Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1. RWT’s en ZBO’s

Tabel Overzicht begrotingsgefinancieerde ZBO’s en RWT’s (bedragen x € 1 miljoen)
 

RWT

ZBO

artikel(en)

ramingen

Cultuurfondsen:

X

X

14

 

Stichting Mondriaan fonds

     

26,0

Stichting fonds voor de podiumkunsten

     

43,9

Stichting fonds voor cultuurparticipatie

     

12,3

Stichting Nederlands fonds voor de film

     

29,2

Stichting stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie i.o.

     

11,5

Stichting Nederlands letterenfonds

     

10,1

Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties (Mediafonds)

X

X

15

17,9

Commissariaat voor de Media

X

X

15

4,2

Nederlandse Publieke Omroep (voorheen NOS)

X

X1

15

94,7

Landelijk Omroepbestel

X

 

15

674,5

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

X

 

1

9 698,0

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

X

 

3

6 701,1

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

X

 

4

2 928,3

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

X

X1

4

167,4

Instellingsbesturen hogescholen

X

 

6

2 447,1

Instellingsbesturen universiteiten

X

 

7

3 076,3

Open Universiteit Nederland

X

 

7

38,7

Academische Ziekenhuizen

X

 

7

585,6

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

X

X

7

3,9

Rijksmusea

X

 

14

125,6

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

X

X1

16

93,3

Koninklijke Bibliotheek (KB)

X

X1

16

46,6

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

X

X

16

318,2

Stichting Participatiefonds

X

X

1

2,8

Stichting Vervangingsfonds

X

X

1,9

11,5

Stimuleringsfonds voor de Pers

X

X

15

2,3

College voor Examens2

 

X

3,4

3,7

1

Betreft ZBO’s die niet onder de werking van de kaderwet ZBO’s worden gebracht vanwege het ontbreken van openbaar gezag, dan wel omdat het deeltijd-zbo’s betreft.

2

Dit betreft enkel de programmagelden en is dus exclusief de kosten van de leden en het ondersteunende bureau die op artikel 95 zijn meegenomen in de reeks kerndepartement.

Toelichting op de in de tabel opgenoemde RWT’s en ZBO’s:

Cultuurfondsen

In 2013 worden bijdragen verstrekt aan de volgende fondsen:

 • Stichting Mondriaan Fonds ( www.mondriaanfonds.nl )

  Het Fonds is met ingang van 1 januari 2012 de juridische rechtsopvolger van het voormalige Fonds voor de Beeldende kunst en Vormgeving en de voormalige Mondriaan Stichting. De Stichting Mondriaan Fonds maakt het beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars mogelijk om door middel van subsidies, internationalisering en bijzondere projecten hun werk op velerlei wijzen te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het fonds bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea.

 • Stichting fonds voor podiumkunsten ( www.fondspodiumkunsten.nl )

  Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunsten: muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het fonds.

 • Stichting fonds voor cultuurparticipatie ( www.cultuurparticipatie.nl )

  Het Fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

 • Stichting Nederlands fonds voor de film ( www.filmfonds.nl )

  Het fonds stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit en bevordert een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

 • Stichting stimuleringsfonds voor de creatieve industrie i.o.

  Dit fonds richt zich op de disciplines architectuur,vormgeving en nieuwe media. Het heeft als missie om de maatschappelijke en economische meerwaarde van de creatieve industrie te vergroten, zowel in Nederland als internationaal. Dit fonds heeft als doel om de kwaliteit van het Nederlands ontwerp te stimuleren en daarnaast de sectoroverstijgende aanpak en samenwerking met private partijen, particulieren en overheden te vergroten. Ook talentontwikkeling en R&D is een taak van het fonds. Het fonds gaat haar activiteiten starten met ingang van 1 september 2012.

 • Stichting Nederlands letterenfonds ( www.letterenfonds.nl )

  Het fonds is een fusie per 1 januari 2010 van Stichting Fonds voor de Letteren en Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds. Het fonds bevordert de kwaliteit en diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren, en van literatuur in Nederlandse of Friese vertaling.

  Verder bevordert het fonds de productie van kwalitatief hoogstaande, oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire werken. Het bevordert de vertaling van deze werken in andere talen en het bevordert de vertaling in het Nederlands en Fries van literaire werken uit moeilijk toegankelijke talen.

 • Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties ( www.mediafonds.nl )

  Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en productie van culturele dramaproducties, documentaires, kunst- en kinderprogramma’s en cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl)

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels; het garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (www.publiekeomroep.nl)

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Deze taak is per 1 januari 2010 overgegaan van de NOS naar een nieuwe stichting, de NPO.

Landelijk Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de landelijke publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Het betreft circa 1 190 bevoegde gezagsorganen van circa 7 440 onderwijsinstellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

Het betreft circa 350 bevoegde gezagsorganen van circa 650 onderwijsinstellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

Het betreft circa 57 ROC’s. Een ROC is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs(MBO) en de Volwasseneductie in Nederland.

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het betreft 17 kenniscentra die de schakels vormen tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

Vereniging voor landelijke organen beroepsonderwijs (COLO) (www.colo.nl)

COLO behartigt de belangen van de 17 Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In dat kader fungeert COLO tevens als werkgeversorganisatie. De bijdrage aan COLO heeft ondermeer betrekking op de ontwikkeling van het herontwerp van de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs, het oplossen van de stageproblematiek in het mbo en het doen van de zogenaamde internationale diploma-waardering.

Instellingsbesturen hogescholen

Het betreft middelen die direct en indirect aan 35 hogescholen beschikbaar worden gesteld.

Instellingsbesturen universiteiten

Het betreft middelen die direct en indirect aan 16 universiteiten beschikbaar worden gesteld.

Open Universiteit Nederland (www.ou.nl)

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs.

Academische Ziekenhuizen

Het betreft de middelen voor de 8 ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit ten behoeve van de opleiding van artsen en ten behoeve van onderzoek.

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) (www.nvao.net)

De NVAO borgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van de opleidingen, verleent accreditatie, toets nieuwe opleidingen en de instellingstoets kwaliteitszorg. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en bevordert zij de internationale samenwerking om tot afstemming en samenhang binnen de Europese hoger onderwijsruimte te komen.

Rijksmusea

Het betreft 17 musea die vallen onder de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) (www.knaw.nl)

De KNAW bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Koninklijke Bibliotheek (KB) (www.kb.nl)

De KB brengt als de nationale bibliotheek van Nederland mensen en informatie samen. De KB speelt voorts een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatie-structuur en bevordert de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (www.nwo.nl)

De NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Participatiefonds (PF) (www.vfpf.nl)

Het PF is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het PF betaalt de uitkeringskosten van ontslagen personeel. Daarnaast ondersteunt het PF schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid en individuele medewerkers die werkloos zijn met trainingen en cursussen.

Stichting Vervangingsfonds (VF) (www.vfpf.nl)

Het VF betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel en heeft als taak het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel in het primair onderwijs door de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het personeelsbeleid te verbeteren.

Stimuleringsfonds voor de Pers (www.stimuleringsfondspers.nl)

Het fonds heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

College voor Examens (CvE) (www.cve.nl)

Het College voor Examens (CvE) bestaat sinds 1 oktober 2009. Het is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede taal (NT2).

Het College is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Licence