Base description which applies to whole site

1. Het beleid

Overzicht uitgavenmutaties:

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2014 tot en met de eerste suppletoire begroting 2014 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties (€ 75.367.000) worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzichtstabel suppletoire uitgavenmutaties (x € 1.000)
   

2014

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2014

1.171.987

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

1a)

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013

1

1b)

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2013

– 73

2)

Compensatie IBT-taak provincies

1.254

3a)

Natuur (integratie-uitkering)

5

3b)

Natuur (integratie-uitkering)

– 105.000

3c)

Natuur (decentralisatie-uitkering)

105.000

3d)

Natuur (decentralisatie-uitkering)

100.000

4)

VTH-taken

– 40.758

5)

Regionale omroepen

– 1.500

6a)

Accres tranche 2013 (incidenteel)

1.947

6b)

Accres tranche 2013 (structureel)

12.538

7)

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

1.695

8)

Asbestdaken (decentralisatie-uitkering)

1.000

9)

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

613

10)

Friese taal

65

11)

Bodem (decentralisatie-uitkering)

– 75

12)

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

18.000

13)

Accres tranche 2014

– 19.345

Totaal nieuwe mutaties

75.367

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

1.247.354

Toelichting op de beleidsmutaties:

1a en b) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2013

In het Jaarverslag en Slotwet is vastgesteld hoe de in 2013 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene-uitkering (AU), en integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2013 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2013 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 73.000 (positief) voor de algemene uitkering, € – 1.000 (negatief) voor de decentralisatie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de slotwet van het provinciefonds (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 930 C, Nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2014 worden de algemene uitkering met € – 73.000 neerwaarts en de decentralisatie-uitkeringen met € 1.000 opwaarts bijgesteld.

2) Compensatie IBT-taak provincies

Vanaf 2013 is aan de algemene uitkering van het provinciefonds een bedrag van structureel € 1,254 miljoen toegevoegd in verband met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012. Met de inwerkingtreding van deze wet is het interbestuurlijk toezicht op gemeenten voor de uitvoering van het omgevingsrecht gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Het bedrag dient ter compensatie van de bestuurskosten bij de uitvoering van deze taak.

3a) Natuur (integratie-uitkering)

Via deze mutatie wordt aangesloten bij de verdeling zoals opgenomen in de decembercirculaire provinciefonds 2012.

3b t/m d) Natuur (decentralisatie-uitkering)

In de Ontwerpbegroting 2014 van het provinciefonds (Tweede Kamer, 2013–2014, 33 750 C nrs. 1 en 2) is een structurele toevoeging van € 105 miljoen vanaf 2014 opgenomen voor voor het beheer van de EHS. Deze middelen waren als integratie-uitkering opgenomen. Omdat echter nog niet vaststaat wanneer deze middelen overgaan naar de algemene-uitkering dienen deze middelen opgenomen te worden als decentralisatie-uitkering.

Inmiddels heeft het kabinet ook een besluit genomen over de extra middelen uit het Regeerakkoord. De middelen zijn onderdeel van het decentralisatieakkoord Natuur en de afspraak uit het Regeerakkoord om te komen tot een robuust natuurnetwerk, wat in de hoofdlijnennotitie voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland verder is uitgewerkt. Deze middelen worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering natuur, waarvan € 100 miljoen in 2014.

4) VTH-taken (integratie-uitkering)

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,8 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,7 uitgenomen uit het provinciefonds. In de bedragen is rekening gehouden met de bij provincies achterblijvende wettelijke taak betreffende de coördinatie van de handhavingssamenwerking binnen de provincie en de regie op de kwaliteitscriteria. Het lagere bedrag voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt veroorzaakt door een verrekening van de transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten. De overdracht van taken heeft namelijk gevolgen voor de mate waarin gemeenten en provincies hun transitiekosten kunnen terugverdienen.

5) Regionale omroepen

De bezuiniging op de publieke omroep wordt onder andere ingevuld door een efficiencytaakstelling bij het centraliseren van het budget voor de regionale omroepen. Hiervoor heeft een uitname uit het provinciefonds plaatsgevonden per 2014 van € 142 miljoen. Naar aanleiding van een onderzoek gedaan naar de actuele uitgaven van provincies aan de regionale omroepen en na bestuurklijk overleg over de uitkomsten van het onderzopek is besloten vanaf 2014 € 1,5 miljoen extra uit te nemen uit het provinciefonds.

6a en b) Accres tranche 2013

Het definitieve accres over begrotingsjaar 2013 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel Jaarverslag Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2014 van het provinciefonds. Voor 2013 wordt het accres ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2013 verhoogd met € 1,947 miljoen. Het totale accres voor 2013 wordt daarmee – € 3,074 miljoen. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2013 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2014 van het provinciefonds. Dit is de som van het geboekte accres 2013 in de 2e suppletoire begroting 2013 (€ 10,591 miljoen) en het geboekte accres 2013 in deze 1e suppletoire begroting 2014 (€ 1,947 miljoen).

7) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

Voor diverse projecten in het kader van de nota Visie Erfgoed en Ruimte ontvangen een aantal provincies in 2014 in totaal € 1,695 miljoen.

8) Asbestdaken (decentralisatie-uitkering)

Voor de vervanging van asbestdaken van bedrijfsgebouwen in Overijssel door duurzame en energiezuinige daken ontvangt de provincie Overijssel in 2014 € 1 miljoen.

9) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Ter uitvoering van de Green Deal afspraken met de provincie Utrecht wordt in 2014 een bedrag van € 400.000 toegevoegd aan het provinciefonds. Dit betreft een bijdrage voor de door de provincie opgerichte aanjaagfaciliteit die initiatiefnemers van energieprojecten ontzorgt bij de uiteindelijke financiering. Daarnaast wordt ter uitvoering van de Green Deal afspraken met de provincie Noord-Holland in 2014 een bedrag van € 88.000 toegevoegd aan het provinciefonds. Dit betreft de tweede tranche van de betaling die bedoeld is voor de Metropoolregio Amsterdam ten aanzien van het projectplan Electrisch Vervoer. Ten slotte wordt aan de provincie Zuid-Holland € 125.000 ter beschikking gesteld voor de uitwerking van een warmtestrategie.

10) Friese taal

Het Ministerie van OCW heeft voor de algemene uitkering van de provincie Fryslân een bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld voor de materiële instandhouding van het Fries in het voortgezet onderwijs. Dat bedrag is gebaseerd op een vast bedrag per leerling, vermenigvuldigd met het totaal aantal eersteklassers in het voortgezet onderwijs in de provincie Fryslân. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2013–2018.

11) Bodem (decentralisatie-uitkering)

De Stuurgroep van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties is overeengekomen dat de projectmiddelen binnen het Uitvoeringsprogramma voor het jaar 2014 op basis van de verdeelsleutel «Apparaatskostenvergoeding» binnen de originele budgetverdeling in mindering worden gebracht op de individuele bevoegde gezagen Wbb. Het betreft een totaalbedrag voor de provincies van € 75.000.

12) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 miljoen voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds. Het bedrag wordt uitgekeerd via de decentralisatie uitkering Nationale gebiedsontwikkelingen aan de provincie Gelderland.

13) Accres tranche 2014

Het accres 2014 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2014, ten opzichte van de stand miljoenennota, verlaagd met € 19,345 miljoen.

Licence