Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2014 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 1ste suppletoire begroting 2014» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In paragraaf 2.4 worden de wijzigingen op de begrotingsstaat inzake agentschappen toegelicht.

Licence