Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

4.279.533

3.285.408

– 69.634

570.288

500.654

3.786.062

Uitgaven

2.800.084

2.484.570

– 65.202

118.271

53.069

2.537.639

Waarvan juridisch verplicht

88%

93%

     

100%

12.01 Verkeersmanagement

19.189

19.189

232

2.168

2.400

21.589

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

624.755

628.186

41.620

– 10.347

31.273

659.459

12.02.01 Beheer en onderhoud

438.734

438.734

92.251

2.528

94.779

533.513

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

0

0

12.02.04 Vervanging

186.021

189.452

– 50.631

– 12.875

– 63.506

125.946

12.03 Aanleg

1.201.347

852.383

– 63.517

83.539

20.022

872.405

12.03.01 Realisatie

857.327

903.241

– 130.373

89.093

– 41.280

861.961

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

344.020

– 50.858

66.856

– 5.554

61.302

10.444

12.04 GIV/PPS

590.390

621.117

– 19.400

– 25.488

– 44.888

576.229

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

407.135

406.290

1.667

0

1.667

407.957

12.06.01 Apparaatskosten RWS

354.920

354.075

1.498

0

1.498

355.573

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

52.215

52.215

169

0

169

52.384

12.07 Investeringsruimte

– 42.732

– 42.595

– 25.804

68.399

42.595

0

12.09 Ontvangsten

133.839

145.392

– 4.364

– 6.271

– 10.635

134.757

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De lagere uitgaven in 2014 op 12.02.04 Vervanging zijn het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie (V&R). Hier tegenover staan hogere uitgaven in 2014 op het V&R deelprogramma Renovatie Stalen Bruggen. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 12,9 miljoen

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

1

1

129

129

– 

– 

 

Kleine projecten / Afronding projecten

30

32

134

134

nvt

nvt

 

Programma 130 km

13

16

57

57

   

1

Programma aansluitingen

3

8

99

99

nvt

nvt

2

Quick Wins Wegen

0

0

37

37

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

33

38

1.620

1.618

2016

2016

3

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

6

6

50

50

2017

2017

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

118

140

1.658

1.658

2024

2024

4

A9 Badhoevedorp

48

48

339

339

2019

2019

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1

1

1.219

1.219

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

4

9

224

224

2013

2013

5

A28 Knooppunt Hoevelaken

3

5

731

731

2022–2024

2022–2024

6

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

2

3

24

24

2016

2016

7

N50 Ens – Emmeloord

   

16

 

2016

 

8

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

51

51

588

588

2015

2015

 

A4 Delft – Schiedam

170

183

657

657

2015

2015

9

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

   

10

10

 

nvt

 

N61 Hoek-Schoondijke

16

17

118

118

2015

2015

 

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

36

32

275

275

2015

2015

10

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

4

4

7

7

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

2

2

6

6

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

A2 Passage Maastricht

103

103

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluitng Nuth

   

64

64

2017

2017

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

1

1

270

270

2015

2015

 

N35 Combiplan Nijverdal

32

32

321

316

2014

2014

11

A12 Ede – Grijsoord

6

4

120

120

2017

2017

12

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

65

49

194

194

2015

2015

13

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

106

106

     

Meer veilig 2

   

27

27

     

Meer veilig 3

   

40

40

     

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

     

Afrondingen

– 1

1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

753

792

9.843

9.820

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

109

131

       

14

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

862

923

9.843

9.820

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

862

773

9.843

9.820

     

Overprogrammering (-)

0

– 150

         
 • 1. Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.

 • 2. Er is sprake van vertraging bij de aansluiting A15-N3 in verband met het als nog verleggen van een gasleiding en vertraging bij de aansluiting A4 Prins Clausplein conform de uitvoeringsplanning van de aannemer

 • 3. Het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) kent verschillende projecten. Bij een aantal projecten treedt nu, als gevolg van diverse oorzaken, een aanpassing op waardoor er lagere uitgaven in 2014 worden gerealiseerd. De oorzaken liggen in de sfeer van minder risico’s, bijstelling van de plannen en vertragingen. Dit betreft onder andere de projecten Woerden-Gouda, Holdendrecht-Diemen, Geluidsplan A1, Gorinchem-Noordeloos, A1/A6 ZSM, A28 Hattemerbroek-Lankhorst en A12 Waterberg-Velperbroek. Dit zijn projecten die in afronding zitten en waar restwerkzaamheden worden uitgevoerd. De vertragingen en bijstelling van de plannen komen voor bij de geluidsplannen. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het project A20/A12 aansluiting Moordrecht als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).

 • 4. Voor het deelproject A1-A6 is een nieuwe scope opgesteld (noodzakelijk als gevolg van de omzetting naar DBFM) met tot gevolg dat de uitvoeringsplanning is aangepast. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.

 • 5. Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. Daarnaast zullen er in 2014 minder uitgaven voor nadeelcompensatie optreden dan geraamd.

 • 6. Enkele werkzaamheden in de voorbereiding van de uitvoering (kabels, leidingen en vastgoed) worden niet meer in 2014 betaald. Daarnaast zullen er naar verwachting geen risico’s meer in 2014 optreden, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.

 • 7. De kasreeks van het project is in overeenstemming gebracht met de uitvoeringsplanning van de aannemer.

 • 8. N50 Ens – Emmeloord is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De werkzaamheden worden, conform het convenant en de realisatieovereenkomst, door RWS uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland.

Het projectbudget ten laste van het realisatieprogramma is € 15,7 miljoen De kosten worden gefinancierd vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage.

 • 9. De betalingen aan de aannemer lopen als gevolg van een tekortkoming bij de werkzaamheden achter bij de planning.

 • 10. Als gevolg van de milde winter 2013/2014 konden er meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan vooraf verwacht.

 • 11. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door diverse bijdragen (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8 miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen). Deze bijdragen worden niet meer in 2014 uitgegeven.

 • 12. Voor de kosten voor voorbereiding van de realisatie is in 2014 meer budget noodzakelijk dan verwacht. Het betreft voornamelijk verlegging van gasleidingen (Gasunie).

 • 13. De uitvoeringsplanning van de aannemer is geactualiseerd. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.

 • 14. De lagere realisatie-uitgaven op 12.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:

  • Beter Benutten: momenteel zijn 42 projecten in de uitvoering. Een aantal van deze projecten heeft kasvertraging opgelopen, waardoor er circa € 13 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. De redenen van de vertraging liggen in de sfeer van omgevingsmanagement, bestuurlijke afspraken en tussentijdse scope aanpassingen.

  • A13/A16 Rotterdam: er is sprake van achterblijvende realisatie van grondverwerving, waardoor er circa 10 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 379

– 355

   

1

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

295

301

nvt

nvt

2

Geluidsaneringprogramma – weg

258

258

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

234

235

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

992

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Zuidas

   

2028

2028

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

296

2028

2028

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.134

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

165

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

264

264

2018–2020

2018–2020

 

A27 Houten – Hooipolder

787

787

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

nvt

nvt

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

25

25

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

975

975

2021–2023

2021–2023

 

Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

854

854

2022–2024

2022–2024

 

A4-A44 Rijnlandroute

550

550

regio

regio

 

A4 Vlietland – N14

12

12

2020–2022

2020–2022

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

553

2019–2021

2019–2021

 

N18 Varsseveld – Enschede

336

336

2019–2021

2019–2021

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

 

A1 Apeldoorn – Azelo

420

420

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

608

608

2019–2021

2019–2021

 

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

256

2025–2027

2025–2027

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

47

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

61

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

148

148

nvt

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord

300

300

     

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

446

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

46

46

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

50

50

     

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport

51

51

     

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

     

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

28

     

Bestemd

391

383

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

11.131

11.154

     

Begroting (IF 12.03.02)

11.131

11.154

     
 • 1. De hogere realisatie-uitgaven op 12.03.01 binnen het totale projectbudget van de planuitwerkingen zijn voornamelijk te vinden op het project N18 Varsseveld – Enschede. Voor de voorbereiding van de realisatie, waaronder vastgoedverwerving, is circa € 24 miljoen overgeheveld van 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen naar 12.03.01 Realisatie.

 • 2. Het lagere projectbudget wordt met name veroorzaakt door:

  • Diverse overboekingen naar HXII (in totaal € 3,6 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen) en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).

  • Een overboeking naar 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutten.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

51

53

1.234

1.234

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

105

91

2.216

2.213

2013

2013

1

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

36

43

2.017

2.017

2019

2019

2

A12 Lunetten – Veenendaal

30

24

639

636

2012

2012

3

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

336

340

2.053

2.053

2015

2015

4

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

   

288

288

2005

2005

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

12

44

340

340

2015

2015

5

Afrondingen

 

1

         

Totaal

576

602

8.953

8.947

     
 • 1. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door het definitief worden van de inverdienbonus voor de aannemer (€ 11,1 miljoen).

 • 2. De lagere uitgaven in 2014 zijn het gevolg van een vertraging veroorzaakt door een wijziging in het Tracébesluit voor het deeltraject A1/A6; vervanging van een betonnen brug door een stalen-betonnen brug. De aanpassing is noodzakelijk omdat de eerder gekozen betonnen brug technisch niet haalbaar is.

 • 3. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door de indexering (€ 2,1 miljoen)

 • 4. In deze stand is geen rekening gehouden met mogelijk versnelde afhandeling van wijzigingen van het DBFM contract.

 • 5. Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.

12.07 Investeringsruimte

Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

12.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek. De bijdragen van de regio zijn gekoppeld aan de uitvoeringsplanning van de aannemer. Op basis van de aangepaste uitvoeringsplanning is het niet langer realistisch om deze bijdragen nog in 2014 te ontvangen.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat in september 2014 de contract close voor het project A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere deeltraject A9 Gaasperdammerweg is gesloten. De hieruit voortvloeiende verplichting van € 1.217 miljoen is direct vastgelegd in de administratie. Dit betekent een ophoging van het verplichtingenbudget met € 858 miljoen Hier tegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

2.018.957

2.496.296

– 274.470

– 470.697

– 745.167

1.751.129

Uitgaven

2.397.939

2.390.672

– 337

– 138.318

– 138.655

2.252.017

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

     

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.264.028

1.293.995

39.679

– 17.310

22.369

1.316.364

13.03 Aanleg

980.114

930.771

– 21.367

– 126.199

– 147.566

783.205

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

810.223

790.601

12.710

– 96.956

– 84.246

706.355

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

89.525

82.622

– 3.941

– 27.059

– 31.000

51.622

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

69.357

49.233

– 33.304

3.473

– 29.831

19.402

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

11.009

8.315

3.168

– 5.657

– 2.489

5.826

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

145.588

157.716

– 9.886

– 11.960

– 21.846

135.870

13.07 Rente en aflossing

16.597

16.578

0

0

0

16.578

13.08 Investeringsruimte

– 8.388

– 8.388

– 8.763

17.151

8.388

0

13.09 Ontvangsten

65.249

136.113

– 15.244

– 279

– 15.523

120.590

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven. De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het Actieplan «Groei op het Spoor» in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en derhalve naar 2015 worden doorgeschoven.

13.03 Aanleg

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

1

25

19

28

2012/2013/2014

2012/2013/2014

1

Geluidsanering Spoorwegen

3

4

626

626

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

4

5

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

57

64

285

283

2015

2015

2

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

3

3

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

14

22

395

395

divers

divers

3

Fietsparkeren bij stations

12

12

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

7

13

46

46

divers

divers

4

Ontsnippering

1

3

81

81

divers

divers

5

Programma Kleine Functiewijzigingen

29

54

540

540

divers

divers

6

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

51

60

308

308

divers

divers

7

Reistijdverbetering

6

6

15

15

2014

2014

 

Toegankelijkheid stations

42

46

503

503

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

0

4

14

14

divers

divers

8

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

134

134

776

776

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

3

4

26

26

2014/2016

2014/2016

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

2

35

35

2013/2018

2013/2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

10

13

188

188

divers

divers

9

Projecten Utrecht

             

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

52

60

956

956

2005 e.v.

2005 e.v.

10

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

79

79

346

346

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

8

8

32

32

2013/2015

2013/2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

6

6

123

123

2014

2014

 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

20

20

275

275

2013

2013

 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

3

3

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

77

87

553

553

2015/2017

2015/2017

11

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

26

17

75

75

2016/2017

2016/2017

12

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

11

11

108

108

2011/2015

2011/2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

17

10

247

239

2020

2020

13

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

1

1

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

3

11

8

     

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

19

134

134

divers

divers

14

Totaal ProRail projecten

688

795

7.097

7.093

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

6

29

29

n.v.t.

n.v.t.

15

Intensivering Spoor in steden (I)

8

10

246

246

     

Spoorzone Ede

9

3

42

42

   

16

Afronding

1

1

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

706

815

7.414

7.410

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

706

803

7.414

7.410

     

Overprogrammering (-)

0

– 12

         
 • 1. De lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt doordat tijdens de inzet van de SLT’s een aantal onverwachte technische problemen aan het licht zijn gekomen. Het aantal testritten in de pilot bleef daardoor achter bij de verwachting. Het gevolg van het achterblijven van het aantal testritten is dat een aantal onderzoeksvragen niet of onvoldoende worden beantwoord en herfst en de winter buiten de periode van het proefbedrijf zouden vallen. Daarom is besloten de pilot te verlengen tot begin 2015.

 • 2. Als gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit Sporen in Utrecht is ook de planologische procedure van DSSU een jaar vertraagd. Hierdoor verschuift een deel van de realisatie uitgaven naar 2015. De indienststelling blijft ongewijzigd op dienstregeling 2017.

 • 3. De opdracht voor het plaatsen van de dataloggers (DLT-apparatuur) valt goedkoper uit dan verwacht. Binnen het werkpakket «Onderzoek en Gedrag» worden in 2014 minder (grootschalige) onderzoeken uitgevoerd dan oorspronkelijk gedacht. De voor 2014 geprognosticeerde uitgaven voor het deelproject Didam vallen lager uit als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller, lagere uitgaven dan eerder aangenomen voor het verleggen van kabels en leidingen en lagere uitgaven op geprognosticeerd meerwerk. Tot slot zijn uiteindelijk minder nieuwe deelprojecten opgestart dan eerder aangenomen.

 • 4. Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.

 • 5. Een deel van de «kleine faunavoorzieningen» zijn opgeleverd. Omdat de definitieve administratieve vaststelling nog niet heeft kunnen plaatsvinden is een deel van de geplande uitgaven doorgeschoven naar 2015.

 • 6. Van de circa 125 projecten in het programma Kleine Functiewijzigingen is met name het oplossen van een beperkt aantal capaciteitsknelpunten en verbeteringen van de opstelcapaciteit niet volgens planning gerealiseerd door tegenvallende planologische procedures, langere benodigde voorbereidings- en doorlooptijd dan vooraf werd ingeschat, veranderde scope en het niet verkrijgen van treinvrije periodes.

 • 7. Het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten bestaat uit diverse deelprojecten. De onderuitputting kent diverse oorzaken. Bij het deelproject Zwolle Spoort kunnen de gerealiseerde werkzaamheden niet tijdig in 2014 door ProRail bij IenM in rekening worden gebracht. Bij het deelproject Amersfoort is nog geen overeenstemming tussen ProRail en de aannemer over de resterende uit te voeren werkzaamheden waardoor geprognosticeerde uitgaven verschuiven naar 2015. Bij het deelproject Sporen in Den Bosch is vertraging ontstaan in de financiële afwikkeling van het contract met betrekking tot de geluidschermen.

 • 8. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage van het Ministerie van EZ ten behoeve van het project GSMR interferentie, onderdeel van de post kleine projecten, eerder is ontvangen dan verwacht. De subsidiebeschikking wordt naar verwachting nog in 2014 afgegeven maar de uitgaven zullen pas in 2015 plaatsvinden.

 • 9. Het programma Regionet bestaat uit een groot aantal deelprojecten Bij het deelproject Wormerveer is vertraging in de werkzaamheden ontstaan doordat TinQ later dan gepland is gestart met de bouw van nieuw tankstation. Het voorplein kan pas afgebouwd worden na deze bouw waardoor de afronding van het contract met de aannemer naar 2015 verschuift. Bij een aantal overige deelprojecten zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven bij de prognoses. Er is geen sprake van vertraagde indienststellingen bij de betreffende deelprojecten.

 • 10. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de toetsing van de kosten voor kabels en leidingen door de complexiteit meer tijd in beslag neemt dan vooraf aangenomen. Hierdoor kan de betaling pas in 2015 plaatsvinden. Daarnaast heeft er een doorbelasting plaatsgevonden van gerealiseerde kosten die betrekking hadden op het project Rabobrug (kosten voor het verlagen van de bovenleiding) en eerder waren vastgelegd binnen het projectbudget Vleuten – Geldermalsen.

 • 11. Als gevolg van vertraging op de beveiligingswerkzaamheden zijn een aantal betalingstermijnen verschoven naar 2015. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte indienstelling van het project (februari 2015).

 • 12. Als gevolg van eerder opgetreden vertragingen zijn door ProRail diverse maatregelen genomen om de Noordzijde in september op te leveren en in dienst te nemen. Hierdoor is de uitgavenprognose voor 2014 naar boven bijgesteld.

 • 13. De hogere realisatie wordt voornamelijk verklaard doordat zowel bij het deelproject Driebergen-Zeist als bij het deelproject Bunnik de grondverwerving eerder is gerealiseerd dan vooraf aangenomen.

 • 14. Om de Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden eerder te kunnen laten rijden (2017) dan was gepland (2019) en om in de uitwerking tevens rekening te houden met langere perrons, een ongelijkvloerse kruising in Groningen en een fietstunnel onder het emplacement te Leeuwarden is € 2,9 miljoen extra studiebudget toegevoegd. Dit extra budget is ook grotendeels al in 2014 gerealiseerd.

 • 15. De besluitvorming over welke geluidmaatregelen moeten worden genomen bij het project HSL zal in het voorjaar 2015 plaatsvinden waardoor in 2014 geen geluidsmaatregelen meer worden uitgevoerd.

 • 16. Op basis van de beschikking en de voortgang van de werkzaamheden is de verwachting dat de voor 2015 geprognosticeerde tranche reeds in 2014 moet worden uitgekeerd.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

– 3

– 4

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

24

41

170

170

2013e.v.

2013e.v.

1

Aslasten Cluster III realisatie

0

1

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

8

12

154

154

divers

divers

2

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

21

29

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

3

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

1

4

4

divers

divers

4

Afrondingen

1

– 1

 

– 1

     

Totaal ProRail Projecten

52

80

558

557

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

52

80

558

557

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

52

79

558

557

     

Overprogrammering (-)

0

– 1

         
 • 1. De contracten voor vernieuwing van de bovenleiding (25 kV) en voor de levering van de hoogspanning (150 kV) door leverancier TenneT worden dit najaar 2014 niet getekend omdat de onderhandelingen met de aannemer voor alle verbouwingswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor de planning van de realisatie van het project Zevenaar.

 • 2. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat in de realisatiefase meer afstemming met de regio nodig bleek, waardoor de uitgaven later tot stand komen.

 • 3. De verwachte lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt door het niet verkrijgen van een buitendienststelling in 2014 waardoor werkzaamheden zijn vertraagd en uitgaven zijn verschoven. Daarnaast is sprake van een minder voorspoedige afwikkeling van diverse meer- en minderwerkposten dan voorzien.

 • 4. Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Adam Zuidas station (NSP)

   

2026

2026

 

Adam Zuidas WTC/4-sp

   

2026

2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

2011–2016

2011–2017

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

25

25

2015–2018

2015–2019

 

Zwolle – Herfte 1)

189

189

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

29

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

90

90

div.

div.

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.320

1.320

div.

div.

 

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Programma overwegen

202

202

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

448

448

2021/2022

2021/2022

 

Bestemd

164

168

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.703

2.707

     

Begroting (IF 13.03.04)

2.703

2.707

     

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

   

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

17

17

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2019

2019

 

Bestemd

1

1

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

192

192

     

Begroting (IF 13.03.05)

192

192

     

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Door de lage rentestand wordt ruim € 18 miljoen in verband met de zogenoemde hedging adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met rente aanpassingen) ontvangen, circa € 9 miljoen meer dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast zullen, in afwachting van een besluit over de lopende discussie tussen IenM, Financiën en de Belastingdienst over de dekking van de zgn. tax adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belasting aanpassingen), in 2014 hiervoor nog geen betalingen aan Infraspeed plaatsvinden. Hierdoor schuift er € 7 miljoen door naar 2015. Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed (€ 2,0 miljoen). Per saldo wordt er derhalve € 14 miljoen naar 2015 doorgeschoven.

13.08 Investeringsruimte

Vanuit artikel 13.03 Aanleg spoor wordt € 4 miljoen ingezet voor het opvangen van de minregel investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Het opheffen van de resterende minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat het project ZuidasDok overgeboekt is naar artikel 17 Megaprojecten en doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

230.817

663.833

– 131.540

– 289.382

– 420.922

242.911

Uitgaven

241.969

204.144

– 31.981

– 5.804

– 37.785

166.359

Waarvan juridisch verplicht

100%

79%

     

100%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

81.566

110.038

30.137

11.988

42.125

152.163

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

– 1.232

13.025

0

13.025

11.793

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

83.360

110.754

20.039

9.576

29.615

140.369

14.01.04 Investeringsruimte

– 1.794

516

– 2.927

2.412

– 515

1

14.02 Regionale Mob. Fondsen

12.992

18.410

– 9.076

0

– 9.076

9.334

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

147.411

75.696

– 53.042

– 17.792

– 70.834

4.862

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

131.204

150.954

– 128.666

– 17.426

– 146.092

4.862

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

– 108.143

108.143

0

108.143

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

32.885

– 32.519

– 366

– 32.885

0

14.09 Ontvangsten

0

600

0

0

0

600

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

271

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn

76

76

2020

2020

 

Bestemd

71

71

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

418

418

     

Begroting (IF 14.01.02)

418

418

     

Overprogrammering (-)

         

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

304

304

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

12

112

113

2019–2021

2019–2021

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

21

21

202

202

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

37

37

110

110

2018

2018

 

N201

5

5

178

178

2014

2014

 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

53

53

1.185

1.185

2017

2017

 

Afronding

             

Programma

140

140

2.985

2.986

     

Begroting (IF 14.01.03)

140

131

2.985

2.986

     

Overprogrammering (-)

0

– 9

         

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2014

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

         

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

22

480

483

1

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

   

534

534

 

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

98

98

 

Afronding

 

1

     

Begroting (IF 14.03)

5

23

1.112

1.114

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

19

134

134

 

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

10

42

1.246

1.248

 

1. Het resterende deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.

Verplichtingen

Een subsidiebeschikking voor het project Verkeersruit Eindhoven (€ 271 miljoen) wordt niet langer in 2014 verwacht. De verplichtingenruimte die hierdoor met name ontstaat wordt doorgeschoven naar 2015.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

657.706

943.017

57.945

– 8.994

48.951

991.968

Uitgaven

895.163

856.310

27.977

19.258

47.235

903.545

Waarvan juridisch verplicht

98%

96%

     

100%

15.01 Verkeersmanagement

13.819

13.819

167

0

167

13.986

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

402.465

393.745

– 21.546

– 13.572

– 35.118

358.627

15.02.01 Beheer en onderhoud

187.111

151.858

52.181

0

52.181

204.039

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

0

15.02.04 Vervanging

215.354

241.887

– 73.727

– 13.572

– 87.299

154.588

15.03 Aanleg

251.537

212.827

57.113

13.716

70.829

283.656

15.03.01 Realisatie

234.117

284.459

– 19.854

11.939

– 7.915

276.544

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

– 71.632

76.967

1.777

78.744

7.112

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

238.793

247.370

– 94

0

– 94

247.276

15.06.01 Apparaatskosten RWS

224.559

233.136

675

0

675

233.811

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

14.234

14.234

– 769

0

– 769

13.465

15.07 Investeringsruimte

– 11.451

– 11.451

– 7.663

19.114

11.451

0

15.09 Ontvangsten

32.113

70.852

– 16.344

1.538

– 14.806

56.046

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie:

 • Impuls Groot Onderhoud (€ 6,2 miljoen): dit is het gevolg van de meerjarige doorwerking van een verlaagde aanbesteding en het in overeenstemming brengen van de kasreeks van het project met de uitvoeringsplanning van de aannemer.

 • Nomo-AOV (€ 3,9 miljoen): het niet in 2013 gerealiseerde budget wordt voor een deel pas in 2015 gerealiseerd.

 • Berging Baltic Ace (€ 3,5 miljoen): het wrak Baltic Ace is sterker beschadigd dan werd verwacht. Het oorspronkelijke bergingsplan is niet meer haalbaar en de voorbereidingen hiervoor zijn gestaakt. Met de aannemer wordt gesproken over de vervolgaanpak.

15.03 Aanleg

15.03.01 Realisatieprogramma

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

80

80

2009–2015

2009–2015

 

Dynamisch verkeersmanagement

25

41

99

99

2014

2014

1

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

2

2

5

5

2014

2014

 

Walradarsystemen

2

3

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

 

0

12

12

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

6

7

14

14

2015

2015

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

3

3

13

13

2015

2015

 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

   

17

17

2016

2016

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

26

26

79

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

88

77

452

452

2015

2015

2

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

   

2

2

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

1

1

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

59

64

667

667

2018

2018

3

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

14

6

53

53

2017

2017

4

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

35

35

283

283

2017

2017

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

2

2

6

6

divers

divers

 

Kleine/afgeronde projecten

1

1

172

172

nvt

nvt

 

Afronding

1

1

1

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

266

270

1.989

1.989

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

11

15

       

5

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

277

285

1.989

1.989

     

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

277

265

         

Overprogrammering (-)

0

– 20

         
 • 1. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de volgende deelprojecten.

  • Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart en Verkeersmanagement Centrale van Morgen (€ 7,6 miljoen)

  • Informatiedienst Scheepvaart (€ 1,7 miljoen)

  • Neutraal Logistiek Informatie Platform (€ 2,0 miljoen)

  • Maritiem Single Window ter implementatie van de richtlijn 2010/65/EU (€ 1 miljoen):

  • Next Logic (€ 1 miljoen)

  • Programmamanagement & communicatie (€ 0,7 miljoen).

 • 2. De hogere uitgaven zijn het gevolg van het optreden van een aantal risico's die hebben geleid tot een bundeling in VTW's (Verzoek tot Wijziging) met de aannemer. Een van de belangrijkste risico's die zich heeft voorgedaan is een grotere lekkage in het Maximakanaal dan was voorzien.

 • 3. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het zich niet voordoen van risico’s in 2014, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven, en een aanpassing van de uitvoeringsplanning.

 • 4. De hogere uitgaven zijn het gevolg van het verwijderen van aangetroffen asbest.

 • 5. De lagere realisatie-uitgaven op 15.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn te vinden op de projecten Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (€ 1,3 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 1,3 miljoen) en Twentekanalen verruiming fase 2 (€ 1,4 miljoen).

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 44

– 44

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

601

601

2019

2019

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

176

176

nnb

nnb

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

33

33

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

61

61

nvt

nvt

 

Bestemd

508

508

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

       

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

   

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

 

Projecten Oost-Nederland

         

– Verkenning IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

– Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.455

2.455

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.455

2.455

     

Er zijn geen wijzigingen opgetreden.

15.07 Investeringsruimte

Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

0

52.815

– 18.232

– 15.845

– 34.077

18.738

Uitgaven

24.368

90.907

– 50.176

– 22.109

– 72.285

18.622

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

     

100%

17.01 Westerscheldetunnel

0

102

0

0

0

102

17.02 Betuweroute

6.114

9.615

– 3.996

– 2.500

– 6.496

3.119

17.03 Hoge snelheidslijn

159

13.486

– 7.614

– 2.109

– 9.723

3.763

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

159

13.486

– 7.614

– 2.109

– 9.723

3.763

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

18.095

42.704

– 38.566

0

– 38.566

4.138

17.07 ERTMS Landelijke invoer

0

25.000

0

– 17.500

– 17.500

7.500

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

0

25.000

0

– 17.500

– 17.500

7.500

17.08 Zuidasdok

0

0

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

0

3.000

– 1.000

6.262

5.262

8.262

17.02 Betuweroute

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.

17.03 Hoge snelheidslijn

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid

4

6

6.147

6.144

     

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

4

6

2.631

2.628

     

– Fes regulier

   

1.710

1.710

     

– Privaat

   

940

940

     

– EU-ontvangsten

   

193

193

     

– Ontvangsten derden

   

144

144

     

– Risicoreservering

   

529

529

     

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

4

6

7.274

7.271

     

Begroting (IF 17.03)

4

6

7.274

7.271

     

Het uitgavenbudget is opgehoogd met ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een groot deel van deze ontvangsten niet meer in 2014 wordt uitgegeven (€ 6,0 miljoen). Daarnaast vinden er twee overboekingen plaats van artikel 17 Megaprojecten naar artikel 13 Spoorwegen:

 • Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed (€ 2,0 miljoen)

 • ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail (€ 0,3 miljoen)

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

1

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

1

72

72

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

         

Programma

4

4

1.153

1.153

     

Begroting (IF 17.06)

4

4

         

17.07 ERTMS Landelijke invoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

             

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

             

Studiekosten

8

25

95

95

   

1

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

225

225

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.250

2.250

     

Programma

8

25

2.570

2.570

     

Begroting (IF 17.07)

 

25

         
 • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.

17.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door ontvangsten met betrekking tot HSL-Zuid. Het betreft ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (garanties).

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de lagere uitgaven op de 17.07 ERTMS Landelijke invoer.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

228.916

135.289

96.617

– 8.055

88.562

223.851

Uitgaven

235.032

240.372

1.717

– 3.086

– 1.369

239.003

Waarvan juridisch verplicht

100%

88%

     

100%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

5.965

7.484

0

– 944

– 944

6.540

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

2.027

0

0

0

2.027

18.05 Railinfrabeheer

0

1

0

0

0

1

18.06 Externe veiligheid

2.526

3.435

0

– 3.319

– 3.319

116

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

306

0

0

0

306

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

168

0

0

0

168

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

0

0

0

138

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

226.499

227.119

1.717

1.177

2.894

230.013

18.08.01 Apparaatskosten RWS

203.945

204.483

 

94

94

204.577

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

22.554

22.636

965

1.083

2.048

24.684

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

     

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

– 12.263

0

0

0

– 12.263

18.03 Intermodaal vervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

3

4

3

3

2015

2015

 

RSC Maasvlakte

4

4

8

8

2014

2014

 

Afronding

 

– 1

         

Programma

7

7

11

11

     

Begroting (IF 18.03)

7

7

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

18.06 Externe Veiligheid

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat het overschot aan verplichtingenbudget op de vordering op het moederdepartement is afgeboekt.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

     

Milj.nota

Najaarsnota

   
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Ontvangsten

6.363.354

5.923.281

– 81.050

– 8.705

– 89.755

5.833.526

19.09 Ten laste van begroting IenM

6.363.354

5.923.281

– 81.050

– 8.705

– 89.755

5.833.526

Licence