Base description which applies to whole site

6.3 Evaluatie- en overig onderzoek

Overzicht evaluatie onderzoek

Soort onderzoek

Onderwerp

A(Artikel) of AO(Artikelonderdeel) 

Start

Afronding

Vindplaats 

Beleidsdoorlichting

Informatievoorziening overheid

AO 6.1, 6.2 & 6.3

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/01/aanbieden-resultaten-beleidsdoorlichting-artikel-33-rijksbegroting.html

 

Wijkenaanpak

AO 4.3

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html

 

Burgerschap

AO 6.4

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/05/11/rapport-beleidsdoorlichting-burgerparticipatie-2007–2011.html

 

Arbeidszaken

AO 7.1

2011

2012

 
 

Integratie, inburgering en maatschappelijke samenhang

A 5

2012

2012

 
 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

AO 1.1

2012

2013

 
 

Energiebesparing gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

AO 4.1

2014

2014

 
 

Kwaliteit woonomgeving

AO 4.3

2014

2014

 
 

Betrouwbare GBA en reis- en identiteitsdocumenten

AO 6.5

2014

2014

 
 

Immigratie en Asiel

A 10

2014

2014

 
 

Betaalbaarheid

AO 3.1

2015

2015

 
 

Regeldruk, Informatiebeleid en E-overheid

AO 6.1, 6.2 & 6.3

2015

2015

 
 

Voldoende woningbouwproductie

AO 4.2

2016

2016

 

Effectenonderzoek ex-post

Evaluatie werking van de wet Arhi

A 1

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/09/onderzoek-naar-de-ervaringen-van-overheden-met-de-wet-algemene-regels-herindeling-wet-arhi.html

 

Effectiviteit Korpsinitiatieven

AO 6.1

2010

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie Maakhetveilig.nl

AO 6.2

2011

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Effecten woningbouwafspraken 2005/2009

AO 4.2

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/17/evaluatie-woningbouwafspraken-2009.html

 

Evaluatie Stimuleringspakket woningbouw

AO 4.2

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/24/evaluatie-stimuleringspakket-woningbouw.html

 

Evaluatie programma Zichtbare schakel

AO 4.3

2012

2012

 

Overig evaluatieonderzoek

Evaluatie WGR-plus

AO 1.1

2009

2010

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/08/18/rapport-plussen-en-minnen-evaluatie-van-de-wgr-plus.html

 

Evaluatie bestuursakkoorden Rijk-VNG & Rijk-IPO

AO 1.1

2010

2010

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/07/20/evaluatie-bestuursakkoorden-ministerie-van-bzk-interprovinciaal-overleg-en-vereniging-van-nederlandse-gemeenten.html

 

Integrale evaluatie financiële functie

AO 1.1

2010

2010

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/07/14/evaluatie-financiele-functie-gemeenten-en-provincies.html

 

Evaluatie Extern Klachtrecht

AO 6

2010

2010

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/15/evaluatie-wet-extern-klachtrecht.html

 

Evaluatie gebruik webrichtlijnen

AO 6.2

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/27/toezending-rapport-webrichtlijnenmonitor.html

 

Wijkenaanpak: rapport visitatiecommissie Wijkenaanpak

AO 4.2

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html

 

Evaluatie provinciale en gemeentelijke rekenkamers

AO 1.1

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/08/17/eindrapport-evaluatie-van-de-gemeentelijke-en-provinciale-rekenkamers.html

 

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel

AO 9.1

2010

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie pardonregeling door WODC

A 10

2010

2011

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-regeling-afwikkeling-nalatenschap-oude-vw-pardonregeling.aspx?cp=44&cs=6799

 

Evaluatie beheersmaatregelen grote ICT-projecten

A 8

2010

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie Perspectiefaanpak vml AMV’s

A 10

2011

2011

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-perspectiefprojecten.aspx

 

Evaluatie regeling hoogopgeleiden

AO 10.1

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/27/rapport-evaluatie-regeling-hoogopgeleiden-de-kenniseconomie-versterkt.html

 

Evaluatie beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak

AO 10.1

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/20/evaluatie-gevolgen-beeindiging-categoriaal-beschermingsbeleid-irak.html

 

Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

A 8

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/11/08/evaluatie-kaderwet-adviescolleges-derde-staat-van-advies-2005–2010.html

 

Evaluatie (wijzigingen) Financiële verhoudingswet (Sisa)

AO 1.1

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/17/evaluatierapport-sisa-17-februari-2012.html

 

Mogelijke effecten van de

Kabinetsmaatregelen op de

woningmarkt

A 3 & 4

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/06/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020.pdf

 

Evaluatie New Towns

AO 4.3

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/02/evaluatie-en-advies-uitvoeringsagenda-ortega-gemeenten.html

 

Evaluatie PKI

AO 5.3

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/16/rapport-pki-onderzoek/rapport-pki-onderzoek.pdf

 

Evaluatie Sociaal Flankerend Beleid

A 8

2010

2012

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

A 8

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/verslagen/2012/01/18/verslag-evaluatie-kaderwet-zbo.html

 

Evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

AO 3.1

2011

2012

 
 

Evaluatie Wet Antidiscriminatievoorziening

AO 6.4

2011

2012

 
 

Monitoring effecten alternatieven voor bewaring bij AMV's

A 10

2011

2012

 
 

Evaluatie van de formule achter energieprestatiecertificaat

AO 4.1

2012

2012

 
 

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken Agressie en Geweld

AO 7.1

2012

2012

 
 

Misbruik au pair regeling

A 10

2012

2012

 
 

Evaluatie pilot categoriale opvang slachtoffers mensenhandel

AO 10.1

2012

2012

 
 

Evaluatie wijziging van directe huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen

AO 10.1

2012

2012

 
 

Evaluatie pilots identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

A 10

2012

2014

 
 

Evaluatie Pilots Maincontracting

A 9

2012

2015

 
Licence