Base description which applies to whole site

5.6 Tijdelijke baten-lastendienst FMHaaglanden

Inleiding

FMHaaglanden verzorgt de facilitaire dienstverlening voor de departementen Buitenlandse Zaken (BZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

FMHaaglanden levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer, exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen, post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer, facility management en overige diensten.

Ontwikkelingen

De komende jaren staan voor FMHaaglanden in het teken van nieuwe aansluitingen, het masterplan huisvesting en de samenwerking met facilitaire concerndienstverleners.

De intentie is dat Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Algemene zaken (AZ) per 1 januari 2014 aansluiten. De aansluiting met Financiën zal niet per 1 januari 2013 plaatsvinden maar later, op een nog nader te bepalen datum.

De realisatie van het masterplan huisvesting leidt tot een beperkt aantal rijkskantoorlocaties. Dit zal in de komende jaren gepaard gaan met relatief veel verhuisbewegingen tussen de diverse panden.

FMHaaglanden, Belastingdienst (BD), Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) en Rijkswaterstaat (RWS) werken gezamenlijk toe naar een rijksbreed netwerk van facilitaire concerndienstverleners (ambitie 2020). Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat FMHaaglanden conform project 6.1 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst de regio Haaglanden verzorgt en BD, DJI en RWS de overige regio’s bedienen. Om hier invulling aan te geven is het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO) ingericht. Een samenwerkingsverband van de vier facilitaire concerndienstverleners. De eerste stap in de ambitie is het uniformeren van de facilitaire dienstverlening. Het LFMO streeft naar een gestandaardiseerd basispakket aan dienstverlening, één kostprijsmodel en een gelijke klantbenadering door de vier facilitaire concerndienstverleners in 2015.

Exploitatie

5.6.1 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2013 (x € 1000)
Baten-lastendienst FMHaaglanden
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

Omzet moederdepartement

30 711

27 925

12 567

12 422

12 278

12 278

12 278

Omzet overige departementen

60 202

72 699

82 724

103 779

102 559

102 559

102 559

Omzet derden

18

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

10

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

15

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

966

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

91 922

100 624

95 291

116 200

114 838

114 838

114 838

               

Lasten

             

Apparaatskosten

84 334

94 425

88 365

107 457

106 074

106 228

106 800

– personele kosten

21 023

24 204

23 523

26 097

25 791

25 791

25 791

– waarvan eigen personeel

 

22 562

21 171

23 487

23 212

23 212

23 212

– waarvan externe inhuur

 

1 642

2 352

2 610

2 579

2 579

2 579

– materiele kosten

63 311

70 221

64 842

81 360

80 284

80 438

81 010

– waarvan apparaat ICT

 

1 532

2 523

3 209

3 257

3 263

3 286

– waarvan bijdrage aan SSO's

   

6 115

7 777

7 893

7 909

7 965

Afschrijvingskosten

3 556

5 441

6 028

7 819

7 908

7 710

7 248

– materieel

3 556

 

5 828

7 419

7 508

7 310

6 858

– waarvan apparaat ICT

   

25

31

32

31

29

– immaterieel

0

 

200

400

400

400

390

Overige kosten

1 257

758

898

925

855

900

790

– dotaties voorzieningen

0

0

         

– rentelasten

294

758

898

925

855

900

790

– bijzondere lasten

963

0

         

Totaal lasten

89 147

100 624

95 291

116 200

114 838

114 838

114 838

Saldo van baten en lasten

2 775

0

0

0

0

0

0

Toelichting op baten en lasten

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van FMHaaglanden is een kostendekkende exploitatie. Een eventueel batig saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers worden teruggegeven.

In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met de PPS constructie van de panden Korte Voorhout 7 en Rijnstraat 8. Hiervoor is onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.

De daling van de omzet van het moederdepartement in 2013 ten opzichte van 2012 is het gevolg van de renovatie van het pand Rijnstraat 8. Een deel van de werkplekken wordt ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een deel van de werkplekken bij Financiën (Korte Voorhout 7).

De toename van de omzet van de overige departementen in 2014 is het gevolg van de aansluitingen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Algemene Zaken (AZ).

De generieke taakstelling van 6% (4x 1,5%) op het eigen apparaat is zowel verwerkt in de baten als lasten. Dit is niet direct zichtbaar door enerzijds de aansluitingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Algemene Zaken en anderzijds de relatief hogere kosten per werkplek. De hogere kosten per werkplek worden mede veroorzaakt door de aanschaf van activa dat eigendom wordt van FMHaaglanden. Deze ontwikkelingen leiden tot een toename in zowel de baten als de lasten.

De additionele taakstelling ligt bij de departementen en wordt ingevuld met een vermindering van taken dan wel versoberingen. FMHaaglanden werkt samen met de opdrachtgevers aan een versobering van het dienstverleningspakket.

5.6.2 Omzet verdeeld per productgroep
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Basis

68 076

79 146

74 870

90 856

89 493

89 493

89 493

Basis plus

7 262

7 743

7 138

8 866

8 866

8 866

8 866

Maatwerk

6 224

5 614

5 157

6 201

6 201

6 201

6 201

Werkelijk

8 031

9 321

7 335

9 487

9 487

9 487

9 487

Overig

1 338 

902

791

791

791

791

791

Totaal

90 931

102 726

95 291

116 201

114 838

114 838

114 838

Productgroepen

  • Basis: het afgesproken pakket van producten en diensten dat de opdrachtgever afneemt van de opdrachtnemer en waarvoor de opdrachtgever een vaste prijs betaalt per vaste verrekeneenheid. De prijs (p) en de hoeveelheid (q) staan gedurende het jaar vast. Het af te nemen volume (q) wordt in het jaar t-1 door de opdrachtgever bepaald.

  • Basis plus: producten en diensten waarvoor de opdrachtgever, afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen producten en diensten, een prijs per artikel/product/dienst betaalt. De prijs (p) staat gedurende het jaar vast, de hoeveelheid (q) is afhankelijk van de vraag van artikelen/producten/diensten door de klant/opdrachtgever in het betreffende jaar.

  • Maatwerk: producten en diensten waarover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt en waarvoor opdrachtnemer eerst een offerte uitbrengt aan opdrachtgever. Zowel de prijs (p) als de hoeveelheid (q) zijn dan ook vraag dan wel afname gestuurd.

  • Werkelijke kosten: producten die tegen de werkelijke gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zowel de prijs (p) als de hoeveelheid (q) is dan ook vraag dan wel afname gestuurd.

  • Overig: producten en diensten die buiten de productendienstencatalogus vallen van FMHaaglanden zijn opgenomen in de specifieke dienstverleningsafspraken (DVA’s) met de opdrachtgever.

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële en immateriële vaste activa vanuit het ministerie van Financiën.

Kasstroomoverzicht

5.6.3 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2013 (x € 1 000)
Baten-lastendienst FMHaaglanden
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

21 112

10 650

11 235

11 235

11 235

11 235

11 235

2.

Totale operationele kasstroom

78

5 441

6 028

7 819

7 908

7 710

6 758

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 1 571

– 37 664

– 6 510

– 9 500

– 4 000

– 4 000

– 4 000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

14

0

         

3.

Totaal investeringkasstroom

– 1 557

– 37 664

– 6 510

– 9 500

– 4 000

– 4 000

– 4 000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

         

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

         

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3 246

– 5 256

– 6 028

– 7 819

– 7 908

– 7 710

– 7 248

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

38 064

6 510

9 500

4 000

4 000

4 000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 3 246

32 808

482

1 681

– 3 908

– 3 710

– 3 248

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

16 387

11 235

11 235

11 235

11 235

11 235

10 745

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In 2013 is naast vervangingsinvesteringen rekening gehouden met de investering in een nieuw facilitair management informatie systeem (FMIS). In 2014 worden extra investeringen geraamd in verband met de overname van activa van nieuwe toetreders. Het beroep op de leenfaciliteit loopt gelijk met de investeringen. Vanaf 2015 is het uitgangspunt dat er een gelijkmatig investeringsniveau is; het beroep op de leenfaciliteit blijft hierdoor gelijk.

Doelmatigheid

5.6.4 Doelmatigheidsindicatoren 2013
Baten-lastendienst FMHaaglanden
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omschrijving generiek deel

             

Verloop kostprijs basisdienstverlening (excl vervoer (basisjaar 2011 = 100)

100

97,5

108

106

105

105

105

               

Totale omzet per product(groep) of dienst

             

Basis

68 076

79 146

74 870

90 856

89 493

89 493

89 493

Basis plus

7 262

7 743

7 138

8 866

8 866

8 866

8 866

Maatwerk

6 224

5 614

5 157

6 201

6 201

6 201

6 201

Werkelijk

8 031

9 321

7 335

9 487

9 487

9 487

9 487

Overig

1 338 

902

791

791

791

791

791

               

Kostenbesparing aanbesteding (5%) 4FM

461

616

         
               

Fte-totaal, excl. externe inhuur

221

391

380

480

466

466

466

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

3,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Klanttevredenheid (KTO)

 

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Medewerkerstevredenheid (MTO)

 

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Toelichting op doelmatigheidsindicatoren

De toename van de kostprijs basisdienstverlening (exclusief vervoer) in 2013 is het gevolg van het sluiten van het pand Rijnstraat 8 waar de kostprijs voor de basisdienstverlening relatief laag is ten opzichte van de overige panden. Daarnaast zijn de te verwachten kosten voor de basisdienstverlening voor het pand Turfmarkt 147 hoger dan de Schedeldoekshaven.

De generieke taakstelling is verwerkt in de kostprijs van de basisdienstverlening.

Licence