Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2014

39.987

 
     

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

54

2

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

12

3

3. Aandeel Kabinet van de Koning in de eindejaarsmarge 2013 van AZ

24

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2014

40.077

 

Toelichting

Ad 1 en 2. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Ad 3. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutatie zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van de begroting van Algemene Zaken (III) heeft plaatsgevonden. Deze mutatie wordt als uitgaaf en ontvangst van die begroting toegelicht.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2014 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2014

nihil

 
     

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening functionele uitgaven 2013

65

2

2. Eindafrekening Militaire Huis 2013

131

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2014

196

 

Toelichting

Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2013 (Kamerstuk 33 930 I, nr. 1), vindt de eindafrekening van de in 2013 verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis plaats in het volgende begrotingsjaar. Met bovengenoemde mutaties vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekeningen plaats. Het betreft voor zowel de Dienst van het Koninklijk Huis als het Militaire Huis het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2013, wat in beide gevallen per saldo een ontvangst inhoudt.

Licence