Base description which applies to whole site

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

In 2014–2015 wordt voor de vierde keer het WoonOnderzoek Nederland (WoON) gehouden. Een aantal gemeenten ontvangt via een decentralisatie-uitkering een incidentele stimuleringsbijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het WoonOnderzoek Nederland.

2) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

In het kader van bodemsanering wordt een bedrag van € 4,1 miljoen toegekend aan Haarlem ten behoeve van het knelpunt Joh. Enschede.

3) Voortijdig Schoolverlaters-programmagelden RMC-regio’s G4 (decentralisatie-uitkering)

Dit bedrag vloeit voort uit een afspraak tussen het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de gemeente Amsterdam met betrekking tot continuering van het beleid van Amsterdam ten aanzien van voortijdig schoolverlaters afkomstig uit het Caribische deel van het Koninkrijk.

4) Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een toevoeging door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS-gelden). Dit is een stimuleringsprogramma voor gemeenten met wijken en/of buurten met een relatief hoge achterstandsproblematiek.

5) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt ieder jaar, op basis van het faciliteitenbesluit opvangcentra, middelen beschikbaar aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet hoeven te worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

6) Vervolg Informatievoorziening Sociaal Domein

Dit betreft een eenmalige bijdrage van € 8 miljoen uit het gemeentefonds te behoeve van de ondersteuning van gemeenten door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij het inrichten van hun informatievoorziening in het sociaal domein.

7) Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

De Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doen gezamenlijk onderzoek naar het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDuR) en het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds. Genoemd bedrag (€ 62 duizend) betreft een deel van het aandeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de onderzoekskosten. Het restant wordt in 2015 naar het gemeentefonds overgeheveld.

8) Erfgoed en Ruimte (decentralisatie-uitkering)

Deze middelen zijn toegekend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap uit hoofde van de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter). Het betreft een eenmalige decentralisatie-uitkering aan drie gemeenten (Amsterdam, Nijmegen en Noordoostpolder).

9) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

Dit bedrag ad € 797 duizend is bestemd voor de uitvoering van de Plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de gemeente Leeuwarden.

10) Green deals (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft green deals die het Ministerie van Economische Zaken heeft gesloten met Amsterdam (€ 117 duizend) en Den Helder (€ 325 duizend).

11) Onderzoek verdeelmodellen Wet maatschappelijke opvang

De Ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doen gezamenlijk onderzoek naar het verdeelmodel van de Wet maatschappelijke opvang 2015. Genoemd bedrag (€ 195 duizend) betreft het aandeel van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de onderzoekskosten.

12) Pilot integraal persoonsgebonden budget (decentralisatie-uitkering)

De gemeenten Delft en Woerden gaan een pilot uitvoeren op het gebied van een integraal persoonsgebonden budget. Het invoeren van een integraal persoonsgebonden budget moet leiden tot samenhang tussen verschillende vormen van gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Hierbij wordt onderzocht tegen welke knelpunten men aanloopt, wat er dient te worden aangepast en voor welke doelgroep een integraal persoonsgebonden budget toepasbaar zou zijn. De bijdrage ad € 365 duizend is bedoeld voor het projectteam van de pilot.

13) Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de implementatie Participatiewet ontvangen de 35 centrumgemeenten in 2014 € 3,5 miljoen. Totaal gaat het om € 35 miljoen voor de periode 2014–2016. De centrumgemeenten worden op deze manier in staat gesteld de samenwerking met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en werkgevers binnen de werkbedrijven nader vorm te geven.

14) Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

Het programma Eigen Kracht heeft betrekking op het activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De decentralisatie-uitkering voor dit beleid bedraagt in 2014 € 330.000 voor 11 gemeenten.

15) Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders-emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering LHBT (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen) ontvangen 29 gemeenten in 2014 elk € 10.000. Deze gemeenten zetten zich in voor de doelstelling de «veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk ook internationaal».

Licence