Base description which applies to whole site

4. Mutaties per sector

Tabel 7 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 tot aan de 1e suppletoire begroting 2014 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en AWBZ over 2014 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 7 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2014 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1 e suppletoire begroting

Stand 1e begroting

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

 

2014

2014

2.014

2015

2016

2017

2018

Zorgverzekeringswet (Zvw)

             

Eerstelijnszorg

4.521,5

– 118,8

4.402,7

– 118,8

– 118,8

– 118,8

– 118,8

Medisch-specialistische zorg

22.487,6

9,6

22.497,2

9,7

9,8

9,8

9,8

Ziekenvervoer

638,6

– 11,8

626,8

– 11,8

– 11,8

– 11,8

– 11,8

Geneesmiddelen

5.088,2

– 626,0

4.462,2

– 729,3

– 682,0

– 696,0

– 698,1

Hulpmiddelen

1.722,7

– 145,0

1.577,7

– 118,6

– 47,0

0,0

0,0

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.334,0

0,0

4.334,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Opleidingen

1.189,8

– 2,4

1.187,4

0,7

1,7

0,0

0,0

Overige2

1.203,5

0,0

1.203,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Nominaal en onverdeeld

1.371,0

– 199,0

1.171,9

– 347,7

– 480,7

– 600,9

– 612,6

Bruto-Zvw-uitgaven

42.556,7

– 1.093,5

41.463,3

– 1.315,8

– 1.328,8

– 1.417,7

– 1.431,5

Eigen risico Zvw

3.098,1

0,0

3.098,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Eigen bijdrage Zvw

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-ontvangsten

3.125,1

0,0

3.125,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-Zvw-uitgaven

39.431,7

– 1.093,5

38.338,2

– 1.315,8

– 1.328,8

– 1.417,7

– 1.431,5

               

Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)

             

Volksgezondheid

137,9

0,0

137,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg in natura

23.705,1

489,2

24.194,3

400,4

366,7

356,7

356,7

Persoonsgebonden budgetten

2.417,6

– 65,0

2.352,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Mee-instellingen

178,6

– 2,6

176,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

Opleidingen

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige3

275,5

– 8,1

267,3

4,7

4,7

4,7

4,7

Nominaal en onverdeeld

1.375,8

– 338,0

1.037,8

– 511,8

– 522,6

– 544,8

– 553,1

Bruto-AWBZ-uitgaven

28.116,7

75,5

28.192,2

– 131,7

– 176,2

– 208,4

– 216,7

Eigen betalingen AWBZ

1.943,5

41,5

1.985,0

41,5

41,5

41,5

41,5

AWBZ-ontvangsten

1.943,5

41,5

1.985,0

41,5

41,5

41,5

41,5

Netto-AWBZ-uitgaven

26.173,2

34,0

26.207,2

– 173,2

– 217,7

– 249,9

– 258,2

               

Begrotingsgefinancierd

             

Wmo (Gemeentefonds)

1.659,6

6,3

1.665,9

– 435,1

– 434,3

– 432,3

– 432,4

Zorgopleidingen (begroting VWS)

111,8

– 0,5

111,3

– 0,7

– 0,7

– 0,7

– 0,8

Wtcg (begroting VWS)

354,9

65,7

420,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

84,2

– 0,1

84,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)

11,0

– 9,2

1,8

– 30,8

– 44,3

– 57,2

– 25,5

Bruto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

2.221,5

62,2

2.283,8

– 466,6

– 479,3

– 490,3

– 458,7

Terugontvangsten opleidingsfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

2.221,5

62,2

2.283,8

– 466,6

– 479,3

– 490,3

– 458,7

               

Totaal Bruto-BKZ-uitgaven

72.895,0

– 955,7

71.939,3

– 1.914,0

– 1.984,3

– 2.116,4

– 2.106,9

Totaal BKZ-ontvangsten

5.068,6

41,5

5.110,1

41,5

41,5

41,5

41,5

Totaal netto-BKZ-uitgaven

67.826,4

– 997,2

66.829,2

– 1.955,5

– 2.025,8

– 2.157,9

– 2.148,4

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

2

Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening

3

Bij de AWBZ zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen AWBZ, tandheelkundige zorg AWBZ, Medisch specialistische zorg AWBZ en overige curatieve zorg AWBZ langdurige zorg onverdeeld.

De mutaties in de jaren 2015 tot en met 2018 hangen vooral samen met de verwerking van actualiseringcijfers. De oplopende reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en AWBZ betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de Wmo betreft voornamelijk mutaties van de gereserveerde middelen op de aanvullende post bij Financiën.

Licence