Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

61.821

52

61.873

– 270

– 270

– 270

– 270

                 

Uitgaven:

61.821

52

61.873

– 270

– 270

– 270

– 270

 

Waarvan juridisch verplicht

86%

 

91%

       
                 

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

61.821

52

61.873

– 270

– 270

– 270

– 270

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

61.821

52

61.873

– 270

– 270

– 270

– 270

 

Grensbewaking

0

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

 

Kustwacht

0

35.400

35.400

35.402

38.502

35.402

35.402

 

Kustwacht en grensbewaking

41.500

– 41.500

0

– 41.502

– 44.602

– 41.502

– 41.502

 

Recherchecapaciteit

15.968

– 270

15.698

– 270

– 270

– 270

– 270

 

Rechterlijke macht

4.353

322

4.675

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

4.857

0

4.857

0

0

0

0

Toelichting

1.1. Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Grensbewaking / Kustwacht / Kustwacht en grensbewaking

De mutatie omvat een administratieve aanpassing. De regeling «Kustwacht en grensbewaking» is gesplitst in een regeling «Kustwacht» en een regeling «Grensbewaking».

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

22.230

– 1.000

7.235

28.465

3.757

2.333

2.127

2.088

                   

Uitgaven:

193.709

– 1.000

7.235

199.944

3.757

2.333

2.127

2.088

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

93%

       
                   

2.1

Apparaat

8.647

0

1.229

9.876

1.186

1.092

873

834

 

Personeel

5.738

0

2.534

8.272

694

594

396

358

 

Eigen personeel

5.488

0

2.510

7.998

694

594

396

358

 

Externe inhuur

0

0

24

24

0

0

0

0

 

Overig personeel

250

0

0

250

0

0

0

0

 

Materieel

2.909

0

– 1.305

1.604

492

498

477

476

 

Overig materieel

2.909

0

– 1.305

1.604

492

498

477

476

                   

2.2

duurzame economische ontwikkeling

12.583

– 1.000

5.661

17.244

2.226

896

909

909

 

Subsidies

954

0

0

954

0

0

0

0

 

IUCN

954

0

0

954

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

5.009

0

0

5.009

0

0

0

0

 

Pensioenen

5.009

0

0

5.009

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

6.620

– 1.000

5.661

11.281

2.226

896

909

909

 

Samenwerkingsprogramma`s

6.620

– 1.000

5.661

11.281

2.226

896

909

909

                   

2.4

Schuldsanering

172.479

0

345

172.824

345

345

345

345

 

Leningen

172.479

0

345

172.824

345

345

345

345

 

Lopende inschrijving

172.479

0

0

172.479

0

0

0

0

 

Tijdelijke leenfaciliteit

0

0

345

345

345

345

345

345

                   

Ontvangsten:

27.358

0

4.437

31.795

737

737

737

737

Toelichting

2.1. Apparaat

Personeel

Eigen personeel

De formatie van Koninkrijksrelaties wordt deels tijdelijk, deels structureel versterkt. Tijdelijk is extra inzet nodig voor onder andere de staatkundige evaluatie van Caribisch Nederland, de afwikkeling samenwerkingsmiddelen en de versterking van het financieel beheer. Structureel wordt er geïntensiveerd op het financieel toezicht en de coördinatie van Caribisch Nederland. Dekking is voorzien uit nog beschikbare middelen op artikel 3 Nominaal en onvoorzien.

De overige mutaties betreffen een verdeling van het totaal beschikbare apparaatsbudget over eigen personeel en materieel.

Materieel

Overige materieel

De departementale taakstelling uit het begrotingsakkoord van 2013 is per abuis op het apparaatsbudget geboekt. Met deze correctie wordt de taakstelling overgeboekt naar het programmabudget.

De overige mutaties betreffen een verdeling van het totaal beschikbare apparaatsbudget over eigen personeel en materieel.

2.2 Duurzame economische ontwikkeling

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

Solidariteitsfonds

De laatste betaling aan het Solidariteitsfonds in 2010 is door onzekerheid over de toekomst van het Solidariteitsfonds niet uitgekeerd. Deze laatste bijdrage is meegenomen in de vaststelling van de boedelscheiding door de vereffeningscommissie. Doordat het eindrapport van de vereffeningscommissie in 2014 wordt verwacht, zal ook de betaling aan het Solidariteitsfonds in 2014 plaatsvinden.

Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) / Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO)

Eind 2012/begin 2013 heeft Nederland de laatste samenwerkingsmiddelen ten behoeve van Curaçao en Sint Maarten overgemaakt. In 2013 heeft de eindafrekening met de uitvoerende stichting AMFO plaatsgevonden. Het is de bedoeling tot een eindafrekening te komen met de uitvoerende stichting SONA per ultimo 2014. Conform afspraken wordt een aantal reeds lopende beleidsprogramma’s gecontinueerd op Curaçao dat gefinancierd wordt vanuit de vrijgekomen middelen uit de tussenafrekening met SONA.

Kasschuif AMFO

Het is wenselijk dat een aantal beleidsprogramma’s gecontinueerd wordt op Curaçao. Er is overeengekomen (een deel van) de vrijvallende middelen van de stichtingen SONA en AMFO gebruikt mag worden voor de uitvoering van deze programma’s, onder voorwaarde dat ook de regering van Curaçao middelen vrijmaakt voor deze uitvoering.

Integrale middelen BES

Integrale middelen dienen vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties te worden verstrekt. Daarom wordt het budget bijzonder uitkeringen van het BES-fonds naar de begroting van Koninkrijksrelaties verplaatst.

De overige mutaties zijn bijdragen vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Wonen en Rijksdienst (WenR).

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen middelen die bij de eindafrekening van stichting AMFO en de tussenafrekening van stichting SONA zijn vrijgekomen. Volgens afspraak worden deze middelen hergebruikt om enkele reeds lopende beleidsprogramma’s op Curaçao te continueren.

Licence