Base description which applies to whole site

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Tweede Kamer

Omschrijving

Ingediend bij

Stand van Zaken

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

   

De Kamer verzoekt de regering te bezien of herziening van de methodiek van de inspectie ten aanzien van de beoordeling van leerresultaten in het licht van deze factoren (zoals een factor voor gezinskenmerken, een meerniveauanalyse en toegevoegde waarde) noodzakelijk is en de Kamer over de mogelijkheden te berichten. 

PA [7-9-2011] Plenair debat Wetsvoorstel WOT (1e termijn M.OCW + 2e termijn Kamer)

Dijkgraaf, E.

Dijsselbloem, J.R.V.A.

kamerstuk 32 193,

nr. 23

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2011, Opbrengstenbeoordeling in het basisonderwijs, kamerstuk 32 193, nr. 31.

     

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

   

De Kamer verzoekt de regering voorstellen te doen om heldere regels te maken rond de sponsoring door roc's.

PA [10-3-2010] VAO De inspectieoverzichten van zeer zwakke mbo- opleidingen (AO d.d. 10/02)

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 524,

nr. 51

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 06 juli 2012, Nota naar aanleiding van verslag inzake 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs. Kamerstuk 33 187, nr. 7

De Kamer verzoekt de regering om de effecten van het beleid op het aantal 30-plussers in het mbo te monitoren en de Kamer hierover te informeren.

PA 26-4-2011 Actieplan MBO

Çelik, M.

kamerstuk 31 524, nr. 96

De Tweede Kamer wordt in december 2012 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Het wetsvoorstel 30+ is ingetrokken bij het Lenteakkoord. Daarmee vervalt de noodzaak om te monitoren.

De Kamer verzoekt de regering de AKA-opleiding zodanig vorm te geven dat de betrokken jongeren zo veel mogelijk op hun niveau kennis, inzicht en vaardigheden verwerven opdat zij zich een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven of klaar worden gestoomd voor hun startkwalificatie.

PA 17-5-2011 Plenair Debat MBO CKS

Çelik, M.

kamerstuk 32 316, nr. 16

De Tweede Kamer wordt in december 2012 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Met het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen wordt ook de invoering van de Entreeopleiding geregeld. De invoering van het wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 augustus 2014. Tot die tijd worden onder regie van SBB kwalificatiedossiers voor deze niveau-1-opleiding(en) ontwikkeld.

De Kamer, overwegende, dat de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van educatie in elk geval deze regeerperiode bij de roc's is belegd;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de infrastructuur van educatie in stand blijft, waardoor overal in het land een voldoende aanbod van educatie blijft bestaan.

PA [27-10-2011] VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 12/10)

Smits, mw. M.

kamerstuk 28 760,

nr. 23

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2012, kamerstuk

28 760 nr. 34. 

De Kamer verzoekt de regering om bij de bestrijding van laaggeletterdheid zich voortaan niet meer vast te leggen op inspanningen en bestedingen, maar op de kwaliteit en resultaten van de sector volwasseneneducatie en ook gemeenten aan te spreken op hun wettelijke taak inzake volwasseneneducatie en hun verantwoordelijkheid om bij de besteding van het educatiebudget te sturen op resultaten, zodat substantieel meer volwassenen een alfabetiseringsopleiding gaan volgen, mede in het licht van de succesvolle resultaatgerichte aanpak in het Verenigd Koninkrijk en lerland.

PA [27-10-2011] VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 12/10)

Çelik, M.

kamerstuk 28 760,

nr. 26

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 05 juli 2012, Kamerbrief over moties en toezeggingen volwasseneneducatie. Kamerstuk 28 760, nr. 34

De Kamer verzoekt de regering om ook de minister van OCW hierbij een belangrijke taak te geven en haar samen met de minister van ELI in overleg met werkgevers tot een plan te laten komen om de keuze voor techniek in aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, met resultaatverplichtingen. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Biskop, J.J.G.M.

Çelik, M.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 76

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 april 2012,

kamerstuk 32 637, nr. 33

De Kamer (constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen; )

verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Biskop, J.J.G.M.

Ham, B. van der

kamerstuk 33 300 VIII, nr. 101

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 april 2012,

kamerstuk 32 637, nr. 33

De Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-)ingevoerd kan worden. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Biskop, J.J.G.M.

Ham, B. van der

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 102

In het najaar 2012 ontvangt de Kamer een reactie op het advies van de SBB. 

De Kamer constaterende, dat een boete nog geen oplossing biedt voor falende bestuurders;

verzoekt de regering de mogelijkheid te scheppen om bestuurders bij wanbeleid op non-actief te stellen.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 33 106,

nr. 71

Uitvoering ligt op schema. Aan de motie wordt tijdig uitvoering gegeven.

De Kamer van mening dat de financiële puinhoop die het voormalig bestuur van Amarantis Onderwijsgroep heeft veroorzaakt, niet mag neerslaan op leerlingen en personeel;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om het onderwijs voor de leerlingen van de Amarantisscholen te garanderen.

PA [29-3-2012] Voortgezet Onderwijs

Çelik, M.

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 289,

nr. 120

Defusietraject loopt, OCW houdt de vinger aan de pols. 

De Kamer verzoekt de regering, onderzoek te doen naar alternatieve bestuursmodellen in het onderwijs opdat een situatie als bij Amarantis in de toekomst wordt voorkomen. 

PA [12-6-2012] VAO Financiële situatie Amarantis (AO van 24 mei)

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 524,

nr. 137

Het antwoord op de Motie Van Dijk wordt meegenomen in de brief die in oktober/november 2012 naar de Kamer wordt gestuurd over o.a. uitkomsten van de Commissie Amarantis, het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, Motie Van Dijk/Governance en de rondetafelgesprekken minister met de sector. 

De Kamer verzoekt de regering, na te gaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken binnen een beroepsopleiding en de Kamer daarvan voor de behandeling van de Onderwijsbegroting 2013 op de hoogte te stellen. 

PA [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 33 240 VIII

nr. 9

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2012 geïnformeerd, in de voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen. 

De Kamer verzoekt de regering, snel met een voorstel te komen waardoor het mogelijk wordt dat een individuele school uit een groter schoolbestuur kan stappen. 

PA [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 33 240 VIII, nr. 11

In het najaar van 2012 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering, om de ombudslijn mbo met onmiddellijke ingang weer te activeren en deze te continueren, totdat de klachtafhandeling op alle mbo-instellingen van voldoende kwaliteit is. 

PA [28-6-2012] VAO mbo (AO d.d. 11/04)

Biskop, J.J.G.M.

Ham, B. van der

Jadnanansing, T.M.

kamerstuk 31 524,

nr. 145

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 09 juli 2012, Versterking positie mbo-studenten.

Kamerstuk 31 524, nr. 151.

De Kamer verzoekt de regering, om net als met het hbo, ook met het mbo afspraken te maken over een maximumpercentage overhead van 20% en over de eisen aan het primaire proces, vooruitlopend op het traject dat eind 2014 zijn beslag moet krijgen (motie-Beertema c.s.) en deze afspraken voor 1 december 2012 aan de Kamer voor te leggen. 

PA [28-6-2012] VAO mbo (AO d.d. 11/04)

Beertema, H.J.

kamerstuk 31 524,

nr. 148

Aan de motie wordt tijdig uitvoering gegeven. 

De Kamer verzoekt de regering, de regie te nemen in de kwestie-Amarantis en de Kamer zo goed mogelijk te informeren over de stappen die genomen worden 

PA [28-6-2012] VAO mbo (AO d.d. 11/04)

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 524,

nr. 149

Deze motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 20 juli 2012, kamerstuk 31 524, nr. 153.

De Kamer verzoekt de regering, na te gaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken binnen een beroepsopleiding en de Kamer daarvan voor de behandeling van de Onderwijsbegroting 2013 op de hoogte te stellen. 

PA [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 33 240 VIII,

nr. 9

In het najaar 2012 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgangsrapportage referentieniveau taal en rekenen.

     

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

   

De Kamer verzoekt de regering, voor 1 juli 2011 met voorstellen te komen die leiden tot een forse reductie van de kosten voor archeologisch onderzoek door de nationale kop te verwijderen».

PA [13-12-2010] Wetgevingsoverleg Cultuur ( Begroting OCW )

Koopmans, G.P.J.

Snijder-Hazelhoff, J.F.

kamerstuk 32 500 XIII,

nr. 86

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 7 februari 2012,

kamerstuk 29 259, nr. J

De Kamer (constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd) verzoekt de regering technische noodzaak als verdelingscriterium op te nemen bij de subsidieverdeling.

PA [13-10-2011] VSO BRIM

Klijnsma, J.

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 11

De motie is afgedaan met de brief aan de Eerste en Tweede Kamer van 2 april 2012,

kamerstuk 33 000 VIII, nr. 181.

De Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de musea, commerciële verzekeraars en het Rijk een voorstel te ontwikkelen voor een zodanige aanpassing van de indemniteitsregeling dat musea minder kosten hoeven te maken voor aanvullende commerciële verzekeringen en dit voorstel zo snel als mogelijk na de evaluatie naar de Kamer te zenden. 

PA [30-6-2011] Dertigledendebat over het stopzetten van de subsidie aan het Nationaal Historisch Museum per 1 januari 2012

Liefde, B.C. de

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 32 820,

nr. 39

Op 29 juni 2011 is de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de indemniteitsregeling en over de behoefte aan en mogelijkheden van aanpassing van deze regeling. Naar aanleiding van de motie Van der Werf en De Liefde (TK 2010–2011, 32 820, nr. 39) om de mogelijkheden van de indemniteitsregeling te verruimen, is toegezegd dat na evaluatie van de regeling, eind juni 2012, de Kamer een voorstel tot verruiming zou ontvangen.

Aan de Tweede Kamer wordt mede namens de minister van Financiën gemeld dat dit voorstel meer tijd in beslag neemt dan verwacht. Momenteel wordt in overleg met het Ministerie van Financiën onderzocht op welke wijze de mogelijkheden van indemniteit kunnen worden verruimd. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 hierover bericht.

De Kamer verzoekt de regering, de musea waar mogelijk op wordt gekort, volledig onderdeel te laten zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel. 

PA [5-7-2012] VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur (AO d.d. 21/06)

Dijk, J.J. van (CDA)

Ham, B. van der

kamerstuk 33 00 VIII,

nr. 213

De motie is op 5 juli 2012 gewijzigd in kamerstuk 33 000 VIII, nr. 222.

Hierop wordt gereageerd in de brief subsidieplan basisinfrastructuur 2013–2016 die uitkomt op Prinsjesdag 2012.

De Kamer verzoekt de regering, het voor beheerders van monumenten die de subsidiabele kosten met een eigen bijdrage moeten matchen, mogelijk te maken het vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan het onderhoud daarin mee te tellen en om in samenwerking met de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) hiervoor een eenduidig en werkbaar model te ontwikkelen.

PA [28-6-2012] VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 23/05)

Ham, B. van der

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 32 156,

nr. 36

Met de Federatie Instandhouding Monumenten wordt een model in het najaar 2012 uitgewerkt.

     

DIRECTIE EMANCIPATIE

   

De Kamer verzoekt de regering gehoor te geven aan de aanbeveling van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren. 

PA [23-6-2011] Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011–2015 (AO d.d. 8 juni j.l)

Dijkstra, P.A.

Gent, W. van

Marcouch, A.

Smits, mw. M.

kamerstuk 27 017,

nr. 77

De minister van BZK heeft op 30 juli 2012 een brief met kenmerk 2012-0000446334 aan de Tweede Kamer gestuurd, met een reactie van het kabinet op de moties Van Gent c.s. en Heijnen c.s. over de positie van de gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Het demissionaire kabinet laat het aan het nieuwe kabinet om te besluiten over het al dan niet initiëren van een wet in formele zin die een dwingend einde maakt aan de ruimte voor gemeenten om gewetensbezwaarde trouwambtenaren in dienst te houden/nemen. In reactie op deze brief heeft D66 (Dijkstra en Schouw) op 3 augustus 2012 een initiatiefwetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33 344, nr. 2) dat o.m. regelt dat nieuwe gewetensbezwaarde ambtenaren niet meer kunnen worden benoemd tot trouwambtenaar.

De Kamer verzoekt de regering, bloedbank Sanquin op te dragen de regels rondom bloeddonatie zodanig te wijzigen dat seksueel risicogedrag als criterium voor donatie wordt ingesteld en dat het als man seksueel contact hebben met een andere man niet langer zonder meer leidt tot levenslange uitsluiting van het bloeddonorschap .

PA [29-3-2012] Emancipatie

Dijkstra, P.A.

Gent, W. van

Marcouch, A.

kamerstuk 30 420,

nr. 165

Op 29 mei 2012 (kamerstuk 30 420, nr. 173) heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij onder meer aangeeft dat zij op dit moment geen uitvoering kan geven aan de motie Van Gent/Dijkstra en Marcouch maar toezegt dat zij samen met Sanquin zal verkennen welke mogelijkheden er eventueel wel zijn om onder bepaalde voorwaarden MSM (mannen die seks hebben met mannen) bloed te laten doneren zonder dat de veiligheid van ontvangers in het geding komt. Over de uitkomsten van dit overleg zal de minister van VWS de Tweede Kamer informeren. Op 1 juni 2012 zijn er n.a.v. deze brief Kamervragen gesteld door de leden Dijkstra, Van Gent en Marcouch. Die vragen zijn beantwoord met brief van 16 juli 2012, kenmerk 103381-100560-GMT.

     

DIRECTIE KUNSTEN

   

De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met de verschillende filmexploitanten om hen te bewegen, een groter deel van de opbrengst van film te laten vloeien naar het Tuschinski Fonds en andere filmondersteuning.

PA 27-6-2011 Nota overleg uitwerking uitgangspunten cultuurbeleid

Ham, B. van der

Dijk, J.J. van (SP)

Peters, M.

Klijnsma, J.

kamerstuk 32 820, nr. 21

Op 6 juli 2012 heeft de Tweede Kamer een brief gekregen over de huidige stand van zaken, met kenmerk 421094 (kamerstuk 32 820, nr. 62).

De Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te bekijken om de succesvolle elementen van de WWik (Wet werk en inkomen kunstenaars) te integreren in het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). 

PA [12-10-2011]

Debat intrekking Wet Werk en Inkomen

Azmani, M.

Peters, M.

kamerstuk 32 701,

nr. 18

De uitvoering van deze motie wordt gecoördineerd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die de Tweede Kamer zal informeren.

De Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat gemeenten de beschikbaarheid van private faciliteiten op het gebied van microkrediet en begeleiding/coaching actief bekend maken onder startende zelfstandige kunstenaars.

 PA [12-10-2011]

Debat intrekking Wet Werk en Inkomen

Hijum, Y.J. van

kamerstuk 32 701,

nr. 19

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 31 mei 2012,

kamerstuk 32 820, nr. 57

De Kamer verzoekt de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weggenomen kunnen worden en scholen van voortgezet onderwijs te stimuleren hun huidige bijdrage aan de Cultuurkaart te continueren bij een eventuele doorstart. 

PA [21-11-2011] Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur

Biskop, J.J.G.M.

Ham, B. van der

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 49

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 juni 2012,

kamerstuk 33 000 VIII, nr. 208

De Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier jongeren beter in contact kunnen worden gebracht met de kunsten, verzoekt de regering voorts bij het opstellen en/of toetsen van subsidiecriteria rekening te houden met de mate waarin culturele instellingen jong publiek voor hun activiteiten weten te interesseren. 

PA [30-11-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) 1e Termijn Kamer

Ham, B. van der

Klijnsma, J.

Peters, M.

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 32

De motie is afgedaan met de publicatie in de Staatscourant van de Regeling vaststelling van de criteria voor vierjarige subsidiering in de periode 2013–2016 (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016). 

De Kamer overwegende, dat in kunst- en cultuursector ook veel zzp’ers actief zijn; verzoekt de regering om een mobiliteitscentrum te helpen inrichten voor potentiële werklozen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis. 

PA [21-11-2011] Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur

Klijnsma, J.

Peters, M.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 33

Hierop wordt gereageerd in de brief subsidieplan basisinfrastructuur 2013–2016 die uitkomt op Prinsjesdag 2012.

Kamer verzoekt de regering te komen tot scherpe afspraken met kunstvakhogescholen over een substantiële reductie van de instroom van opleidingen en een scherpere profilering op het niveau van de desbetreffende opleiding en instelling;

verzoekt de regering tevens om de vrijgespeelde middelen grotendeels in te zetten voor kwaliteitsverhoging, waaronder ondernemerschap en excellentie.

PA [21-11-2011] Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur

Biskop, J.J.G.M.

Ham, B. van der

Liefde, B.C. de

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 34

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 7 juni 2012, kamerstuk 32 820, nr. 59.

De Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met Syntens over de vraag of zij zich ook kunnen toeleggen op en adviseren over cultureel ondernemerschap.

PA [21-11-2011] Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 38

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 31 mei 2012, kamerstuk 38 280, nr. 57

De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met museum Orientalis over een mogelijke eenmalige ondersteuning. 

PA [21-11-2011] Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur

Dijk, J.J. van (SP)

Ham, B. van der

Klijnsma, J.

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 39

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede kamer van 23 december 2011, kamerstuk 33 000 VIII, nr. 159

De Kamer verzoekt de regering naar aanleiding van het gevoerde internationaal cultuurbeleid de eisen aan organisatie, samenwerking en evaluatie aan te scherpen, en de Kamer hierover te informeren.

PA [28-2-2012] VAO Internationaal Cultuurbeleid

Ham, B. van der

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 31 482,

nr. 81

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2012,

kamerstuk 31 482, nr. 84.

De Kamer constaterende, dat de laatste kabinetsvisie op het internationale cultuurbeleid, Grenzeloze Kunst geheten, stamt uit september 2008 en afloopt in 2012;

verzoekt de regering om voor het zomerreces te komen met een voorzet voor een heldere en uitgebreide nadere visie op internationaal cultuurbeleid, waarin tevens wordt aangegeven welke doelen het kabinet wil behalen, zo veel mogelijk geconcretiseerd, welke activiteiten in binnen- en buitenland op dit moment voor de komende jaren zijn ingepland en welke instelling of persoon het beleid gaat coördineren en ondersteunen.

PA [28-2-2012] VAO Internationaal Cultuurbeleid

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 31 482,

nr. 82

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2012, Visie internationaal cultuurbeleid.

Kamerstuk 31 482, nr. 84.

De Kamer verzoekt de regering, om dit culturele ondernemerschap te honoreren door eenmalig zes ton bij te dragen en daarvoor dekking te vinden in de Voorjaarsnota en/of de middelen voor frictiekosten en/of de middelen voor het internationaal cultuurbeleid, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeen brengt. 

PA [5-7-2012] VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur (AO d.d. 21/06)

Klijnsma, J.

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 211

Hierop wordt gereageerd in de brief subsidieplan basisinfrastructuur 2013–2016 die uitkomt op Prinsjesdag 2012.

De Kamer constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziek Instituut en het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden, hun deuren moeten sluiten;

verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden 

PA [5-7-2012] VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur (AO d.d. 21/06)

Klijnsma, J.

Werf, M.C.I. van der

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 215

Gewijzigde motie, kamerstuk 33 000 VIII, nr. 223

Hierop wordt gereageerd in de brief subsidieplan basisinfrastructuur 2013–2016 die uitkomt op Prinsjesdag 2012.

     

DIRECTIE LERAREN

   

De Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de lerarenopleidingen over de plaats van de Holocaust in het onderwijs en in de opleidingen, vanuit de ambitie dat elke leraar voldoende toegerust is om ook onder moeilijke omstandigheden de Holocaust te behandelen op een wijze die recht doet aan het onderwerp, en de Kamer over de uitkomsten te informeren.

PA [9-3-2011] Technische briefing wetsvoorstel onderwijstoezicht

Dibi, T.

Raak, A.A.G.M. van

Rouvoet, A.

Staaij, C.G. van der

kamerstuk 30 950,

nr. 90

Afgedaan met brief van het ministerie van VenJ, kamerstuk 30 950, nr 34.

     

DIRECTIE FINANCIEEL EN ECONOMISCHE ZAKEN

   

De Kamer verzoekt de regering de feitelijke inwerkingtreding van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs pas door te voeren wanneer er weer loonruimte is voor de leraren. 

PA [29-9-2011] Decentralisatie arbeidsvoorwaarden po

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ham, B. van der

kamerstuk 31 997,

nr. 12

Het kabinet heeft bij Voorjaarsnota 2012 besloten geen loonbijstelling uit te keren. Zolang er geen loonruimte voor leraren is, zal de decentralisatie niet in werking treden.

De Kamer roept de bestuurders en toezichthouders in het onderwijs op, de beloningen in het onderwijs zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met het wetsvoorstel normering topinkomens. 

PA [21-12-2011] Beloning Onderwijsbestuurders

Çelik, M.

Dijk, J.J. van (SP)

Dijsselbloem, J.R.V.A.

kamerstuk 27 923,

nr. 128

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 10 februari 2012, Uitvoering motie 27 923, nr. 128 over beloningen onderwijsbestuurders. 

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Kamer verzoekt de regering het aantal op grond van het profileringsfonds tot stand gekomen beurzen voor niet EER-studenten bij de verschillende bekostigde instellingen te monitoren en de Kamer daarover jaarlijks bij de begroting te informeren.

PA 15-6-2009 Wetsvoorstel Versterking en Besturing

Anker, E.W.

kamerstuk 31 821, nr. 44

De Tweede Kamer wordt hierover voor het eerst geïnformeerd in de begroting 2013. Daarna zal de informatie aan de Tweede Kamer worden geleverd via het jaarverslag.

De Kamer verzoekt de staatssecretaris een gesprek aan te gaan met de verschillende stakeholders, zoals MKB-Nederland, VNO-NCW, LSVb, ISO, HBO-raad en VSNU, om de mogelijkheden voor scholarships nader te onderzoeken en te stimuleren en de Kamer hierover te informeren. 

PA [29-11-2010] Wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs ( Begroting OCW )

Lucas-Smeerdijk, A.W.

Rouwe, S. de

kamerstuk 32 500 VIII

nr. 61

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 23 december 2011, kamerstuk 33 000-VIII, nr. 160

De Kamer verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het aantal contacturen van de instelling transparant gemaakt wordt en het aantal contacturen te monitoren in het kader van meerjarenafspraken over kwaliteit.

PA [29-11-2010] Wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs ( Begroting OCW )

Lucas-Smeerdijk, A.W.

Rouwe, S. de

kamerstuk 32 500 VIII

nr. 119

In de hoofdlijnenakkoorden (Kamerstuk 31 288, nr. 246 en 247) die de staatssecretaris van OCW in december 2011 met de VSNU en de HBO-raad heeft gesloten is nogmaals bevestigd dat vertrouwen, autonomie en accountability de uitgangspunten zijn voor de bestuurlijke verhoudingen tussen de overheid en de instellingen. Met die uitgangspunten in het achterhoofd is de keuze voor prestatieafspraken tussen de overheid en de individuele instellingen gemaakt en is het beoordelingskader ingericht op basis waarvan de voorstellen voor prestatieafspraken van de individuele instellingen worden getoetst.

In de prestatieafspraken worden onder meer afspraken gemaakt over het minimum aantal contacturen dat alle opleidingen moeten hebben.

De motie is hiermee afgedaan.

De Kamer verzoekt de regering de opbrengsten van internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs in kaart te brengen en zo nodig met voorstellen te komen om het aantrekken van internationale studenten verder te bevorderen. 

PA [29-11-2010] Wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs ( Begroting OCW )

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

kamerstuk 32 500 VIII

nr. 68

De motie is afgedaan met de brieven aan de Tweede Kamer van 23 december 2011, kamerstuk 32 500 VIII, nr. 158 en 16 mei 2012, kamerstuk 31 288 nr. 290.

De Kamer verzoekt de regering alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat het geld voor deze vertrekpremies (aan oudbestuurders van Hogeschool Inholland) in het onderwijs wordt geïnvesteerd.

PA [17-2-2011] InHolland

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 288,

nr. 155

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 9 november 2011, kamerstuk 31 288, nr. 240

De Kamer verzoekt regering om uit te zoeken hoeveel van de studenten die in 2008 de bijverdiengrens hebben overschreden ook de bijverdiengrens die aan het begin van het studiejaar 2007–2008 van kracht was, hebben overschreden.

PA [13-4-2011] VAO studiefinanciering

PA [19-4-2011] Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Studiefinanciering

Klaver, J.F.

Rouwe, S. de

kamerstuk 24 724,

nr. 97

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 1 november 2011, kamerstuk 24 724, nr. 98

De Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de schaalvergroting in het hbo en vervolgens aanbevelingen te doen voor schaalverkleining.

PA 24-5-2011 InHolland Debat HBO instellingen

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 288, nr. 171

De Tweede Kamer ontvangt in september 2012 een brief waarmee de motie wordt afgedaan.

De Kamer constaterende, dat voormalige bestuurders van Hogeschool Inholland voor minstens 3,5 ton onterecht hebben gedeclareerd; verzoekt de regering geen instrument te schuwen indien dat ertoe bijdraagt om dit geld op betrokken personen te verhalen. 

PA [30-6-2011] VAO InHolland

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 288,

nr. 184

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 2 maart 2012,

kamerstuk 31 288, nr. 258

De Kamer draagt de regering op om uiterlijk in het najaar van 2011 in gesprek te treden met de Kamer over de wenselijkheid, voorwaarden en risicobeperking van (commerciële) buitenlandse onderwijsactiviteiten door bekostigde hogeronderwijsinstellingen en hierbij ook de genoemde AMvB voor te leggen aan de Kamer. 

PA [30-6-2011] VAO InHolland

Jadnanansing, T.M.

kamerstuk 31 288

nr. 189

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2012,

kamerstuk 31 288, nr. 257

De Kamer verzoekt de regering in overleg met de sector zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 1 september 2012, een regeling te treffen die disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten voorkomt. 

PA [5-7-2011] Wet verhoging collegegeld langstudeerders

Ganzevoort, prof. dr. R.R.

kamerstuk 32 618,

nr. 1

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 30 maart 2012, brief deeltijd hoger onderwijs en over de uitvoering motie Ganzevoort c.s. (32 618, I),

kamerstuk 31 288, nr. 285

De Kamer verzoekt de regering via de prestatie afspraken ervaring op te doen met het gebruiken van het NVAO-oordeel als basis voor kwaliteitsbekostiging en dit criterium in de prestatieafspraken zwaar te laten wegen. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Lucas-Smeerdijk, A.W.

kamerstuk 31 288,

nr. 234

Over de indicatoren bij de prestatiebekostiging zijn Hoofdlijnenakkoorden gesloten met VSNU en HBO-raad. Op basis hiervan worden prestatieafspraken met de afzonderlijke instellingen gemaakt. De Tweede Kamer heeft deze Hoofdlijnenakkoorden ontvangen bij brief van 9 respectievelijk 12 december 2011, kamerstuk 31 288, nr. 246 en 247.

De Kamer verzoekt de regering selectie voor excellente opleidingen en op termijn ook voor goede opleidingen mogelijk te maken. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Lucas-Smeerdijk, A.W

kamerstuk 31 288,

nr. 235

Dit wordt meegenomen in de wetgeving voorvloeiende uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. De planning is dat deze wet op 1 september 2013 van kracht zal zijn.

De Kamer verzoekt de regering in de gesprekken met de onderwijsinstellingen uit te gaan van vertrouwen en verantwoordelijkheid. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Dijkgraaf, E.

Rouwe, S. de

kamerstuk 31 288,

nr. 237

Deze motie is afgedaan met de brieven aan de Tweede Kamer van 9 december 2011,

12 december 2011 en 7 maart 2012, kamerstukken 31 288 nrs. 246, 247 en 261.

De Kamer verzoekt de regering voor het eind van dit jaar met een aanvulling te komen op de Strategische agenda rond de internationalisering van het hoger onderwijs waarin zij aangeeft hoe zij de aantrekkingskracht voor kennismigranten wil vergroten, hoe zij om wil gaan met de kosten voor buitenlandse studenten in Nederland en het stimuleren van internationale mobiliteit van Nederlandse studenten en onderzoekers. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Ham, B. van der

Rouwe, S. de

kamerstuk 31 288

nr. 236

De motie is afgedaan met de brief van

23 december 2011,

kamerstuk 33 000 VIII, nr. 158.

Over de uitkomsten van het onderzoek omtrent kosten en baten van in- en uitgaande mobilitiet is de Kamer geïnformeerd met de brief aan de Tweede Kamer van 16 mei 2012,

kamerstuk 31 288, nr. 290.

De Kamer verzoekt de regering de Kamer na invoering van het bursalenstelsel op de hoogte te houden van de effecten van het toelaten van bursalen, waarin aantallen promotieplaatsen van de verschillende vormen opgenomen worden en de beschikbaarheid van universitair docenten. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Klaver, J.F.

kamerstuk 31 288,

nr. 230

Dit onderwerp wordt meegenomen in de wetgeving voortvloeiende uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. De invoering wordt gemonitord. De Kamer wordt hierover, na inwerkingtreding van het wetsvoorstel geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering in de prestatieafspraken met het hoger onderwijs een minimumaantal contacturen op te nemen van 12 uur per week. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Beertema, H.J.

kamerstuk 31 288,

nr. 238

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 10 februari 2012. Reactie op aangenomen motie bij de OCW-begroting 2012, kamerstuk 33 000 VIII, nr. 173

In het hoofdlijnenakkoord HBO-raad (Kamerstuk 31 288, nr. 247) zijn afspraken gemaakt over onderwijsintensivering.

De Kamer verzoekt de regering om de schulden-problematiek onder studenten in kaart te brengen; verzoekt de regering voorts aansluitend met gerichte voorstellen te komen om de schuldenproblematiek onder studenten te beperken. 

PA [22-9-2011] Stemmingen over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

PA [21-9-2011] Algemene Politieke Beschouwingen APB

Sap, J.C.M.

Slob, A.

kamerstuk 33 000,

nr. 22

Ter uitvoering van deze motie is de samenwerking aangegaan met de Stichting «Weet wat je besteedt». De Tweede Kamer wordt hierover vóór november 2012 geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering toe te zeggen dat de uitvoeringscapaciteit versneld uitgebreid wordt als uit het eerste meetmoment blijkt dat het aantal fraudegevallen niet met minstens 50% is gedaald. 

PA [4-10-2011] Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs (32 770)

PA [11-10-2011] Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

Beertema, H.J.

kamerstuk 32 770,

nr. 11

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 maart 2012. Eindrapportage over het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

kamerstuk 24 724, nr. 100.

De Kamer verzoekt de regering te bezien hoe het kwijtschelden van onterecht ontvangen studiefinanciering in de toekomst op kosteneffectieve wijze kan worden voorkomen en om de Kamer hierover te informeren.

PA [4-10-2011] Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

(32 770)

Ham, B. van der

Lucas-Smeerdijk, A.W.

kamerstuk 32 770,

nr. 13

Dit onderwerp wordt meegenomen in het traject Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Vóór het einde van 2012 wordt de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden om het ten onterechte verstrekken van studiefinanciering en het kwijtschelden hiervan te voorkomen.

De Kamer overwegende, dat eerlijke voorlichting helpt om studenten op de juiste plek te krijgen en daarmee uitval en vertraging te voorkomen;

verzoekt de regering dit artikel in de WHW te expliciteren en vast te leggen dat instellingen in al hun voorlichtings- en wervingsmateriaal in ieder geval per opleiding inzichtelijk maken hoeveel contacturen er zijn, hoeveel uren studiebelasting, welke student-docentratio er is, wat het arbeidsmarktperspectief is en welke masteropleidingen aansluiten. 

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Ham, B. van der

Jadnanansing, T.M.

Lucas-Smeerdijk, A.W.

Rouwe, S. de

kamerstuk 31 288,

nr. 214

In juni 2012 is de eerste de studiebijsluiter verschenen. Deze is ontwikkeld in een pilot met 4 hbo-instellingen. In september 2012 volgt een tweede release met informatie uit o.a. de Nationale Studentenenquête (NSE) en 1 cijfer ho (1cHO). Uiterlijk dit najaar zal er beter zicht zijn op steun van HBO-raad en VSNU voor een landelijke uitrol van de bijsluiter voor alle opleidingen. Vóór het einde van 2012 wordt de Tweede Kamer over de voortgang en de planning van de landelijke uitrol geïnformeerd.

De Kamer overwegende, dat er nog altijd onderwijsinstellingen zijn die slechts 50% van het onderwijsbudget uitgeven aan het primair proces en dus 50% aan overhead;

overwegende, dat een verdeling van 80% primair proces en maximaal 20% overhead de norm zou moeten zijn;

verzoekt de regering een traject in te zetten dat tot doel heeft om uiterlijk voor eind 2014 dit te verwezenlijken, op basis van een eenduidige, landelijke definiëring waarin heldere criteria voor het contactuur zijn opgenomen 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Beertema, H.J.

Çelik, M.

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 106

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 10 februari 2012. Reactie op aangenomen motie bij de OCW-begroting 2012, kamerstuk 33 000 VIII, nr. 173

De Kamer verzoekt de regering in het hoger beroepsonderwijs het begrip contactuur nader te definiëren en daarin de drie criteria uit het voortgezet onderwijs op te nemen. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Beertema, H.J.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 107

In het hoofdlijnenakkoord HBO-raad,

kamerstuk 31 288, nr. 247, zijn afspraken gemaakt over onderwijsintensivering. In de prestatieafspraken wordt in september 2012 met de hbo-instellingen afspraken over intensivering bacheloronderwijs gemaakt. Hierover is de Kamer geïnformeerd met de brief «reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012», d.d. 10 februari 2012.

Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 173. Hiermee is de motie afgedaan.

De Kamer verzoekt de regering in het overleg met bestuurders te benadrukken dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Dijk, J.J. van (SP)

Lucas-Smeerdijk, A.W.

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 91

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 10 februari 2012,

kamerstuk 33 000-VIII, nr. 173

De Kamer verzoekt de regering, vooruitlopend op het traject dat eind 2014 zijn beslag moet krijgen (motie-Beertema c.s.), afspraken te maken met het hoger onderwijs over een maximumpercentage overhead van 20% en over de eisen aan het primaire proces, en deze afspraken voor 1 december 2012 aan de Kamer voor te leggen. 

PA [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs (vervolg van 21 maart)

Beertema, H.J.

Ham, B. van der

kamerstuk 31 288,

nr. 271

OCW zal met de instellingen in het hoger onderwijs rond 1 november 2012 prestatieafspraken maken over ondermeer indirecte kosten (overhead). Aan deze prestatieafspraken zijn middelen verbonden. De universiteiten hebben gekozen voor de methode Berenschot en het hoger beroepsonderwijs voor de verhouding OOP/OP (ondersteunend onderwijs personeel / onderwijs personeel).

De Kamer verzoekt de regering, per opleiding of cluster van opleidingen samen met het bedrijfsleven of betrokken werkveld kernvakken te laten vaststellen, landelijke eindtermen te bepalen voor de kenniscomponent van deze kernvakken en die te examineren via landelijke toetsing die onafhankelijk wordt geborgd. 

PA [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs (vervolg van 21 maart)

PA [21-3-2012] Plenaire behandeling De staat van het Hoger Onderwijs (Eerste Termijn)

Beertema, H.J.

kamerstuk 31 288,

nr. 283

De Tweede Kamer ontvangt vóór november 2012 bericht over de uitvoering van deze motie. 

De Kamer verzoekt de regering, met het oog op de invoering van de voorgestelde voorwaardelijke bekostiging op grond van prestatieafspraken de huidige algemene maatregel van bestuur in te trekken indien de Raad van State de wettelijke grondslag juridisch niet houdbaar acht 

PA [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs (vervolg van 21 maart)

PA [21-3-2012] Plenaire behandeling De staat van het Hoger Onderwijs (Eerste Termijn)

Beertema, H.J.

kamerstuk 31 288,

nr. 284

De motie is afgedaan met brief van 26 juli 2012, kamerstuk 31 288, nr. 308.

De Kamer verzoekt de regering, om de raden van toezicht binnen het hoger onderwijs op te roepen om voor het einde van 2012 een code voor kwaliteitseisen op te stellen en de Kamer hierover te informeren. 

PA [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs (vervolg van 21 maart)

PA [21-3-2012] Plenaire behandeling De staat van het Hoger Onderwijs (Eerste Termijn)

Rouwe, S. de

kamerstuk 31 288,

nr. 280

De Tweede Kamer ontvangt in september 2012 een brief waarmee deze motie wordt afgedaan.

De Kamer constaterende dat er een plafond zal worden ingebouwd voor het aantal studenten dat aanspraak kan maken op de meeneembare studiefinanciering (MNSF) bij 9 000 studenten;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om, bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven, uitgaande mobiliteit van studenten verder te vergroten.

PA [28-6-2012] VAO Internationale mobiliteit (AO d.d. 30/05)

Ham, B. van der

kamerstuk 31 288,

nr. 299

De Tweede Kamer zal hierover voor het einde van 2012 geïnformeerd worden.

De Kamer constaterende dat excellente Nederlandse en buitenlandse studenten tot 2012 aanspraak konden maken op het Huygens Scholarship Programme, de beurs die tot doel had excellente studenten in een verder stadium van hun studie te ondersteunen;

constaterende dat deze beurs is afgeschaft;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om deze specifieke groep excellente studenten van mogelijkheden te voorzien om in het buitenland te studeren. 

PA [28-6-2012] VAO Internationale mobiliteit (AO d.d. 30/05)

Ham, B. van der

kamerstuk 31 288,

nr. 300

De Kamer zal hierover voor het einde van 2012 geïnformeerd worden. 

     

DIRECTIE INTERNATIONAAL BELEID

   

De Kamer verzoekt de regering om tot aan de eerste evaluatie van de nieuwe verhoudingen jaarlijks aan de Kamer te rapporteren over de staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden en de voortgang van de te realiseren verbeteringen op deze terreinen.

PA 4-3-2010 BES-wetten

Gent, W. van

Bochove, B.J. van

Leerdam, J.A.W.J.

Remkes, J.W.

Ortega-Martijn, C.A.

Raak, A.A.G.M. van

kamerstuk 31 954, nr. 23

De eerste jaarlijkse rapportage is begin juni 2012 aan de Kamer aangeboden (kamerstuk 31 568, nr. 103). De volgende rapportage zal in mei/juni 2013 aan de Kamer worden gezonden.

De Kamer verzoekt de regering in overleg met lokale eilandsbestuurders en schoolbesturen realistische tijdstippen van inwerkingtreding van nieuwe onderwijswetgeving op de BES-eilanden te hanteren. 

PA [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Ortega-Martijn, C.A.

kamerstuk 32 640,

nr. 22

Motie wordt uitgevoerd. Bij het invoeren van nieuwe onderwijswetgeving is een realistische inwerkingtreding een vast punt van aandacht. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

   

De Kamer verzoekt de regering, een voorstel te doen om scholen te verbieden, onderwijsgeld te gebruiken voor het kopen van complexe financiële producten zoals derivaten. 

PA [12-6-2012] VAO Financiële situatie Amarantis (AO van 24 mei)

Klaver, J.F.

kamerstuk 31 524,

nr. 140

Over deze motie over een verbod op financiële producten wordt afgesproken dat de uitvoering meeloopt in het onderzoek van Rekenschap (Inspectie van het Onderwijs), zodat hierover geen aparte brief over uit gaat aan de Tweede Kamer. 

DIRECTIE JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG

   

De Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat alle minderjarige kinderen die vanwege hun veiligheid niet naar het reguliere onderwijs kunnen een alternatief wordt geboden via E-learning of anderszins.

Ministerie van Veiligheid en Justitie – debat naar aanleiding van een AO op 2 februari 2011 over eergerelateerd geweld.

Nieuwenhuizen, C. van

Straus, K.C.J.

kamerstuk 30 388, nr. 46

De motie is afgedaan met de beleidsreactie van de minister Veiligheid en Justitie mede namens OCW van 3 februari 2012,

kamerstuk 28 345, nr. 118

De Kamer verzoekt de regering in de komende jaren binnen de beschikbare budgetten de prioriteit te geven aan bijscholing van docenten ten behoeve van «passend onderwijs». 

PA [30-6-2011] VAO Passend Onderwijs

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Smits, mw. M.

Voordewind, J.S.

kamerstuk 31 497,

nr. 76

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 17 januari 2012, kamerstuk 31 293, nr. 132.

De Kamer constaterende, dat de bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden op 1 november 2012 gerealiseerd moet zijn en dat de zorgplicht op 1 augustus 2013 in werking treedt; verzoekt de regering voor eind 2012 een tussentijdse evaluatie uit te voeren om knelpunten in kaart te brengen en de bestuurskracht van samenwerkingsverbanden te bezien, mede in het licht van het voorkomen van bureaucratische rompslomp.

PA 30-6-2011 VAO Passend Onderwijs

Dijkgraaf, E.

Elias, T.M.Ch.

kamerstuk 31 497, nr. 71

De Tweede Kamer wordt hierover in de voortgangsrapportage passend onderwijs van mei 2013 geïnformeerd. De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

De Kamer verzoekt de regering een voorstel aan de Kamer voor te leggen ten behoeve van het behoud van de begeleiding van leerlingen met epilepsie vanuit de zogenaamde epilepsiescholen

PA 30-6-2011 VAO Passend Onderwijs

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ferrier, K.G.

Ham, B. van der

Voordewind, J.S.

Smits, mw. M.

Dijkgraaf, E.

Klaver, J.F.

Elias, T.M. Ch.

kamerstuk 31 497, nr. 75

In december 2012 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd via de voortgangsrapportage passend onderwijs. De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

De Kamer verzoekt de regering vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, de medezeggenschap van ouders en medewerkers bij «Passend onderwijs» te bevorderen

PA 30-6-2011 VAO Passend Onderwijs

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ferrier, K.G.

Smits, mw. M.

Klaver, J.F.

Elias, T.M. Ch.

kamerstuk 31 497, nr. 77

De Tweede Kamer wordt hier in de voortgangsrapportage passend onderwijs in het najaar 2012 over geïnformeerd. De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamer behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

De Kamer verzoekt de regering te komen met voorstellen die de positie van ouders waarborgen ten opzichte van de school en het samenwerkingsverband. 

PA [30-6-2011] VAO Passend Onderwijs

Ferrier, K.G.

kamerstuk 31 497, nr. 79

De motie is afgedaan met de brief Tweede Kamer van 7 december 2011,

kamerstuk 31 497, nr. 79.

De Kamer constaterende, dat de inzet van ICT-hulpmiddelen bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie ernstig achterblijft; roept de regering op in overleg te treden met de Groep Educatieve Uitgeverijen en de PO- en VO-raad om de lesmaterialen die op school gebruikt worden, ook beschikbaar te stellen in een format dat geschikt is voor gangbare ICT-hulpmiddelen.

PA [7-9-2011] VSO (voortgezet schriftelijk overleg) Dyslexie en Dyscalculie

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 32 463,

nr. 9

De Tweede Kamer is over de voortgang geïnformeerd met de brief van 23 april 2012, kamerstuk 32 463, nr. 13. Over het vervolg wordt de Tweede Kamer dit najaar nader geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering te monitoren op de duur van de plaatsing op de wachtlijsten, de oorzaken van de wachtlijsten en de wijze waarop scholen en samenwerkingsverbanden deze zo kort mogelijk houden. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ham, B. van der

kamerstuk 33 106,

nr. 67

Omdat onderzoek naar wachtlijsten bij scholen onderdeel uitmaakt van de evaluatie van de invoering van Passend Onderwijs door de ECPO in 2013, kunnen de gegevens nu nog niet worden geleverd.

De Tweede Kamer wordt hier in mei 2013 via de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen om ICT-middelen te ontwikkelen voor brede toepassing voor kennis en competenties ten gunste van specifieke zorgleerlingen. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

kamerstuk 33 106,

nr. 68

De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 in de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met de krimpregio's om afspraken te maken teneinde deze regio's te ondersteunen in het uitvoeren van de Wet passend onderwijs.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

Ortega-Martijn, C.A.

kamerstuk 33 106,

nr. 69

De motie maakt deel uit van de implementatie Passend Onderwijs.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in het najaar 2012 in de voortgangsrapportage passend onderwijs. De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Passend Onderwijs verplaatst is van juli 2012 naar september 2012.

De Kamer verzoekt de regering binnen één maand met een voorstel te komen waardoor meer zicht ontstaat op de besteding van het budget voor zorgleerlingen. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 33 106,

nr. 95

Naar verwachting zal de brief met het voorstel dit najaar aan de Tweede Kamer worden toegestuurd.

De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamer behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

De Kamer verzoekt de regering:

– ten eerste te bewerkstelligen dat de politieke leiding van de departementen van OCW en VWS gezamenlijk met de VNG nog in 2012 een duurzame oplossing uitwerkt die passend onderwijs en begeleiding op basis van de (gedecentraliseerde) AWBZ zo goed mogelijk op elkaar doen aansluiten;

– ten tweede in overleg met de sectororganisaties in het onderwijs nog in 2012 een procedure uit te werken waardoor de plaatsing van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen in een voor hen passende school gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor ouders en de betrokken scholen, onder meer door een voorbeeldafspraak in het referentiekader op te nemen.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Elias, T.M.Ch.

Ferrier, K.G.

kamerstuk 33 106,

nr. 73

Overleg met Minister van VWS, sectororganisaties en VNG is gaande om te komen tot nadere resultaatsafspraken in het kader van implementatie passend onderwijs en de rol van gemeenten.

De Tweede Kamer wordt hier in mei 2013 via de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering het aantal leerlingen met extra zorgbehoefte jaarlijks in kaart te brengen. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

kamerstuk 33 106,

nr. 75

Brief met het voorstel wordt naar verwachting dit najaar naar de Tweede Kamer gestuurd. 

De Kamer verzoekt de regering te monitoren in hoeveel gevallen scholen menen dat een leerling geen passende ondersteuning kan worden gegeven en er geen alternatief gevonden kan worden.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

kamerstuk 33 106,

nr. 76

Invoering passend onderwijs is in augustus 2014. Gegevens over de monitoring kunnen daarom niet eerder dan in 2015/2016 worden geleverd. 

De Kamer constaterende, dat het ondersteuningsplan al begin 2013 gereed moet zijn;

verzoekt de regering de Onderwijsinspectie te laten toezien op een volwaardige rol van de ondersteuningsplanraad in al zijn geledingen bij de besluitvorming over het ondersteuningsplan passend onderwijs.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Ham, B. van der

Klaver, J.F

kamerstuk 33 106,

nr. 78

De ondersteuningsplanraden zijn pas per

1 februari 2014 ingericht.

Met inspectie wordt in 2012 over de invulling van de ondersteuningsraden gesproken.

De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 in de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering de samenhang tussen de stelselwijzigingen jeugdzorg en passend onderwijs aan te brengen en de regionale samenwerking zo veel mogelijk te laten samenvallen. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Beertema, H.J.

Dijsselbloem, J.R.V.A.

Elias, T.M.Ch.

Ferrier, K.G.

kamerstuk 33 106,

nr. 81

Ook de regioindeling jeugdzorg begint zich nu af te tekenen. Deze is net als die van passend onderwijs van onderop tot stand gekomen. Dit is een bewuste keuze: geen blauwdruk, maar invulling van onderop. Een eerste analyse leert dat beide regioindelingen niet geheel samenvallen. Er zijn veel overeenkomsten maar ook enkele verschillen. Bij de ondersteuning van de implementatie van beide stelselwijzigingen trekken VWS en OCW nauw samen op. Mocht in de praktijk blijken dat de verschillen in de regioindeling voor problemen zorgen, dan blijft het mogelijk de indeling aan te passen. 

De Kamer overwegende, dat in samenhang met het wetsvoorstel Passend Onderwijs het uitgangspunt van het speciaal onderwijs moet zijn wat de leerling kan in plaats van wat hij of zij niet kan;

verzoekt de regering de Inspectie voor het Onderwijs te laten toezien op het percentage leerlingen per uitstroomprofiel per school, het percentage leerlingen van de school dat na uitstroom een Wajong-uitkering ontvangt en deze gegevens op te nemen in het Onderwijsjaarverslag. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Elias, T.M.Ch.

kamerstuk 32 812,

nr. 17

Momenteel vraagt de Inspectie van het Onderwijs gegevens op bij de scholen.

De gegevens zullen in het Onderwijsverslag worden opgenomen. 

     

DIRECTIE KENNIS

   

De Kamer verzoekt de regering om te voorkomen dat het groeivermogen van de topsectoren van onze economie wordt belemmerd door een tekort aan geschikt personeel en daarom in overleg met deze sectoren en onderwijsinstellingen te komen tot een «kennisdeal», en daarbij geen onorthodoxe maatregelen uit te sluiten;

de Kamer verzoekt de regering tevens in samenspraak met de topsectoren aanvullende maatregelen te treffen om Nederland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse kenniswerkers.

PA [22-9-2011] Stemmingen over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Haersma Buma, S. van

kamerstuk 33 000

nr. 13

Onderzocht wordt op welke wijze deze motie op de beste wijze kan worden uitgevoerd. 

     

DIRECTIE MEDIA LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

   

De Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen om de kosten voor overhead bij de publieke omroep te verlagen.

PA [30-11-2009] Wetgevingsoverleg inzake begroting 2010, onderdeel Media

Dijk, J.J. van (SP)

Ham, B. van der

Peters, M.

Remkes, J.W.

kamerstuk 32 123 VIII,

nr. 71

De motie is afgedaan met brief aan de Tweede Kamer van 17 juni 2011,

kamerstuk 32 827, nr. 1

en met de brief aan de Tweede Kamer van

16 september 2011, kamerstuk 32 033, nr. 8 en bijlage 134637. 

De Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met de VNG met als inzet dat bibliotheken zo veel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen.

PA [13-12-2010] Wetgevingsoverleg Cultuur ( Begroting OCW )

Dijk, J.J. van (SP)

Klijnsma, J.

Sap, J.C.M.

kamerstuk 32 500 VIII,

nr. 92

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2011, Kamerstuk 28 330, nr. 51

De Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met commerciële omroepen met het oog op de vorming van een onafhankelijke klachtenfunctie. 

PA [13-12-2010] Wetgevingsoverleg Media ( Begroting OCW)

Dijkgraaf, E.

kamerstuk 32 500 VIII, nr. 12

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 28 november 2011, kamerstuk 33 000 VIII, nr. 59

De Kamer verzoekt de regering het aantal presentatoren, verslaggevers en bestuurders van de publieke omroep dat meer verdient dan het «bezoldigingsmaximum» volgens het wetsvoorstel «Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector» bij de gehele publieke omroep te beperken tot ten hoogste drie; verzoekt de regering cumulatie van inkomen met ander inkomen te voorkomen door dit «bezoldigingsmaximum» als maximum te nemen en verzoekt daarom ervoor zorg te dragen dat meerinkomsten boven deze code van alle medewerkers (behoudens de drie) worden afgeroomd exclusief de eerste € 10 000 bruto per jaar; verzoekt de regering jaarlijks verslag uit te brengen over alle medewerkers van de publieke omroep die meer verdienen dan het bezoldigingsmaximum, inclusief de oude gevallen.

PA [27-6-2011] Notaoverleg Mediabrief

Bosma, M.

Haverkamp, M.C.

Miltenburg, A. van

kamerstuk 32 827,

nr. 6

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 4 juli 2012. Evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep.

De Kamer verzoekt de regering er bij NPO en ROOS op aan te dringen dat ook met de functies van zowel regionale calamiteitenzender als cultuurdrager nadrukkelijk rekening wordt gehouden bij de uitwerking.

PA 27-6-2011 Notaoverleg Mediabrief

Haverkamp, M.C.

Miltenburg, A. van

Bosma, M.

kamerstuk 32 827, nr. 8

De Tweede Kamer wordt in november/december 2012 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering de regionale radiozenders ongemoeid te laten; verzoekt de regering tevens te borgen dat de regionale zenders en de landelijke omroepen gezamenlijk zorg gaan dragen voor een volwaardige invulling van een landelijk televisienet en dat besparingen van deze integratie ten goede komen aan de regionale omroepen.

PA 27-6-2011 Notaoverleg Mediabrief

Haverkamp, M.C.

Miltenburg, A. van

Bosma, M.

kamerstuk 32 827, nr. 2

De Tweede Kamer wordt in november/december 2012 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering toe te staan dat omroepverenigingen een jeugdlidmaatschap van € 7,50 aanbieden aan jongeren tot 25 jaar. 

PA [27-6-2011] Notaoverleg Mediabrief

Haverkamp, M.C.

Miltenburg, A. van

kamerstuk 32 827,

nr. 9

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 8 juni 2012,

kamerstuk 33 019, nr. 2

De Kamer verzoekt de regering, de lokale omroepen te ondersteunen in dat streven en in de mediabegroting duidelijk te maken of landelijke regelgeving dergelijke ontwikkelingen belemmert en op welke wijze de regering deze ontwikkelingen verder kan ondersteunen. 

PA [28-6-2012] VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep (AO d.d. 13/6)

Dam, M.H.P. van

kamerstuk 32 827,

nr. 39

In de mediabegrotingsbrief zal een alinea gewijd worden aan de motie. Verwachting is dat de mediabegrotingsbrief medio november naar de Tweede Kamer wordt verzonden. De behandeling van de mediabegroting vindt meestal in november of december plaats. 

De Kamer verzoekt de regering, zich in Europa sterk te maken voor een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken. 

PA [28-6-2012] VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep (AO d.d. 13/6)

Peters, M.

kamerstuk 32 827,

nr. 36

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de motie. De Tweede Kamer wordt in september 2012 geinformeerd door middel van een brief. 

     

DIRECTIE ONDERZOEK EN WETENSCHAPPEN

   

De Kamer verzoekt de regering een meer gelijkwaardige positie voor sociale innovatie te garanderen in de agenda voor onderzoek en innovatie. 

PA [21-3-2011] Wetsvoorstel Ruim Baan voor Talent en kabinetsreactie op het rapport Veerman

Dijkgraaf, E.

Rouvoet, A.

kamerstuk 32 253,

nr. 30

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 13 september 2011, kamerstuk 32 637, nr. 15.

De Kamer verzoekt de regering om tijdens de onderhandelingen over de voorgestelde EU-begroting 2014–2020 te pleiten voor verlagingen van de cohesie-, landbouw- en structuurfondsen en de Europese investeringen voor onderwijs, onderzoek en innovatie te ontzien.

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Dijkhoff, K.H.D.M.

El Fassed, A.

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

Lucas-Smeerdijk, A.W.

Schouw, A.G.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 84

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 20 februari 2012, EU Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 en Geannoteerde agenda van de Raad AZ van 27 januari 2012.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onafhankelijkheid en transparantie van onderzoek essentieel zijn voor de wetenschap; verzoekt de regering bij universiteiten aan te dringen op gebruikmaking van de Verklaring van Onafhankelijke Wetenschap van de KNAW.

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 33 000 VIII, nr 90

Bij de behandeling van de OCW-begroting en in de brief van 10 februari 2012 (reactie op aangenomen moties OCW-begroting 2012), kamerstuk 33 000 VIII, nr. 173 en van 11 juni 2012 (reactie schriftelijk overleg inzake moties begroting OCW 2012), kamerstuk 33 000 VIII, nr. 205, heeft de staatssecretaris aangegeven het advies van de KNAW over vertrouwen en integriteit in de wetenschap af te willen wachten. Dit advies verschijnt in het najaar 2012.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor Nederland door de aanwezigheid van ESTEC de investeringen in ruimtevaart extreem goed renderen met een ratio van 1:5; overwegende dat de ESA-contributie bij de taakstellingen dezelfde behandeling kreeg als subsidies; overwegende dat de aanwezigheid van ESTEC voortkomt uit een stevige Nederlandse bijdrage aan ruimtevaartprogramma’s en de toekomstige positie hier zeker ook mee samenhangt; overwegende dat er nu voor 2015 en verder een korting van € 33 miljoen is ingeboekt op de Nederlandse ESA-bijdrage; overwegende dat de minister in de beantwoording van het schriftelijk overleg Ruimtevaart expliciet stelt dat hij bereid is extra middelen voor ruimtevaart in overweging te nemen; spreekt de wens uit dat de korting op ruimtevaart ongedaan gemaakt wordt; verzoekt de regering, om geen onomkeerbare stappen te zetten en te blijven zoeken naar een oplossing die de voorgenomen korting kan repareren, en gaat over tot de orde van de dag.

 AO Ruimtevaartbeleid met Economische Zaken 5-7-2012

Braakhuis, B.A.M.

Dijksma, S.A.M.

Gesthuizen, S.M.J.G.

Koppejan, A.J. Verhoeven, K.

kamerstuk 24 446,

nr. 48 

De uitvoering van deze motie ligt bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

     

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Kamer verzoekt de regering in 2010, lerende van de lokale aanpak, wetgeving bij de Kamer in te dienen teneinde de segregatie in het onderwijs aan te pakken.

PA [1-12-2009] Begroting (onderdeel integratie) van het ministerie van WWI

Dijsselbloem, J.R.V.A.

kamerstuk 32 123 XVIII, nr. 39

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2012,

kamerstuk 31 293, nr. 139

De Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar oplossingen die zich richten op het opvangen van de gevolgen van krimp in het onderwijs, in het bijzonder gericht op de instandhouding van de kwaliteit van het onderwijs in de krimpregio's, financiële instandhouding na terugval in bekostiging en leegstand binnen de schoolgebouwen.

PA [11-11-2010] Begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009) , tweede dag

Ferrier, K.G.

Voordewind, J.S.

kamerstuk 32 500 VIII

nr. 35

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 14 september 2011, kamerstuk 32 500 VIII nr. 212

De Kamer spreekt uit dat de conclusies van de commissie-Blok nog altijd recht overeind staan (benodigde maatregelen om segregatie te bestrijden).

PA [10-3-2011] Spoeddebat over integratie en segregatie in het onderwijs met M.OCW en M.BZK

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 31 293,

nr. 93

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2012,

kamerstuk 31 293, nr. 139 .

De Kamer (overwegende, dat het voor de Nederlandse economie van groot belang is dat er meer leerlingen geïnteresseerd raken in techniekonderwijs en naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer van 22 juni 2011, kamerstuk 32 335, nr. 3) verzoekt de regering de Kamer te garanderen dat deze alternatieve dekking geen afbreuk zal doen aan de inspanningen om meer leerlingen voor bèta en techniek te enthousiasmeren.

PA [23-6-2011] Subsidiebeleid onderwijssubsidies (AO d.d. 14 juni 2011)

Lucas-Smeerdijk, A.W.

kamerstuk 32 500 VIII,

nr. 193

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede kamer van 16 april, gezonden door SZW, kamerstuk 32 637, nr. 33

De Kamer verzoekt de regering deze expertise (zoals dat tot op heden door LSEM en LISD is vormgegeven) te behouden en de Kamer een voorstel te doen om deze expertise te borgen binnen het algemene ondersteuningsaanbod.

PA [23-6-2011] Subsidiebeleid onderwijssubsidies (AO d.d. 14 juni 2011)

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 32 500 VIII,

nr. 189

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 6 juli 2012,

kamerstuk 33 000 VII, nr. 220

De Kamer verzoekt de regering om steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren of overige taken en vakken voldoende aandacht behouden;

verzoekt de regering dit onderzoek uit te voeren op scholen waar de leerresultaten onvoldoende zijn of dreigen te worden en op scholen waarover signalen binnenkomen dat de nadruk eenzijdig op taal en rekenen ligt;verzoekt de regering om de Kamer op de hoogte te brengen van de resultaten.

PA [7-9-2011] Plenair debat Wetsvoorstel WOT (1e termijn M.OCW + 2e termijn Kamer)

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

kamerstuk 32 193,

nr. 24

Het streven van de Regering is erop gericht om deze motie in de maand mei van 2013 verwerkt te hebben. In 2012 zal de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doen waarover zal worden gerapporteerd in het Onderwijsverslag in 2013. 

De Kamer verzoekt de regering zich in te spannen dat schoolbesturen een maximum aan reserves aanhouden, overeenkomstig de percentages die in «Financieel beleid van Onderwijsinstellingen» (september 2009) worden geadviseerd door de Commissie Onderwijsinstellingen voor grote en kleine onderwijsinstellingen, waarbij reserveringen van gelden om grote projecten te realiseren, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, kunnen worden uitgezonderd 

PA [5-10-2011] VAO Financiën in het Primair Onderwijs (AO d.d. 15/9)

Beertema, H.J.

kamerstuk 31 293,

nr. 115

Deze motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 23 augustus 2012, kenmerk 415964.

De Kamer verzoekt de regering om de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen rechtstreeks aan de scholen beschikbaar te stellen, en het budget voor groep 0-klassen niet over alle gemeenten te verspreiden maar gericht in te zetten in de grote steden. 

PA [21-9-2011] Algemene Politieke Beschouwingen APB

Haersma Buma, S. van

kamerstuk 33 000,

nr. 12

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 4 oktober, gezonden door BZK, kamerstuk 33 000 VIII, nr. 8

De Kamer, verzoekt de regering te bevorderen dat gemeenten alleen nog VVE-instellingen bekostigen die gebruik maken van de diensten van assistenten die beschikken over een taalniveau op 3F, gebaseerd op een onafhankelijk landelijk examen. 

PA [27-10-2011] VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 12/10)

Beertema, H.J.

kamerstuk 28 760,

nr. 25

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 maart 2012, kamerstuk 31 293 nr. 136

De Kamer verzoekt de regering om de scholen voor basis-, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nogmaals nadrukkelijk te wijzen op het onverplichte karakter van de vrijwillige ouderbijdragen en de inspectie alert te laten reageren op elk signaal dat een school de vrijwillige bijdrage een verplicht karakter heeft gegeven. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Biskop, J.J.G.M.

Çelik, M.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 73

Voor eind december 2012 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden. 

De Kamer spreekt als haar oordeel uit dat op korte termijn gepoogd moet worden, kwalitatieve misstanden te bestrijden en te voorkomen zonder bovenbedoelde vrijheid van onderwijs (zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet) aan te tasten. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Elias, T.M.Ch.

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 83

In schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de reactie op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad in september 2012 komt. 

De Kamer verzoekt de regering om, de Kamer voor 1 januari 2013 te informeren over de concrete resultaten van de met werkgevers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gemaakte afspraken die beweerdelijk leiden tot concrete ondersteuning voor schoolleiders en/of besturen die hun financiële taken onvoldoende aankunnen;

verzoekt de regering voorts, om met deze werkgevers en raden van toezicht nader in overleg te treden om, aangezien het hier immers het beheer van publieke middelen betreft, financieel incompetente school-leiders c.q. onderwijsbestuurders in een uiterst geval, wanneer bedoelde ondersteuning niet tot verbetering leidt, te laten vervangen en de Kamer per onderwijssector voor 1 januari 2013 te informeren over de resultaten van zulk overleg. 

PA [31-5-2012] Debat over onderwijshuisvesting (inclusief problematiek nieuwbouw ROC Heerlen)

Elias, T.M.Ch.

Gent, W. van

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 196

De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 over geïnformeerd.

Reactie op deze motie volgt in de evaluatie van de acties naar aanleiding van Commissie Don.

De Kamer verzoekt de minister, de sectororganisaties ter overweging mee te geven, indicatoren over medezeggenschap op te nemen in Vensters voor verantwoording en Vensters PO en aan de Kamer te rapporteren wat de acties dienaangaande zijn.

PA [12-6-2012] VAO Ouderbetrokkenheid bij de school (AO van 11 april)

Çelik, M.

kamerstuk 33 00 VIII

nr. 199

De Tweede Kamer zal voor het einde van het jaar 2012 worden geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering, om de raden van toezicht te wijzen op hun toezichthoudende taak bij de wijze waarop het bestuur en de school gestalte geven aan ouderbetrokkenheid op alle niveaus van de onderwijsorganisatie. 

PA [12-6-2012] VAO Ouderbetrokkenheid bij de school (AO van 11 april)

Çelik, M.

kamerstuk 33 00 VIII,

nr. 200

De Tweede Kamer zal voor het einde van het jaar 2012 worden geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de minister, te specificeren hoe de bepalingen van de WMS, met name de bepalingen met betrekking tot de informatierechten, gelezen kunnen worden om ruimte te geven aan de kwaliteitsambities zonder dat een wetswijziging noodzakelijk is.

PA [12-6-2012] VAO Ouderbetrokkenheid bij de school (AO van 11 april)

Çelik, M.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 201

De Tweede Kamer zal voor het einde van het jaar 2012 worden geïnformeerd. 

     

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

De Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met het onderwijs om te komen tot afspraken waarbij rekening wordt gehouden met de vrijheid van scholen om redelijke toelatingseisen te stellen en de kansen van leerlingen recht wordt gedaan om eigen talenten te ontwikkelen door doorstroom van vmbo-t naar havo te borgen;verzoekt de regering voorts de Kamer hierover te informeren voor 1 maart 2011. 

PA [11-11-2010] Begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009) , tweede dag

Çelik, M.

Voordewind, J.S.

kamerstuk 32 500 VIII,

nr. 14

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 19 december 2011, kamerstuk 30 079, nr. 33

De Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat havo's transparant en eenduidig dienen te zijn in de eisen voor toelating tot hun opleiding;

verzoekt de regering tevens er zorg voor te dragen dat scholen in staat worden gesteld, de doorstroom te begeleiden.

PA [11-11-2010] Begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009) , tweede dag

Ham, B. van der

Klaver, J.F.

Smits, mw. M.

Voordewind, J.S.

kamerstuk 32 500 VIII,

nr. 25

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 19 december 2011, kamerstuk 30 079, nr. 33

De Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat gemeenten geen extra (bemiddelings)kosten berekenen om leerlingen in hun gemeente stage te laten lopen.

PA [21-4-2011] Wetsvoorstel Maatschappelijke Stage (2e termijn) ; wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (32 531) rest

Kooiman, C.J.E.

kamerstuk 32 531,

nr. 15

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 23 september 2011, kamerstuk 32 531, nr. 20

De Kamer (overwegende, dat voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op elke school van onverminderd groot belang is, ook vanuit het perspectief van de seksuele weerbaarheid, veiligheid en volksgezondheid) verzoekt de regering de motie-Pechtold c.s. (27 017, nr. 59) onverwijld uit te voeren. 

PA [23-6-2011] Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011–2015 (AO d.d. 8 juni j.l)

Dijkstra, P.A.

Gent, W. van

Ham, B. van der

Marcouch, A.

Smits, mw. M.

kamerstuk 27 017,

nr. 78

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 25 november 2011, kamerstuk 27 017, nr. 91

De Kamer verzoekt de regering te stimuleren dat artikel 11, lid 2, van het Examenbesluit beter wordt benut, zodat bètatalent met dyslexie op het vwo de vrijstelling of ontheffing voor de tweede vreemde taal kan gebruiken om door te stromen naar universitair bètaonderwijs. 

PA [7-9-2011] VSO (voortgezet schriftelijk overleg) Dyslexie en Dyscalculie

Biskop, J.J.G.M.

Ortega-Martijn, C.A.

Schouten, C.J.

kamerstuk 32 463,

nr. 7

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2011, kamerstuk 32 463, nr. 12

De Kamer verzoekt de regering gerichte afspraken met de VO-raad te maken over de gewenste en noodzakelijke ondersteuning van scholen voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie en het voorkomen van ongewenste afstroom naar lagere onderwijstypen;

verzoekt de regering tevens de mogelijkheid te onderzoeken om leerlingen met dyslexie en dyscalculie op verschillende niveaus eindexamen te laten doen.

PA [7-9-2011] VSO (voortgezet schriftelijk overleg) Dyslexie en Dyscalculie

Ortega-Martijn, C.A.

Schouten, C.J.

kamerstuk 32 463,

nr. 8

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2011, kamerstuk 32 463, nr. 12

De Kamer constaterende, dat er zorgen bestaan over de status van het vak maatschappijleer, onder andere door het kleine aantal lesuren en het mogelijk verdwijnen van het schoolexamen voor maatschappijleer;

verzoekt de regering voorstellen te doen voor een versterking van het onderdeel burgerschapsvorming in het onderwijs, en de Kamer hierover te informeren.

PA [22-11-2011] VAO Vormende taak in het onderwijs (nav ao d.d. 16 november 2011)

Dijk, J.J. van (SP)

Ham, B. van der

Kooiman, C.J.E.

Smits, mw. M.

kamerstuk 33 000 VIII

nr. 52

Op 31 mei 2012 is een uitstelbrief naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief staat dat deze toezegging door het volgende Kabinet wordt afgedaan. 

Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 198.

De Kamer verzoekt de regering het mogelijk te maken dat lesuren die op een hoger onderwijsniveau worden aangeboden en een structureel karakter hebben, meetellen als onderwijstijd. 

PA [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Biskop, J.J.G.M.

Ham, B. van der

kamerstuk 32 640,

nr. 16

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 1 juni 2012,

kamerstuk 32 640, nr. E

De Kamer verzoekt de regering eveneens in het voortgezet onderwijs pilots te starten waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven en deze lessen meetellen voor de urennorm.

PA [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 32 640,

nr. 17

Er worden nu initiatieven op dit vlak, in het kader van de discussie over flexibilisering, mogelijk gemaakt. De Kamer wordt hierover in december 2012 geïnformeerd. 

De Kamer verzoekt de regering om in goed overleg met de VO-raad, LAKS en de ouderverenigingen nut en noodzaak van de medezeggenschapsraad breed onder de aandacht te brengen en het voortouw te nemen in een voorlichtings- en wervingscampagne.

PA [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Biskop, J.J.G.M.

kamerstuk 32 640,

nr. 18

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 30 maart 2012,

kamerstuk 33 223, nr. 1

De Kamer verzoekt de regering ouders en leerlingen op de hoogte te stellen van hun mogelijkheid zich tot de inspectie te wenden wanneer er zich onoverkomelijke problemen voordoen in de horizontale dialoog. 

PA [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Klaver, J.F.

kamerstuk 32 640,

nr. 23

De motie is afgedaan met de brief aan de Eerste Kamer van 1 juni 2012, kamerstuk 33 106, 32 812 G. Voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten i.v.m. een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) en voorstel van wet tot wijziging van o.m. de Wet op de expertisecentra i.v.m. de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812).

De Kamer verzoekt de regering om de bestaande onderzoeken naar onderadvisering te laten aanvullen en uitbreiden met onderzoek bij dezelfde leerlingenpopulatie naar onderadvisering in de zin van schooladviezen van de basisschool die duidelijk te laag zijn gebleken in de latere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Çelik, M.

kamerstuk 33 00 VIII,

nr. 78

Het onderzoek naar het voorkomen van onderadvisering is uitgezet. Op basis van de resultaten wordt zo nodig een advies voor scholen opgesteld hoe deze onderadvisering te voorkomen. De Kamer ontvangt hierover een brief in juni 2013. 

De Kamer verzoekt de regering de motie-Pechtold c.s. (27 017, nr. 59) en de motie-Van der Ham c.s (27 017, nr. 78) onverkort uit te voeren, waardoor aanpassing van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit per 1 augustus 2012 in werking treedt.

PA [13-6-2012] Debat over de vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen

Dijkstra, P.A.

kamerstuk 27 017,

nr. 93

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in september 2012 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, snel met een voorstel te komen waardoor het mogelijk wordt dat een individuele school uit een groter schoolbestuur kan stappen. 

PA [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Dijk, J.J. van (SP)

kamerstuk 33 240 VIII

nr. 11

De Kamer wordt in juni 2013 geïnformeerd. 

     

DIRECTIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

   

De Kamer verzoekt de regering om voortaan jaarlijks een specificatie te leveren van de ontwikkeling in de voorafgaande vijf jaren van de aantallen leerplichtige jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van artikel 5a, op grond van artikel 5b en op grond van artikel 5c van de Leerplichtwet. 

PA [21-12-2011] Thuisonderwijs

Çelik, M.

kamerstuk 33 000 VIII,

nr. 151

Een wetsvoorstel registratievrijstellingen leerplichtwet is in voorbereiding.

Mei 2012 is kritisch advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

ontvangen.

Adviesaanvraag Raad van State is gepland in het najaar 2012.

     

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

   

De Kamer verzoekt de regering afspraken te maken met alle betrokkenen voor een merkbare vermindering van de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs en de Kamer hierover te informeren voor de Voorjaarsnota. 

PA [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Biskop, J.J.G.M.

Ortega-Martijn, C.A.

kamerstuk 33 00 VIII,

nr. 93

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 6 juli 2012, kenmerk WJZ/415890.

Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 216.

Licence