Base description which applies to whole site

2.1 Apparaat

Apparaat

De in 2013 ingestelde risicoreserve Veiligheidsonderzoeken, bedoeld om niet tijdig afbouwen van personeel op te kunnen vangen bij een structureel tegenvallende vraag naar veiligheidsonderzoeken, is opgehoogd naar € 1,1 mln.

Daarnaast is een structurele bijdrage van Defensie ontvangen voor de gezamenlijke eenheid Joint Sigint Cyber Unit (JSCU).

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

104.758

– 4.500

7.293

107.551

– 950

– 950

– 950

– 950

                   

Uitgaven:

104.758

– 4.500

7.293

107.551

– 950

– 950

– 950

– 950

 

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

86%

       
                   

6.1

Verminderen regeldruk

2.500

0

– 400

2.100

0

0

0

0

 

Opdrachten

2.500

0

– 560

1.940

– 160

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

2.500

0

– 560

1.940

– 160

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

160

160

160

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

0

0

160

160

160

0

0

0

                   

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

26.483

– 500

7.301

33.284

0

0

0

0

 

Opdrachten

26.483

– 500

6.801

32.784

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

12.838

0

7.301

20.139

0

0

0

0

 

Aanpak fraudebestrijding

4.600

– 500

– 500

3.600

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

 

Implementatie NUP (VNG)

9.045

0

0

9.045

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

500

500

1.100

1.100

1.100

1.100

 

Aanpak fraudebestrijding

0

0

500

500

1.100

1.100

1.100

1.100

                   

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45.391

0

2.448

47.839

1.900

1.900

1.900

1.900

 

Opdrachten

3.107

0

500

3.607

0

0

0

0

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

235

0

1.154

1.389

606

557

523

361

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.872

0

– 654

2.218

– 606

– 557

– 523

– 361

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

42.284

0

1.948

44.232

1.900

1.900

1.900

1.900

 

Baten-lastenagentschap BPR

3.490

0

3.322

6.812

1.900

1.900

1.900

1.900

 

Baten-lastenagentschap Logius

34.725

0

– 2.574

32.151

0

0

0

0

 

Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij

4.069

0

1.200

5.269

0

0

0

0

                   

6.4

Burgerschap

5.106

0

420

5.526

0

0

0

0

 

Subsidies

4.356

0

693

5.049

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

107

0

0

107

0

0

0

0

 

ProDemos

4.249

0

543

4.792

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

0

0

150

150

0

0

0

0

 

Opdrachten

750

0

– 273

477

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

750

0

– 273

477

0

0

0

0

                   

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

25.278

– 4.000

– 2.476

18.802

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

 

Opdrachten

8.178

0

– 1.310

6.868

– 1.685

– 3.889

– 5.158

– 5.633

 

Beleid GBA en reisdocumenten

6.873

0

– 4.271

2.602

– 4.631

– 5.834

– 5.834

– 5.817

 

Modernisering GBA

1.305

0

2.961

4.266

2.946

1.945

676

184

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

17.100

– 4.000

– 1.166

11.934

– 1.165

1.039

2.308

2.783

 

Baten-lastenagentschap BPR

17.100

– 4.000

– 1.166

11.934

– 1.165

1.039

2.308

2.783

                   

Ontvangsten:

3.350

0

1.738

5.088

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

De Ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid dragen bij aan de kosten voor het eID-stelsel (elk ministerie draagt circa € 1 mln. bij). Zoals per brief van 19-12-2013 aangegeven (Kamerstukken II, 26 643, nr. 299) kan de besluitvorming over vormgeving van het eID Stelsel en de introductie van de DigiD-kaart plaatsvinden als de hiermee samenhangende uitgaven en ontvangsten volledig in kaart zijn gebracht en alle uitgaven zijn gedekt. De Tweede Kamer zal hier nader over geïnformeerd worden. Daarnaast wordt het resultaat dat het agentschap BPR in 2013 heeft gehaald ingezet voor de doorontwikkeling van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) (circa € 2,4 mln.). Voorts wordt het iNUP in 2014 afgerond. De € 2,2 mln. die daar nog voor nodig is, was geraamd op artikel 6.3 en dient verantwoord te worden op artikel 6.2.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Deze mutatie betreft een budgettaire herschikking.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagenstchap BPR

Betreft onder meer de bijdrage (circa € 1,9 mln.) van het Ministerie van Financiën in de kosten voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Tevens is er sprake van een tekort op de kosten voor het beheer en de exploitatie van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Een eerste tranche van de problematiek wordt opgelost door inzet van resultaat van het agentschap BPR over 2013 en de inzet op het resultaat 2013 op de opdrachtbrieven voor de e-overheidsvoorzieningen die bij het agentschap Logius in beheer zijn. In totaal gaat het om circa € 1 mln.

Baten-lastenagenstchap Logius

Deze mutatie hangt samen met de mutatie op de regeling «(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen» inzake het iNUP (€ 2,2 mln. wordt overgeheveld).

Baten-lastenagenstchap Werkmaatschappij

Er is sprake van een tekort op de kosten voor het beheer en de exploitatie van de Wettenbank bij de Werkmaatschappij. Hiervoor wordt de problematiek opgelost door inzet van het resultaat over het jaar 2013 op de opdrachtbrieven voor de voorzieningen die bij het agentschap Logius in beheer zijn (€ 1,2 mln.).

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2013 is het besluit genomen om het programma reisdocumentenop te heffen en de werkzaamheden en taken van het programma te verdelen over het agentschap BPR en de beleidsdirectie binnen BZK. De kosten voor het programma reisdocumenten op de begroting van BZK stond, worden in het vervolg gemaakt door het agentschap BPR. (circa € – 2,8 mln.).

Tevens is in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68) aangegeven dat voor operatie BRP meer budget benodigd is dan oorspronkelijk was geraamd. De extra kosten worden onder andere gedekt uit de middelen voor beleid GBA.

Modernisering GBA

Deze mutatie hangt samen met de bovenstaande regeling «Beleid GBA en reisdocumenten». In de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68) is aangegeven dat voor Operatie BRP meer budget nodig is dan oorspronkelijk geraamd.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

Deze mutatie hangt samen met de bovenstaande regeling «Beleid GBA en reisdocumenten». In de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68) is aangegeven dat voor operatie BRP meer budget nodig is dan oorspronkelijk geraamd.

Ontvangsten

Er is sprake van een tekort op de kosten voor het beheer en de exploitatie van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en de Wettenbank. Een eerste tranche van de problematiek wordt opgelost door inzet van resultaat van het agentschap BPR en de inzet op het resultaat 2013 op de opdrachtbrieven voor de voorzieningen die bij het agentschap Logius in beheer zijn.

In 2013 is het besluit genomen om te stoppen met het programma reisdocumenten. De werkzaamheden en taken van het programma zijn verdeeld over het agentschap BPR en de beleidsdirectie binnen BZK. De kosten worden in het vervolg gemaakt door het agentschap BPR.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

38.897

– 1.000

– 761

37.136

602

– 1.408

– 433

– 433

                   

Uitgaven:

38.897

– 1.000

– 761

37.136

602

– 1.408

– 433

– 433

 

Waarvan juridisch verplicht

93%

   

86%

       
                   

7.1

Overheid als werkgever

12.471

0

– 273

12.198

90

80

55

55

 

Subsidies

5.674

0

280

5.954

– 47

303

303

303

 

Diverse subsidies

2.959

0

85

3.044

– 240

110

110

110

 

Programma Veilige Publieke Taak

1.065

0

0

1.065

0

0

0

0

 

Subsidies Overlegstelsel

1.650

0

10

1.660

10

10

10

10

 

Subsidies internationaal

0

0

185

185

183

183

183

183

 

Opdrachten

6.797

0

– 553

6.244

137

– 223

– 248

– 248

 

Arbeidsmarktbeleid

4.543

0

– 85

4.458

1.185

209

89

89

 

Programma Veilige Publieke Taak

400

0

0

400

– 260

0

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

1.854

0

– 468

1.386

– 788

– 432

– 337

– 337

                   

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

26.426

– 1.000

– 488

24.938

512

– 1.488

– 488

– 488

 

Inkomensoverdracht

9.044

0

0

9.044

20

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

9.044

0

0

9.044

20

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

17.382

– 1.000

– 488

15.894

492

– 1.488

– 488

– 488

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

17.382

– 1.000

– 488

15.894

492

– 1.488

– 488

– 488

                   

Ontvangsten:

820

0

600

1.420

0

0

0

0

Licence