Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2014.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

  • stand vastgestelde begroting 2014;

  • stand eerste suppletoire begroting 2014;

  • mutaties tweede suppletoire begroting 2014;

  • stand tweede suppletoire begroting 2014 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2esuppletoire begroting 2014» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

Licence