Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.

In paragraaf 2.1 is in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.

Licence