Base description which applies to whole site

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 met respectievelijk € 85,7 miljoen en € 20,7 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2014 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2014

€ 7.887.093

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2014

– € 5.682

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2014

€ 7.801.411

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2014

€ 321.520

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2014

– € 20.734

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2014

€ 300.786

Overzicht uitgavenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2014

6,3

694,8

1.105,9

638,3

311,5

1.193,7

815,3

972,3

113,7

1.698,3

5,3

46,7

7.602,0

Wijzigingen in samenhang

                         

met de Voorjaarsnota 2014

242,1

26,6

57,9

11,2

17,0

– 70,9

– 20,4

97,7

0,9

– 95,8

0,0

18,9

285,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

Stand Voorjaarsnota 2014

248,4

721,4

1.163,7

649,5

328,5

1.122,8

794,9

1.070,0

114,6

1.602,5

5,3

65,6

7.887,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         
                           

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

1. Kasschuif BIV / HGIS

– 10,0

                     

– 10,0

2. Bijdrage vanuit BIV/HGIS ter financiering missie Irak en SAC C-17

22,8

                     

22,8

3. Vrijgave deel hoofdsom ABP lening

                 

– 19,2

   

– 19,2

4. Doorwerking ontvangsten

– 2,9

   

– 0,7

0,4

– 1,7

– 16,7

   

0,9

   

– 20,7

5. Overhevelingen tussen departementen

0,8

   

– 0,8

– 5,4

           

– 5,4

6. Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

 

9,9

1,0

25,0

0,1

– 10,0

– 23,2

3,4

– 0,7

– 1,9

 

– 3,7

0,0

7. Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming

 

5,8

15,5

4,6

1,5

 

1,5

– 9,3

 

– 15,1

 

– 4,5

0,0

8. Prijsbijstelling

0,2

2,8

3,1

3,9

0,5

17,6

8,4

0,5

2,0

   

– 38,9

0,0

9. Bijdrage Minfin financiering MH 17

14,9

       

         

14,9

10. Herallocatie budgetten

 

– 2,8

 

– 3,2

     

7,6

 

16,9

 

– 18,5

0,0

11. Kasschuif investeringen

         

– 68,0

           

– 68,0

                         

0,0

Stand Najaarsnota 2014

274,2

737,1

1.183,3

679,1

330,2

1.055,4

764,8

1.072,1

115,9

1.584,1

5,3

0,0

7.801,5

Nadere wijzigingen:

                         

Stand slotwet 2014

274,2

737,1

1.183,3

679,1

330,2

1.055,4

764,8

1.072,1

115,9

1.584,1

5,3

0,0

7.801,5

Toelichting

 • 1. Kasschuif BIV /HGIS

  Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.

 • 2. Bijstelling uitgaven HGIS /BIV

  Vanuit het nationale Budget Internationale Veiligheid wordt € 22,8 miljoen aangewend voor de nieuwe missie in Irak.

 • 3. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening

  In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. De lening voor 2014 is niet nodig en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij.

 • 4. Doorwerking van de ontvangsten

  De uitgavenbegroting is verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn lagere dan geplande ontvangsten bij de DMO (– € 16,7 miljoen) en de vertraging in het aanbestedingstraject voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal, waardoor de te ontvangen bijdrage van € 5,6 miljoen ook op een later moment binnenkomt.

 • 5. Overhevelingen tussen departementen

  Er zijn een budgetoverhevelingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf (– € 4,3 miljoen); voor het gezamenlijke project van de AIVD/MIVD binnen de Joint Sigint Cyber Unit (€ 0,9 miljoen) en de bijdrage voor het Rijks Schoonmaakorganisatie (€ 38 duizend). Daarnaast de budgetoverheveling van Defensie naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V; – € 0,8 miljoen). Defensie draagt ook bij aan de deelname aan de Nationale Cyber Security Research Agenda 2014 (– € 0,2 miljoen vanuit investeringen), die door het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 0,8 miljoen bij voor de resterende uitgaven van de nucleaire top (Nucleair Security Summit).

 • 6. Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

  Deze mutaties betreffen herschikkingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste mutaties zijn de ontvlechting van het instandhoudingsbudget van de DMO naar het CLSK voor de KDC 10 (€ 23,3 miljoen) en Unmanned Aerial Vehicles (€ 2,2 miljoen), alsmede de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 3,7 miljoen). Daarnaast is vanuit het beleidsartikel 6 uit het budget JSS € 8,3 miljoen toegevoegd aan Beleidsartikel 2 CZSK omdat op dit artikel een deel van de investeringsuitgaven voor dit project zijn verantwoord.

 • 7. Bijdrage aan ontslagbescherming

  Bij enkele defensieonderdelen wordt het budget voor 2014 voor ontslagbescherming verhoogd vanuit het centraal belegde budget voor SBK 2012 (artikel 10 Centraal Apparaat), vanuit de lagere uitgaven voor bemiddelingskosten en om- her- en bijscholing (beleidsartikel 8 CDC) en deels vanuit de prijsbijstelling.

 • 8. Prijsbijstelling

  De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de budgetten voor de instandhouding, overige exploitatie en op de investeringen.

 • 9. Bijdrage Ministerie van Financiën aan de financiering van de MH-17

  Uit het generale beeld worden de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 vergoed.

 • 10. Herallocatie budgetten

  Onder deze reeks is de verschuiving van budgetten tussen de beleidsartikelen opgenomen om de overschotten en tekorten op de afzonderlijke beleidsartikelen te neutraliseren.

 • 11. Kasschuif investeringen naar latere jaren

  In verband met de herijking van diverse investeringsprojecten voor nieuw materieel (onder andere de projecten Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), Medium Altitude Longe Endurance Unmanned Aerial Vehicle (Male UAV), Klein Kaliber Wapens (KKW)), ICT projecten en de infrastructuurprojecten bij de Navo zullen uitgaven ter grootte van € 68 miljoen worden meegenomen in de (ongelimiteerde) eindejaarsmarge.

Overzicht ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2014

1,4

20,0

20,5

15,2

4,6

163,8

42,9

51,4

 

6,9

   

326,7

Wijzigingen in samenhang

                       

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

         

– 30,0

           

– 30,0

2. Bijstelling overige ontvangsten

5,3

           

4,1

 

15,4

   

24,8

met de Voorjaarsnota 2014

                         

Stand Voorjaarsnota 2014

6,7

20,0

20,5

15,2

4,6

133,8

42,9

55,5

0,0

22,3

0,0

0,0

321,5

                           

Stand Miljoenennota 2015

6,7

20,0

20,5

15,2

4,6

133,8

42,9

55,5

0,0

22,3

0,0

0,0

321,5

Wijzigingen in samenhang

                       

met de Najaarsnota 2014

                       

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

                       

2. Bijstelling overige ontvangsten

– 2,9

   

– 0,7

0,4

4,0

– 16,7

– 5,7

 

0,9

   

– 20,7

Najaarsnota 2014

3,8

20,0

20,5

14,5

5,0

137,8

26,2

49,8

0,0

23,2

0,0

0,0

300,7

Wijzigingen in samenhang

                       

met de Slotwet 2014

                       

0,0

Stand slotwet 2014

3,8

20,0

20,5

14,5

5,0

137,8

26,2

49,8

0,0

23,2

0,0

0,0

300,7

Toelichting

Licence