Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

32.629

12.588

45.217

488

488

488

488

                 

Uitgaven:

32.629

12.588

45.217

488

488

488

488

 

Waarvan juridisch verplicht

91%

 

50%

       
                 

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

11.938

8.488

20.426

488

488

488

488

 

Subsidies

2.764

728

3.492

756

756

756

756

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

28

0

28

28

28

28

28

 

Diverse subsidies

241

0

241

0

0

0

0

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

2.495

728

3.223

728

728

728

728

 

Opdrachten

8.776

7.773

16.549

– 255

– 255

– 255

– 255

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

8.776

7.773

16.549

– 255

– 255

– 255

– 255

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

398

– 13

385

– 13

– 13

– 13

– 13

 

Bijdragen internationaal

398

– 13

385

– 13

– 13

– 13

– 13

                 

1.2

Participatie

20.691

4.100

24.791

0

0

0

0

 

Subsidies

17.521

500

18.021

0

0

0

0

 

Politieke partijen

17.521

500

18.021

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.170

3.600

6.770

0

0

0

0

 

Kiesraad

420

0

420

0

0

0

0

 

Verkiezingen

2.750

3.600

6.350

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

24.865

0

24.865

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Aan de begroting van BZK zijn extra middelen toegevoegd uit het Gemeentefonds ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten bij het inrichten van hun informatievoorziening in het sociaal domein. Deze middelen worden aan de VNG verstrekt.

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

In 2014 vinden 2 (reguliere) verkiezingen plaats, te weten de verkiezing van de gemeenteraden en de verkiezing van de leden van het Europese parlement. Bij beide verkiezingen, op grond van de Tijdelijke experimentenwet, vinden experimenten plaats. Het gaat dan om een experiment in vijf respectievelijk 3 gemeenten met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen, (bij de verkiezing van de gemeenteraad en van de leden van het Europees parlement) en een experiment waarbij een nieuw ontwerp stembiljet aan de kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen per mail kan worden gezonden en waarbij het mogelijk is om een vervangend briefstembewijs aan te vragen. Dit laatste experiment maakt onderdeel uit van de afspraak in het regeerakkoord, inhoudende dat het de kiezers in het buitenland makkelijker moet worden gemaakt om te stemmen. Conform de Experimentenwet moet elk experiment geëvalueerd worden. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie vindt de besluitvorming plaats over de experimenten die bij de daarop volgende verkiezingen (herindelingverkiezingen in november 2014, verkiezingen van de leden van provinciale staten en de verkiezingen voor de waterschapsbesturen in 2015). De meerkosten (€ 2 mln.) van de experimenten komen (zie memorie van toelichting bij de Experimentenwet) voor rekening van het Rijk (in casu het Ministerie van BZK).

Naast de verkiezingen staat in het regeerakkoord dat de procedures die gelden voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen moeten worden vereenvoudigd. Om uitvoering te geven aan het regeerakkoord zal de registratieprocedure worden herzien. Conform de brief die hierover aan de Tweede Kamer is geschreven is in 2014 een begin gemaakt met het opzetten van de permanente registratie. De Kieswet wordt hiervoor aangepast. In de loop van 2014 zullen alle personen met een Nederlandse nationaliteit (die 18 jaar of ouder zijn) die voorkomen in de registratie niet-ingezetenen van de basisregistratie personen worden aangeschreven. Voor de hiermee gemoeide kosten (geschat € 1 mln.) wordt de raming bij Voorjaarsnota opgehoogd.

Ten slotte worden de aanbevelingen van de commissie Van Beek in 2014 nader uitgewerkt en onderzocht. De geraamde kosten hiervan bedragen € 0,5 mln.

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

188.892

10.000

3.882

202.774

4.190

14.190

24.190

26.190

                   

Uitgaven:

188.892

10.000

3.882

202.774

4.190

14.190

24.190

26.190

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

26%

       
                   

2.1

Apparaat

179.666

10.000

3.882

193.548

4.190

14.190

24.190

26.190

 

Apparaat

179.666

10.000

3.882

193.548

4.190

14.190

24.190

26.190

 

Apparaat

179.666

10.000

3.882

193.548

4.190

14.190

24.190

26.190

                   

2.2

Geheim

9.226

0

0

9.226

0

0

0

0

 

Apparaat

9.226

0

0

9.226

0

0

0

0

 

Apparaat

9.226

0

0

9.226

0

0

0

0

                   

Ontvangsten:

12.714

0

0

12.714

0

0

0

0

Licence