Base description which applies to whole site

AGENTSCHAPSPARAGRAAF

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Het CBI is het agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heeft als opdracht het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven uit ontwikkelingslanden op de Europese markt. Het agentschap CBI draagt bij aan het realiseren van de doelstelling onder artikelonderdeel 4.3: private sector ontwikkeling.

Recentelijk is besloten dat het Agentschap CBI zal opgaan in Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De betrokken partijen werken in 2013 aan deze overgang. In die hoedanigheid is het CBI daarna geen baten-lastendienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken c.q. geen zelfstandig Agentschap meer. In deze Agentschapsparagraaf is voor wat betreft de productie uitgegaan van een ongewijzigde opdracht tot en met 2017.

1. Baten en Lasten

Tabel 1 Meerjaren baten en lasten (bedragen in EUR 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A Baten

             

Opbrengst

moederdepartement

17 750

34 679

29 512

25 867

26 567

26 195

25 261

opbrengst derden

538

1 400

2 685

2 760

2 685

635

560

rentebaten

1

0

0

0

0

0

0

Totale baten

18 289

36 079

32 197

28 627

29 252

26 830

25 821

               

B Lasten

             

apparaatskosten

             

– personele kosten

182

260

221

191

199

197

190

waarvan eigen personeel

136

195

166

143

149

148

142

waarvan externe inhuur

46

65

55

48

50

49

48

– materiele kosten

16 865

34 636

30 909

27 482

28 082

25 757

24 788

– waarvan apparaat ICT

658

250

200

200

200

200

200

rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

afschrijvingskosten

             

– materieel

258

191

212

212

171

0

0

– waarvan apparaat ICT

163

180

200

200

160

0

0

Overige kosten

             

– Dotaties voorzieningen

             

– Bijzondere lasten

851

571

0

0

0

0

0

Totale lasten

18 156

36 168

31 542

28 085

28 652

26 154

25 178

 

             

C Saldo van baten en

lasten

132

-89

655

542

600

676

643

A. Baten

Opbrengsten moederdepartement

In onderstaande tabel worden de financiële waarden weergegeven van de verleende en verwachte opdrachten per product.

Tabel 2 Productie (bedragen in EUR 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ECP-opdracht 1

-

2 239

-

-

-

-

-

ECP-modules

9 403

15 739

17 029

15 039

15 183

15 183

15 511

BSOD-modules

2 666

6 679

4 035

3 079

3 433

2 894

1 848

Marktinformatie-modules

3 321

4 180

4 330

4 061

4 061

4 190

4 330

Training-modules

5 804

3 875

3 415

3 131

3 387

3 425

3 206

Strategische modules

226

1 867

603

457

403

403

266

ITC

100

100

100

100

100

100

100

korting

-3 770

           

Totaal

17 750

34 679

29 512

25 867

26 567

26 195

25 261

De productie die voor 1 januari 2006 is opgestart wordt afgerekend tegen kostprijs (ex-post). Productie die vanaf 1 januari 2006 is gestart wordt afgerekend tegen vooraf vastgestelde prijzen (ex-ante). Als efficiencyprikkel en om het risico uit te sluiten dat kosten van de nieuwe productie (vanaf 1 januari 2006) ten onrechte wordt toegerekend aan de oude productie, is een vast bedrag voor het totaal van de oude productie bepaald. Ook zijn er marges ingebouwd binnen welke de prijs en de aantallen dienen te bewegen. In 2012 wordt het laatste programma ECP-opdracht 1 opgeleverd en wordt hiermee opdracht 1 definitief afgesloten.

Met ingang van 2010 wordt afgerekend tegen de kostprijs van het herziene kostprijsmodel. In de nieuw vastgestelde verkoopprijzen zit een tijdelijke discrepantie qua prijsstelling. Deze vloeit voort uit het gegeven dat met de nieuwe prijzen rekening is gehouden met het nieuwe landenbeleid ( en de daarmee moeilijkere werkomgeving voor het CBI) en de daaraan gekoppelde hogere kostprijs. In de lopende programma’s nemen bedrijven deel uit landen die goedkoper waren klaar te stomen voor de EU markt. Dit gegeven wordt tijdelijk gecompenseerd middels een kortingspercentage, dit is al meegenomen in de productiecijfers.

Opbrengst derden

In het licht van het verduurzamen van eerdere CBI ondersteuning en de complementariteit tussen CBI producten en programma’s van onder andere de Europese Commissie en overheden van (uit te faseren) CBI-landen worden additionele opdrachten verwacht c.q. is er sprake van indirecte financiering. Van zusterorganisaties uit Europa, waaronder Zwitserland, Finland en Zweden, worden additionele opdrachten verwacht voor het product marktinformatie. Daarnaast wordt door de aan programma’s en trainingen deelnemende bedrijven en organisaties een eigen bijdrage (commitment fee) betaald.

B. Lasten

Personele kosten

In 2013 werken er bij het CBI 12 fte ambtenaren en 41 fte niet-ambtenaren. De personele lasten bedragen in 2013 EUR 221 000.

Het verschil tussen de personele uitgaven (volgens het kasstelsel) en personele lasten (volgens het baten- lastenstelsel) wordt veroorzaakt door productie met een productietijd van meer dan één jaar. Voor deze productie worden de personele uitgaven, voor zover die verband houden met productie die nog niet is opgeleverd, aan het onderhanden werk toegevoegd. Pas in het jaar dat de productie wordt opgeleverd worden deze uitgaven als last genomen. Een gevolg van deze systematiek is dat de personele uitgaven in 2013 voor een gedeelte als personele lasten worden genomen in latere jaren.

Daarnaast worden direct toerekenbare personele uitgaven doorberekend aan de programma’s. Dit betekent dat de personele kosten lager zijn ten koste van de materiële kosten. De verwachte personele uitgaven voor het jaar 2013 (ambtenaren) bedraagt EUR 800 000.

Materiële kosten
Tabel 3 Categorieën materiële kosten (bedragen in EUR 1 000)

Uitbesteding ondersteunende werkzaamheden

192

Huisvestingskosten (huur, schoonmaak, energie, diensten)

796

Kantoor, o.a. mailings, porti, alg. drukwerk, telefoon, fax

339

Advieskosten/abonnementen

260

Bankkosten en koersverschillen

41

Onttrekking aan onderhanden werk

-4 673

Salariskosten personeel

2 988

waarvan eigen personeel

553

waarvan externe inhuur

2 435

Externe experts, o.a. honoraria en reis- en verblijfskosten

19 172

Deelnemers aan seminars en beurzen, o.a. reis- en verblijfskosten

4 518

Organisatie seminars, o.a. logistieke ondersteuning

807

Organisatie/deelname beurzen, o.a. beurshuur en standbouw

1 680

CBI-publicaties, o.a. honoraria, drukwerk, porti

1 801

Totaal

30 909

Het CBI is met ingang van 2012 gehuisvest in het gebouw Center Court van Agentschap NL te Den Haag. In 2012 wordt de kantoor- en archiefruimte gehuurd via Agentschap NL voor een huurbedrag van EUR 540 000,-.

Apparaat ICT

De kosten bestaat uit opzet nieuwe website, nieuw intranet en voorbereiding nieuw CRM systeem. Daarnaast omvat deze post ook kosten onderhoud en beheer ICT infrastructuur.

Afschrijvingskosten

De materiële vaste activa bestaat uit: inventaris, hard- en software en verbouwingen. De afschrijvingstermijnen zijn respectievelijk 5 jaar, 3 jaar, en 5 jaar.

Dotaties aan voorzieningen

Het CBI zal een extra dotatie doen aan de al lopende voorziening in verband met de verhuizing naar Den Haag en werkzaamheden richting de integratie met Agentschap NL.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten staan geheel in het teken van de fysieke verhuizing naar locatie Den Haag en de naderende integratie met Agentschap NL.

Meer specifiek betreft het de posten: doorlopende huurverplichtingen voormalige locatie, boekverliezen materiele vaste activa, verhuiskosten, overhead kosten project invlechting Agentschap NL.

C. Saldo van baten en lasten

Het resultaat wordt aan het vermogen van het agentschap toegevoegd.

2. Kasstroomoverzicht
Tabel 4 Kasstroomoverzicht (bedragen in EUR 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Rekening courant RHB 1 januari

2 493

1 327

0

600

550

500

450

2. Totaal operationele kasstroom

-1 153

-1077

600

50

50

50

50

-/- totaal investeringen

-536

-350

0

0

0

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

523

100

-

-

-

-

-

3. Totaal investeringskasstroom

-13

-250

0

0

0

0

0

-/- eenmalige uitkeringen aan moederdepartement

-

-

-

-

-

-

-

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

-

-

-

-

-

-

-

-/- aflossingen op leningen

-

-

-

-

-

-

-

+/+ beroep op leenfaciliteit

-

-

-

-

-

-

-

4.Totaal financieringskasstroom

-

-

-

-

-

-

-

5. Rekening courant RHB 31 december

1 327

0

600

550

500

450

400

3. Doelmatigheidsparagraaf

Omschrijving Generieke deel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omzet per productgroep

             
               

Opdracht 1

 

2 239

         

ECP modules

9 403

15 739

17 029

15 039

15 183

15 183

15 511

BSOD Modules

2 666

6 679

4 035

3 079

3 433

2 894

1 848

Marktinformatie modules

3 321

4 180

4 330

4 061

4 061

4 190

4 330

Training modules

5 804

3 875

3 415

3 131

3 387

3 425

3 206

Strategische modules

226

1 867

603

457

403

403

266

ITC

100

100

100

100

100

100

100

               

FTE totaal

16

15

12

12

12

12

12

 

             

Saldo van baten en lasten (%)

5%

5%

5%

5%

5%

4.9%

4.9%

 

             

Impact kwaliteitsindicatoren

             

Totaal gerealiseerde export EU/EFTA

167 000

167 000

167 000

167 000

167 000

167 000

167 000

Aangegeven verbeterde dienstverlening onder cliënten

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Kennis over de EU-markt vergroot

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Hogere export c.q. effectievere dienstverlening

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

 

             

Omschrijving specifiek deel

             

 

             

Ziekteverzuim (%)

7.1%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

ECP – modules:

2013

BSOD – modules:

2013

Bedrijfsaudit en actieplan

8 200

BSO diagnose & interventie ontwerp

63 000

Bedrijfsontwikkeling

26 000

BSOD Export Intelligentie – beperkt

169 000

Export capaciteit opbouw

28 000

BSOD Export Intelligentie – regulier

354 000

Certificering

14 000

Exportontwikkeling – beperkt

169 000

Markttoegang regionaal

23 000

Exportontwikkeling – regulier

354 000

Markttoegang EU

43 000

   
       

MI – modules:

 

HRD – modules:

 

Markt intelligentie

140 000

Training – EU

1 500

Export intelligentie

100 000

Training – doelgroeplanden

5 400

Tailored intelligentie

40 000

Online training

125

Business intelligentie

40 000

   

Import intelligentie

40 000

   
       

Strategische advisering handelspotentieel partnerlanden – modules

 

ITC – account management

 

Sectorale analyse

63 000

Vergoeding beheerskosten

100 000

Strategische conferentie groot

83 000

   

Strategische conferentie klein

37 000

   

Lopende 2012 zal het voorstel worden neergelegd bij de opdrachtgever voor aanpassing van een aantal kostprijzen. Dit onder andere als gevolg van de evaluatie op het kostprijsmodel zoals uitgevoerd door de interne accountantsdienst in 2011.

Licence