Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.6 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2013

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is programmaminister voor het stedenbeleid. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid heeft hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012. Het overzicht heeft een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

Beleidsterrein/instrument

Type uitkering 2013

Ministerie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(indicatieve bedragen x € miljoen)1

               

Sociaal domein

               

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke

gezondheidszorg en verslavingsbeleid 2

decentralisatie-uitkering

VWS

255

254

254

254

254

254

                 

Gezond in de stad

decentralisatie-uitkering

VWS

5

5

5

5

5

5

                 

Onderwijsachterstandenbeleid

specifieke uitkering 3

             

OAB-Besluit van 23 augustus 2010 4

 

OCW

182

182

182

182

182

182

OAB-Besluit tot wijziging van 28 november 20115

 

OCW

70

95

95

95

95

95

                 

Participatiebudget 6

specifieke uitkering

             

Inburgering

 

BZK

98

46

0

0

0

0

Volwasseneneducatie 7

 

OCW

43

21

21

21

21

21

                 

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

decentralisatie-uitkering

             

Voorkomen criminele loopbaan allochtone jongeren (G4)

 

V&J

5

0

0

0

0

0

                 

Jeugd

decentralisatie-uitkering

             

Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste jongeren) 8

 

OCW

22

22

22

22

22

22

                 

Vrouwenopvang/huiselijk geweld 9

decentralisatie-uitkering

VWS

90

90

90

90

90

90

Totaal beschikbare middelen sociale domein

   

770

715

669

669

669

669

                 

Fysiek domein

               

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

decentralisatie-uitkering

BZK

148

153

139

0

0

0

Budget voor stedelijke vernieuwing (bodem)

decentralisatie-uitkering

I en M

21

21

21

0

0

0

Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein

   

939

889

829

669

669

669

1

Met het oog op de vergelijkbaarheid met de reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27 (G31), tenzij anders vermeld.

2

Het betreft hier de 27 centrumgemeenten maatschappelijke opvang binnen de G31.

3

In eerste instantie geldt de specifieke uitkering voor een periode van vier jaar (tot en met 2014); bij de evaluatie kan worden bezien of oormerking langer wenselijk of nodig is (Staatsblad 2010, 687).

4

De specifieke uitkering gaat naar alle gemeenten met onderwijsachterstandleerlingen (n.a.v. de som van de schoolgewichten in de desbetreffende gemeente); het betreft hier het bedrag voor de G31.

5

Het betreft hier een aanvullende bekostiging bestemd voor vve, schakelklassen en zomerscholen aan G37 (G31, Ortega-gemeenten en gemeente Delft); Staatsblad 2011, 582.

6

Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget. In 2013 zal de verdeling (deels) plaatsvinden op basis van output-verdeelmaatstaven. Hierdoor kan de verdeling van het budget tussen de G31 en de andere gemeenten wijzigen.

7

Het betreft hier volwasseneneducatie aan de G37 (G31, Ortega-gemeenten en gemeente Delft).

8

De uitkering gaat naar de G31 en naar de gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.

9

Het betreft hier de 25 centrumgemeenten vrouwenopvang binnen de G31.

Licence