 14. Cultuur

           
 

Bijdrage Archief- en archeologiebeleid

50

50

50

50

50

50

 

Artikel 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid

           
 

Statia Multifunctioneel Kenniscentrum

1 000

2 500

2 500

2 500

2 500

1 500

 

Artikel 25. Emancipatie

           
 

Subsidie COC Pink Orange

80

20

0

0

0

0

             

 

XII. Infrastructuur en Milieu

Artikel 12. Waterkwaliteit

50

50

50

50

50

50

Artikel 14. Wegen en verkeersveiligheid

80

0

0

0

0

0

 

Artikel 17. Luchtvaart

50

100

100

100

100

100

 

Artikel 18. Scheepvaart

100

160

160

160

160

160

 

Artikel 22. Externe veiligheid en risico’s

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Artikel 23. Meteorologie, seismologie en aardobservatie

650

640

610

610

610

610

 

Artikel 24. Handhaving en toezicht

1 350

1 230

1 260

1 210

1 240

1 240

 

Artikel 26. Bijdrage investeringsfondsen

700

770

770

820

790

790

 

Artikel 97. Algemeen departement

100

50

50

50

50

50

               

XIII. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 11. Goed functionerende economie en markten

           

Beleidsvoorbereiding, veiligheid en frequenties

125

125

125

125

125

125

Bijdrage Metrologie

180

70

55

50

50

50

 

Bijdrage aan het CBS

650

650

650

675

675

675

 

Artikel 12. Een sterk innovatievermogen

           
 

Bijdrage overige organisaties

50

0

0

0

0

0

 

Artikel 13. Een excellent ondernemingsklimaat

           
 

Bevorderen ondernemerschap

160

100

100

100

100

100

 

Artikel 14. Een doelmatige en duurzame energievoorziening

           
 

Overige subsidies

335

660

800

200

0

0

 

Artikel 16. Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

           
 

Gewasbescherming

40

0

0

0

0

0

 

Artikel 18. Natuur en Regio

           
 

Caribisch Nederland

312

342

277

257

657

1 057

               

IXB. Financiën

Artikel 1. Belastingen

           
 

Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken (Belastingdienst/Caribisch Nederland)

11 174

9 576

9 502

9 502

9 502

9 502

 

Artikel 2. Financiële Markten

           
 

Bijdrage toezicht DNB

400

400

400

400

400

400

 

Bijdrage toezicht AFM

300

300

300

300

300

300

               

XV. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2. Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

         

 

2.A9 Onderstand

801

932

982

1 035

1 098

1 162

 

2.A9 Re-integratie

160

260

260

260

260

260

 

Artikel 3. Arbeidsongeschiktheid

 

       

 

 

3.A1 Ongevallenverzekering (OV)

457

472

497

523

554

585

 

Artikel 5. Werkloosheid

           
 

5.A2 Cessantiawet

60

160

160

160

160

160

 

Artikel 6. Ziekte en Zwangerschap

           
 

6.A2 Ziekteverzekering (ZV)

1 870

1 415

1 490

1 567

1 659

1 754

 

Artikel 8. Oudedagsvoorziening

           
 

8.A2 Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)

15 930

16 182

16 107

16 736

16 634

17 259

 

Artikel 9. Nabestaanden

           
 

9.A1 Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW)

910

937

981

1 027

1 079

1 132

               

XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1. Volksgezondheid

           

2 Ziektepreventie

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Artikel 4. Zorgbreed beleid

           
 

5 Zorguitgaven

63 524

71 142

78 747

82 443

90 123

96 764

 

5 Jeugdzorg

4 625

4 650

4 681

4 714

4 714

4 714

 

Artikel 6. Sport en Bewegen

           
 

1 Sport en bewegen

60

60

60

60

60

60

               

X. Defensie

Artikel 1. Inzet Krijgsmacht

Artikel 2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch

Nederland is niet te bepalen.

Totaal

 

188 864

202 339

196 990

197 155

200 648

207 826

Licence