Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting 2014 (1)

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2014 (2)

Stand 1ste suppletoire begroting 2014 (3)=(1+2)

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

1.171.987

75.439

1.247.426

52.254

252.254

252.254

146.312

146.247

Uitgaven:

1.171.987

75.367

1.247.354

52.254

252.254

252.254

146.312

146.247

                 

Opdracht

               

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

100

0

100

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

               

1.

Algemene uitkering c.a.

345.268

– 45.872

299.396

– 47.746

– 47.746

– 47.746

– 53.688

– 53.753

2.

Integratie-uitkeringen

145.325

– 104.995

40.330

– 105.000

– 105.000

– 105.000

– 105.000

– 105.000

3.

Decentralisatie-uitkeringen

681.294

226.234

907.528

205.000

405.000

405.000

305.000

305.000

                 

Ontvangsten:

1.171.987

75.367

1.247.354

52.254

252.254

252.254

146.312

146.247

Toelichting

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2014 met € 75.439.000 te muteren en te brengen op € 1.247.426.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag provinciefonds 2014 (x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2014

 

1.171.987

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Compensatie IBT-taak provincies

1.254

 

Natuur (integratie-uitkering)

100.005

 

VTH-taken

– 40.758

 

Regionale omroepen

– 1.500

 

Accres tranche 2013 (incidenteel)

1.947

 

Accres tranche 2013 (structureel)

12.538

 

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

1.695

 

Asbestdaken (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

613

 

Friese taal

65

 

Bodem (decentralisatie-uitkering)

– 75

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

18.000

 

Accres tranche 2014

– 19.345

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

75.439

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2014

 

1.247.426

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

299.469

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

40.330

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

907.527

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds met € 75.367.000 te muteren en te brengen op € 1.247.354 000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog twee mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2014, maar niet op het verplichtingenbedrag 2014. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2013» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag provinciefonds 2014 (x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2014

 

1.171.987

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

75.439

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013

1

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2013

– 73

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

75.367

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2014

 

1.247.354

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

299.396

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

40.330

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

907.528

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2014 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 75.367.000 gewijzigd tot € 1.247.354.000.

Licence