Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

32.629

45.217

– 15.286

29.931

           

Uitgaven:

32.629

45.217

– 15.286

29.931

 

Waarvan juridisch verplicht

     

92%

           

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

11.938

20.426

– 11.081

9.345

 

Subsidies

2.764

3.492

– 871

2.621

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

28

28

0

28

 

Diverse subsidies

241

241

– 241

0

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

2.495

3.223

– 630

2.593

 

Opdrachten

8.776

16.549

– 9.845

6.704

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

8.776

16.549

– 9.845

6.704

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

398

385

– 365

20

 

Bijdragen internationaal

398

385

– 365

20

           

1.2

Participatie

20.691

24.791

– 4.205

20.586

 

Subsidies

17.521

18.021

– 1.069

16.952

 

Politieke partijen

17.521

18.021

– 1.069

16.952

 

Opdrachten

3.170

6.770

– 3.136

3.634

 

Kiesraad

420

420

230

650

 

Verkiezingen

2.750

6.350

– 3.366

2.984

           

Ontvangsten:

24.865

24.865

0

24.865

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).

1.2 Participatie

Subsidies

Politieke Partijen

Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar te houden in2014.

Opdrachten

Verkiezingen

Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur beschikbaar te houden voor 2014. De middelen voor vereenvoudiging van de procedures voor kiezers die stemmen vanuit het buitenland zou niet geheel tot besteding komen. Hierover bent u in mijn brief van 21 maart 2014 jl. geïnformeerd (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 829 nr. 3).

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

198.892

202.774

– 5.473

197.301

           

Uitgaven:

198.892

202.774

– 5.474

197.300

 

Waarvan juridisch verplicht

     

64%

           

2.1

Apparaat

189.666

193.548

– 5.474

188.074

           

2.2

Geheim

9.226

9.226

0

9.226

           

Ontvangsten:

12.714

12.714

0

12.714

2.2 Apparaat

Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

100.258

107.551

25.051

132.602

           

Uitgaven:

100.258

107.551

25.051

132.602

 

Waarvan juridisch verplicht

     

87%

           

6.1

Verminderen regeldruk

2.500

2.100

– 116

1.984

 

Opdrachten

2.500

1.940

– 85

1.855

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

2.500

1.940

– 85

1.855

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

160

– 31

129

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

0

160

– 31

129

           

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

25.983

33.284

5.113

38.397

 

Subsidies

0

0

449

449

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

0

449

449

 

Opdrachten

25.983

32.784

4.033

36.817

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

12.838

20.139

4.583

24.722

 

Aanpak fraudebestrijding

4.100

3.600

– 550

3.050

 

Implementatie NUP (VNG)

9.045

9.045

0

9.045

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

500

631

1.131

 

Aanpak fraudebestrijding

0

500

600

1.100

 

Baten-lastenagentschap Logius

0

0

31

31

           

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45.391

47.839

16.909

64.748

 

Opdrachten

3.107

3.607

– 1.535

2.072

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

235

1.389

– 1.389

0

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.872

2.218

– 146

2.072

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

42.284

44.232

18.444

62.676

 

Baten-lastenagentschap BPR

3.490

6.812

6.872

13.684

 

Baten-lastenagentschap Logius

34.725

32.151

10.839

42.990

 

Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij

4.069

5.269

733

6.002

           

6.4

Burgerschap

5.106

5.526

142

5.668

 

Subsidies

4.356

5.049

158

5.207

 

Comité 4/5 mei

107

107

0

107

 

ProDemos

4.249

4.792

75

4.867

 

Programma burgerschap

0

150

83

233

 

Opdrachten

750

477

– 16

461

 

Programma burgerschap

750

477

– 16

461

           

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

21.278

18.802

3.003

21.805

 

Subsidies

0

0

10

10

 

Beleid GBA en reisdocumenten

0

0

10

10

 

Opdrachten

8.178

6.868

– 376

6.492

 

Beleid GBA en reisdocumenten

6.873

2.602

– 2.460

142

 

Modernisering GBA

1.305

4.266

2.084

6.350

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

13.100

11.934

3.369

15.303

 

Baten-lastenagentschap BPR

13.100

11.934

3.369

15.303

           

Ontvangsten:

3.350

5.088

3.776

8.864

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport ten behoeve van de eID voor 2014. Daarnaast is er sprake van herschikking van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

De ontvangsten van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) worden ingezet voor de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Aanvullend is er sprake van herschikking van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2013 is het projectbudget voor Operatie Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen modernisering GBA) opgehoogd (dit betreft meerjarige projectkosten, Kamerstukken II, 27 859, nr. 68). Het benodigde budget voor 2014 stond nog niet volledig onder de juiste regeling in de begroting.

Modernisering GBA

Zie toelichting bij de regeling Beleid GBA en reisdocumenten.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

Deze meerontvangsten (zie ook «ontvangsten») worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013.

Daarnaast ontvangt het agentschap BPR een bijdrage voor het treffen van voorbereidingen voor het in beheer nemen van operatie BRP. Verder ontvangt agentschap BPR aanvullende middelen voor het berichtenverkeer, welke hoger is dan verwacht.

Ontvangsten

Betreft een bijdrage van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) voor RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Daarnaast zijn er meerontvangsten door extra spoedleges. Deze meerontvangsten worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand

vastgestelde

begroting

2014

Stand 1e

supple-

toire

begroting

Mutaties 2e

supple-

toire

begroting

Stand 2e

supple-

toire

begroting

Verplichtingen:

37.897

37.136

– 412

36.724

           

Uitgaven:

37.897

37.136

– 412

36.724

 

Waarvan juridisch verplicht

     

93%

           

7.1

Overheid als werkgever

12.471

12.198

88

12.286

 

Subsidies

5.674

5.954

– 310

5.644

 

Diverse subsidies

2.959

3.044

– 60

2.984

 

Programma Veilige Publieke Taak

1.065

1.065

– 250

815

 

Subsidies Overlegstelsel

1.650

1.660

0

1.660

 

Subsidies internationaal

0

185

0

185

 

Opdrachten

6.797

6.244

398

6.642

 

Arbeidsmarktbeleid

4.543

4.458

723

5.181

 

Programma Veilige Publieke Taak

400

400

– 175

225

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

1.854

1.386

– 150

1.236

           

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

25.426

24.938

– 500

24.438

 

Inkomensoverdracht

9.044

9.044

– 500

8.544

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

9.044

9.044

– 500

8.544

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

16.382

15.894

0

15.894

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

16.382

15.894

0

15.894

           

Ontvangsten:

820

1.420

1.345

2.765

Ontvangsten

De niet bestede middelen voor de internetspiegel uit 2013 worden ingezet voor het continueren van de afspraken in het lopende jaar.

Licence