Base description which applies to whole site

5.5 Baten-lastendienst De Werkmaatschappij (DWM)

Inleiding

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten. Het speerpunt voor De Werkmaatschappij is het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het Rijk zodat de kosten hiervoor kunnen dalen.

Per 1 januari 2012 bestaat De Werkmaatschappij uit een Houdster en 13 bedrijfseenheden. Bij het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan van de bestaande samenstelling van De Werkmaatschappij in 2012.

Exploitatie

5.5.1 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2013 (x € 1 000)
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

Omzet moederdepartement

31 177

29 379

40 911

42 371

44 112

45 958

45 958

Omzet overige departementen

62 992

89 630

76 350

77 865

79 163

80 642

80 677

Omzet derden

1 692

5 783

5 800

5 921

6 037

6 148

6 148

Rentebaten

106

5

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

252

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

686

613

0

0

0

0

0

Totaal baten

96 905

125 411

123 061

126 157

129 312

132 748

132 783

               

Lasten

             

Apparaatskosten

96 395

121 712

120 139

123 481

126 623

130 056

131 841

– personele kosten

59 852

74 856

74 413

77 243

79 807

82 622

82 622

– waarvan eigen personeel

 

64 210

68 702

71 912

74 470

77 167

77 167

– waarvan externe inhuur

 

10 647

5 711

5 331

5 337

5 455

5 455

– materiele kosten

36 543

46 856

45 726

46 238

46 816

47 434

49 219

– waarvan apparaat ICT

 

12 883

11 473

11 603

11 749

11 905

12 351

– waarvan bijdrage aan SSO's

   

8 380

8 723

8 999

9 297

9 297

Afschrijvingskosten

1 109

2 935

2 618

2 636

2 649

2 652

902

– materieel

774

 

2 121

2 128

2 132

2 134

384

– waarvan apparaat ICT

   

1 750

1 750

1 750

1 750

0

– immaterieel

335

 

497

507

517

518

518

Overige kosten

996

416

40

40

40

40

40

– dotaties voorzieningen

821

0

40

40

40

40

40

– rentelasten

175

416

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

98 500

125 063

122 797

126 157

129 312

132 748

132 783

Saldo van baten en lasten

– 1 594

347

264

0

0

0

0

* 2011 betreffen realisatiecijfers, 2012 eerste suppletoire begroting en 2013 de ontwerpbegroting

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van De Werkmaatschappij is een kostendekkende exploitatie. Maandelijks stuurt De Werkmaatschappij op het realiseren van de aannames die ten grondslag liggen aan de begroting.

De Werkmaatschappij beoogt eigen vermogen op te bouwen om incidentele risico’s op te vangen zonder bijstelling van tarieven gedurende een kalenderjaar. Als het eigen vermogen de norm van 5% heeft bereikt, zal De Werkmaatschappij bij eerstvolgende suppletoire begroting de wijze van restitutie aan haar afnemers aangeven.

Bij het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan van de 2012 tarieven. Ingeval van grote stijging van de grondstofprijzen zoals bij de bedrijfseenheden Vijfkeerblauw (papierprijzen) en Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (brandstofprijzen) zal De Werkmaatschappij dit doorberekenen in de betreffende tarieven. Wel is in de tarieven 2013 rekening gehouden met de generieke taakstellingen.

De activiteiten van de Werkmaatschappij worden bekostigd uit de omzet gebaseerd op aan afnemers geleverde producten en diensten tegen jaarlijks vastgestelde tarieven (pxq).

Baten

De eenheden die de grootste bijdrage in 2013 leveren aan de omzet en kosten bij De Werkmaatschappij zijn het ExpertiseCentrum Organisatie&Personeel (EC O&P) voor circa € 40 mln., Digitale Werkplek Rijk voor circa € 19 mln., Interim Rijk voor circa € 17 mln. en Vijfkeerblauw voor circa € 12 mln.

De meerjarenontwikkeling van de omzet is een resultante van de verwachte toename van de reguliere productieafzet bij Interim Rijk en Financiën & Control als gevolg van uitbreiding van de interdepartementale klantenkring. Bij de overige bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij wordt uitgegaan van een min of meer gelijkblijvende afzet. De gehanteerde tarieven zijn de tarieven vanaf 2011 verlaagd conform de generieke taakstelling voor zowel het moederdepartement als overige departementen.

Voor de additionele taakstelling zal De Werkmaatschappij in samenspraak met haar klanten komen tot afspraken voor de invulling van de taakstelling. In de begroting gaat De Werkmaatschappij ervan uit dat de vraaguitval uit hoofde van de additionele taakstelling zal worden gecompenseerd door de aansluiting van (onderdelen van) departementen die nog geen producten en diensten afnemen bij De Werkmaatschappij.

Lasten

De generieke en additionele taakstellingen vragen van De Werkmaatschappij, door het verlagen van de tarieven, ook een verlaging van de kosten. Door de verwachte organische groei en door besparende maatregelen te treffen, kunnen de kosten van De Werkmaatschappij zich ontwikkelen conform de ontwikkeling van de afzet. Besparingsmaatregelen waaraan gedacht wordt zijn het verhogen van declarabiliteit, verlagen van huisvestingskosten en terugdringen van externe inhuur.

Kasstroomoverzicht

5.5.2 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2013 (x € 1 000)
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

16 919

17 384

20 240

20 575

20 463

20 263

20 366

2.

Totale operationele kasstroom

2 373

3 282

2 882

2 635

2 649

2 652

902

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 1 837

– 3 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

0

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

5

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 1 832

– 3 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

0

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

600

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 159

– 3 622

– 2 547

– 2 747

– 2 849

– 2 550

– 1 000

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

1 997

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

4.

Totaal financieringskasstroom

2 438

378

– 1 547

– 1 747

– 1 849

– 1 550

– 1 000

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

19 898

18 044

20 575

20 463

20 263

20 366

20 268

* 2011 betreffen realisatiecijfers, 2012 de eerste suppletoire begroting en 2013 de ontwerpbegroting

Toelichting

Het hoge rekening-courantsaldo ultimo 2013 wordt verklaard door omvangrijk geldverkeer bij hoofdzakelijk 2 bedrijfseenheden. De ontwikkeling in het saldo van de rekening-courant is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de verwachte investeringen aan het einde van het jaar waarin departementen openstaande rekeningen van De Werkmaatschappij afwikkelen. Door het jaar heen is sprake van een meer gelijkmatig betalingsritme.

De Werkmaatschappij streeft ernaar bij een omvangrijke rekening-courantstand een beperkt beroep te doen op de leenfaciliteit. De opgenomen lening betreft dan ook alleen investeringen boven de € 0,5 mln.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Door de huidige ontwikkelingen van de organisatie (bijvoorbeeld vorming een EC O&P) is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beiden zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

5.5.3 Doelmatigheidsindicatoren 2013
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omschrijving generiek deel

             

Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100)

100,0

98,0

97,5

97,0

95,5

96,0

96,0

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

100,0

98,0

97,5

97,0

95,5

96,0

96,0

Totale omzet per product(groep) of dienst

95 861

125 411

123 061

126 157

129 312

132 748

132 783

Fte-totaal, excl. externe inhuur

5781

767,0

813

845

870

896

896

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 1,6%

0,3%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid departementen (KTO)

n.b.

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Medewerkerstevredenheid (MTO)

7,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1

gemiddeld

Toelichting

Vanwege de taakstelling op basis van de tarieven van 2011 zal De Werkmaatschappij in de periode 2012 t/m 2016 haar tarieven jaarlijks verlagen. De generieke taakstelling is vertaald in jaarlijkse taakstellingsbedragen. De Werkmaatschappij heeft de generieke taakstelling verwerkt door een verlaging van haar tarieven toe te passen. De verlagingen zijn berekend door de taakstellingsbedragen af te zetten in percentages van de omzet van 2011. De tarieven van De Werkmaatschappij ontwikkelen zich volgens de trend van de bovenstaande indexcijfers. Om een nulresultaat te behalen, moeten de integrale kostprijzen dezelfde trend volgen als de tarieven.

In overleg met de departementen zal worden bezien op welke wijze de dienstverlening een extra impuls kan krijgen. Groei is geen doel op zich, maar de Werkmaatschappij zal organisch groeien als gevolg van het vollediger aansluiten van departementen. Bij de beoogde meerjarige ontwikkeling van DWM zal de aantoonbare kostenbesparing in ogenschouw genomen blijven. De kostenbesparing bij DWM hangt altijd samen met besparingen bij de departementen. Departementen hoeven minder in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden in de markt. Met deze organische groei hangt ook de groei in fte’s samen.

Licence