Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4. SUBSIDIES

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld en de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

Tabel Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

subsidie

(regeling)

Stichting Service Centrum Scholenbouw

500

0

0

0

0

0

0

0

nb1

jaarlijks

2011

Bèta en Techniek

14 700

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

0

nb1

2016

2012

Ouderverenigingen

1 800

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

4

nb1

jaarlijks

2012

Stichting Nationaal Onderwijsmuseum

250

250

125

125

125

125

125

1

nb1

jaarlijks

2012

Subsidie ter bevordering van de kwaliteit (SBO werkverband)

336

0

0

0

0

0

0

1

nb1

2012

2012

Subsidie ontwikkeling leerlingvolgsysteem (CITO)

750

100

0

0

0

0

0

1

nb1

2012

2012

Subsidie Agenda Passend Onderwijs (WEC-raad)

0

294

0

0

0

0

0

1

nb1

2012

2012

Herstart en Op de Rails

18 730

19 162

19 162

19 162

19 162

19 162

19 162

1

nb1

jaarlijks

voornemens te bundelen met reboundmiddelen m.i.v. passend onderwijs

Expertisecentrum Nederlands

227

145

7

0

0

0

0

2

nb1

2013

2013

Subsidie stichting landelijke educatie molukkers (LSEM)

585

480

480

0

0

0

0

1

nb1

2013

2013

Vensters PO (Stichting Schoolinfo)

0

676

2 500

2 500

1 500

0

0

1

nb1

2012

2013

Subsidie aanpassen lesmaterialen ten behoeve van visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen (Dedicon)

4 270

4 270

4 270

0

0

0

0

1

nb1

2012

2013

Ontwikkelen leermiddelen vso (KPC)

259

120

47

0

0

0

0

1

nb1

2014

2013

Geschillencommissie WSNS

30

30

30

0

0

0

0

1

nb1

2014

2013

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten (UWV)

21 500

23 862

23 862

23 862

23 862

23 862

23 862

5 764

nb1

jaarlijks

n.v.t.

PO Raad

11 041

7 723

873

729

0

0

0

14

nb1

jaarlijks

2014

Subsidie Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs

900

900

900

900

0

0

0

1

nb1

2012

2014

Verlenen subsidies voor (grote) experimenten ten behoeve van vorming Passend onderwijs

880

880

515

0

0

0

0

1

nb1

evaluatie passend onderwijs

 

Subsidie Nederlands Gebarencentrum 2010 t/m 2013

487

487

487

0

0

0

0

1

nb1

2013

2014

PI’s Kernstafsubsidie

503

503

503

503

0

0

0

1

nb1

2014

2014

Ondersteuning combinatiefuncties en brede scholen (VBS)

480

595

465

0

0

0

0

1

nb1

2013

2015

Pre COOL-onderzoek (FES) (NWO)

700

400

400

400

400

400

400

1

nb1

2020

2020

Stichting Nederlands onderwijs in het buitenland

17 969

17 449

17 449

17 655

17 655

17 655

17 655

1

nieuw

n.v.t.

doorlopend (verlenging per 5 jaar)

Humanistisch vormend en godsdiensonderwijs

8 196

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1

nieuw

n.v.t.

n.v.t.

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta en Techniek)

0

11 300

10 000

6 400

5 100

0

0

0

nieuw

2015

2015/2013

Overige beschikkingen op basis van WOOS/SLOA

27 353

23 623

14 819

21 244

25 813

32 443

32 477

divers

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

132 446

130 249

113 894

110 480

110 617

110 647

110 681

       

NB2 De Regeling verbeteren binnenmilieu voor scholen in het po, de Regeling onderwijstijdverlenging, de Subsidieregeling scholen overblijfmedewerkers, de Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters, de Subsidieregeling excellentieprogramma, de Regeling aanvragen startsubsidie of veldinitiatief € 10 per leerling en de Subsidie ter bevordering van de implementatie passend onderwijs vallen (in tegenstelling tot vorig jaar) onder de bekostiging van scholen en zijn daarom niet langer opgenomen in dit overzicht.

1

De evaluaties van subsidiebeschikkingen staan niet op het internet; het zijn OCW-documenten.

Tabel Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie (regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen 2011

Laaste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(regeling)

Projecten ICT (WOOS)

11 026

1 858

1 090

700

700

700

700

33

divers

divers

divers

Basisbeschikking Kennisnet (po, vo, bve)

20 847

20 500

19 229

19 967

19 964

19 963

19 963

1

2011

jaarlijks

geen

Beter presteren: Platform Beta en Techniek + School aan zet (WOOS)

9 800

5 950

5 700

5 750

5 500

5 500

5 500

1

2011

jaarlijks

2012

Onderwijs Bewijs (WOOS)

5 342

4 715

3 092

1 663

1 269

561

0

56

divers

divers

divers, uiterlijk 2016

RVC» s

6 862

6 985

6 985

6 985

6 985

6 985

6 985

16

nb

jaarlijks

geen

Nationaal Onderwijsmuseum

250

125

125

125

125

125

125

1

nb

jaarlijks

2012

Overige subsidies (WOOS)

23 200

23 090

17 589

16 709

14 959

15 361

15 361

110

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

77 327

63 223

53 810

51 899

49 502

49 195

48 634

218

     
Tabel Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie (-regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

Pilots laaggeletterdheid

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

 

2013

 

Subsidieregeling Actieplan Laaggeletterdheid

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

3

2012

2013

 

Regeling Innovatiearrangement

10 000

0

0

0

0

0

0

14

2009

Eindrapportage 2016

2018

Tijdelijke regeling stageoffensief

3 000

0

0

0

0

0

0

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

2014

Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden

4 800

0

0

0

0

0

0

28

2011

 

2012

Loopbaanorientatie

3 000

3 760

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

4

     

Netwerkscholen1

4 500

3 000

3 000

3 500

0

0

0

1

     

Toetsing kwalificaties MBO

1 247

1 390

1 390

1 390

1 400

1 400

1 400

1

     

Borging Triple A

1 100

900

0

0

0

0

0

1

2012

2013

 

Leercultuur en duurzame inzetbaarheid in

het midden- en kleinbedrijf

2 857

0

0

0

0

0

0

1

     

Sectorplan mbo-hbo techniek

400

400

400

3 065

735

0

0

1

2009

Wordt nog nader bepaald

 

MBO 2015

1 060

3 665

2 900

2 900

680

0

0

0

     

Overig

16 776

11 205

17 571

16 204

13 146

14 699

14 804

50

     

Totaal subsidieregelingen

51 480

33 320

37 261

39 059

27 961

28 099

28 204

 

     
1

FES-geld

Tabel Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(regeling)

Regeling bevordering kennisfunctie

hogescholen Stcrt. 2010, 3032

12 055

22 267

19 967

19 300

16 899

16 899

16 899

0

Jaarlijkse verslaglegging1

Eind 2013/begin 2014 onafhankelijke evaluatie

2013

Regeling stimulering Bèta/techniek

Stcrt. 2011, 11 672

     

2 000

4 000

     

2009 (Deltaplan) 1

2011

(Centres of expertise/Centra voor innovatief vakmanschap)

Wordt nog nader bepaald

 

Subsidie obv WOOS: Studiekeuze informatie hoger onderwijs1

2 400

2 455

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

 0

Jaarlijkse verslaglegging1

Eindverslag 2014

2013

Subsidie obv WOOS: Bestuurlijk arrangement Hogeschool Zeeland1

2 000

           

 0

 

Eindrapportage 2012

2011

Subsidie obv WOOS: Praktijkgericht onderzoek RAAK (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie)1

6 828

           

 0

 

Eindverantwoording 2014

2014

Subsidie obv WOOS: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs1 2

1 000

1 000

         

 0

 

Eindverantwoording 2016

2015

Subsidies obv WOOS of Begrotingswet:

Overige toekenningen ⩽ € 1 miljoen)1

3 903

3 478

917

1 762

1 787

1 789

1 789

16

     

Totaal subsidies

28 186

29 200

23 284

25 462

25 086

21 088

21 088

       
1

Niet beschikbaar op internet.

2

Oude FES-middelen.

De Regeling postinitiële masteropleidingen hoger beroepsonderwijs is dit jaar opgenomen onder het instrument «Bekostiging» (zie tabel 6.2 van de

ontwerpbegroting 2013) en daarom niet opgenomen in dit overzicht.

Tabel Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(regeling)

Subsidieregeling Sirius programma1

Stcrt. 2008, 64

Stcrt. 2008, 111

Stcrt. 2009, 13599

Stcrt. 2010, 4502

Stcrt. 2010, 14654

Stcrt. 2010, 14654

10 929

11 543

10 302

7 954

2 407

   

6

   

2014

Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten

Stcrt. 2008, 196

954

957

         

12

 

Voorzien 2013

2012

Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme

Stcrt. 2006, 102

Stcrt. 2011, 2 761

Stcrt. 2011, 18 446

10 351

 

 

 

 

 

 

1

   

2015

Subsidieregeling Libertas Noodfonds

Stcrt. 2006, 145

1 000

765

745

605

265

   

1

     

Subsidie obv WOOS:

3TU’s samenwerking2

6 066

6 000

3 500

1 500

 

 

 

1

   

2014

Subsidie obv WOOS: Toetsing

en Toetsgestuurd leren2

2 426

2 426

2 260

 

 

 

 

1

   

2014

Subsidies obv WOOS of Begrotingswet:

Overige toekenningen ⩽ € 1 miljoen)2

7 995

4 527

6 221

5 174

5 210

5 351

6 046

11

     

Totaal subsidies

39 721

26 218

23 028

15 233

7 882

5 351

6 046

 

     
1

Middelen zijn inclusief de oude FES-middelen.

2

Niet beschikbaar op internet.

De subsidie voor de Stichting Nederlandse organisaties voor Internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC), de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) en het Europees Universitair Instituut Florence zijn opgenomen onder het instrument «Bijdragen aan (inter)nationale organisaties» (zie tabel 6.3 en 6.4 van de ontwerpbegroting 2013) en zijn daarom niet opgenomen in dit overzicht.

Tabel Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(regeling)

Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

800

732

707

707

707

707

707

1

2010

2015

2015

Subsidiebeschikking (WOOS) NethEr

500

450

450

450

     

1

2009

2014

2014

Subsidiebeschikking (WOOS) Frans-Nederlandse academie

194

114

 

20

     

1

2010

 

2013

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur (regeling op het specifiek cultuurbeleid)

147

314

314

314

314

314

314

6

nvt

nvt

jaarlijks

Totaal subsidieregelingen

1 641

1 610

1 471

1 491

1 021

1 021

1 021

       
Tabel Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Subsidie

(regeling)

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

87 432

87 327

106 527

106 527

106 527

109 727

107 327

8 100

2012

pm

01/01/2019

Regeling verankering academische opleidingsschool

660

2 520

2 520

2 310

2 240

1 190

– 

35

n.v.t.

2016

31/12/2016

Regeling InnovatieImpuls Onderwijs

7 416

4 559

3 791

1 872

– 

– 

– 

300

n.v.t.

2015

31/12/2015

Regeling tegemoetkoming en intrekking experimenten prestatiebeloning onderwijs

– 

10 000

– 

– 

– 

– 

– 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

16/11/2012

Stimuleren regionale samenwerkingsverbanden pabo’s en schoolbesturen

– 

– 

11 500

– 

– 

– 

– 

n.v.t.

n.v.t.

p.m.

p.m.

Regeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt risicoregio’s vo

6 248

4 213

– 

– 

– 

– 

– 

10

n.v.t.

2012/2013

31/12/2013

Regeling stagebegeleiding educatieve minoren

648

2 616

– 

– 

– 

– 

– 

1 000

n.v.t.

2012/2013

01/09/2012

Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap

3 543

2 100

– 

– 

– 

– 

– 

41

n.v.t.

2012/2013

01/01/2015

WOOS: G.O.- en vakbondsfaciliteiten po

5 465

5 488

5 488

5 488

5 488

5 488

5 488

1

n.v.t.

n.v.t.

zie toelichting

WOOS: Promotiebeurs voor leraren (via NWO)

1 200

2 300

7 700

8 000

6 800

6 500

6 500

1

n.v.t.

2014

31/12/2019

WOOS: Arbeidsmarkt- en kennisactiviteiten po

2 209

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

1

n.v.t.

n.v.t.

zie toelichting

WOOS: Onderwijscoöperatie

2 900

2 900

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

1

n.v.t.

n.v.t.

31/12/2013

WOOS: Open Universiteit (LOOK)

7 780

6 370

3 930

3 930

3 930

3 930

3 930

1

n.v.t.

n.v.t.

31/12/2013

WOOS: Projecten professionalisering

– 

13 910

12 370

12 290

12 710

4 775

4 775

div.

n.v.t.

n.v.t.

31/12/2015

WOOS: Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek

– 

2 000

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

31/12/2015

WOOS: Overige projecten

17 266

29 146

22 345

14 527

14 721

13 696

11 571

div.

n.v.t.

n.v.t.

31/12/2015

Totaal subsidieregelingen

142 767

177 679

185 331

166 104

163 576

156 466

150 751

       

Toelichting

De subsidies inzake de G.O.-/vakbondsfaciliteiten en arbeidsmarkt-/kennisactiviteitenhebben betrekking op de po-sector, waarvan met de sociale partners is afgesproken om ze zo spoedig als mogelijk, gelijk aan de andere onderwijssectoren, op te nemen in de lumpsumbekostiging van de instellingen voor po.

Tabel Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(regeling)

Wet specifiek Cultuurbeleid:

                     

Verbreden inzet cultuur

21 481

17 059

3 796

2 754

2 345

2 345

2 345

ca. 30

2012

2010

2009

2013–2016

nvt

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

8 373

8 686

6 464

6 452

6 515

6 467

6 467

ca. 10

2011

2013

nvt

Programma bibliotheekvernieuwing

16 094

18 182

17 661

17 661

17 661

17 661

17 661

112

te vroeg om te evalueren

nog niet bekend

2016

Programma leesbevordering

2 950

2 934

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

1

2010

2016

2015

Programma CRISP

2 445

2 375

2 612

1

nvt

2015

2014

Programma erfgoed en ruimte

427

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

0

2010

2013–2014

 

Programma ondernemerschap

4 337

4 337

3 437

3 437

3 437

0

2011

2013–2016

2016

Specifiek cultuurbeleid

57 921

63 117

22 613

21 013

20 453

20 438

24 164

67

nvt

nvt

nvt

Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012

– 

100 000

38 000

0

nvt

nvt

2012

Totaal subsidieregelingen

106 819

117 187

168 277

102 960

61 442

61 379

61 668

       

Toelichting:

Bovenstaande subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. De middelen worden beschikt op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in voortgang en effectiviteit van beleid.

Tabel Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(regeling)

Wet specifiek Cultuurbeleid en Mediawet

                     

Subsidies

991

915

905

905

905

904

904

5

nvt

nvt

nvt

Totaal subsidieregelingen

991

915

905

905

905

904

904

       
Tabel Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie

(regeling)

Kaderregeling subsidiering tbv

onderzoek en wetenschap

164 558

127 252

104 234

98 075

53 987

50 603

51 624

12

Open einde

NVT

Open einde

Subsidieregeling Stichting AAP

1 008

1 015

1 015

1 020

1 020

1 020

1 020

1

NVT

NVT

2 032

Totaal subsidieregelingen

165 566

128 267

105 249

99 095

55 007

51 623

52 644

       
Tabel Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1 000)

Naam subsidie(regeling)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen in 2011

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum Subsidie

(regeling)

Subsidieregeling emancipatieprojecten

163

                 

2007

Wet Overige OCW-subsidies

1 412

803

                 

Subsidieregeling emancipatie

9 647

2 229

2 558

1 087

1 342

         

2011

Subsidieregeling emancipatie 2011

(stcr. 2011, 11461)

2 891

5 626

6 058

7 562

8 362

9 654

9 654

67

     

Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school

(stcr. 2012, 12305)

 

630

630

       

0

   

2015

Totaal subsidieregelingen

6 293

9 288

9 246

8 649

9 704

9 654

9 654

       
Licence