Base description which applies to whole site

4.5 MOTIES EN TOEZEGGINGEN

4.5.1 OVERZICHT VAN DE DOOR DE TWEEDE KAMER AANVAARDE MOTIES
Tabel 4.5.1 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2005–2006
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2005–2006 30 300- XV, nr. 63

Motie-Van de Sande c.s. over fictieve dienstbetrekking niet meer van toepassing verklaren op stagiairs en vrijgestelde stagevergoeding invoeren; een en ander concreet uitwerken en implementeren

Reactie aan de Tweede Kamer.

Planning: Wordt meegenomen in uitwerking van de loonsomheffing, op basis van de verkenning van de loonsomheffing, (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 740, nr. 9)

Tabel 4.5.2. Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2006–2007
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2006–2007, 30 552, nr. 27

Motie-Koopmans/Stuurman over een werkprogramma wetenschappelijke grenswaarden

De Gezondheidsraad streeft ernaar om overeenkomstig het werkprogramma 2012 de relevante signalementen op te leveren voor eind 2012. Na oplevering van het laatste van de gevraagde adviezen door de Gezondheidsraad, volgt binnen 3 maanden een reactie naar de Tweede Kamer

Tabel 4.5.3. Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2008–2009
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 833, nr. 8

Motie-Van Hijum/Spekman over het elimineren van het risico op naheffing en boetes

Afgehandeld met indiening op 19-09-2011 van het wetsvoorstel wijziging WAADI (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 895, nr. 3)

2

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 833, nr. 9

Motie-Spekman c.s. over de invoering van een progressief boetesysteem

Afgehandeld met indiening op 19-09-2011 van het wetsvoorstel wijziging WAADI (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 895 nr. 3)

3

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 833, nr. 10

Motie-Spekman/Van Hijum over de invoering van een boetesysteem met gebruikmaking van de zesmaandenfictie

Afgehandeld met nota van wijziging bij de n.a.v. verslag, d.d. 05-12-2011 Wetsvoorstel wijziging WAADI (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 895, nr. 5)

4

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XV, nr. 38

Motie-Ortega-Martijn/Van Hijum over tegengaan van belemmeringen om na het 65e jaar door te werken

Wordt meegenomen in voorstel van wet tot aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken. Wetsvoorstel ligt voor advies bij Raad van State. Planning: Indiening bij Tweede Kamer 3e kwartaal 2012

5

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 780, nr. 34

Motie-Ortega-Martijn c.s. over verruimen van de criteria voor zelfstandigenaftrek voor Wajong’ers

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd na afronding van een brede evaluatie van de zelfstandigenregelingen. Planning: eerste kwartaal 2013

6

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij re-integratie van nabestaanden

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in 4e kwartaal 2013

Tabel 4.5.4 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2009–2010
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2009–2010, 31 071, nr. 16

Motie-Smilde/Ortega-Martijn over voor 01-05-2010 naar de Kamer sturen van het wetsvoorstel inzake meer flexibiliteit bij ouderschapsverlof

Afgehandeld met indiening op 08-08-2011 bij de Tweede Kamer van wetsvoorstel modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

(Kamerstukken II, 2010–2011, 32 855)

2

Kamerstukken II, 2009–2010, 24 515, nr. 181

Motie-Spekman/Blanksma-van den Heuvel over de rijksdoelen om kinderen maatschappelijk meer mee te laten doen

Afgehandeld met indiening op

17-06-2011 van het wetsvoorstel «Wijziging van de Wet werken en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op de bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden» (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 1)

3

Kamerstukken II, 2009–2010, 31 537, nr. 19

Motie-Omtzigt c.s. over modernisering van de governance van pensioenfondsen

Afgehandeld met indiening op 24-02-2012 van het Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen (Kamerstukken II, 2011–2012, nr. 33 182)

4

Kamerstukken II, 2009–2010, 32 052, nr. 24

Motie-Sterk c.s. over toestemming aan houders van een medische verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid onder dezelfde voorwaarden als asielzoekers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-03-2012 (Kamervragen (Aanhangsel) 2011–2012, nr. 2010)

5

Kamerstukken II, 2009–2010, 32 043, nr. 6

Motie-Koser-Kaya c.s. over pensioenfondsen verplichten openheid te bieden bij corrigerende maatregelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-06-2012, Pensioencommunicatie aan deelnemers (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 110, nr. 2)

6

Kamerstukken II, 2009–2010, 26 834, nr. 26

Motie-Weekers over bestuurlijk overleg over de grensarbeidersproblematiek

Het Benelux Secretariaat voegt de twee internetportalen voor grensarbeiders in de grensstreken Nederland Noordrijn Westfalen en Nederland België samen tot een digitaal informatieknooppunt voor grensarbeiders en draagt zorg voor het structurele onderhoud en beheer. Hierover wordt in de SZW-begroting 2013 gerapporteerd

Tabel 4.5.5 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2010–2011
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 95

Motie-Vermeij c.s. over de expertise van de RWI

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-02-2012, reactie op Motie 32 500 XV nr. 95 (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 371)

2

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 62

Motie-Aptroot c.s. over de taken van product- en bedrijfsschappen

Afgehandeld met verzending Kabinetsstandpunt PBO naar de Tweede Kamer d.d. 05–10-2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 615, nr. 3). Zie ook 2011–2012, nr. 33 (gewijzigde motie Aptroot)

3

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 319

Motie-Van den Besselaar c.s. over intrekken van de uitvoeringsinstructie

Afgehandeld met brieven aan de Tweede Kamer d.d. 05-09-2011 en 07-09-2011 Uitvoeringsinstructie UWV (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nrs. 335 en 336)

4

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 50

Motie-Dijkgraaf/Van Hijum over aantrekkelijk maken voor kleine werkgevers om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2011 Motie-Dijkgraaf/Van Hijum over aantrekkelijk maken voor kleine werkgevers om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 329)

5

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 144, nr. 8

Motie-Van Hijum c.s. over illegaal in Nederland verblijvende jongeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 144, nr. 10)

6

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 211, nr. 47

Motie-Arib over een plan van aanpak op te stellen om de sociale positie van de prostituee te versterken en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te berichten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van de minister van V&J d.d. 27-10-2011, regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 211, nr. 63)

7

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 211, nr. 46

Motie-Rouvoet over dat het niet wenselijk is dat financiële redenen ertoe leiden dat mensen tegen hun zin binnen de sfeer van de prostitutiesector werkzaam blijven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van de minister van V&J d.d. 27-10-2011, regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 211, nr. 63)

8

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 310

Motie-Sterk c.s. over heldere evaluatiecriteria

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2011, actualiteiten Wsw (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 817, nr. 75)

9

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 211, nr. 42

Motie-Toorenburg/Arib over bestrijden schijnzelfstandigheid prostitutie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2011, bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 211, nr. 64)

10

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 37

Motie-Van den Besselaar c.s. over de beleggingsopbrengst

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d.29-11-2011 motie van het lid Van den Besselaar inzake beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 73)

11

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 407, nr. 109

Gewijzigde motie-Voortman/Spekman over een sluitende aanpak om malafide uitzendbureau een halt te roepen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2011 over arbeidsmigratie EU (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 407, nr. 132)

12

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 264

De gewijzigde motie-Hamer c.s. over een intensievere betrokkenheid van ondernemingsraden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2011, scholing van ondernemingsraadleden (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 818, nr. 35)

13

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 502, nr. 53

Motie-Gesthuizen over andere sectoren betrekken bij de studie naar gebruik van de Overeenkomst van Overdracht (OvO)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-12-2011 Motie-Gesthuizen over andere sectoren betrekken bij de studie naar gebruik van de OvO (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 502, nr. 76)

14

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 502, nr. 56

Motie-Hamer/Braakhuis over een plan van aanpak om de Overeenkomst van Overdracht (OvO) uit te bannen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-12-2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 502, nr. 76)

15

Kamerstukken II, 2010–2011, 31 311, nr. 78

Motie-Hamer over gedwongen zzp-schap

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-12-2011 over gebruik Overeenkomst van Opdracht (OvO) (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 502, nr. 76)

16

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 11

Motie-Omtzigt/Hamer over afspraken over arbeidsparticipatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-10-2011 over Moties en aanbevelingen Stichting van de Arbeid over de WIA-evaluatie (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 15)

17

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 309

Motie-Koser-Kaya over niet algemeen verbindend verklaren van cao’s

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2011, algemeen verbindend verklaren van CAO’s (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 817, nr. 75)

18

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 311

Motie-Sterk c.s. over niet algemeen verbindend verklaren van cao’s

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2011, algemeen verbindend verklaren van CAO’s (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 817, nr. 75)

19

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 89

Gewijzigde motie-Van den Besselaar c.s. over het dienstverleningsconcept van het UWV

Afgehandeld door mee te nemen in de memorie van toelichting bij de wetswijziging SUWI in het kader van het redesign werkbedrijf UWV

20

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 12

Motie-Ulenbelt over herziening van de huidige toepassing van de rekenrente

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2010 over Toekomst aanvullend pensioenstelsel (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 18)

21

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 12

Motie-Omtzigt/Hamer over de aanbevelingen van STAR

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-11-2011, motie-Omtzigt/Hamer over de aanbevelingen van STAR (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 716, nr. 15)

22

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 407, nr. 122

Motie-Klaver over een sluitende handhavingsaanpak

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-02-2012, vragen naar aanleiding van het debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer Bulgarije en Roemenië (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 407, nr. 136)

23

Kamerstukken II, 2010–2011, 30 523, nr. 61

Motie-Van Hijum/De Rouwe over betere communicatie met de binnenvaartsector over werktijdverkorting

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-02-2012, motie Van Hijum/De Rouwe over betere communicatie met de binnenvaartsector over werktijdverkorting (Kamerstukken II, 2011–2012, 30 523, nr. 69)

24

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 544, nr. 314

Motie-Dijkgraaf over toekennen van zwaarwegende waarde

29-05-2012: WWNV is controversieel verklaard; motie is niet meer van toepassing

25

Kamerstukken II, 2010–2011, 17 050, nr. 410

Motie-Azmani/Van den Besselaar over verlenging recidivetermijn

Is meegenomen in het wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid

dat in de Tweede Kamer is aanvaard op 05-07-2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 207)

26

Kamerstukken II, 2010–2011, 17 050, nr. 411

Motie-Azmani/Van den Besselaar over fraude in het bedrijfsleven (preventieve last onder dwangsom/stillegging bedrijf)

Afgehandeld met het wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid

dat in de Tweede Kamer is aanvaard op 05-07-2012 (Kamerstukken II,2011–2012, 33 207)

27

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 31

Motie-Klaver c.s. over een jaarlijks pensioenoverzicht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-06-2012, motie-Klaver c.s. over een jaarlijks pensioenoverzicht (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 110, nr. 2)

28

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 M

Motie-Schuurman c.s. over het versterken van de positie van jonge werknemers en startende gezinnen

De Tweede Kamer zal hierover in 4e kwartaal 2012 geïnformeerd worden

29

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 82

Motie-Huizing/Van Hijum over integratie van dienstverlening

Samenwerking UWV en gemeenten op werkpleinen is meegenomen in de wijziging wet SUWI (redesign UWV). Deze wet is 1 juli in werking getreden. (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 065, nr. 2)

30

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, 30 413, nr. 52

Motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over waardeoverdracht pensioenen

Adviesaanvraag aan StvdA gestuurd op 13-02-2012 over fundamentele herziening van waardeoverdracht. Advies zal naar verwachting in augustus 2012 worden uitgebracht. Dit advies zal daarna naar de Tweede Kamer worden gezonden. Planning: 4e kwartaal 2012

31

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, 30 413, nr. 60

Motie-Omtzigt c.s. over een toekomstbestendig pensioenstelsel

Afgehandeld met Hoofdlijnenbrief FTK d.d. 30-05-2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 113)

32

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, 30 413, nr. 61

Motie-Omtzigt over een eenvoudig en begrijpelijk stelsel

Afgehandeld met Hoofdlijnenbrief FTK d.d. 30-05-2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 113)

33

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 4

Motie-Hamer/Vermeij over een hybride uitvoering WGA

De Tweede Kamer is met brief d.d. 20-06-2011 geïnformeerd over de wijze van uitvoering. (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 13)

Planning: Onderzoek is gestart. Rapportage aan de Tweede Kamer: 3e kwartaal 2013

Tabel 4.5.6 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2011–2012
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 680, nr. 12

De gewijzigde motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over een integrale reactie van het kabinet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2011 over arbeidsmigratie EU (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 407, nr. 132)

2

Kamerstukken II, 2011–2012, 27 859, nr. 50

Motie-Koopman verzoekt de regering UWV te verzoeken de beleidsregels GBA te herroepen en ook voor het UWV te bepalen dat het moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de GBA. Tevens verzoekt deze motie de regering, het UWV te verplichten periodiek een overzicht ter beschikking te stellen aan Agentschap BPR waarin alle adresgegevens uit de loonaangifte zijn opgenomen die afwijken van de adresgegevens in de GBA

Reactie opgenomen in brief BZK 29-11-2011 (27 859, nr. 57)

3

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 VII, nr. 84

Motie Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga geen tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde arbeid te verlenen aan Bulgaren en Roemenen

Afgehandeld met mondelinge reactie tijdens SZW Begrotingsbehandeling d.d. 14-12-2011, waarin is aangegeven dat een quotumregeling wordt ingevoerd in de Wet arbeid vreemdelingen

4

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 701, nr. 19

Motie-van Hijum over microkrediet en coaching

Afgehandeld met afschrift van verzamelbrief die gestuurd is aan de gemeenten, en aan de Tweede Kamer van 20 december 2011 (kenmerk TK 2011D63186).

5

Kamerstukken II, 2011–2012, 29 407, nr. 135

Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over onderzoek naar vrij verkeer van personen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-02-2012 Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over onderzoek naar vrij verkeer van personen (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 407, nr. 136)

6

Kamerstukken II, 2011–2012, 29 826, nr. 39

Motie-Smeets c.s. over voorwaarden voor de doorstart van NedCar

Op 27-06-2012 is bekend geworden dat er een intentieverklaring is afgegeven waarin aangegeven wordt dat NedCar wil gaan produceren. De onderhandelingen tussen VDL, NedCar en BMW gaan ondertussen door. Na afloop van de onderhandelingen (datum onbekend) of wanneer deze onderhandelingen daar tussentijds aanleiding toe geven, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

7

Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 195

Motie-Van Hijum c.s. over zelfregulering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-02-2012, aanbieding onderzoeksrapportages SZW (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000, nr. 66)

8

Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 350

Motie-Hamer over duurzame inzetbaarheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27–02-2012, motie-Hamer over duurzame inzetbaarheid (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000, nr. 66)

9

Kamerstukken II, 2011–2012, 24 515, nr. 224

Motie-Van Hijum over een overgangsregeling voor de minstbedeelden

Afgehandeld met een brief van de Staatssecretaris van EL&I aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2012 over het Verslag van de Landbouw- en Visserijraad december 2011 (Kamerstukken 2011–2012, 21 501-32, nr. 562)

10

Kamerstukken I, 2011–2012, 31 537, L

Motie-Thissen c.s. over de vertegenwoordiging van de jongere generaties in pensioenfondsbesturen

Afgehandeld met indiening wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen op 24-02-2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 182 nr. 1)

11

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 177

Motie-Van Gent/Van Hijum over de gevolgen van hoge leges voor het aanbod van gastouders

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer, d.d. 04-06-2012, moties en toezeggingen kinderopvang (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 189)

12

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XV, nr. 50

Motie-Van den Besselaar over de gegevens van werkzoekenden

Afgehandeld met de brief aan de Tweede Kamer over de SUWI-rapportages van 15-05-2012 De Staatssecretaris heeft motie besproken met de VNG. De VNG zal via de Programmaraad aan een oplossing werken. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd bij de aanbieding van het jaarverslag 2012

13

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 014, nr. 11

De gewijzigde motie-Van den Besselaar/De Mos over de maximale geldigheidstermijn van de verklaring van goed gedrag en kinderopvang (VOG)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-03-2012, reacties op moties en toezegging kinderopvang (Kamerstukken II, 2011– 2012, 31 322, nr. 171)

14

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 014, nr. 12

Motie-Van den Besselaar/De Mos over voorkomen dat zedendelinquenten met kinderen werken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer met brief d.d. 02-03-2012, reactie op moties en toezegging kinderopvang (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322 nr. 71)

15

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 046, nr. 30

Motie-Van Hijum c.s. over aanpassen van het vitaliteitspakket

De Tweede Kamer wordt hierover twee keer per jaar geïnformeerd via de begroting en het jaarverslag van SZW

16

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 VII, nr. 48

Motie-Voordewind c.s over onnodige administratieve barrières slechten en waar mogelijk het verrichten van arbeid tijdens rechtmatig verblijf te stimuleren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06–06 2012 (Kamerstukken II, 33 000 VII, nr. 122)

17

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 76

Motie-Omtzigt c.s. over een overzicht van de terugstortingen aan sponsoren

Tijdens AO Pensioenonderwerpen d.d. 27-05-2012 is toegezegd dat de uitkomsten van het pilotonderzoek in oktober 2012 naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

18

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 965, nr. 10

Gewijzigde motie-Van Hijum over intensivering van van-werk-naar-werkbemiddeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2012, tussenrapportage Experimenten van Werk naar Werk (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 404)

19

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 046, nr. 39

Motie-Schouten over het betrekken van jongeren- en ouderenorganisaties bij het overleg over het nieuwe pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-05-2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 113)

20

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XV, nr. 27

Gewijzigde motie-Hamer over arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2012 over Maatregelen ter bevordering van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 370)

21

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XV, nr. 41

Motie-Sterk over de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2012, «Aanbieding onderzoeksrapportages SZW» en de daarbij opgenomen bijlage «Rapport Monitor Arbeidsmarkt» (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, 406)

22

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 155

Motie-De Mos over het Waarborgfonds

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-03-2012, «reactie op moties en toezeggingen kinderopvang»« geïnformeerd over het tijdpad. (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 171)

23

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000-XV, nr. 52

Motie-De Jong over de startersregeling bij het UWV

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2012, motie De Jong over startersregelingen bij het UWV (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XV, nr. 52)

24

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 149

Motie-Van Gent c.s. over het afschaffen van het urencriterium

Er wordt aangesloten bij het onderzoek van het ministerie van Financiën over de alternatieven voor de zelfstandigenaftrek. De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk in het 4e kwartaal van 2012 geïnformeerd

25

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000-XV, nr. 39

Motie-Sterk over cumulatie-effecten van stelselwijzigingen

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met 10 focusgemeenten. De Tweede Kamer wordt met Prinsjesdag geïnformeerd

26

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 123

Motie-Klaver c.s. over pensioenfondsen te bewegen het levenaanpassingsmechanisme (LAM) ook voor bestaande aanspraken in

het contract op te nemen

Wordt meegenomen in het zomeroverleg met Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie.

Planning: september 2012

27

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 43

Motie-Dijkgraaf/Sterk over de uitzondering op de gezinsbijstand

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd in het 3e kwartaal 2012

28

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 37

Motie-Sterk over een regeling voor onvermijdbare kosten voor levensonderhoud

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd in het derde kwartaal 2012

29

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815,nr. 45

Motie-Sterk c.s. over een implementatie van de huishoudinkomentoets in de ICT-systemen

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd in het derde kwartaal 2012

30

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 701, nr. 18

Motie-Peters/Azmani over mogelijke integratie van elementen van de WWiK in het Bbz

De uitvoering van de motie vergt zorgvuldige analyse. planning 1 januari 2013

31

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 241, nr.17

Motie-Huizing/Van Hijum over het oprekken van de loonsomgrens voor kleine werkgevers

Deze motie wordt uitgewerkt in lagere regelgeving vóór 1 oktober 2012

32

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000-XV, nr. 37

Motie-Van Hijum/Klaver over de vitaliteitsregeling

Vitaliteitssparen blijft overeind in begrotingsakkoord. Scholingsmaatregelen worden nog nader uitgewerkt in overleg met de sociale partners

33

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000-XV, nr. 14

Gewijzigde motie-Aptroot c.s. over aanpassing van de Wet op de bedrijfsorganisatie

Op 21-06-2012 is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met toekomstmodellen voor PBO (Kamerstukken II 2011–2012, 32 615, nr. 6)

34

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 680, nr. 16

Motie-Van Hijum over tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit EU-lidstaten

Wordt meegenomen in brief over EU-arbeidsmigratie. Planning: na de zomer 2012

35

Kamerstukken II, 2011–2012, 24 515, nr. 231

Motie-Ortega-Martijn over tijdige informatie en preventieve begeleiding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2012, «Toezeggingen n.a.v.AO Armoede/schulden op 4 april jl. (Kamerstukken II, 2011–2012, 24 515, nr. 239)

36

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 241, nr. 21

Motie-Van Hijum c.s. over werkhervatting van vangnetters

De minister van SZW heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de werkhervatting van vangnetters in overleg met de sociale partners te bevorderen. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van het overleg met sociale partners worden geïnformeerd. Planning: 01-12-2012

37

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 065, nr. 16

Motie-Vermeij/Klaver over voortzetting van succesvolle pilots

UWV onderzoekt op welke wijze de netwerken voor 55-plussers kunnen worden vormgeven zodat de financiering daarvan past binnen de taakstelling. Daarbij zullen de ervaringen worden benut van de netwerken die UWV tot stand brengt voor hoogopgeleiden. Het onderzoek is eind 2012 gereed. Daarna zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden

38

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 179

Motie-Gerbrands/De Mos over integratie van kinderopvangcentra bij sportclubs

Deze motie wordt meegenomen in de monitor van de pilots gemeentebrede dagarrangementen. De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

39

Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 351

Motie-Koser-Kaya/Klaver over de inzet van O&O-fondsen voor intersectorale scholing

In het begrotingsakkoord 2013 is opgenomen dat de middelen voor het van-werk-naar-werk budget en intersectorale scholing voor 2013 naar verwachting bestaat uit een verlaging van de ww-premie voor werkgevers. Besluitvorming over de aanwending voor deze middelen na 2013 is aan een nieuw kabinet

40

Kamerstukken II, 2011–2012, 29 502, nr. 87

Motie-Hamer over wetgeving voor te bereiden om postbezorgers recht te geven op tenminste het wettelijk minimumloon voor het aantal gemiddeld per week gewerkte uren, doch tenminste twaalf uur per week

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 20-06-2012. Besproken tijdens AO Post op 27 juni 2012 (Kamerstukken II 2011–2012. 29 502, nr. 101)

41

Kamerstukken II, 2011–2012, 24 525, nr. 223

Motie-Van Hijum/Spekman over armoede onder gezinnen met kinderen

Dit onderwerp wordt meegenomen in de voorbereiding van het ESF-programma 2014–2020, waarover de Tweede Kamer per brief eind 2012 wordt geïnformeerd.

Planning: 4e kwartaal 2012

42

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 290,nr. 14

Motie-Klaver c.s. over de mogelijkheden voor een flexibele AOW

Per 10-7-2012 is wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd aanvaard in de Eerste Kamer. Begonnen kan worden met de in de motie gevraagde analyse

43

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 77

Gewijzigde en nader gewijzigde Motie-Omtzigt over vereenvoudiging van de Pensioenwet

Planning: meenemen bij wetsvoorstel wijziging Pensioenwet 1e kwartaal 2013

44

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 96

Motie-Schouten/Vermeij over verhoogde pensioenuitkering bij meevallende resultaten

Planning: meenemen bij wetsvoorstel wijziging Pensioenwet 1e kwartaal 2013

45

Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 22

Motie-Ulenbelt over arbeidsomstandigheden van ZZP-ers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2011, reactie Motie Ulenbelt zzp-ers (Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 203)

46

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 159

Motie-Van Hijum/Van Gent over facilitering van ouderparticipatiecrèches

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 04-06-2012, «reactie op moties en toezeggingen kinderopvang» (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 189)

47

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322,nr. 161

Motie-Dijkstra/Koser-Kaya over noodzakelijkheid diploma-eis om kwaliteit ouderparticipatiecrèches te waarborgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 4 juni 2012, «reactie op moties en toezeggingen kinderopvang»« (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 189)

48

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929,nr. 18

Motie-Azmani/Sterk over het opstellen van een uitvoeringsprotocol

Over het opstellen van een uitvoeringsprotocol wordt gerapporteerd in de integrale handhavingsrapportage, onder voorbehoud van goedkeuring wetsvoorstel huisbezoeken door de Eerste Kamer. Planning 3e kwartaal 2013

49

Kamerstukken II, 2012–2012, 33 241, nr. 14

Motie-Klaver c.s. over begeleiding van zieke werklozen

Deze motie wordt meegenomen bij de evaluatie van het convenant tussen de uitzendsector en het UWV per eind 2013

50

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 680, nr. 24

Gewijzigde motie-Van den Besselaar over malafide uitzendbureaus

Deze motie wordt betrokken bij de brief over de voortgang AMU die voor september 2012 is toegezegd

51

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 207, nr. 24

Motie-Koser-Kaya c.s. over tijdige toezending van de AMvB in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Amvb in ontwikkeling

Planning: oktober 2013

52

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929, nr. 17

Motie-Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van het wetsvoorstel huisbezoek

Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer en datum inwerkingtreding (plenair debat Eerste Kamer gepland op 25 september 2012). Planning: 2016

53

Kamerstukken II, 2011–2012, 22 343 nr. 253

Gewijzigde motie De Mos/Paulus Jansen om er voor te zorgen dat een «asbestvrijverklaring» voortaan alleen nog wordt afgegeven voor gebouwen die ook echt helemaal asbestvrij zijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-1-2012 van de Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 343, nr. 277)

4.5.2 OVERZICHT VAN DE DOOR DE BEWINDSPERSONEN NOG AF TE HANDELEN TOEZEGGINGEN
Tabel 4.5.7 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996–1997
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Brief d.d. 29-10-1996 Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) (Kamerstukken II, 1996–1997, 25 478, nr. 4)

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Wordt uitgesteld in verband met de behandeling van de klacht van de vakcentrales aan de ILO over Verdrag 81 (Arbeidsinspectie). Voorlopige planning: 4e kwartaal 2013

Tabel 4.5.8 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2005–2006
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

07-09-2005 AO inzake afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. (Kamerstukken II, 2005–2006, 21 477, nr. 93)

De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden van de verdere afwikkeling van de aangiften van vermeende fraude met ESF-gelden én de afwikkeling van de huisvestingsstichtingen

Hoger beroep loopt.

Planning: 4e kwartaal 2012

Tabel 4.5.9 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2007–2008
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Brief d.d. 10-12-2007 Voorgenomen fusie ABP/Cordares. (Kamerstukken II, 2007–2008, 28 294, nr. 32)

In samenspraak met de toezichthouder (DNB) wordt nader bezien of de huidige regelgeving in situaties waarin uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed voldoende effectief is

Planning: brief naar de Tweede Kamer 3e kwartaal 2012

2

Brief d.d. 25-03-2008 pensioenwet debat over pensioenbewustzijn, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen (Kamerstukken II, 2007–2008, 30 413, nr. 108)

Toezending van informatie van de Stichting van de Arbeid over de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De Stichting constateert dat, voor zover het duurzaam volledig arbeidsongeschikt beoordeelde actieve deelnemers betreft, er ten opzichte van de situatie onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering nauwelijks wijziging is opgetreden. Voor de gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers heeft de Stichting hierover aan de pensioenkoepels en aan het Verbond van Verzekeraars om nadere informatie gevraagd. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd zodra deze informatie beschikbaar is

Planning: brief naar de Tweede Kamer na zomerreces 2012

3

Brief d.d. 19-05-2008 Memorie van antwoord wijzigingswet Pensioenwet (Kamerstukken I, 2007–2008, 31 226, D)

Toezegging dat de regering zal bezien of de in de artikelen 85 en 87 Pensioenwet opgenomen voorwaarde voor waardeoverdracht naar buitenland, namelijk dat de afkoopmogelijkheid niet ruimer mag zijn dan in Nederland, niet ook moet gelden voor de artikelen 88 en 89 van de Pensioenwet

Wordt meegenomen in herbezinning systeem waardeoverdracht. Stichting van de Arbeid is om advies gevraagd. Dit wordt verwacht eind augustus/ begin september 2012.

Planning: 4e kwartaal 2012

4

Brief d.d. 28-05-2008 Arbeidsmarktpositie van ouderen (Kamerstukken II, 2007–2008, 29 544, nr. 152)

Aanpassing van het Ontslagbesluit zodat bij collectief ontslag AOW-gerechtigden als eerste in aanmerking komen voor ontslag

Wordt meegenomen bij wetsvoorstel arbeidsrechtelijke aanpassingen voor doorwerken na de AOW-leeftijd. Dit ligt voor advies bij Raad van State. Planning: 3e kwartaal 2012

5

10-09-2008 Plenaire behandeling TK Wetsvoorstel wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (31 419) Re- en dupliek en afronden (Handelingen 2007–2008, nr. 110, Tweede Kamer, pag. 8009–8016)

In de eerstvolgende evaluatie van de Wet op de bedrijfsorganisatie zal een meting van de effecten van de Code Goed Bestuur worden meegenomen

Afhankelijk van uitvoering motie Aptroot over de taken van product- en bedrijfschappen (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 62) Stand van zaken: op 21-06-2012 is brief naar deTweede Kamer gestuurd met mogelijke toekomstmodellen voor PBO (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 615, nr. 6)

Tabel 4.5.10 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2008–2009
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

03-03-2009

Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (Passende arbeid) (31 767)

(Handelingen 2008–2009, nr. 58, Tweede Kamer, pag. 4716–4747)

De minister zegt toe dat hij het samenstel van regelingen zal evalueren. Het tijdstip van die evaluatie Wet verbetering kansen langdurig werklozen wordt nader bezien in verband met de economische omstandigheden. De evaluatie zal naar verwachting niet vóór 2012 worden afgerond

In overleg met UWV wordt bezien hoe aan de evaluatie vorm kan worden gegeven.

Planning: juli 2013

3

22-12-2008

Plenaire behandeling EK Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders (31 519) (eerste termijn Kamer) (Handelingen 2008–2009, nr. 17, Eerste Kamer, pag. 853–876)

Evaluatie van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders, 4 jaar na inwerkingtreding (T00994)

Er is een tussentijds onderzoek gedaan waarover is gerapporteerd in de Monitor Bestuurlijk Akkoord (Kamerstukken II, 2009–2010, 29 544, nr. 223). In 2013 wordt een evaluatie naar de Kamer gezonden.

Planning: december 2013

4

Brief d.d. 27-03-2009 rapportage incidenten BRZO ’99 bedrijven over het kalenderjaar 2007 (Kamerstukken II, 2008–2009, 25 884, nr. 144)

De minister heeft toegezegd om met ingang van 2008 in een driejaren cyclus de Tweede Kamer incl. bedrijfsleven te informeren over de onderzochte ongevallen en de resultaten van de onderzoeken (de eerstvolgende rapportage beslaat de periode 2008, 2009 en 2010)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-10-2011, incidentrapportage 2008–2010 Brzo 1999 en Arie bedrijven (Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 199).

Eerstvolgende rapportage vindt in oktober 2014 plaats.

Planning: 4e kwartaal 2014

Tabel 4.5.11 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2009–2010
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

12-10-2009 Nota n.a.v. het verslag. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 037, nr. 6, en Kamer- stukken I, 2009–2010, 32 037, C)

Evaluatie uitvoering aanvullende bijstand door SVB.

De regering zal de effecten van de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers naar de SVB 5 jaar na inwerkingtreding evalueren.

In deze toegezegde evaluatie van de effecten van de overheveling, zal de regering de wijze waarop gemeenten de doelgroep ondersteunen bij de re-integratie en de daarbij benodigde samenwerking tussen SVB en gemeenten betrekken, zodat uiteindelijk een beeld uit de praktijk wordt verkregen. (Kamerstukken I, 2009–2010, 32 037, C)

Onderzoek zal worden uitgevoerd.

Planning: december 2014

2

18-11-2009 AO vaste cie SZW TK over notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 144, nr. 3)

Tijdens het AO over de WAV heeft de minister toegezegd de aangevoerde overwegingen met betrekking tot verdringing mee te nemen bij de uitwerking van de voorstellen voor de sportsector

Wordt meegenomen bij wijziging uitvoeringsregels WAV.

Planning: 1 januari 2013

3

24-11-2009 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (31 780) (Handelingen 2009–2010, nr. 10, Eerste Kamer, pag. 284–308)

De minister zegt Eerste Kamer toe dat bij het maken van de AMvB over de overgangsregeling voor jonggehandicapten die vallen onder de huidige Wajong, bekeken zal worden in hoeverre de mogelijkheid van de terugvaloptie naar de oude regeling gerealiseerd kan worden en op welke wijze dat het best gedaan kan worden. De Eerste Kamer zal hierover geïnformeerd worden.

(T01114)

De besluitvorming over wanneer de oude Wajongers kunnen overstappen naar de nieuwe Wajong is bezien in het licht van het wetsvoorstel WNV. Besluitvorming wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet

4

12-01-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32 165) (Handelingen 2009–2010, nr. 40, Tweede Kamer, pag. 3933–3942)

Belemmeringen (lock in effecten) van de Wsw-CAO zullen met werkgevers en werknemers in kaart worden gebracht

Ten gevolge van het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen, wordt de uitwerking van deze toezegging aangehouden

5

12-01-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32 165) (Handelingen 2009–2010, nr. 40, Tweede Kamer, pag. 3933–3942)

In de tussentijdse rapportages zal inzicht worden geboden in de ontwikkeling van werknemers in verband met het bepalen van de periode wanneer het inkomen tot het wettelijk minimum wordt aangevuld

Over de pilots «werken naar vermogen» zal aan de Tweede Kamer gerapporteerd worden.

Planning: 4e kwartaal 2012

6

Brief d.d. 19-08-2010 Onderzoek medezeggenschap

(Kamerstukken II, 2009–2010, 28 294, nr. 41)

Medezeggenschap pensioengerechtigden bij rechtstreeks verzekerde regelingen. Het hoorrecht is een recht dat is toegekend aan verenigingen van pensioengerechtigden. In de praktijk blijkt het onvoldoende te werken. Toegezegd is de resultaten van het onderzoek te bespreken met het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. Gekeken zal worden waar mogelijkheden voor verbetering liggen, zodat deze kunnen worden meegenomen in het bredere traject van de herziening van de governance en medezeggenschap. Alle drie genoemde partijen hebben hun medewerking hierbij toegezegd

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2012

Tabel 4.5.12 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010–2011
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

22-09-2010 Spoeddebat met ministers SZW en Financiën over de brief d.d. 31-3-2010 m.b.t. de uitvoering van motie-Van Velzen en Van Dam inzake investeren in clustermunitie(22 054, nr. 158) (Handelingen 2010–2011, nr. 2, Tweede Kamer, pag. 49–65)

Nagaan hoe eventueel lering te kunnen trekken uit de regels m.b.t. kinderarbeid t.b.v. discussie over investeringsverbod clustermunitie.

Wordt door Minister van Financiën meegenomen bij afhandeling van motie-Haubrich-Gooskens c.s. inzake een verbod op investeringen in ondernemingen van clustermunitie (EK 32 187 (R1902) F)

Planning: 3e kwartaal 2012

2

06-10-2010 Plenaire behandeling Wetsvoorstel (Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers) (32 287) (Handelingen 2010–2011, nr. 8, Tweede Kamer, pag. 47–53)

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Bij brief d.d. 11-04-2011 is de Tweede Kamer geïnformeerd.

(Kamerstukken II, 2010–2011, 32 144, nr. 5)

Planning : 4e kwartaal 2012

3

04-11-2010 AO vaste cie SZW TK: Kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van SZW (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 13)

Minister zal het wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoedingen samenhangende onderwerpen spoedig bezien in het licht van het regeerakkoord

Het wetsvoorstel is op 13-2-2009 aan de Tweede Kamer aangeboden. Laatste keer behandeld op 29-3-2012 (Handelingen 2011–2012, nr. 70)

4

10-11-2010 AO vaste cie SZW TK over Pensioenonderwerpen Herverzekerde pensioenfondsen en het toeslagenlabel (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 20)

De minister zal met sociale partners de omvang van de witte vlekken (in het bijzonder de samenstelling van de groep) op pensioengebied bespreken

De minister zal met sociale partners de omvang van de witte vlekken (in het bijzonder de samenstelling van de groep) op pensioengebied bespreken

Planning: brief naar de Tweede Kamer na zomerreces 2012

5

Brief d.d. 01-12-2010 Pensioenproblematiek: prioriteiten en planning 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 22)

10-11-2010 AO vaste cie SZW

TK over Pensioenonderwerpen Herverzekerde pensioenfondsen en het toeslagenlabel (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 043, nr. 20)

Gevolgen baanwisseling bij arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen. De afgelopen tijd zijn de besturen van Verbond van Verzekeraars en Pensioenfederatie het eens geworden over een alternatief voor wettelijke regeling. De Tweede Kamer wordt daarover geïnformeerd

Planning: brief naar de Tweede Kamer september 2012

6

10-02-2011 AO vaste cie SZW TK over aanpak beperking export uitkeringen (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 69)

Rapportage voortgang aanpak beperking export uitkeringen

Planning: 4e kwartaal 2012

7

Brief d.d. 04-03-2011 Kabinetsreactie SER advies zzp’ers (Kamerstukken II, 2010–2011, 31 311, nr. 71)

Onderzoek pensioen ZZP’ers.

Inventariserend onderzoek naar niet-gebruik bestaande mogelijkheden tot opbouw pensioen voor ZZP’ers. Kabinet wil bezien of het aanbod van pensioenvoorzieningen en -producten aansluit bij de vraag. Kabinet wil bezien of er belemmeringen zijn voor deelname en waar deze eventueel opgelost kunnen worden. Ook tijdens de begrotingsbehandeling SZW 2011 aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen terzake worden in het onderzoek meegenomen. Daar waar relevant kan worden beschreven hoe een mogelijkheid voor pensioenopbouw door zelfstandigen ook van betekenis kan zijn voor werknemers die geen pensioen opbouwen dat van de werkgever uitgaat (de zogenaamde «witte vlek» op pensioengebied). Het voorstel van VVD/D66 voor een pensioenfonds voor zzp’ers wordt meegenomen in het onderzoek naar pensioenopbouw door zzp’ers.

De Kamer zal hierover in het najaar van 2011 worden geïnformeerd

Planning: brief naar de Tweede Kamer 3e kwartaal 2012

8

27-04-2011 AO vaste cie SZW TK over Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 3)

De Tweede Kamer zal op de hoogte gehouden worden over de ontwikkeling van pensioenopbouw bij loondispensatie

Bij de Tweede Kamer behandeling van WWNV op 19-04-2012 heeft de Staatssecretaris de laatste stand van zaken mondeling gemeld. Bij de begrotingsbehandeling in december 2012 zal de minister de Tweede Kamer opnieuw over de stand van zaken bij de pensioenfondsen informeren

9

27-04-2011 AO vaste cie SZW TK over Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 3)

Bij het vervolgonderzoek naar de groep WGA 80–100 wordt ook gekeken naar de retourstroom en naar de raadpleging van de behandelende sector door verzekeringsartsen

Tussenrapportage eind juni 2012. Oplevering onderzoek voorzien op 3e kwartaal 2012

10

26-05-2011 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 144, nr. 9)

Eventuele problemen bij de voorgestelde aanscherping «geen schorsende werking bij bezwaar- en beroep» worden indien nodig voorzien van een oplossing

Wordt meegenomen in wetsvoorstel Herziening WAV. Ligt voor advies bij Raad van State. Planning: indiening bij de Tweede Kamer na de zomer 2012

11

26-05-2011 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 144, nr. 9)

Bij de herziening Wav wordt meegenomen of ook bij verlenging van de twv getoetst kan worden op marktconform loon

Wordt meegenomen in wetsvoorstel Herziening WAV. Ligt voor advies bij Raad van State. Planning: indiening bij Tweede Kamer na de zomer 2012

12

27-04-2011 AO vaste cie SZW TK over Evaluatie WIA en Arbeidsongeschiktheid (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 3)

In 2012 wordt onderzoek verricht naar de stabiliteit van de hybride financiering van de WGA. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt de Tweede Kamer in de loop van 2013 geïnformeerd

Het onderzoek is gestart. Rapportage aan de Tweede Kamer staat gepland voor derde kwartaal 2013

Tabel 4.5.13 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2011–2012
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

07-09-2011 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 337)

Uitvragen suggesties aan werkgevers verlichting administratieve lasten na afschaffing kleinebanenregeling.

Ten aanzien van administratieve lastenverlichting in verband met afschaffing van de regeling kleine banen zal de minister werkgevers vragen welke mogelijkheden ze daartoe concreet zien, suggesties oppikken en desgewenst met de Kamer communiceren

De reacties van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland worden meegenomen in de uitwerking van de loonsomheffing. De Tweede Kamer wordt 4e kwartaal 2012 geïnformeerd

2

04-10-2011 Plenaire behandeling wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeringen in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (32 815) (Handelingen 2011–2012, nr. 7 item 26, Tweede Kamer)

De Staatssecretaris zegt toe met gemeenten te bespreken hoe de Kamer te informeren over de pilots in de gemeenten die de zoekperiode van vier weken in de WWB ook toepassen op mensen van 27 jaar en ouder

Geïnventariseerd wordt welke gemeenten een zoekperiode van vier weken voor aanvragers vanaf 27 jaar toepassen. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd hoe dit plaatsvindt en wat de resultaten hiervan zijn.

Planning: tweede kwartaal 2013

3

05-10-2011 AO vaste cie SZW TK over Vitaliteitspakket (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 354)

De minister rapporteert over een half jaar aan de Tweede Kamer over de uitwerking van de afspraken met de sociale partners over intersectorale scholing en van-werk-naar werk (vwnw)

In het begrotingsakkoord 2013 is opgenomen dat de middelen voor het van-werk-naar-werk budget en intersectorale scholing voor 2013 naar verwachting bestaat uit een verlaging van de ww-premie voor werkgevers. Besluitvorming over de aanwending voor deze middelen na 2013 is aan een nieuw kabinet

4

05-10-2011 AO vaste cie SZW TK over Vitaliteitspakket (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 354)

De minister zal de suggesties over het gebruik van het van-werk-naar-werkbudget voor het opzetten van een eigen bedrijf en voor sectoroverstijgende scholing meenemen in de uitwerkingen ervan en de Tweede Kamer hierover informeren

In het begrotingsakkoord 2013 is opgenomen dat de middelen voor het van-werk-naar-werk budget en intersectorale scholing voor 2013 naar verwachting bestaat uit een verlaging van de ww-premie voor werkgevers. Besluitvorming over de aanwending voor deze middelen na 2013 is aan een nieuw kabinet

5

Brief d.d. 10-10-2011 Antwoorden op de vragen van de leden Koser-Kaya, Schouw en Verhoeven over barrières bij het inhuren van kennismigranten (Aanhangsel van de Handelingen, 2011–2012, nr. 274, Tweede Kamer)

Minister zal met VNO-NCW en MKB-Nederland in gesprek gaan over de geconstateerde knelpunten bij de kennismigrantenregeling en de Tweede Kamer hierover op de hoogte stellen

Er wordt gewerkt aan een pilot voor versoepelde tewerkstellingsvergunning verstrekking in de kennisindustrie. Daarnaast is SZW met VNO-NCW en MKB-Nederland in gesprek over knelpunten in de kennismigrantenregeling. De Tweede Kamer wordt na de zomer 2012 geïnformeerd.

Planning: 3e kwartaal 2012

6

16-11-2011 AO vaste cie SZW TK over Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 87)

Bij het voorhangen van de concept-amvb voor regeling van beperking van het recht op waardeoverdracht i.g.v. bijbetalingslasten zal het advies van de Stichting van de Arbeid hierover worden meegezonden naar de Tweede Kamer.

Concept amvb is 16-04-2012 naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer gezonden i.v.m. voorhang. Door Tweede Kamer besproken in AO op 27-06-2012. Amvb is 09-06-2012 voor advies naar Raad van State gestuurd

7

16-11-2011 AO vaste cie SZW TK over Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 87)

De minister zal in 2012 onderzoek laten doen naar doorsneepremies van pensioenfondsen. Hij streeft ernaar de uitkomsten van dit onderzoek in het 1e kwartaal 2013 aan de Tweede Kamer aan te bieden

Planning: 1e kwartaal 2013

8

23-11-2011 Vervolg AO vaste cie SZW TK over Kinderopvang en Kindregelingen (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 164)

De minister zegt toe dat met de VNG

besproken zal worden hoe oudercommissies meer betrokken kunnen worden bij handhavingsadviezen die de gemeente uitschrijft aan ondernemers

De (on)mogelijkheden om in het LRKP de handhavingsbrieven op te gaan nemen wordt meegenomen in het traject «Versterking positie van ouders»

Planning: 4e kwartaal 2012

9

23-11-2011 Vervolg AO vaste cie SZW TK over Kinderopvang en Kindregelingen (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 164)

De minister zegt toe overleg te plegen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over, dagarrangementen en speciaal onderwijs met betrekking tot kinderopvang

In overleg met OCW wordt bekeken welk onderzoek nodig is, in aanvulling op eerder onderzoek uit 2007.

Planning: 4e kwartaal 2012

10

30-11-2011 AO vaste cie SZW TK over WWB-onderwerpen (Kamerstukken II, 2011–2012, 30 545, nr. 110)

Monitor kinderalimentatie.

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over de afloop van het gesprek met de VNG over de verschillen tussen de raming en de feitelijke realisaties van de kinderalimentatie naar aanleiding van de monitor van de € 69 mln. kinderalimentatie

Publicatie van het eindrapport vindt naar verwachting plaats in oktober 2012 via de CBS website. Na publicatie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Planning: 4e kwartaal 2012

11

30-11-2011 AO vaste cie SZW TK over WWB-onderwerpen (Kamerstukken II, 2011–2012, 30 545, nr. 110)

IWI-onderzoek handhaving norm 110% sociaal minimum bij categoriale bijzondere bijstandsverlening.

De staatssecretaris zal bezien of hij de Inspectie Werk en Inkomen volgend jaar al onderzoek kan laten doen naar de naleving van de norm 110% sociaal minimum door gemeenten bij categoriale aanvullende inkomensondersteuning en dat de Tweede Kamer laten weten.

Het onderzoek vindt in de tweede helft van 2012 plaats. Hierna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Planning: december 2012

12

30-11-2011 AO vaste cie BZK over Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) (Kamerstukken II, 2011–2012, 27 859, nr. 58)

De minister zegt toe dat de beleidsregels UWV worden aangepast nadat de wet- en regelgeving is aangepast

Na aanpassen van de wet en regelgeving verwachting eind 2012

13

07-12-2011 VAO Kinderopvang (vervolg AO 23-11-2011) (Handelingen 2011–2012 nr. 33 item 7, Tweede Kamer)

De minister zegt toe dat er onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het afschaffen van het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor zzp’ers.

Er wordt aangesloten bij het onderzoek van het ministerie van Financiën over de alternatieven voor de zelfstandigenaftrek. De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk in het 4e kwartaal van 2012 geïnformeerd

14

14-12-2011 Vervolg plenaire behandeling begroting SZW voor het jaar 2012 (33 000-XV) (Handelingen 2011–2012, nr. 36, item 9, Tweede Kamer )

Onderzocht zal worden hoe de verschillende fraudemeldpunten van SVB, UWV en gemeenten kunnen worden gestroomlijnd en goed op elkaar afgestemd

De Tweede Kamer zal in het vierde kwartaal van 2012 worden geïnformeerd over de stroomlijning van de meldpunten

15

14-12-2011 Vervolg plenaire behandeling begroting SZW voor het jaar 2012 (33 000-XV) (Handelingen 2011–2012, nr. 36, item 9, Tweede Kamer)

De Staatssecretaris zal contact opnemen met OCW omdat scholen een aanvulling op de ouders en de jongeren kunnen spelen i.h.k.v. voorkomen van schulden. Het makkelijk bijlenen bij DUO zal hierbij worden meegenomen

Er is overleg met OCW gaande. Dit overleg zal naar verwachting in het najaar kunnen worden afgerond.

Planning: 4e kwartaal 2012

16

14-12-2011 Vervolg plenaire behandeling begroting SZW voor het jaar 2012 (33 000-XV) (Handelingen 2011–2012, nr. 36, item 9, Tweede Kamer)

Korten uitkering bij agressie en geweld tegen ambtenaren

De toezegging wordt meegenomen in het wetsvoorstel Naleving.

Planning: 1e kwartaal 2013

17

14-12-2011 Vervolg plenaire behandeling begroting SZW voor het jaar 2012 (33 000-XV) (Handelingen 2011–2012, nr. 36, item 9, Tweede Kamer)

De minister zal kijken op welke wijze verkeerscontroles worden opgezet en of het toch mogelijk is om daar een nuttig samenwerkingsverband op te zetten dat ook voor het UWV resultaten oplevert in het kader van fraudebestrijding. Hij zal zich in deze kwestie verdiepen en zoeken naar mogelijkheden om deze optie in de toekomst toch te benutten. Hij zal de Tweede Kamer informeren over zijn bevindingen op dat punt.

De Tweede Kamer zal in het 4e kwartaal 2012 geïnformeerd worden over de bevindingen

18

14-12-2011 Vervolg plenaire behandeling begroting SZW voor het jaar 2012 (33 000-XV) (Handelingen 2011–2012, nr. 36, item 9, Tweede Kamer)

Toezegging om ijkpunt/benchmark voor gemeenten te verbeteren, waardoor er meer openheid en transparantie ontstaat ten aanzien van de prestaties van gemeenten bij het terugdringen van hun bijstandsbestand.

Er zijn wensen geformuleerd t.a.v. Interface, Inhoud kernkaart en Actualiteit gegevens. BKWI is bezig met nieuw ontwerp interface. Voorjaar 2013 zal de nieuwe kernkaart worden opgeleverd door BKWI. Planning: tweede kwartaal 2013

19

20-12-2011 Vervolg plenaire behandeling EK wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die Wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (32 815), Antwoord regering re- en dupliek Handelingen I, 2011–2012, nr. 13 – blz. 13-4-23

De staatssecretaris van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beckers, informeren over het aantal jongeren dat door de huishoudinkomenstoets geraakt wordt, tenzij dit leidt tot een verzwaring van de (bestuurlijke) lasten voor gemeenten

Na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel afschaffing huishoudinkomenstoets zal een brief over deze toezegging naar de Tweede Kamer worden gestuurd

20

21-12-2011 Plenair debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië Handelingen nr. 39, item 8, Tweede Kamer)

De minister zal in de loop van het eerste kwartaal van 2012 met een mededeling naar de Kamer komen waarin staat hoe het voorstel van de tuinbouwvakker van de heer Ulenbelt (SP) door de sector zelf ingevuld kan worden en wat wij zelf hebben gedaan om die suggestie verder uit te werken

Een bijeenkomst met LTO, ABU en SZW bleek niet haalbaar vóór het zomerreces.

Planning: 3e kwartaal 2012

21

19-01-2012 Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma) (Handelingen 2011–2012, nr. 43, item 9, Tweede Kamer)

Aanvulling memorie van toelichting Wetsvoorstel Naleving.

De staatssecretaris zegt toe om in de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel Naleving, dat voor de zomer aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd, in te gaan op een verzoek van Klaver. Dit betreft het denkraam op basis waarvan wordt besloten wat wel en wat niet naar de gemeente wordt gedecentraliseerd en dat wat centraal door de overheid moet worden geregeld

De toezegging wordt meegenomen in het wetsvoorstel Naleving.

Planning: 1e kwartaal 2013

22

26-01-2012 AO vaste cie SZW TK over arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 372)

Tijdens het AO Arbeidsmarktbeleid op 26 januari heeft de minister toegezegd:

Onderdelen van de aanpak leven lang leren in Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk nader te analyseren op hun bruikbaarheid voor Nederland en hierover de Tweede Kamer nader te informeren

Planning: 4e kwartaal 2012

23

31-01-2012 Plenaire behandeling TK over het korten op pensioenen (Handelingen 2011–2012, nr. 47, item 14, Tweede Kamer)

De minister zal met de Pensioenfederatie bespreken hoe pensioenkortingen in 2013 bij meevallende resultaten kunnen worden gecompenseerd

Planning: meenemen bij wetsvoorstel wijziging Pensioenwet 1e kwartaal 2013

24

Brief 02-12-2011 Medezeggenschap (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 818, nr. 35)

Wijziging WOR ivm informatievoorziening ihkv internationale concernverhoudingen.

1. De wet aanvullen met een bepaling over de informatieplicht in het kader van internationale concernverhoudingen.

2. Bevorderen dat het concernbeleid regelmatig onderwerp van gesprek wordt tussen ondernemingsraad en bestuurder. De uitwerking van mijn voornemen moet nog nader vorm krijgen. Hierbij zal ik de sociale partners betrekken.

3. In overleg met hen zal ik tevens bezien hoe voorlichting over bestaande rechten en plichten kan worden verzorgd, met als doel de rol van de ondernemingsraad bij reorganisatiebesluiten – met name in internationaal concernverband – te verstevigen

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden i.v.m. scholing ligt voor advies bij Raad van State. Indiening bij de Tweede Kamer na de zomer 2012

25

02-02-2012 Vervolg plenaire behandeling TK wetsvoorstel wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW) (33 046) (Handelingen 2011–2012. nr. 49, item 8, Tweede Kamer)

Minister zegt toe aan V.d.Besselaar dat op zijn vragen tijdens AOW-debat zal worden ingegaan in de hoofdlijnennotitie pensioenen die in april 2012 naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

1. Hoe verloopt het overleg met sociale partners? Zijn vertegenwoordigers van vakbonden voldoende gemandateerd of ontstaat straks hetzelfde probleem als bij het akkoord in juni?

2. Hoe kijkt de minister aan tegen een langlevenswap waarbij risico’s kunnen worden uitgewisseld tussen levensverzekeraars en pensioenfondsen?

3. Schep duidelijkheid over de discontovoet. Worden verwachte rendementen gebruikt, of het voortschrijdend gemiddelde of het 10-jaars gemiddelde van de rentestanden? Voorkomt dat op 1-1-2012 weer met dagkoersen gerekend wordt. Wat vindt de minister van deze suggestie?

4. Werknemers worden steeds mobieler. Hoe verhoudt zich dat met waardeoverdracht? Leiden verschillende pensioensystemen naast elkaar niet tot problemen in de uitvoering?

5. Heeft de minister kennis genomen van het «Zekerheidspensioen» (AEGON) waarbij de deelnemer in de 2e pijler zelf kan aangeven of hij voor zekerheid kiest? Wat vindt de minister van dit voorstel?

Onderdelen 1, 3 en 4 zijn afgehandeld met brief van 30-05-2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 32 043, nr. 113.) Over onderdelen 2 en 5 ontvangt de Tweede Kamer een brief in het 3e kwartaal 2012

26

14-02-2012 VAO over AO tijdelijke regeling WIKK (AO d.d. 2-2-2012 (Handelingen 2011–2012, nr. 53, item 53, Tweede Kamer)

De Staatssecretaris geeft aan na afloop van de juridische procedures een brief te sturen naar de Eerste Kamer over de lering die uit het proces kan worden getrokken t.a.v. het overgangsrecht. Hij zegt toe deze brief in afschrift aan de Tweede Kamer te willen zenden en ontraadt de motie in zijn huidige vorm

05-06-2012 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het spoedappèl, waaruit volgt dat de getroffen overgangsregeling WWIK toereikend is. Een brief aan de Eerste Kamer (i.a.a. de Tweede Kamer) over het proces t.a.v. het overgangsrecht is in voorbereiding

Planning: 4e kwartaal 2012

27

14-02-2012 Voortzetting van AO van 26 januari 2012, 2e termijn AO Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 29 544, nr. 385)

De minister zal, i.s.m. de minister van EL&I, de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken rondom Zalco en de EGF-aanvraag

De Europese Commissie heeft op 9-8-2012 de EGF subsidieaanvraag voor € 1,5 miljoen toegekend. De Tweede Kamer zal hierover spoedig bericht worden, Planning: september 2012

28

Brief d.d. 27-02-2012 Aanbieding onderzoeksrapportages SZW (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000, nr. 66)

In lijn met de motie Hamer (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 350) volg ik de inspanningen van sociale partners in het kader van de «Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid» nauwgezet. De monitor is gebaseerd op deze beleidsagenda. Medio 2012 zal in kaart worden gebracht hoe de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid zich ontwikkeld hebben sinds juni 2011. Dit zal worden onderzocht in een steekproef van 95 cao’s, waaronder circa 5 miljoen werknemers vallen. Over de uitkomsten zal ik uw de Tweede Kamer te zijner tijd informeren

Onderzoek medio 2012. Najaar 2012 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten

29

29-02-2012 AO vaste cie SZW TK over pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 104)

De minister zegt een pilot-onderzoek toe bij 5 ondernemingspensioenfondsen hoeveel geld ze hebben teruggestort in de kas van het moederbedrijf. DNB doet de selectie.

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd over de uitkomsten van het pilot-onderzoek

30

29-02-2012 AO vaste cie SZW TK over pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 104)

 Pensioenfondsen zijn verplicht aan DNB over de uitvoeringskosten te rapporteren. Vernieuwde rapportagevereisten van DNB met betrekking tot de kosten vermogensbeheer zullen zorgen voor een gedetailleerder beeld in de jaarstaten (het zg. rapportagekader). De minister zal binnen de wettelijke mogelijkheden bezien of de Tweede Kamer inzicht kan krijgen in het rapportagekader.

Wordt meegenomen in de brief over uitbesteding. Planning: 3e kwartaal 2012

31

29-02-2012 vervolg debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 680, nr. 4)

De minister zegt toe verder te gaan met het verbeteren van de voorlichting aan arbeidsmigranten en geeft aan zelforganisaties hierbij te betrekken

Er is een voorlichtingsbrochure gemaakt. Deze is online te vinden op www.newinthenetherlands.nl. Op dit moment wordt er een verspreidingsplan opgesteld. De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de voortgang

32

01-03-2012 Plenaire behandeling voorstel van wet houdende wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32 895) en Plenaire behandeling TK Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32 872) (Handelingen 2011–2012, nr. 58, item 6, Tweede Kamer)

De minister zal onderzoeken wat de meerwaarde van het vergunningstelsel is en de Tweede Kamer voor de zomer hierover informeren

Tijdens het AO Handhaving d.d. 06-06-2012 heeft de minister toegezegd in het 3e kwartaal 2012 de Tweede Kamer te informeren.

Planning: september 2012

33

01-03-2012 Plenaire behandeling voorstel van wet houdende wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32 895) en Plenaire behandeling TK Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32 872) (Handelingen 2011–2012, nr. 58, item 6, Tweede Kamer)

De minister zegt toe een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de huidige situatie in de uitzendbranche te maken. Dat betekent dat zal worden aangeven wat het beeld van de malafiditeit in de branche is, om welke aantallen het gaat en wat hun vermoedelijke aandeel in het geheel is. Een deel van de malafiditeit is onzichtbaar en dus niet precies meetbaar Deze nulmeting zal na twee jaar worden herhaald

Tijdens het AO Handhaving d.d. 06-06-2012 heeft de minister toegezegd het derde kwartaal 2012 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang aanpak malafide uitzendbureaus.

Planning: september 2012

34

01-03-2012 Plenaire behandeling voorstel van wet houdende wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32 895) en Plenaire behandeling TK Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32 872) (Handelingen 2011–2012, nr. 58, item 6, Tweede Kamer)

De minister zegt toe nader te zullen bezien hoe op een andere wijze dan door handhaving van de registratie in het register van Kamer van Koophandel kan worden tegemoetgekomen aan de zorg van de heer Van Hijum dat uitzendbureaus zich uitschrijven en met de noorderzon vertrekken zonder hun belastingschulden te betalen

Tijdens het AO Handhaving d.d. 06-06-2012 heeft de minister toegezegd in het 3e kwartaal 2012 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang aanpak malafide uitzendbureaus

Planning: september 2012

35

01-03-2012 Plenaire behandeling voorstel van wet houdende wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32 895) en Plenaire behandeling TK Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32 872) (Handelingen 2011–2012, nr. 58, item 6, Tweede Kamer)

De minister zegt toe de geaggregeerde informatie over het aantal aansprakelijkstellingen voor het wettelijk minimumloon op een zodanige wijze te publiceren dat het gewenste effect daarmee wordt bereikt

In de brief over de aanpak malafide uitzendbureaus komt informatie over het aantal aansprakelijkstellingen door uitzendkrachten aan inleners. Planning: brief naar de Tweede Kamer september 2012

36

01-03-2012 Plenaire behandeling voorstel van wet houdende wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32 895) en Plenaire behandeling TK Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32 872) (Handelingen 2011–2012, nr. 58, item 6, Tweede Kamer)

De mogelijkheid om de inlener te vrijwaren van de boetes Wet arbeid vreemdelingen zal nader worden onderzocht en bekeken zal worden op welk moment het mogelijk is om daartoe over te gaan

In overleg met LTO en SNA (St. Normering Arbeid) wordt een voorstel ontwikkeld.

Planning: 4e kwartaal 2012

37

Brief d.d. 05-03-2012 Kwaliteitsagenda kinderopvang: op weg naar verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang

(Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 173)

De minister zegt de Tweede Kamer toe om eind 2012 de voortgang te bespreken over de kwaliteitsagenda Kinderopvang

De Tweede Kamer zal volgens planning worden geïnformeerd.

Planning: 4e kwartaal 2012

38

Brief d.d. 05-03-2012 Kwaliteitsagenda kinderopvang: op weg naar verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang

(Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 173)

De minister zegt toe de Tweede Kamer in de tweede helft van 2012 te informeren over de resultaten van de kwaliteitsmeting in de BSO (4 – 12 jaar)

De Tweede Kamer zal volgens planning worden geïnformeerd.

Planning 4e kwartaal 2012

39

Brief d.d. 05-03-2012 Kwaliteitsagenda kinderopvang: op weg naar verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang

(Kamerstukken II, 31 322, nr. 173)

De minister zegt de Tweede Kamer toe in de eerste helft van 2013 te berichten over de resultaten van de periodieke meting van de kwaliteit van kinderdagverblijven (0 – 4 jaar)

De Tweede Kamer zal volgens planning worden geïnformeerd.

Planning: 2 kwartaal 2013

40

07-03-2012 AO vaste cie SZW TK over Arbo-onderwerpen

(Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 208)

In 2013 wordt de onafhankelijkheid van liftkeuringen (opnieuw) onderzocht. In dit onderzoek wordt ook de onafhankelijkheid van de liftkeuring zelf meegenomen

Planning: 1e kwartaal 2013

41

07-03-2012 AO vaste cie SZW TK over Arbo-onderwerpen

(Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 208)

Staatssecretaris zal schriftelijk reageren op de cijfers van de ongevallen met liften waarover de heer De Jong beschikt

Brief Staatssecretaris volgt zo spoedig mogelijk na ontvangst informatie van de heer De Jong (PVV).

42

08-03-2012 AO vaste cie SZW TK over Kinderopvang

(Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 184)

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over het gesprek met de VNG over de Sociaal Medische Indicatie

Samen met de VNG zal onderzoek gedaan worden naar het gebruik van mensen met een sociaal medisch indicatie (smi) in Nederland.

Planning: medio 2e kwartaal 2013

43

Brief d.d. 09-03-2012 Beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Dam en Hamer over «het ontduiken van de werkvergunningsplicht voor Roemeense en Bulgaarse werknemers door Nederlandse bedrijven».

Minister heeft toegezegd te onderzoeken wat de oorzaak is van de stijging van het aantal notificaties in verband met dienstverleningsconstructies.

Planning: derde kwartaal 2012

44

Brief d.d. 14-03-2012

Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie

Aanpak Malafide Uitzendbureaus

(Kamerstukken II, 2011–2012, 32 680, nr. 28)

De minister heeft in zijn brief van 14 maart 2012 aan de voorzitter van de Tweede Kamer toegezegd om via een halfjaarlijkse rapportage de Kamer op de hoogte houden van de voortgang van het project AMU.

Planning: 4e kwartaal 2012

45

27-03-2012 Mondelinge vraag van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het «doktertje spelen» door commerciële verzuimbedrijven (Zembla.vara.nl, 22 maart 2012) (Handelingen 2011–2012, nr. 68, item 5, Tweede Kamer)

De staatssecretaris heeft toegezegd de Inspectie SZW te vragen na te gaan hoe de verzuimbedrijven in de praktijk werken

De Tweede Kamer wordt het 3e kwartaal 2012 geïnformeerd

46

28-03-2012 VAO over Kinderopvang (AO d.d. 08-03-2012) (Handelingen 2011–2012, nr. 69, item 3, Tweede Kamer)

De minister zegt toe dat hij blijvend zal toezien dat de gemeenten het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) «geschoond» houden

De Tweede Kamer zal eind 2012 worden geïnformeerd over het «geschoond» houden van het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

47

04-04-2012 AO vaste cie SZW TK over Armoede- en Schuldenbeleid

(Handelingen 2011–2012, nr. 74, item 25, Tweede Kamer)

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van gesprekken met OCW over de schuldenproblematiek onder studenten/scholieren

Er is overleg met OCW gaande. Dit overleg zal naar verwachting in het najaar kunnen worden afgerond.

Planning: vierde kwartaal 2012

48

Brief d.d. 05-04-2012 antwoorden op de Kamervragen van het lid Lodders

(aanhangsel, 2011–2012, 2100, Tweede Kamer)

Minister is bereid om in de loop van 2013 te bezien of de overgangsperiode die met de tijdelijke regeling wordt overbrugd, verlenging behoeft zodat nieuwe groepen deelnemers deze mogelijkheid eventueel ook kunnen krijgen. Hij zal de Tweede Kamer in de tweede helft van 2013 nader informeren. Daarbij zal hij ook de mogelijkheid van meermaals knippen van pensioen meenemen.

Planning:brief naar Tweede Kamer tweede helft 2013

49

Brief d.d. 06-04-2012 Nota nav Verslag wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (33 161)

Een plan van aanpak voor monitoring en evaluatie van de Wet werken naar vermogen zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Ten gevolge van het controversieel verklaren van de wet werken naar vermogen, wordt de uitwerking van het plan van aanpak monitoring en evaluatie van de wet werken naar vermogen aangehouden.

50

Brief d.d. 10-04-2012 SER-commissie Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren

(Kamerstukken II, 2011–2012, 29 544, nr. 389)

Het CPB is verzocht zijn visie te geven op de werking van de arbeidsmarkt voor jongeren in relatie tot het wettelijk minimumjeugdloon en daarbij in te gaan op mogelijke verdringingsgevolgen en additionele uitgaven aan sociale zekerheid. Ik zal uw de Tweede Kamer te zijner tijd over de CPB-analyse informeren

Verwachting is dat de CPB-analyse najaar 2012 wordt opgeleverd. Planning 4e kwartaal 2012

51

17-04-2012 Plenaire behandeling TK over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

De staatssecretaris zegt toe in de eerstvolgende voortgangsrapportage van de pilot «Meer werkplekken bij werkgevers» een overzicht van gerealiseerde plaatsingen op te nemen

De eerstvolgende voortgangsrapportage (het 4e voortgangsrapport) komt na de zomer van 2012 beschikbaar.

Planning: derde kwartaal 2012

52

17-04-2012 Plenaire behandeling TK over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

De staatssecretaris zegt toe met gemeenten te bespreken hoe zij om kunnen gaan met bestaande gemeentelijke regelingen die tot een inkomensachteruitgang leiden

De toezegging loopt mee in de werkzaamheden van de pilot loondispensatie.

Planning: 4e kwartaal 2012

53

17-04-2012 Plenaire behandeling TK over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

De staatssecretaris van SZW is voornemens om een overzicht te publiceren waarin per gemeente de omvang van het aantal detacheringen en het aandeel begeleid werk wordt aangegeven. Dit overzicht zal gepubliceerd worden op het gemeenteloket

Zodra de Wsw-statistiek aan de Tweede Kamer is aangeboden, zal dit overzicht op het Gemeenteloket worden gepubliceerd.

Planning: vierde kwartaal 2012

54

22-05-2012 Mondelinge vraag van het lid Dikkers (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het bericht dat incidenten in de petrochemische industrie niet inzichtelijk worden gemaakt voor omwonenden (AD, 21 mei 2012)

Na de zomer 2012 gaan I&M en SZW in gesprek met de provincies en gemeenten om te bezien hoe bij Brzo-bedrijven één integrale inspectie kan worden gedaan en melding hierover kort na het zomerreces aan de Tweede Kamer

Planning 4e kwartaal 2012

55

29-05-2012 Mondelinge vragen van het lid Van Hijum (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de minister, over werklozen in Rotterdam die niet aan werk komen in de kassen (Nieuwsuur, 24 mei 2012)

De evaluatie van het project Westland zal in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd worden. De Kamer wordt hierbij tevens geïnformeerd over de handhaving en naleving

Beoogd wordt de Tweede Kamer te informeren over het project in het najaar.

Planning: 4e kwartaal 2012

56

06-06-2012 Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW) (verzoek van mw. Hamer bij de regeling van werkzaamheden 08-11-2011)

De minister doet zijn best om, op verzoek van de PVV, vóór het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen met informatie over een aantal bedrijven die reorganisaties hebben aangekondigd: hoeveel mensen hebben hun arbeidsplaats daadwerkelijk verloren, hoeveel werknemers zijn intern en extern aan een andere baan geholpen en voor hoeveel mensen is een ontslagvergunning aangevraagd.

In de loop van de zomer 2012 volgt nadere informatie van de bedrijven.

Planning: brief naar de Tweede Kamer 4e kwartaal 2012

57

13-06-2012 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

(32 162)

De minister heeft tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel beperking export kinderbijslag de volgende informatie toegezegd:

– Risico’s verbonden aan het groeiend aantal Polen (aantallen, verwachte groei, rechten op basis van Europese regelgeving)

– Informatie over de handhaving: hoe is de controle in Nederland en in het land van herkomst geregeld.

– Unietrouw: op welke wijze houdt Nederland rekening met de Europese bepalingen.

Eind 2012 wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd

58

Brief d.d. 15-06-2012 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd; 33 290) en Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

(33 284)

Om knelpunten bij de informatieverstrekking aan deelnemers te voorkomen, met name bij pensioenuitvoerders die veel verschillende pensioenregelingen tegelijkertijd moeten aanpassen, zal het kabinet samen met de toezichthouder op de pensioencommunicatie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in overleg treden met de pensioenuitvoerders om na te gaan of en in hoeverre een versoepeling van de wettelijke termijnen nodig is. (aanpassing fiscaal kader pensioenrichtleeftijd)

Een eerste bespreking met AFM over deze materie heeft plaatsgevonden op 25 juni 2012.

Planning: afhandeling toezegging: medio 2013

59

27-06-2012 Plenaire behandeling TK Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving)

(33 207)

Tijdens de 1-ste termijn van de plenaire behandeling d.d. 27 juni 2012 in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel «Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving», zegt de minister toe te zullen bekijken of het mogelijk is een redelijke benadering van de omvang van fraude te maken

De Tweede Kamer wordt het 4e kwartaal geïnformeerd

60

28-06-2012 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsmarktbeleid

(Kamerstukken II, 2011–2012, PM)

De minister zegt toe te onderzoeken waarom het aandeel jongeren dat, in korte tijd, uitstroomt uit de technieksector zo hoog is.

Planning: 1e kwartaal 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

61

28-06-2012 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsmarktbeleid

(Kamerstukken II, 2011–2012, PM)

De minister zal met de SER bekijken hoe de arbeidsmarktpositie van jongeren in een nieuw onderzoeksprogramma meegenomen kan worden.

wordt meegenomen op de groslijst SER-adviesaanvragen.

Planning: 4e kwartaal 2012

62

03-07-2012 Plenaire behandeling Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

(33 241)

De minister zegt toe om te bekijken of informatie-uitwisseling tussen verzekeraar en het UWV mogelijk is en of de t-2 systematiek kan worden aangepakt. Dit wordt meegenomen bij de implementatie en monitoring van het wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters.

Deze toezegging wordt meegenomen bij de implementatie en de monitoring van het wetsvoorstel beperking ziektewet en arbeidsongeschiktheid vangnetters

63

04-07-2012 AO vaste cie SZW TK Wsw/Wajong

(Kamerstukken II, 2011–2012, PM)

De Staatssecretaris zegt toe dat de motie 50, waaraan de VVD refereert zal worden uitgevoerd, zodat Wajongers vrijwillig de overstap kunnen maken van de oude naar de nieuwe Wajong.

Er wordt naar gestreefd de uitvoering van deze toezegging per 01-01-2013 te realiseren.

Planning: 21-12-2012

64

04-07-2012 AO vaste cie SZW TK Wsw/Wajong

(Kamerstukken II, 2011–2012, PM)

De Staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer in de tweede helft van 2012 een analyse op geaggregreerd niveau van de herstructureringsplannen zal ontvangen

In de tweede helft van 2012 zal de Tweede Kamer op geaggregeerd niveau een analyse van de herstructureringsplannen worden toegezonden.

Planning: voor begrotingsbehandeling SZW in december 2012

65

04-07-2012

AO vaste cie SZW TK Wsw/Wajong

(Kamerstukken II, 2011–2012, PM)

Niet-Westerse allochtonen in de Wajong De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de verschillende vragen die de PVV heeft gesteld over de mogelijkheid om de cijfers over het aantal niet-Westerse allochtonen in de Wajong te updaten

De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd.

Planning: 3e kwartaal 2012

66

09-07-2012 Behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen i.v.m. bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

(33 284)

Het voorstel van de heer Van Hijum over een traineeprogramma voor ouderen bestuderen i.s.m. met minister van BZK en met een reactie naar de Tweede Kamer komen

Na de zomervakantie zal contact opgenomen worden met BZK over de mogelijkheden binnen het Rijkstraineeprogramma.

Planning: 3e kwartaal 2012.

67

10-07-2012 Behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen i.v.m. het aanbrengen van grondslagen die hervorming van een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en i.v.m. het incorperen van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvang

(33 212)

De minister gaat de trend in het aantal uren dat vrouwen werken monitoren

Deze toezegging wordt meegenomen in de vormgeving van de kinderopvangtoeslag 2014.

Planning: 2e kwartaal 2013

Licence