Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

59.650

61.095

– 1.152

59.943

           

Uitgaven:

59.650

61.095

– 1.152

59.943

 

Waarvan juridisch verplicht

     

67%

           

1.3

Raad van State

59.650

61.095

– 1.152

59.943

           

Ontvangsten:

2.002

2.152

500

2.652

Artikel 1.3 Raad van State

Betreft ondermeer:

Wet Hof

Per 1 januari 2014 is de Wet houdbare overheidsfinancien (Wet Hof) in werking getreden. Ingevolge die wet wordt de Afdeling advisering van de Raad van State verplicht gehoord over de jaarlijkse Miljoenennota en over het herstelplan dat moet worden opgesteld wanneer de daartoe bevoegde Europese instantie vaststelt dat het gevoerde begrotingsbeleid niet in voldoende mate leidt tot het bereiken van de overeengekomen doelen.

Hoger Beroep Vreemdelingenzaken

De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 7.000. Deze prognose leidt tot een verlaging van de uitgavenraming met € 0,9 mln.

Ontvangsten

Betreft diverse meerontvangsten: Griffierechten (€ 0,30 mln.), verrekening van de basispremie WAO/WIA (€ 0,16 mln.) en opbrengsten uit de verkoop van restaurants (€ 0,04 mln.).

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

29.841

30.130

– 4

30.126

           

Uitgaven:

29.841

30.130

– 4

30.126

 

Waarvan juridisch verplicht

     

69%

           

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

29.841

30.130

– 4

30.126

           

Ontvangsten:

1.217

1.217

0

1.217

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

15.581

16.231

412

16.643

           

Uitgaven:

15.581

16.231

412

16.643

 

Waarvan juridisch verplicht

     

71%

           

3.1

Reguliere klachten

13.408

14.058

352

14.410

           

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

60

2.233

           

Ontvangsten:

2.189

2.189

495

2.684

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

3.999

4.072

1

4.073

           

Uitgaven:

3.999

4.072

1

4.073

 

Waarvan juridisch verplicht

     

73%

           

4.1

Apparaat

2.221

2.494

12

2.506

           

4.2

Decoraties

1.773

1.573

-11

1.562

           

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

5

           

Ontvangsten:

29

29

0

29

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

1.784

1.895

11

1.906

           

Uitgaven:

1.784

1.895

11

1.906

 

Waarvan juridisch verplicht

     

65%

           

6.1

Apparaat

1.784

1.895

11

1.906

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curacao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

2.815

3.143

181

3.324

           

Uitgaven:

2.815

3.143

181

3.324

 

Waarvan juridisch verplicht

     

45%

           

7.1

Kabinet Gouverneur Curacao

2.815

3.143

181

3.324

           

Ontvangsten:

200

200

0

200

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

2.043

3.002

-188

2.814

           

Uitgaven:

2.043

3.002

-188

2.814

 

Waarvan juridisch verplicht

     

64%

           

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.043

3.002

-188

2.814

           

Ontvangsten:

50

50

0

50

Licence