Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5. EVALUATIE EN ONDERZOEK

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Thema’s beleidsagenda

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

2014

2014

 
 

Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

2014

2014

 
 

Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

2014

2014

 
 

Doelmatigheid en focus op het primaire proces

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

2014

2014

 
 

Goed opgeleide en professionele leraren / docenten

9

2014

2014

 
 

Kunst en cultuur dragen bij aan een vrije en vitale samenleving

14

2014

2014

 
 

Het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod

15

2014

2014

 
 

Behoud van topkwaliteit wetenschap, wetenschappelijk talent en versterken van de impact van de wetenschap

16

2014

2014

 
 

Het bevorderen van emancipatie

25

2014

2014

 

Overige beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting toerusting stelsel van onderwijs en volwasseneneducatie

4

2016

2016

 
 

Beleidsdoorlichting VSV- beleid

4

2013

2013

 
 

Beleidsdoorlichting «Actieplan Leraren»

9

2012

2012

 
 

Voldoende toegerust onderzoekstelsel

16

2012

2013

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Passend onderwijs: stelseleffecten (NWO-BOPO)

1

2009

2012–13

 
 

Passend onderwijs: schooleffecten (NWO-BOPO)

1

2009

2012–13

 
 

Professionaliteit en kwaliteit scholen (NWO)

1

2009

2012–13

 
 

Evaluatie OAB (NWO)

1

2009

2012–13

 
 

Experimenten excellentie (O’wijsbewijs)

1

2009

2012–13

 
 

Experimenten VVE (O’wijsbewijs)

1

2009

2012–13

 
 

Trends prestaties en schoolloopbanen doelgroepen OAB (NWO)

1

2013

2013

 
 

Evaluatie eindtoets PO (NWO)

1

2013

2014

 
 

Evaluatie prestatiebox

1

2012

2014

 
 

Evaluatie Wet OKE (NWO)

1

2013

2014

 
 

Peiling prestaties leerlingen basisschool (Cito)

1

2009

2015

 
 

Effectieve onderwijsaanpakken excellente leerlingen

1

2011

2015

 
 

Passend Onderwijs: leerlingeffecten (NWO)

1

2009

2015

 
 

Effectmeting schakelklassen (G37)

1

2012

2015

 
 

Effectmeting zomerscholen (G37)

1

2012

2015

 
 

Effectief taalonderwijs (NWO)

1

2011

2015–16

 
 

Effectief rekenonderwijs (NWO)

1

2011

2015–16

 
 

VVE (PRE-COOL: effectiviteit VVE)

1

2010

2019

 
 

Evaluatie experimenten VM2

3

2007

2013

 
 

Evaluatie wet voorzieningenplanning

3

2011

2013

 
 

Evaluatie energiebesparing investering schoolgebouwen

3

2012

2013

 
 

Evaluatie regeling energiezuinigheid/binnenmilieu PO en VO

3

2012

2013

 
 

Monitor experimenten Associate Degree op MBO-locatie

4

2011

2014

 
 

Analyse effectrapportage RMC

4

Jaarlijks

In april

www.research.nl/files/rvb/reportcenter/Rapporten/B3849/B3849AnalyseRMC-effectrapportages2010–2011def.PDF

 

Evaluatie van de uitvoering Bevordering Internationa-lisering in het po en vo

8

2012

2012

 
 

MKBA van de regeling Bevordering Internationa-lisering in het po en vo

8

2012

2012

 
 

Evaluatie Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

8

2014

2014

 
 

Evaluatie Subsidiebeschikking (WOOS) NethEr

8

2013

2013

 
 

Evaluatie verdragsverplichtingen

8

2013

2013

 
 

Meeneembare studiefinanciering internationaal

11

2013

2014

 
 

Financiële toegankelijkheid studerenden: reisvoorziening

11

2013

2013

 
 

Adequate terugbetaling leningen

11

2014

2014

 
 

Tegemoetkoming lerarenopleiding

12

2014

2014

 
 

Evaluatie regeling Cultuurparticipatie

14

2012

2014

http://www.cultuurparticipatie.nl/reports/evaluatie_regeling_cultuurparticipatie_2009–2012.pdf

 

Evaluatie DDFA

14

2012

2013

http://www.dutchdfa.com/about/publications/year-reports

 

Monitoring en evaluatie Cultureel Ondernemerschap & effecten van de Crisis

14

2011

2016

http://www.rijksoverheid.nl/cultuurinbeeld

 

Evaluatie Architectuurnota

14

2012

2012

 
 

Evaluatie van het Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten (Brim)

14

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/30/rapport-evaluatie-brim-2011.html

 

Evaluatie Wet Archeologische Monumentenzorg

14

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/19/rapport-ruimte-voor-archeologie-themaveldrapportages-evaluatie-wamz.html

 

Evaluatie Steunpunten monumentenzorg en archeologie

14

2012

2013

 
 

Midterm review uitvoeringsprogramma archiefvisie

14

2014

2015

 
 

Evaluatie Indemniteitsregeling

14

2012

2013

 
 

Internationaal:

Midterm review programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed

14

2012

2013

 
 

Evaluatie Regeling Jonge Journalisten

15

2012

2012

 
 

Evaluatie Innovatieregeling Pers

15

2012

2012

 
 

Evaluatie overige subsidieregelingen Stimuleringsfonds voor de Pers

15

2012

2012

 
 

Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Pers 2006–2010

15

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/media/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/06/rapport-evaluatie-van-het-stimuleringsfonds-voor-de-pers-2006–2010.html

 

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007–2011

15

2012

2012

 
 

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2012 – 2016

15

2017

2017

 
 

Evaluatie pilots Sociale veiligheid LHBT

25

2012

2014

 
 

Evaluatie van meerjarig project Open Up (NJR)

25

2011

2012

 

2. Overig onderzoek

 

Functioneren schoolbesturen (NWO)

1

2009

2012–13

 
 

Monitor ouderbetrokkenheid

1

2012

2013

 
 

Monitor «Goed worden door goed te blijven» (PO-Raad)

1

2011

2013

 
 

Monitor Flexibilisering onderwijstijden

1

2011

2013

 
 

Review kwaliteit kleine scholen (NWO)

 

2013

2013

 
 

Evaluatie pilots toegevoegde waarde (GION)

1

2011

2013

 
 

Draagvlakmeting Actieplan PO/Bestuursakkoord PO/Prestatiebox PO

1

2012

2013

 
 

Monitor Sociale Veiligheid

1

2012

2013

 
 

Autochtone achterstandsleerlingen

1

2013

2013

 
 

Evaluatie Code Goed bestuur (NWO)

 

2013

2014

 
 

Evaluatie schoolbegeleiding

1

2013

2014

 
 

Functioneren intern toezicht (NWO)

1

2013

2014

 
 

Laks monitor scholieren

3

2012

2013

 
 

Pilot tussentijdse toets Limburgse scholen

3

2011

2013

 
 

Ruimte in curriculum bovenbouw HAVO en VWO

3

2012

2013

 
 

Schoolkostenmonitor 2012–2013

3, 4 en 12

2012

2013

 
 

PISA 2012 internat. onderzoek wiskunde, science, lezen

3

2010

2013

 
 

PISA 2015 internat. onderzoek wiskunde, science, lezen

3

2012

2016

 
 

Vreemde talen EU survey 2016

3

2013

2017

 
 

ICILS 2013 ICT literacy leerlingen internationale vergelijking

3

2011

2014

 
 

Ouderbetrokkenheid bij onderwijs kinderen PO VO MBO

3

2012

2013

 
 

Excellente leerlingen in PO VO en HO (via NWO)

3

2012

2015

 
 

Functioneren leerplichtambtenaren

3

2012

2013

 
 

Monitor bestuursakkoord VO (midterm review 2013, eind evaluatie 2015)

3

2012

2013–2015

 
 

Verkenning modulaire opbouw curriculum

3

2013

2013

 
 

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2011 (POA)

4

Twee jaarlijks

2013

Titel zal zijn: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

 

Registratie en bestemming uitstroom schoolverlaters (SIS)

4

Jaarlijks

In sept.

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011: www.roa.unimaas.nl/pdf_publications/2012/ROA_R_2012_2.pdf

 

Monitor Sociale Veiligheid

4

Twee jaarlijks

2012

Monitor Sociale Veiligheid 2011 www.ecbo.nl/smartsite.dws?ch=ECB&id=3930

 

Arbeidsbarometer leraren BVE

4

Jaarlijks

april

Regioplan www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/06/26/arbeidsmarktbarometer-po-vo-en-mbo-2011–2012.html

 

Monitor alfabetisering

4

Jaarlijks

voorjaar

Monitor Laaggeletterdheid 2011 van de G52 inclusief Vlissingen en Middelburg Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten. http://cinop.brengtlerentotleven.nl/downloads/publicaties/A00660_Monitor%20G52%202001.pdf

 

JOB-Monitor

4

Twee jaarlijks

2012

Research Ned www.job-site.nl/uploads/managed_media/files/JOB%20Monitor%202012-Rapport-LR.pdf

 

Nulmeting opleidingsdomeinen 2010–2011

4

8/2012

2013

 
 

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

4

Jaarlijks

In zomer

CITO Bijlage bij Kamerbrief voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen (2 2010–2011 31 332 nr 16; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/28286/kst-31332–16.html)

 

PIAAC

4

2011

2013

OECD

 

Waardering bedrijfsleven

4

2010

2012

Nog niet gereed, wordt mogelijk 2013

 

Ex ante evaluatie entry levels alfabetisering; deel 2 Slotrapportage

4

2011

2012

www.cinop.nl

 

Kwaliteitsgedrag alfabetiserings

docenten

4

2011

2012

www.cinop.nl

 

Monitor kwaliteitseffecten BPV Protocol

4

Twee jaarlijks

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/17/eindrapportage-bpv-monitor.html

 

NLQF-EQF

4

2010

2011

www.nlqf.nl/attachments/article/73/20122202_Referencing_document_the_Netherlands_A%20_2_%20_2_x.pdf

 

Afdrachtvermindering Onderwijs

6

2012

2012

 
 

Maatregelen versterking besturing (Wijzigingswet WHW)

6 en 7

2012/13

2013

 
 

Aanpassing van het accreditatiestelsel (Wijzigingswet WHW)

6 en 7

2012

2013

 
 

Experimenten open bestel

6

2015

2015

 
 

Studentenmonitor (periodiek)

6, 7, 11

2012

2012

 
 

Verkennend onderzoek Erasmus Master garantiefaciliteit in de NLse context

8

2012

2012

 
 

Verkennend onderzoek en impactstudie voor de implementatie van het nieuwe Erasmus for All programma in NL

8

2012

2013

 
 

Inventarisatie connecties LGBT in bestaande EU wet- en regelgeving en richtlijnen

8

2012

2012

 
 

Effectstudie Frankfurter Buchmesse 2016, gastlandschap NL, i.h.k.v. bekendheid Nederlandse boeken

8

2012

2012

 
 

Onderzoek naar mensenrechteneducatie i.s.m. directies VO/PO

8

2013

2013

 
 

Onderwijsarbeidsmarktraming

9

2012

2013

 
 

Arbeidsmarktbarometers primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

9

2012

2013

 
 

Loopbaanmonitor onderwijs

9

2012

2013

 
 

Evaluatie aanpak risicoregio’s

9

2010

2013

 
 

InnovatieImpuls Onderwijs

9

2011

2015

 
 

Verruiming leenfaciliteit collegegeldkrediet

11

2011

2011

Kamerstuk 31 288, nr. 285

 

Leen- en terugbetaalmonitor

11

2012

2013

 
 

Schoolkostenmonitor 2012–2013

3, 4 en 12

2012

2013

 
 

Analyse ondernemerschap in BIS aanvragen

14

2012

2012

 
 

Analyse Cultuureducatie en talentontwikkeling in BIS aanvragen

14

2012

2012

 
 

Evaluatie rijkshuisvestigingsstelsel: onderzoek naar de huisvesting van rijksgesubsdieerde musea

14

2011

2013

 
 

Efficiëntie onderzoek landelijke publieke omroep

15

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/21/efficientieonderzoek-landelijke-publieke-omroep-eindrapportage.html

 

Evaluatie financieringsstructuur

regionale omroepen

15

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/09/rapport-evaluatie-financiering-regionale-publieke-media-instellingen-2009–2011.html

 

Distributie.

Evalueren doorgifte verplichtingen (Universele Diensten richtlijn)

15

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/verslagen/2011/12/06/audiovisuele-mediadistributie-bottlenecks-en-beleid.html

 

Evaluatieonderzoek

naar financiering lokale omroepen

15

2012

2013

 
 

Evaluatie financieringsstructuur

regionale omroepen

15

2014

2014

 
 

Evaluatieonderzoek

naar financiering lokale omroepen

15

2015

2015

 
 

Evaluatie NCWT

16

2012

2012

 
 

Evaluatie Rathenau Instituut

16

2012

2012

 
 

Evaluatie NWO

16

2012

2013

 
 

Emancipatie en de rol van de overheid

25

2012

2012

 
 

Academische studie Emancipatie (essay)

25

2012

2012

 
 

Transgenderonderzoek

25

2012

2012

 
 

Homo-emancipatiepeiling Niet te ver uit de kast

25

2011

2012

www.scp.nl

 

Emancipatiemonitor

25

2011

2013

 
 

Homo-emancipatie monitor

25

2012

2013

 
 

Gemeente homo-emancipatiemonitor

25

2011

2013

 
Licence