Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 11: Apparaat

Personele en materiële uitgaven:

Dit artikel behandelt de apparaatsuitgaven van zowel het postennetwerk in het buitenland als het departement in Den Haag, exclusief de personele uitgaven voor vak-attachés van andere ministeries. Het omvat de verplichtingen voor- en uitgaven aan het ambtelijk personeel, de overige personele uitgaven en het materieel.

Het ambtelijk personeel betreft de algemene leiding van het departement (inclusief de ministers en de staatssecretaris), de beleidsdirecties, de ondersteunende diensten, het uitgezonden personeel op de ambassades en het lokaal aangenomen personeel op de ambassades. Ook worden in dit artikel de buitenlandvergoedingen aan uitgezonden personeel, overige vergoedingen, diverse overige personele uitgaven en de uitgaven voor het post-actieve personeel verantwoord. De materiële uitgaven hebben betrekking op de uitgaven voor de exploitatie van en investeringen in het departement in Den Haag en de vertegenwoordigingen in het buitenland. Hieronder vallen onder andere de verplichtingen en uitgaven voor huur van kanselarijen, residenties, personeelswoningen en het gebouw in Den Haag, beveiligingsmaatregelen, automatisering en communicatiemiddelen, klein onderhoud en bouwkundige projecten.

Op de personele en materiële kosten zijn jaarlijks loon-, prijs-, en koersontwikkelingen van toepassing. Deze ontwikkelingen dekt Buitenlandse Zaken af binnen de daarvoor in de HGIS getroffen voorziening (zie artikel 10). Loonkostenstijgingen vloeien vooral voort uit afgesloten CAO’s; de prijsstijgingen waarmee Buitenlandse Zaken te maken heeft passen binnen het kader van algehele (mondiale) inflatie. Daarnaast spelen koersfluctuaties tussen vooral de Euro en de Amerikaanse dollar een belangrijke rol.

Verdeling apparaatsuitgaven naar beleid

De minister van Financiën heeft de Kamer toegezegd de apparaatsuitgaven indicatief te verdelen over de beleidsartikelen. Bij de verdeling van de apparaatsuitgaven hieronder wordt onderscheid gemaakt per thema en tussen de uitgaven voor posten in het buitenland en het kernministerie. Van de totale apparaatskosten van EUR 760 miljoen in 2013 kan ca. EUR 252 miljoen toe worden gerekend aan het kernministerie. Bij de verdeling van deze kosten hieronder is het aantal fte’s per directoraat generaal (consulair en bedrijfsvoering is één directoraat generaal) toe te rekenen. Het restant (EUR 508 miljoen) zijn uitgaven die toegerekend kunnen worden aan het postennetwerk. Omdat in 2010 een inventarisatie heeft plaatsgevonden over de thematische invulling van de personele inzet op de post is het mogelijk een schatting te maken van de kosten van het postennetwerk op een aantal terreinen. Deze categorieën zijn: economie, cultuur, politiek, ontwikkelingssamenwerking, management, consulair en beheer. In onderstaand overzichten is schematisch de verdeling opgenomen.

Verdeling apparaatskosten posten EURO 508 miljoen

Verdeling apparaatskosten posten EURO 508 miljoen

Verdeling apparaatskosten kernministerie EURO 252 miljoen

Verdeling apparaatskosten kernministerie EURO 252 miljoen

Uitwerking regeerakkoord en begrotingsakkoord

Bovenop de oplopend tot 2015 EUR 74 miljoen besparing op personele en materiele kosten dient Buitenlandse Zaken op het apparaat vanaf 2013 additioneel EUR 5,5 miljoen te besparen (deel BZ-apparaat Lente-akkoord). Met de oploop van de bezuinigingen uit het Regeerakkoord in 2016 (EUR 3 miljoen), betekent dat de bezuinigingen op personele en materiele kosten in 2016 oplopen tot EUR 82,5 miljoen. Dekking voor de additionele besparingen is vooral via digitalisering in het algemeen (de overstap naar centraal beheer van de digitale stukkenstroom en archieven levert een additionele structurele besparing op) en extra besparing via regionalisering van administratieve en consulaire processen in het postennet.

Budgettaire gevolgen:

Niet-beleidsartikel 11 Apparaat

Bedragen in EUR 1 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

695 730

708 316

692 706

667 277

647 422

679 536

675 529

                 

Uitgaven

695 617

743 784

759 974

718 965

722 461

678 456

674 436

                 

11.1.1

Personeel

   

448 421

429 663

425 918

408 161

406 955

 

Eigen personeel

   

441 000

422 645

418 909

401 152

399 946

 

Inhuur extern

   

7 421

7 018

7 009

7 009

7 009

                 

11.1.2

Materieel

   

311 553

289 302

296 543

270 295

267 481

 

waarvan ICT

   

32 100

28 400

26 300

25 400

25 400

 

waarvan bijdragen aan SSO's

   

29 600

29 100

29 100

29 100

29 100

                 

11.2

Koersverschillen

   

pm

pm

pm

pm

pm

                 

Ontvangsten

152 939

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

                 

11.10

Diverse ontvangsten

64 193

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

                 

11.20

Koersverschillen

88 746

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Kengetallen:
Kengetallen personeel en materieel
 

2013

2014

2015

2016

2017

Personeel

         

Loonkosten departement

         

Gemiddelde bezetting

1 580

1 550

1 528

1 528

1 528

Gemiddelde prijs

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)

126 371

123 993

122 241

122 233

122 233

           

Loonkosten posten (incl. themadeskundigen)

         

Gemiddelde bezetting

1 073

1 031

985

985

985

Gemiddelde prijs

99 000

99 000

99 000

99 000

99 000

Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)

106 196

102 087

97 539

97 539

97 539

           

Totaal loonkosten ambt. Personeel (A)

         

Gemiddelde bezetting

2 652

2 581

2 513

2 513

2 513

Gemiddelde prijs

87 684

87 591

87 448

87 449

87 449

Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)

232 567

226 080

219 780

219 772

219 772

           

Vergoedingen (B)

         

Gemiddelde bezetting

1 073

1 031

985

985

985

Gemiddelde kosten

69 882

68 913

68 554

68 554

68 554

Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)

74 962

71 062

67 542

67 542

67 542

           

Lokaal personeel (C)

         

Gemiddelde bezetting

2 280

2 272

2 197

2 197

2 197

Gemiddelde prijs

41 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)

93 470

90 893

87 893

87 893

87 893

           

Overige personeelsuitgaven

47 422

41 628

50 703

32 954

31 748

           

Totaal personeel (A–D)

448 421

429 663

425 918

408 161

406 955

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor één Baten-lastendienst, het CBI. In de onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de apparaatskosten van de baten-lastendienst bij elkaar gevoegd. In de baten-lastenparagraaf worden de kosten van het CBI nader toegelicht. Het merendeel van de kosten zijn bedoeld voor programma uitgaven.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten ministerie van Buitenlandse Zaken (bedragen x EUR 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kerndepartement (uitgaven)

695 617

743 901

754 404

714 445

718 091

674 086

670 066

Baten-lastendienst CBI (kosten)

18 156

36 168

31 542

28 085

28 652

26 154

25 178

Licence