Base description which applies to whole site

6.5 Horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Artikelonderdeel

Naam Artikelonderdeel

Inburgering

VII

BZK

5

5.1

Faciliteren dat inburgeringsplichtigen hun inburgeringsexamen halen.

Arbeid en werkgelegenheid

VII

BZK

4

4.2

Vitale wijken tot stand brengen

VI

V&J

23

23.3

Verhogen van het prestatievermogen en de professionaliteit van de politieorganisatie.

VII

BZK

7

7.1

Mede zorgen voor een voldoende aanbod van goed geschoold overheidspersoneel en voor een betrouwbare, herkenbare overheid door het bevorderen van integriteit, diversiteit, transparantie en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties.

VII

BZK

8

8.1

Het bevorderen van de kwaliteit van het management van het Rijk

VII

BZK

8

8.1

Het bevorderen van de kwaliteit van het personeel van het Rijk.

Jeugd (en veiligheid)

VII

BZK

4

4.2

Stimuleren krachtige steden

VII

BZK

5

5.2

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

XVI

VWS

5

5.1

Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Onderwijs

VIII

OCW

1

   

VIII

OCW

3

   

Cultuur

VIII

OCW

15

   

Participatie

VII

BZK

5

5.2

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

XVI

VWS

1

1.1

Gezondheidsbescherming

XVI

VWS

1

1.2

Ziektepreventie

XVI

VWS

4

4.3

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

VII

BZK

7

7.2

Uitvoeren van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

VII

BZK

3

3.1

Verruiming van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning

Toelichting bij het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden

In het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden zijn opgenomen de operationele doelstellingen uit de begrotingen met specifieke maatregelen en algemene maatregelen, waarbij expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische minderheden zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota’s of in de integratiemonitor. Het gaat hierbij om rijksgelden, d.w.z. maatregelen met bedragen die deel uitmaken van de Rijksbegroting.

Het overzicht is ingedeeld naar een vijftal beleidsterreinen om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries inzichtelijker te maken: Inburgering, Arbeid en werkgelegenheid, Jeugd (en veiligheid), Onderwijs, Cultuur en Participatie

Voor elk beleidsterrein is weergegeven waar de specifieke en algemene maatregelen zijn te vinden in de Rijksbegroting. Weergegeven zijn:

  • begrotingshoofdstuk;

  • ministerie;

  • nummer artikel;

  • indien in begroting opgenomen nummer artikelonderdeel;

  • omschrijving artikel/omschrijving artikelonderdeel waar de maatregel deel van uitmaakt.

Aangezien een operationeel doel kan bijdragen aan meerdere beleidsterreinen, komen sommige operationele doelen op meerdere plaatsen in de overzichtsconstructie voor.

De maatregelen op andere begrotingshoofdstukken dan die van BZK worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindslieden van andere departementen.

Licence