Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.7 Subsidiebijlage

Art.

Subsidie(-regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen 2011

Laatste evaluatie moment

Volgende evaluatie

Eind datum

Toelichting indien geen einddatum (comply or explain)

1.1

Oorlogsgravenstichting; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997–128-p10-SC9868.html

2 579

2 646

2 495

2 495

2 495

2 495

2 489

1

2009: Rapport intern beschikbaar

   

Er is geen einddatum: oorlogsgraven zullen voor onbepaalde tijd onderhouden dienen te worden.

1.1

Europa Decentraal; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007–175-p11-SC82097.html

370

641

579

554

530

530

530

3

Op basis van jaarverslag.

Op basis van jaarverslag.

 

Regeling is voor onbepaalde tijd verlengd. Jaarlijkse beoordeling van activiteiten.

1.1

Actieprogramma lokaal bestuur

600

620

275

175

1

     

ALB-subsidie loopt in beginsel af in 2014.

1.1

Wet Openbaar Lichaam BES

 

320

                 

Betreft incidentele subsidie.

1.2

Subsidiëring politieke partijen; http://wetten.overheid.nl/BWBR0010465/geldigheidsdatum_15-08-2012

14 672

15 322

15 810

15 810

15 810

15 810

15 810

10

Op basis financieel en activiteiten

verslag.

Op basis financieel en activiteiten

verslag.

 

Doorlopend, op basis van de huidige Wet subsidiëring politieke partijen. Vanaf 2013 waarschijnlijk op basis van nieuwe Wet financiering politieke partijen.

1.2

Scholing en vorming gemeenteraadsleden; http://wetten.overheid.nl/BWBR0031058/geldigheidsdatum_15-08-2012

400

Ca. 150

Niet van toepassing.

 

2011

Naar aanleiding van het amendement Karabulut (begrotingsbehandeling BZK 2012) afgeschaft.

3.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

32 925

39 812

34 096

27 323

18 026

15 134

9 652

Ca. 33 000 tot maart 2010; regeling is in 2011 gesloten voor nieuwe aanvragen.

2010 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/BLG-108768.html

 

2010

Betreft alleen betalingen op verplichtingen uit het verleden.

3.1

Eigen Woningregelingen (EW)

8 888

723

802

1 365

1 068

1 068

6 381

N.v.t.

Niet van toepassing. Betreft betalingen op verplichtingen uit verleden.

 

2010

Betreft alleen betalingen op verplichtingen uit het verleden.

3.1

Woonconsumentenorganisaties (Stg. VAC-punt Wonen en Woonbond); https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006–455.html

1 361

1 291

1 266

1 241

1 221

1 221

1 221

2

Jaarlijks op basis van jaarverslag, inclusief financiële verantwoording.

Jaarlijks op basis van jaarverslag, inclusief financiële verantwoording.

 

Wordt verstrekt o.b.v. subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen, dat geen einddatum heeft. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

3.1

Beleidsprogramma betaalbaarheid

821

                 

Betreft incidentele subsidie.

3.2

Subsidie conform het subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen aan de Samenwerkende kennisinstellingen (inclusief afronding FES-project Kennis voor krachtige steden in 2014); https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006–455.html

5 086

3 788

2 069

1 811

1 733

1 733

1 733

4

Samenwerking is op 1 januari 2012 gestart.

2015

 

Wordt verstrekt o.b.v. subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen, dat geen einddatum heeft. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

4.1

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010–11039.html

7 399

5 281

 

Niet van toepassing; regeling loopt eind 2012 af.

 

2012

 

4.1

Tijdelijke regeling blok voor blok; http://wetten.overheid.nl/BWBR0030094/geldigheidsdatum_15-08-2012

1 000

1 000

500

N.v.t.

Evaluatie na afloop van de pilot.

2014

2014

 

4.1

Innovatieregelingen gebouwde omgeving; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006–455.html

18 386

16 600

4 000

1 000

N.v.t.

Niet van toepassing; evaluatie als onderdeel van uitvoering plan van aanpak energie

besparing gebouwde omgeving.

 

2014

 

4.1

Projectbijdrage Stichting Bouwkwaliteit; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006–455.html

403

403

403

403

403

403

403

1

     

Jaarlijks vindt beoordeling van activiteitenplan en begroting plaats, waarna beschikking wordt opgesteld.

4.3

Subsidie conform het subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen aan Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006–455.html

229

200

1

 

Evaluatie na beëindiging activiteiten met een verantwoordingsverslag van de subsidienemer.

2012

 

5.2

Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie

35

35

35

35

35

1

Niet van toepassing.

 

2015

 

5.2

Vluchtelingenwerk Nederland (integratiedeel) (gebaseerd op Wet Justitiesubsidies); http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121/geldigheidsdatum_15-08-2012

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1

In Regeerakkoord vastgelegd dat subsidie wordt voortgezet.

   

Het belang van de activiteiten van VWN is bij de start door het kabinet Rutte uitgesproken. Tevens is hierbij aangegeven dat de subsidie wordt gecontinueerd, zonder hierbij een einddatum op te nemen.

5.2

Vluchtelingenwerk Nederland; http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121/geldigheidsdatum_15-08-2012

 

825

                 

Betreft incidentele subsidies. Op basis van ingediend subsidieverzoek vindt beoordeling en vaststelling plaats.

5.2

Ruimte voor Contact; http://wetten.overheid.nl/BWBR0020329/geldigheidsdatum_15-08-2012

1 600

40

0

Niet van toepassing. Regeling is al in 2009 stopgezet; betreft betalingen op verplichtingen uit verleden.

 

2009

 

5.2

Forum (gebaseerd op Wet Justitiesubsidies); http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121/geldigheidsdatum_15-08-2012

6 000

5 910

5 820

5 730

3 240

3 240

3 240

1

   

2018

 

5.2

Subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1999–183-p18-SC20512.html

3 155

2 600

3 078

3 000

785

8

Niet van toepassing. Regeling wordt in 2011 beëindigd; overgangsfase t/m 2014.

 

2015

 

5.2

Overig, Wet Justitiesubsidies; http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121/geldigheidsdatum_15-08-2012

1 900

690

59

39

N.v.t.

Niet van toepassing. Beleidskader is stopgezet; betreft betalingen op verplichtingen uit verleden (eenmalige en incidentele subsidies).

 

2014

 

6.4

Nationaal Comité 4/5 mei;

119

111

109

107

106

106

106

2

Jaarlijkse evaluatie.

Jaarlijkse evaluatie.

 

Doorlopend, waarbij het ieder jaar terugkerend karakter van de herdenking/viering van de bevrijding een rol speelt.

6.4

Huis voor Democratie en Rechtsstaat; http://wetten.overheid.nl/BWBR0028205/geldigheidsdatum_15-08-2012

5 061

4 223

4 253

5 925

5 850

5 850

5 850

1

Periodieke visitatie.

   

Jaarlijks vindt beoordeling van activiteitenplan en begroting plaats, waarna beschikking wordt opgesteld.

6.4

Programma Burgerschap

 

563

 

Niet van toepassing.

   

Betreft incidentele subsidie. Op basis van ingediend subsidieverzoek vindt beoordeling en vaststelling plaats.

7.1

Subsidie Verbond Werkgevers Overheid (VSO); http://wetten.overheid.nl/BWBR0031792/geldigheidsdatum_15-08-2012

205

300

300

300

300

300

300

1

2011: Rapport intern beschikbaar

 

2017

 

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1 525

1 497

1 475

1 453

1 431

1 431

1 431

1

Jaarlijks overleggen accountantsverklaring.

   

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend en vastgesteld.

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP); http://wetten.overheid.nl/BWBR0019438/geldigheidsdatum_15-08-2012

 

1 084

1 068

1 052

1 036

1 036

1 036

1

 

2013/2014

 

Jaarlijks vindt beoordeling van activiteitenplan en begroting plaats, waarna beschikking wordt opgesteld.

7.1

European Institute for Public Administration (EIPA)

186

183

180

177

175

175

175

1

 

2013/2014

 

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend en vastgesteld.

7.1

Veilige Publieke Taak; http://wetten.overheid.nl/BWBR0019438/geldigheidsdatum_15-08-2012

3 100

3 100

2 350

 

Nieuwe regeling.

 

2014

 

7.1

Professionaliseringsfonds burgemeesters; http://wetten.overheid.nl/BWBR0023581/geldigheidsdatum_15-08-2012

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

     

2017

 

7.1

IPSE (Innovatie en Publieke Sector Efficiëntie)

200

200

200

1

Op basis van jaarlijkse verantwoording.

 

2013

 

7.1

Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS)

1 200

1 084

1 068

1 052

1 036

1 036

1 036

   

2015

   

7.1

CEEP

22

22

22

22

22

22

22

1

     

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend en vastgesteld.

7.1

OESO

23

23

23

23

23

23

23

1

     

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend en vastgesteld.

7.1

Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiders

 

850

850

850

850

850

850

1

 

2015

 

Betreft een voorziening die in 2015 wordt geëvalueerd.

7.1

Beter werken in het openbaar bestuur

500

500

550

750

750

750

750

 

Op basis van jaarlijkse verantwoording.

Op basis van jaarlijkse verantwoording.

 

Subsidieverzoeken worden jaarlijks ingediend en vastgesteld.

8.1

Subsidie A&O-fonds

3 350

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

1

2010: Rapport intern beschikbaar

   

In het Sectoroverleg Rijkspersoneel is overeenstemming bereikt over de structurele bijdrage aan het fonds. Op basis van de in de meerjarenraming van de begroting van het Ministerie van BZK opgenomen bedragen kent de Minister jaarlijks een bijdrage toe aan de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk – verder te noemen de stichting – t.b.v. het stimuleren van de arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten. De stichting wordt door middel van een besluit op de hoogte gesteld van de raming van de bijdrage voor het betreffende jaar en de jaren daarop.

8.1

EUR «Ontwikkeling rijksbreed bedrijfsvoeringbeleid»

63

63

63

1

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

2013

 

8.1

Promovendus «Ontwikkeling en gebruik van scenariomodellen»

63

63

63

1

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

2013

 

8.1

Promovendus EUR «Veranderkundige aspecten van de implementatie van het beleid tot duurzaam inkopen»

32

32

32

32

1

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

2014

 

9

Leerling-bouwplaats subsidie; http://www.fundeon.nl/werkgever/leerlingbouwplaats/subsidieleerlingbouwplaats-de-bouw-en-infra

886

886

853

853

853

853

853

1

Doorlopend

     

10.1

Vluchtelingenwerk Nederland; http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121/geldigheidsdatum_15-08-2012

7 300

7 428

6 165

6 362

7 308

7 295

7 285

4

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

 

Betreft subsidie die op begrotingsartikel is opgenomen en daarmee elk jaar wordt beoordeeld.

10.1

The Hague Process on Refugee and Migration

50

49

49

48

47

47

47

1

     

Dit betreft een bijdrage aan het HPRM, die is opgenomen en toegelicht in de begroting.

10.2

REAN-regeling (uitgevoerd door IOM); http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121/geldigheidsdatum_15-08-2012

6 800

6 600

6 600

6 400

6 300

6 280

       

Betreft subsidie gebaseerd op de Vreemdelingencirculaire, die op begrotingsartikel is opgenomen en jaarlijks wordt beoordeeld en vastgesteld.

12

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

184

181

178

177

173

173

173

1

Niet van toepassing; vaste bijdrage.

   

In het kader van de belangrijke publieke functie die het Paleis op de Dam vervult, wordt jaarlijks aan de hand van het ontvangen jaarplan een subsidie toegekend.

                           
 

TOTAAL

130 178

134 431

103 609

95 235

77 327

73 502

73 297

         
Licence