Base description which applies to whole site

4.6 VERDIEPINGSHOOFDSTUK

A. Opbouw uitgaven beleidsartikelen (bedragen x euro 1 000)
ARTIKEL 1. ARBEIDSMARKT
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

24 832

24 037

22 397

22 834

22 834

           

Nieuwe mutaties

– 560

– 560

– 560

– 10

– 10

1. Naar OCW. Bijdrage onderzoek door Netspar

– 550

– 550

– 550

   

2. Naar Fin. Bijdrage toezicht pensioenwet BES

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

           

Stand ontwerpbegroting 2013

24 272

23 477

21 837

22 824

22 824

1. Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten voor het onderzoek «Vernieuwing Nederlands pensioenstelsel» door Netspar.

2. Overboeking naar het ministerie van Financiën ten behoeve van toezicht pensioenwet BES.

ARTIKEL 2. BIJSTAND, TOESLAGENWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

9 199 433

9 258 090

9 255 187

9 142 227

8 989 057

           

Nieuwe mutaties

30 605

53 427

93 684

67 369

69 172

1. Correctie AOW-leeftijdverhoging

600

300

– 100

– 700

900

2. Weglek aanpassing ZW-begrip

 

31 000

44 000

24 000

24 000

3. Harmonisering wekeneis WW musici en artiesten

1 000

5 000

6 000

6 000

6 000

4. Niet invoeren verlenging IOW

1 431

2 866

4 065

4 782

5 261

5. Loon- en prijsbijstelling OCW deel participatiebudget

400

400

400

400

400

6. Sociale werkgeverslasten 2012 WSW

15 640

13 877

13 013

12 830

12 702

7. Beëindiging rijksbijdrage IAU

 

– 9 000

– 9 000

– 9 000

– 9 000

8. Kasschuif bevordering arbeidsparticipatie

– 7 000

 

7 000

   

9. Macrowerkloosheid

– 13 624

– 22 475

– 3 123

– 2 274

– 2 306

10. Uitvoeringsmutaties Juninota

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

11. Uitvoeringsinformatie SISA

2 158

1 459

1 429

1 331

1 215

           

Stand ontwerpbegroting 2013

9 230 038

9 311 517

9 348 871

9 209 596

9 058 229

1. Dit betreft een correctie op de oorspronkelijke boeking voor de AOW-leeftijdverhoging.

2. Na invoering van het nieuwe criterium in de ZW komt een deel van het bestand niet langer in aanmerking voor een ZW-uitkering en stroomt de bijstand in. Na enige tijd gaat een deel weer aan het werk. In 2016 wordt het structurele effect van € 24 mln. bereikt.

3. De dereguleringsmaatregel WW-wekeneis voor musici en artiesten leidt tot hogere bijstanduitgaven.

4. De verlenging IOW (onderdeel pensioenakkoord) gaat niet door. De oorspronkelijke volumereeks (minder WWB’ers) wordt uitgeboekt.

5. Dit betreft loon- en prijsbijstelling over het OCW-deel van het participatiebudget.

6. Het WSW-budget is verhoogd met de toegekende loonbijstelling. Het betreft de compensatie voor de hogere werkgeverslasten.

7. De rijksbijdrage aan de IAU regeling loopt af in 2014.

8. Om beter aan te sluiten bij de financiering van projecten arbeidsparticipatie is een kasschuif van 2013 naar 2015 verwerkt.

9. De ramingen BUIG en TW zijn aangepast voor ontwikkelingen in de werkloosheid.

10. De raming TW is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld.

11. De ramingen BUIG en BBZ zijn aangepast aan de hand van uitvoeringsinformatie van de gemeenten (SISA).

ARTIKEL 3. ARBEIDSONGESCHIKTHEID
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

472

497

523

554

585

           

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

           

Stand ontwerpbegroting 2013

472

497

523

554

585

ARTIKEL 4. JONGGEHANDICAPTEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

2 893 513

3 024 472

3 162 547

3 297 626

3 429 046

           

Nieuwe mutaties

– 287 346

– 86 149

– 85 759

– 86 859

– 88 468

1. Correctie AOW-leeftijdverhoging

– 5 083

– 11 083

– 18 558

– 29 129

– 44 500

2. Uitvoeringsmutaties

– 82 263

– 75 066

– 67 201

– 57 730

– 43 968

3. Kasschuif

– 200 000

0

0

0

0

           

Stand ontwerpbegroting 2013

2 606 167

2 938 323

3 076 788

3 210 767

3 340 578

1. Dit betreft een correctie op de oorspronkelijke inboeking. In eerste instantie was gerekend met de totale uitstroom in plaats van uitstroom vanwege pensionering.

2. De ramingen Wajong en re-integratie Wajong zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld. Deze verwerking zorgt voor een meevaller vooral door een dalende gemiddelde hoogte van de uitkering. De meevaller loopt af omdat het aantal Wajongers dat in de Wsw werkt minder snel stijgt dan aanvankelijk was verondersteld.

3. Een extra bevoorschotting in 2012 zorgt voor lagere uitgaven in 2013.

ARTIKEL 5. WERKLOOSHEID
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

6 908

6 908

6 908

6 908

6 908

           

Nieuwe mutaties

– 1 786

– 3 576

– 5 072

– 5 967

– 6 564

1. Niet invoeren verlenging IOW

– 1 786

– 3 576

– 5 072

– 5 967

– 6 564

           

Stand ontwerpbegroting 2013

5 122

3 332

1 836

941

344

1. De verlenging IOW (onderdeel pensioenakkoord) gaat niet door. De oorspronkelijke volumereeks wordt uitgeboekt.

ARTIKEL 6. ZIEKTE EN ZWANGERSCHAP
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

5 164

5 439

5 516

5 607

5 704

           

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

           

Stand ontwerpbegroting 2013

5 164

5 439

5 516

5 607

5 704

ARTIKEL 7. KINDEROPVANG
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

2 751 970

2 768 934

2 814 626

2 858 701

2 909 391

           

Nieuwe mutaties

– 55 000

0

40 000

40 000

40 000

1. Van Gemeentefonds overheveling vaste voet doelgroepouders KOT

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

2. Uitvoeringsmutaties KOT

– 95 000

– 40 000

     
           

Stand ontwerpbegroting 2013

2 696 970

2 768 934

2 854 626

2 898 701

2 949 391

1. Met ingang van 2013 betaalt de Belastingdienst de volledige kinderopvangtoeslag (KOT) uit, inclusief de vaste voet voor doelgroepouders. De middelen die voor doelgroepouders aan gemeenten waren toegekend, worden vanaf 2013 overgeheveld naar de begroting van SZW.

Dit deel van de KOT werd tot en met 2012 door de gemeenten uitbetaald.

2. De raming van de Kinderopvangtoeslag is op basis van uitvoeringsgegevens van de Belastingdienst bijgesteld.

ARTIKEL 8. OUDEDAGSVOORZIENING
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

958 574

984 365

1 007 514

1 020 483

1 035 234

           

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

           

Stand ontwerpbegroting 2013

958 574

984 365

1 007 514

1 020 483

1 035 234

ARTIKEL 9. NABESTAANDEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

937

981

1 027

1 078

1 132

           

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

           

Stand ontwerpbegroting 2013

937

981

1 027

1 078

1 132

ARTIKEL 10. TEGEMOETKOMING OUDERS
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

4 303 349

4 219 650

4 179 589

4 139 266

4 098 976

           

Nieuwe mutaties

– 9 594

– 10 837

– 11 612

– 12 426

– 13 265

1. Afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag

3 400

4 200

4 200

4 200

4 200

2. Beperken tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag

1 300

1 600

1 600

1 600

1 600

3. Uitvoeringsinformatie SVB

– 14 294

– 16 637

– 17 412

– 18 226

– 19 065

           

Stand ontwerpbegroting 2013

4 293 755

4 208 813

4 167 977

4 126 840

4 085 711

1. Door het afschaffen van de onderhoudstoets (dereguleringsmaatregel) wordt gerekend op 3 750 extra kinderbijslaguitkeringen en 1 750 extra WKB- uitkeringen.

2. Door het beperken van de tijdsbestedingvoorwaarden (dereguleringsmaatregel) wordt gerekend op 1 150 extra kinderbijslaguitkeringen en 330 extra WKB-uitkeringen.

3. De ramingen TOG en kopje TOG zijn op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld.

ARTIKEL 11. UITVOERINGSKOSTEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

434 370

364 179

326 470

328 360

327 956

           

Nieuwe mutaties

– 1 511

1 792

1 687

1 648

1 621

1. Sociale werkgeverslasten 2012

2 078

1 742

1 562

1 573

1 571

2. Uitwisseling gegevens GBA en BKWI

50

50

50

50

50

3. Overheveling uitvoeringskosten IOW

   

75

25

 

4. Herschikking uitvoeringskosten UWV

– 3 639

       
           

Stand ontwerpbegroting 2013

432 859

365 971

328 157

330 008

329 577

1. De uitvoeringskosten zijn verhoogd met de toegekende loonbijstelling. Het betreft de compensatie voor de hogere werkgeverslasten.

2. Om de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en BKWI mogelijk te maken wordt € 0,050 miljoen toegevoegd aan het budget van BKWI.

3. Vanwege de uitfasering van de IOW worden voor de jaren 2015 en 2016 uitvoeringskosten overgeheveld vanuit de premiegefinancierde uitvoeringskosten (WW).

4. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (begrotings- en premiegefinancierd).

ARTIKEL 12. RIJKSBIJDRAGEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

9 929 650

10 639 417

11 125 159

11 343 284

11 557 430

           

Nieuwe mutaties

– 373 519

– 237 977

– 118 312

– 363 810

– 484 797

1. Uitvoeringsmutaties CMEV

– 371 100

– 235 700

– 115 800

– 360 200

– 480 500

2. Uitvoeringsmutaties Juninota

– 2 419

– 2 277

– 2 512

– 3 610

– 4 297

           

Stand ontwerpbegroting 2013

9 556 131

10 401 440

11 006 847

10 979 474

11 072 633

1. De ramingen zijn op basis van macro-economische cijfers van het CPB bijgesteld.

2. De rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld.

B. Opbouw uitgaven niet-beleidsartikelen (bedragen x euro 1 000)
ARTIKEL 96. APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

229 349

253 560

202 058

195 823

195 779

           

Nieuwe mutaties

11 254

1 776

1 476

742

742

1. Kasschuif apparaatuitgaven

2 225

25

25

25

25

2. Salarissen IWI

7 535

       

3. Invulling taakstelling IWI

100

93

143

209

209

4. Van VenJ bijdrage kosten afpakken voordeel door fraude

334

500

500

500

500

5. Van VWS bijdrage in de kosten gezamenlijke huisvesting

1 150

1 150

800

   

6. Naar OCW bijdrage masterplan archief

– 90

– 112

– 112

– 112

– 112

7. Budgettair neutrale herschikkingen

 

120

120

120

120

           

Stand ontwerpbegroting 2013

240 603

255 336

203 534

196 565

196 521

1. Kasschuiven apparaatkosten om betere aansluiting tussen beschikbaar budget en behoefte te bewerkstellingen. De min mutaties zijn in 2012 (oude artikelstructuur) verwerkt.

2. De salarissen IWI worden door SZW betaald en worden vervolgens door IWI terugbetaald aan SZW (zie ook ontvangsten). De reden hiervoor is dat per 2012  de baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is opgegaan in de Inspectie SZW.

3. Een deel van de ombuigingstaakstelling IWI was verwerkt op personeel IG. Dit wordt met genoemde mutatie rechtgetrokken.

4. Overboeking van ministerie van VenJ als bijdrage in de kosten van intensiveren van het afpakken van voordeel dat natuurlijke rechtspersonen en rechtspersonen hebben verkregen als gevolg van fraude.

5. Overboeking van ministerie van VWS, in verband met kosten die voortvloeien uit de gezamenlijke huisvesting.

6. Overboeking naar ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het masterplan concentratie Archiefdepots.

7. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.

ARTIKEL 97. AFGESLOTEN REGELINGEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

0

0

0

0

0

           

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

           

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

ARTIKEL 98. ALGEMEEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

67 178

57 074

49 891

56 128

56 110

           

Nieuwe mutaties

– 150

– 143

– 193

– 259

– 259

1. Uitwisseling gegevens GBA en BKWI

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

2. Invulling taakstelling IWI

– 100

– 93

– 143

– 209

– 209

           

Stand ontwerpbegroting 2013

67 028

56 931

49 698

55 869

55 851

1. Om de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en BKWI mogelijk te maken wordt € 0,050 miljoen overgeboekt naar het budget van BKWI.

2. Een deel van de ombuigingstaakstelling IWI was verwerkt op personeel IG. Dit wordt nu ten laste van het IWI budget geboekt.

ARTIKEL 99. NOMINAAL EN ONVOORZIEN
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

116 766

135 310

103 262

114 141

110 302

           

Nieuwe mutaties

– 9 614

– 8 358

– 7 848

– 7 327

– 7 090

1. Overboeking naar IeM ivm financiële compensatie waterschappen

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

2. Overboeking loonbijstelling 2012

– 25 093

– 22 688

– 21 478

– 21 171

– 20 862

3. Budgettair neutrale herschikkingen

 

– 120

– 120

– 120

– 120

4. Toedeling prijsbijstelling 2012

17 479

16 450

15 750

15 964

15 892

           

Stand ontwerpbegroting 2013

107 152

126 952

95 414

106 814

103 212

1. Overboeking naar ministerie van IenM in verband met een financiële compensatie van waterschappen voor het betrekken van de eigen bijdrage Kinderopvang bij het bepalen van recht op kwijtschelding van lokale belastingen.

2. Toedeling van de loonbijstelling 2012 naar de beleidsartikelen.

3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.

4. Toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling 2012.

C. Opbouw ontvangsten beleidsartikelen (bedragen x euro 1 000)
ARTIKEL 1. ARBEIDSMARKT
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

37 755

39 039

38 830

42 799

43 191

           

Stand ontwerpbegroting 2013

37 755

39 039

38 830

42 799

43 191

ARTIKEL 2. BIJSTAND, TOESLAGENWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

127 083

53 383

53 383

53 383

53 383

           

Nieuwe mutaties

400

400

400

400

400

1. Loon- en prijsbijstelling OCW deel participatiebudget

400

400

400

400

400

           

Stand ontwerpbegroting 2013

127 483

53 783

53 783

53 783

53 783

1. Dit is de tegenhanger van de uitgavenmutatie loon- en prijsbijstelling over het OCW-deel van het participatiebudget. De mutaties zijn voor SZW budgettair neutraal.

ARTIKEL 7. KINDEROPVANG
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

1 427 015

1 423 015

1 420 848

1 428 032

1 431 597

           

Stand ontwerpbegroting 2013

1 427 015

1 423 015

1 420 848

1 428 032

1 431 597

ARTIKEL 10. TEGEMOETKOMING AAN OUDERS
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

155 199

120 916

107 693

101 108

97 368

           

Stand ontwerpbegroting 2013

155 199

120 916

107 693

101 108

97 368

D. Opbouw ontvangsten niet-beleidsartikelen (bedragen x euro 1 000)
ARTIKEL 96. APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand omsleuteling nieuwe artikelstructuur

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

           

Nieuwe mutaties

7 535

0

0

0

0

1. Salarissen IWI

7 535

       
           

Stand ontwerpbegroting 2013

11 035

3 500

3 500

3 500

3 500

1. De salarissen IWI worden door SZW betaald en worden vervolgens door IWI terugbetaald aan SZW (zie ook uitgaven). De reden hiervoor is dat per 2012  de baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is opgegaan in de Inspectie SZW

Licence