Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

art. nr

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

635.896

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

149.941

     

Nieuwe mutaties:

 

46.736

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

1.1

9.845

Apparaat

2.1

– 5.473

Bijdrage SSO’s

11.1

159.955

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

12.1

– 107.053

Onvoorzien

13.3

– 10.538

     

Overige mutaties

 

– 6.019

Stand 2e suppletoire 2014

 

826.554

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

art. nr

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

383.524

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

10.515

     

Nieuwe mutaties:

 

– 30.900

Apparaat

11.1

17.071

VUT-fonds

14.3

– 30.900

     

Overige mutaties

 

36.021

Stand 2e suppletoire 2014

 

385.331

Uitgaven

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).

Apparaat

Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.

Bijdrage SSO’s

Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.

Onvoorzien

Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld BZK.

Ontvangsten

Apparaat

De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van de RGD.

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

VUT-fonds

Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.

Licence