Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Overheveling budget verkeershandhavingsteams (VHT)

31, 33

47.864

2. Reorganisatie nationale politie

31

30.805

3. Volume ontwikkeling rechtspraak

32

– 22.500

4. Frictiekosten huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

159.000

5. Versterking financiële positie Dienst Justitiële inrichtingen

34, 35

29.332

6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)

34, 35, 37

17.300

7. ZSM (Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk)

32, 34, 91

12.400

8. Overheveling budget Nidos

35, 37

25.096

9. Raad voor de kinderbescherming

35

10.000

10. ODA toerekening eerstejaars asielopvang

37

38.389

11. Inzet asielreserve

37

10.800

12. Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM

33, 34, 92

– 13.000

13. Eindejaarsmarge

92

74.996

14. Egalisatievordering RGD kantoren

92

– 39.685

15. Intertemporele Compensatie

92

29.300

16. Loonbijstelling tranche 2014

92

20.585

17. Inzet loon- en prijsbijstelling

92

– 17.100

Toelichting

Uitgaven

 • 1. Overheveling budget Verkeershandhavingsteams (VHT)

  Het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.

 • 2. Reorganisatie nationale politie

  De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Dit bedrag wordt over vier jaren verspreid uitgekeerd waarvan € 30 mln. wordt toegevoegd aan het budget van 2014.

 • 3. Volumeontwikkeling rechtspraak

  Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.

 • 4. Frictiekosten huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

 • 5. Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering en/of exploitatieresultaat 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

 • 6. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)

  Een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.

 • 7. Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk (ZSM)

  ZSM is een snelrechtprocedure, ter afdoening van veelvoorkomende criminaliteitszaken door het OM in samenwerking met de ketenpartners. Dit programma leidt tot een efficiëntere strafrechtsketen. Hier worden structureel middelen voor vrijgemaakt.

 • 8. Overheveling budget Nidos

  De subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.

 • 9. Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

  Op de apparaatsuitgaven bij de RvdK wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een hogere productie.

 • 10. ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang

  De raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld, hierbij is nog geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De extra kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ontwikkelingssamenwerking (ODA) voor 2014 ad € 88,4 mln. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe. Om eenmalig het ODA budget te ontlasten is besloten een kasschuif aan te brengen over de jaren 2014 (– € 50 mln.) naar 2015 (€ 25 mln.) en 2016 (€ 25 mln.).

 • 11. Inzet asielreserve

  De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea.

 • 12. Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM

  Bij de begrotingsbehandeling 2014 van VenJ zijn door het lid Van der Staaij vier moties ingediend met betrekking tot Re-integratie ex-gedetineerden (€ 2,5 mln.), vrijwilligerswerk gedetineerden (€ 1,5 mln.), DEMO instellingen (€ 1 mln.) en de uitstapregeling prostituees (€ 3 mln.). Tevens is aan de Kamer toegezegd om voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking te stellen voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen bij het OM die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken. Deze mutaties worden thans in de 1ste suppletoire begroting 2014 verwerkt.

 • 13. Eindejaarsmarge 2013 (EJM) Veiligheid en Justitie

  In 2013 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge van 2013 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

 • 14. Egalisatievordering RGD kantoren

  Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering volledig af.

 • 15. Intertemporele compensatie

  Binnen de VenJ-begroting worden diverse maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek op te lossen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Tussen een aantal jaren is daartoe een intertemporele compensatie verwerkt.

 • 16. Loonbijstelling tranche 2014

  Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

 • 17. Inzet loon- en prijsbijstelling

  Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel 92 Nominaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Griffierechten

32

– 60.400

2. Boeten en transacties

33

69.000

3. Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen

34, 35

16.150

4. Inzet asielreserve

37

10.800

Toelichtingen:

 • 1. Griffierechten

  • bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller van € 41,4 verwacht.

  • als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Er wordt uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.

 • 2. Boeten en transacties (B&T)

  Op het dossier Boeten en Transacties wordt extra ontvangsten verwacht van circa € 69 mln. Dit houdt voornamelijk verband met de schikking met de Rabobank in de Libor-fraudezaak

 • 3. Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

 • 4. Inzet asielreserve

  De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook post 11 in de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgaven.

Licence