Base description which applies to whole site

1. Bijstelling overige ontvangsten

De overige ontvangsten worden bijgesteld met – € 20,7 miljoen. De lagere ontvangsten op personele en materiële ontvangsten doen zich vooral voor bij de DMO (– € 16,7 miljoen). Verder schuift onder andere de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie door naar 2015 (– € 5 miljoen) en zijn er hogere ontvangsten vanuit de Navo (€ 4 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

6.250

242.124

248.374

25.813

274.187

           

Programma uitgaven

6.250

242.124

248.374

25.813

274.187

Opdracht Inzet

         

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

 

232.674

232.674

12.898

245.572

– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht

2.250

50

2.300

200

2.500

– waarvan overige inzet

4.000

9.400

13.400

12.715

26.115

           

Ontvangsten

1.407

5.300

6.707

– 2.900

3.807

Programmaontvangsten

         

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

1.407

 

1.407

 

1.407

– waarvan overige inzet

 

5.300

5.300

– 2.900

2.400

Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties

   

Overhevelingen tussen Departementen

815

815

Uitdeling prijsbijstelling

200

200

Doorwerking ontvangsten inzet VPD's

– 2.900

– 2.900

Kasschuif naar 2015 missie Mali

– 10.000

– 10.000

Bijdrage vanuit BIV/HGIS ter financiering Irak

22.798

22.798

Bijdrage Minfin ter financiering MH 17

14.900

14.900

Totaal beleidsmatige mutaties

25.813

25.813

Toelichting

Crisisbeheersingsoperaties

Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.

Tevens wordt de ruimte binnen het Budget Internationale Veiligheid van € 22,8 miljoen aangewend voor de de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. Dit betreft de inzet van de Nederlandse F-16’s boven de conflictgebieden.

Overige Inzet

De uitgavenraming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 3,0 miljoen verlaagd, omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 75 naar 60 inzetten. De raming van de ontvangsten is op basis van hiervan neerwaarts bijgesteld met € 2,9 miljoen.

MH17

Uit het generale beeld worden de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 gecompenseerd voor een bedrag van € 14,9 miljoen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 0,8 miljoen bij voor de resterende uitgaven van de nucleaire top (Nucleair Security Summit).

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

694.784

26.550

721.334

15.716

737.050

           

Uitgaven

694.784

26.550

721.334

15.716

737.050

           

Programma uitgaven

131.680

1.457

133.137

8.137

141.274

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

131.680

1.457

133.137

8.137

141.274

– waarvan inzet en gereedstelling

21.674

– 1.065

20.609

– 2.019

18.590

– waarvan bijdragen aan SSO's1

13.500

13.500

3.119

16.619

– waarvan instandhouding

96.506

2.522

99.028

7.037

106.065

           

Apparaatsuitgaven

563.104

25.093

588.197

7.579

595.776

Staven

9.264

122

9.386

0

9.386

Operationele eenheden Commando ZSK

553.840

24.971

578.811

7.579

586.390

           

Apparaat per uitgavencategorie

563.104

25.093

588.197

7.579

595.776

personele uitgaven

502.653

26.988

529.641

4.968

534.609

– waarvan eigen personeel

472.659

22.752

495.411

5.800

501.211

– waarvan operationele toelage

29.994

536

30.530

– 832

29.698

– waarvan externe inhuur

3.700

3.700

0

3.700

materiele uitgaven

60.451

– 1.895

58.556

2.611

61.167

– waarvan bijdragen aan SSO's2

2.800

 

2.800

0

2.800

– waarvan huisvesting en infrastructuur

4.092

– 315

3.777

895

4.672

– waarvan ICT

1.553

1.465

3.018

0

3.018

– waarvan overige exploitatie

52.006

– 3.045

48.961

1.716

50.677

           

Apparaatsontvangsten

20.044

– 93

19.951

0

19.951

1

Shared Service Organisatie Rijkswaterstaat corporate dienst.

2

Shared Service Organisatie Paresto.

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling prijsbijstelling

 

2.750

2.750

Herallocatie budgetten

8.288

– 2.750

5.538

Bijstellen SBK/ontslagbescherming

 

5.800

5.800

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

594

1.034

1.628

Interne herschikkingen

– 745

745

0

Totaal beleidsmatige mutaties

8.137

7.579

15.716

       

Totaal mutaties

8.137

7.579

15.716

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de budgetten voor de instandhouding en de overige exploitatie.

Herallocatie budgetten

Het overschot op de apparaatsuitgaven wordt gebruikt voor het oplossen van de defensiebrede problematiek.

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CZSK is dit onder meer de financiering van de uitgaven van het JSS project (€ 8,2 miljoen vanuit opdracht voorzien nieuw materieel); het terugboeken van het budget (vanuit de Bestuursstaf) voor het mariniersmuseum als gevolg van vertraging van de oprichting van het National Militair Museum (€ 0,3 miljoen) en het instandhoudingsbudget vaartuigen van de DMO naar het CZSK (€ 0,6 miljoen). Daarnaast betreft het de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 0,4 miljoen). De overige mutaties lopen op tot een bedrag van € 0,3 miljoen.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

1.105.853

57.875

1.163.728

19.640

1.183.368

Uitgaven

1.105.853

57.875

1.163.728

19.640

1.183.368

           

Programma uitgaven

133.670

– 711

132.959

537

133.496

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

133.670

– 711

132.959

537

133.496

– waarvan gereedstelling

52.032

2.091

54.123

– 1.731

52.392

– waarvan instandhouding

81.638

– 2.802

78.836

2.268

81.104

           

Apparaatsuitgaven

972.183

58.586

1.030.769

19.103

1.049.872

Staven

13.835

0

13.835

– 10.101

3.734

Operationele eenheden Commando LAS

958.348

58.586

1.016.934

29.204

1.046.138

           

Apparaat per uitgavencategorie

972.183

58.586

1.030.769

19.103

1.049.872

personele uitgaven

905.795

38.479

944.274

34.853

979.127

– waarvan eigen personeel

867.504

31.420

898.924

38.444

937.368

– waarvan operationele toelage

38.291

2.480

40.771

– 4.591

36.180

– waarvan externe inhuur

 

4.579

4.579

1.000

5.579

materiele uitgaven

66.388

20.107

86.495

– 15.750

70.745

– waarvan bijdragen aan SSO's1

8.400

0

8.400

 

8.400

– waarvan overige exploitatie

57.988

20.107

78.095

– 15.750

62.345

           

Apparaatsontvangsten

20.523

0

20.523

0

20.523

1

Shared Service Organisatie Paresto.

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling prijsbijstelling

 

3.115

3.115

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

 

15.500

15.500

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

100

925

1.025

Interne herschikkingen

437

– 437

0

Totaal beleidsmatige mutaties

537

19.103

19.640

Totaal mutaties

537

19.103

19.640

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CLAS is dit de intensivering Cyber (op formatie) vanuit de Bestuursstaf / MIVD (€ 0,3 miljoen), het onderhoudscontract van de landrover van het CZSK (€ 0,1 miljoen) en de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 0,6 miljoen).

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

De personele uitgaven zijn met € 34,8 miljoen bijgesteld, waarvan € 15,5 miljoen als gevolg van de hogere instroom in het SBK. De overige bijstelling van de personele uitgaven (€ 19,3 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door vertraging in de reorganisatie van 400 Geneeskundig bataljon naar de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 8 miljoen) en kwalitatieve salarisverschillen door verandering van de kwalitatieve verandering van de formatie in 2314 (€ 4 miljoen). Verder zijn de uitgaven voor stagiairs, inhuur en reservisten hoger dan begroot. De financiering van de hogere personele uitgaven (exclusief SBK; € 19 miljoen) wordt intern het CLAS gecompenseerd uit de lagere uitgaven voor niet wapensysteem gebonden militair materieel (– € 10 miljoen) en overig materieel (– € 8 miljoen) en opleidingen (– € 1 miljoen).

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

638.348

11.179

649.527

29.550

679.077

Uitgaven

638.348

11.179

649.527

29.550

679.077

           

Programma uitgaven

132.995

5.564

138.559

27.735

166.294

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

132.995

5.564

138.559

27.735

166.294

– waarvan inzet

         

– waarvan gereedstelling

12.481

657

13.138

0

13.138

– waarvan instandhouding

120.514

4.907

125.421

27.735

153.156

           

Apparaatsuitgaven

505.353

5.615

510.968

1.815

512.783

Staven

21.349

0

21.349

0

21.349

Operationele eenheden Commando LSK

484.004

5.615

489.619

1.815

491.434

           

Apparaat per uitgavencategorie

505.353

5.615

510.968

1.815

512.783

personele uitgaven

392.226

10.937

403.163

7.593

410.756

– waarvan eigen personeel

387.182

9.937

397.119

4.600

401.719

– waarvan operationele toelage

5.044

0

5.044

0

5.044

– waarvan externe inhuur

1.000

1.000

2.993

3.993

materiele uitgaven

113.127

– 5.322

107.805

– 5.778

102.027

– waarvan bijdragen aan SSO's1

1.850

0

1.850

1.850

– waarvan overige exploitatie

111.277

– 5.322

105.955

– 5.778

100.177

           

Apparaatsontvangsten

15.227

0

15.227

– 687

14.540

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling prijsbijstelling

3.865

 

3.865

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

 

4.600

4.600

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

23.870

1.125

24.995

Doorwerking ontvangsten

 

– 687

– 687

Herallocatie budgetten

 

– 3.223

– 3.223

Totaal beleidsmatige mutaties

27.735

1.815

29.550

Totaal mutaties

27.735

1.815

29.550

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CLSK is dit de ontvlechting instandhoudingsbudget van de DMO naar het CLSK voor de KDC 10 (€ 23,3 miljoen) en Unmanned Aerial Vehicles (€ 2,2 miljoen). Verder is het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI verhoogd. (€ 0,2 miljoen). Daartegenover staat de overheveling van het budget drukwerk van het CLSK naar de DMO (– € 0,8 miljoen).

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herallocatie budgetten

Er wordt € 3 miljoen intern gecompenseerd op formatie ten laste van overige materiële exploitatie. Tevens is een bedrag van € 3,2 miljoen gebruikt voor het oplossen van defensiebrede problematiek.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

311.529

16.989

328.518

1.713

330.231

Uitgaven

311.529

16.989

328.518

1.713

330.231

           

Programma uitgaven

282

2.000

2.282

0

2.282

Opdracht Inzet KMAR

282

2.000

2.282

0

2.282

– waarvan gereedstelling

282

2.000

2.282

0

2.282

           

Apparaatsuitgaven

311.247

14.989

326.236

1.713

327.949

Staven

9.293

0

9.293

0

9.293

Operationele eenheden KMAR

301.954

14.989

316.943

1.713

318.656

           

Apparaat per uitgavencategorie

311.247

14.989

326.236

1.713

327.949

personele uitgaven

279.415

12.601

292.016

2.453

294.469

– waarvan eigen personeel

277.505

12.101

289.606

453

290.059

– waarvan operationele toelage

1.910

 

1.910

2.000

3.910

– waarvan externe inhuur

 

500

500

0

500

materiele uitgaven

31.832

2.388

34.220

– 740

33.480

– waarvan bijdragen aan SSO's (*1)

300

 

300

0

300

– waarvan overige exploitatie

31.532

2.388

33.920

– 740

33.180

           

Apparaatsontvangsten

4.590

4.590

360

4.950

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling prijsbijstelling

 

525

525

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

 

1.500

1.500

Overhevelingen tussen departementen

 

– 816

– 816

Doorwerking ontvangsten

 

360

360

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

 

144

144

Totaal beleidsmatige mutaties

0

1.713

1.713

Totaal mutaties

0

1.713

1.713

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

Budgetontvlechtingen tussen departementen

Voor het begrotingsjaar 2014 wordt € 0,8 miljoen budget overgeheveld van Defensie / KMar naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hogere ontvangsten door de bijdrage vanuit European Union Police Services Training.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI).

Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

1.617.520

– 470.148

1.147.372

– 244.846

902.526

Uitgaven

1.193.654

– 70.848

1.122.806

– 67.446

1.055.360

           

Programmauitgaven

1.193.654

– 70.848

1.122.806

– 67.446

1.055.360

6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel

805.634

– 43.376

762.258

– 166.688

595.570

6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur

202.707

– 30.230

172.477

131.323

303.800

6.3 Opdracht Voorzien in ICT

91.110

2.758

93.868

– 31.107

62.761

6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

62.800

 

62.800

0

62.800

6.5 Bijdrage aan de NAVO

31.403

 

31.403

– 974

30.429

           

Programmaontvangsten

163.788

– 30.000

133.788

4.026

137.814

– waarvan verkoopopbrengsten groot materieel

146.218

– 30.000

116.218

0

116.218

– waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur

15.700

15.700

0

15.700

– waarvan overige ontvangsten

1.870

0

1.870

4.026

5.896

Omschrijving

art 6.1 nieuw materieel

art 6.2 infrastructuur

art 6.3 ICT

art 6.4 WOO

art 6.5 NAVO

Totaal Programma uitgaven

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

           

Uitdeling prijsbijstelling

17.600

       

17.600

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

– 8.288

– 1.700

– 907

   

– 10.895

Overhevelingen tussen departementen

 

– 4.292

– 200

   

– 4.492

Doorwerking van de ontvangsten

 

– 5.685

   

4.026

– 1.659

Aflossing lening infraprojecten en aanschaf panden

– 143.000

143.000

     

0

Kasschuif Investeringen naar latere jaren

– 33.000

 

– 30.000

 

– 5.000

– 68.000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 166.688

131.323

– 31.107

0

– 974

– 67.446

Totaal mutaties

– 166.688

131.323

– 31.107

0

– 974

– 67.446

Toelichting op de verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van € 245 miljoen op de verplichtingen komt door de juridische bezwaren van een leverancier op de aanbestedingsprocedure van het project Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat (VOSS; – € 167 miljoen) en Helderheidsversterkende brillen (– € 43 miljoen). Daarnaast zijn er vertragingen bij de leverancier (Project GPW Boxer – € 7 miljoen), een leveringsstop als gevolg van corrosieproblemen bij NH-90 (– € 21 miljoen) en vertraging bij de contractonderhandeling van een aantal kleinere projecten (– € 7 miljoen). Deze verplichtingen zullen in latere jaren alsnog worden aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft de herschikking van het budget huisvesting en infrastructuur van het CDC naar investeringen infrastructuur voor de beveiligingsaanpassingen van de ambassades (€ 0,7 miljoen) en de budgetoverheveling naar het CDC ter dekking van de betalingen in het kader van het Publiek Private Samenwerking (PPS) contract voor de Kromhout kazerne (– € 2,4 miljoen). Verder is hierin de financiering van de uitgaven door het CZSK van het Joint Support Ship (JSS) project opgenomen (€ 8,2 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft de budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf (– € 4,3 miljoen) en de bijdrage van Defensie aan het Ministerie van Economische Zaken voor de deelname aan de Nationale Cyber Security Research Agenda 2014 (– € 0,2 miljoen).

Doorwerking van de ontvangsten

De bijstelling op infrastructuur komt door vertraging bij het aanbestedingstraject van de renovatie Centraal Militair Hospitaal (– € 5,7 miljoen). De hogere ontvangsten vanuit de Navo van € 4 miljoen zijn verwerkt op het uitgavenbudget Navo-investeringen.

Aflossing lening infraprojecten en aanschaf bedrijfspanden

Door herijkingen van de diverse projecten in de opdracht voorzien in nieuw materieel worden binnen de investeringen de leningen uit eerdere jaren voor een aantal kazernes afgelost, waaronder de lening voor de Koningin Maximakazerne op Schiphol (€ 85 miljoen). Daarnaast worden enkele dienstkringpanden van de DVD overgedragen, ten behoeve van de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf.

Kasschuif Investeringen naar latere jaren

In verband met de herijking van diverse investeringsprojecten voor nieuw materieel (onder andere de projecten VOSS, Male UAV, KKW), ICT projecten en de Navo projecten is een totale kasschuif van € 68 miljoen naar latere jaren noodzakelijk.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

815.316

– 20.438

794.878

– 30.070

764.808

           

Uitgaven

815.316

– 20.438

794.878

– 30.070

764.808

           

Programma uitgaven

338.936

– 2.193

336.743

– 40.591

296.152

Voorzien in nieuw materieel

         
           

Opdracht Logistieke ondersteuning

338.936

– 2.193

336.743

– 40.591

296.152

– waarvan gereedstelling

237.820

1.387

239.207

– 15.490

223.717

– waarvan instandhouding

101.116

– 3.580

97.536

– 25.101

72.435

           

Apparaatsuitgaven

476.380

– 18.245

458.135

10.521

468.656

Staven

7.185

0

7.185

0

7.185

Ondersteuning operationele eenheden

469.195

– 18.245

450.950

10.521

461.471

           

Apparaat per uitgavencategorie

476.380

– 18.220

458.135

10.521

468.656

personele uitgaven

179.845

7.456

201.645

– 11.204

190.441

– waarvan eigen personeel

179.533

– 14.344

179.533

– 9.739

169.794

– waarvan operationele toelage

312

0

312

0

312

– waarvan externe inhuur

 

21.800

21800

– 1.465

20.335

materiele uitgaven

296.535

– 25.676

256490

21.725

278.215

– waarvan bijdragen aan SSO's1

219.896

– 12.774

207122

4.023

211.145

– waarvan ICT (zie bijdrage aan SSO's)

         

– waarvan overige exploitatie

76.639

– 12.902

49368

17.702

67.070

           

Programma ontvangsten

         

Apparaatsontvangsten

42.933

0

42933

– 16.736

26.197

1

Shared Service Organisatie IVENT, DVD en Paresto.

 

Ontwerpbegroting

stand 1e SB

stand 2e SB

DMO bijdrage SSO's (van IVENT / infovrz)

217.265

206.822

210.845

DMO bijdrage SSO's (van Paresto)

300

300

300

DMO bijdrage SSO's (van DVD)

2.331

0

0

DMO bijdrage SSO's

219.896

207.122

211.145

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling prijsbijstelling

 

8.350

8.350

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

 

1.500

1.500

Doorwerking ontvangsten

– 16.736

 

– 16.736

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

– 24.185

1.001

– 23.184

Interne herschikkingen

330

– 330

0

Totaal beleidsmatige mutaties

– 40.591

10.521

– 30.070

Totaal mutaties

– 40.591

10.521

– 30.070

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

Doorwerking ontvangsten

De lagere verwachte personele en materiele ontvangsten werken door op het uitgavenkader.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft een aantal budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste zijn de overheveling van de DMO naar het instandhoudingsbudget van het CLSK voor de KDC-10 en Unmanned Aerial Vehicles (€ 23,3 miljoen, respectievelijk € 2,2 miljoen) en de overheveling voor de intensivering Cyber naar de DMO (€ 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er enkele kleinere overhevelingen.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

972.277

97.614

1.069.891

2.163

1.072.054

Uitgaven

972.277

97.614

1.069.891

2.163

1.072.054

           

Programmauitgaven

0

0

0

   

Opdracht Dienstverlenende eenheden

0

0

0

   

– waarvan gereedstelling

0

0

0

   

– waarvan instandhouding

0

0

0

   
           

Apparaatsuitgaven

972.277

97.614

1.069.891

2.163

1.072.054

Staf CDC

15.802

0

15.802

0

15.802

Ondersteuning operationele eenheden

938.077

97.434

1.035.511

2.163

1.037.674

Attachés

18.398

180

18.578

0

18.578

           

Apparaat per uitgavencategorie

972.277

97.614

1.069.891

2.163

442.069

personele uitgaven

451.970

– 9.175

442.859

– 790

442.069

– waarvan eigen personeel

441.052

– 26.046

415.070

– 2.678

412.392

– waarvan operationele toelage

248

312

560

– 312

248

– waarvan attachés

10.670

– 241

10.429

0

10.429

– waarvan externe inhuur

16.800

16.800

2.200

19.000

materiele uitgaven

520.307

106.789

627.032

2.953

629.985

– waarvan bijdrage SSO’s1

151.901

25.000

176.901

0

176.901

– waarvan huisvesting en infrastructuur

224.172

13.776

237.948

7.755

245.703

– waarvan overige exploitatie

136.506

67.528

204.034

– 4.764

199.270

– waarvan overige exploitatie attachés

7.728

421

8.149

0

8.149

Apparaatsontvangsten

51.377

4.093

55.470

– 5.685

49.785

1

Shared Service Organisatie Paresto en DVD.

 

ontwerpbegr

stand 1e SB

stand 2e SB

CDC bijdrage SSO's (van Paresto)

35.140

35.140

35.140

CDC bijdrage SSO's (van DVD / huisv en infra)

116.761

141.761

141.761

CDC bijdrage SSO's

151.901

176.901

176.901

Omschrijving

Apparaat Uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Uitdeling prijsbijstelling

500

500

Herallocatie budgetten

7.550

7.550

Budgetoverhevelingen tussen departementen

– 38

– 38

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

3.451

3.451

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

– 9.300

– 9.300

Totaal beleidsmatige mutaties

2.163

2.163

Totaal mutaties

2.163

2.163

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Herallocatie budgetten

Het overschot binnen de apparaatsuitgaven van het CZSK (€ 2,8 miljoen) wordt door de CDS gealloceerd voor het oplossen van de defensiebrede problematiek. In totaal wordt € 7,5 miljoen toegevoegd aan de exploitatie huisvesting en infrastructuur.

Budgetoverhevelingen tussen departementen

Dit betreft de bijdrage aan de rijks schoonmaak organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 38 duizend).

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CDC is dit de toevoeging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 1,5 miljoen) en budgetoverheveling vanuit investeringen infrastructuur naar het CDC ten behoeve van het PPS contract Kromhout (€ 2,4 miljoen). Daar tegenover staat de mutatie van de beveiliging ambassade naar investeringen infrastructuur (– € 0,7 miljoen). Tenslotte diverse kleinere mutaties per saldo oplopend tot € 0,3 miljoen.

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

Met de 1e suppletoire begroting 2014 zijn de in-, door- en uitstroom activiteiten personeel overgegaan van de Bestuursstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie Defensie van het CDC. Met de opdracht van de activiteiten zijn ruim 700 dossiers overgegaan naar het DPOD. Niet alle activiteiten, waaronder om-, bij en herscholing, worden dit jaar gerealiseerd. Met het verwachte overschot van € 9,3 miljoen wordt bijgedragen aan de defensiebrede SBK / ontslagbescherming problematiek.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CDC om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Omschrijving

Apparaat Ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

– 5.685

– 5.685

Bijstellen ontvangsten (CMH)

 

0

Totaal beleidsmatige mutaties

– 5.685

– 5.685

Toelichting ontvangsten

Door vertraging in het aanbestedingstraject renovatie van het Centraal Militair Hospitaal schuift de geraamde bijdrage van Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SZVK) door naar 2015 (– € 5,7 miljoen).

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

113.716

876

114.592

1.288

115.880

Programma-uitgaven

         

Subsidies en bijdragen

21.752

4.230

25.982

– 850

25.132

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

44.918

– 3.912

41.006

– 3.000

38.006

Overige uitgaven

47.046

558

47.604

5.138

52.742

Totaal programma-uitgaven

113.716

876

114.592

1.288

115.880

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Uitdeling prijsbijstelling

1.995

1.995

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

– 707

– 707

Totaal beleidsmatige mutaties

1.288

1.288

Totaal mutaties

1.288

1.288

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de programma uitgaven.

Budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen

Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van het museaal budget in verband met vertraging van het Nationaal Militair Museum (€ 0,6 miljoen). Daarnaast tellen enkele kleine mutaties op tot € 0,1 miljoen.

Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

1.698.315

– 95.721

1.602.594

– 18.462

1.584.132

Apparaatsuitgaven

         

Bestuursstaf

86.837

– 5.634

81.203

– 4.963

76.240

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

64.294

1.567

65.861

1.461

67.322

Pensioenen en uitkeringen

1.224.978

10.837

1.235.815

– 9.458

1.226.357

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

322.206

– 102.491

219.715

– 5.502

214.213

Totaal apparaatsuitgaven

1.698.315

– 95.721

1.602.594

– 18.462

1.584.132

           

Apparaat per uitgavencategorie

1.592.910

– 95.721

1.602.594

– 18.462

1.584.132

personele uitgaven

1.676.536

– 96.596

1.579.940

– 13.080

1.566.860

– waarvan eigen personeel

129.352

– 9.035

120.317

1.562

121.879

– waarvan eigen inhuur

 

4.093

4.093

318

4.411

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.547.184

– 91.654

1.455.530

– 14.960

1.440.570

materiele uitgaven

21.779

875

22.654

– 5.382

17.272

– waarvan bijdragen aan SSO's1

170

 

170

 

170

– waarvan overige exploitatie

21.609

875

22.484

– 5.382

17.102

Totaal ontvangsten

6.908

15.423

22.331

888

23.219

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Herallocatie budgetten

16.912

16.912

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

– 15.102

– 15.102

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

– 1.952

– 1.952

Doorwerking ontvangsten

888

888

Vrijgaven niet-relevant pensioenen

– 19.208

– 19.208

Totaal beleidsmatige mutaties

– 18.462

– 18.462

Totaal mutaties

– 18.462

– 18.462

Toelichting

Herallocatie budgetten

Door herallocatie van de budgetten bij de defensieonderdelen wordt het defensiebrede probleem bij de nabetaling van de ereschulden en de pensioenen verminderd (€ 16,9 miljoen). Het tekort bij ereschulden is onder meer een gevolg van een schikking in een bezwaarprocedure waardoor het aantal rechthebbenden toeneemt. Het tekort bij pensioenen is een gevolg van de waardeoverdrachten door het ABP. Dit wordt veroorzaakt doordat de diverse pensioenfondsen een aantal jaren geen waardeoverdrachten mochten doen door een te lage dekkingsgraad. Daarnaast is de uitstroom van Defensie groter dan gepland door de reorganisatie en bestaat er een toename van mensen die vlak voor hun pensioen in het verleden opgebouwde rechten over wensen te dragen naar één pensioenfonds.

Bijstellen pensioenen en SBK ontslagbescherming

Het budgetoverschot in de SBK regeling 2012 van € 15,9 wordt aangewend voor het oplossen van de defensiebrede problematiek van de SBK ontslagbescherming. Voor dit artikel wordt hiermee € 0,8 miljoen afgedekt. Met het overige deel (€ 15,1 miljoen) zijn de overige defensieonderdelen voor haar tekorten in de ontslagbescherming regeling gecompenseerd.

Budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen

Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van de intensivering voor cyber naar het CDC en de DMO (€ 1,3 miljoen). Daarnaast zijn er diverse mutaties oplopend tot een bedrag van € 0,6 miljoen.

Doorwerking van de ontvangsten

De hoger dan geraamde personele ontvangsten (€ 0,8 miljoen) verhogen het uitgavenkader.

Vrijgave van het niet-relevant deel van de pensioenen

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Van de mogelijkheid voor een lening voor 2014, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, wordt dit jaar echter geen gebruik gemaakt.

Niet-beleidsartikel 11 Geheim

Artikel 11 Geheime uitgaven

Ontwerp begroting 2014

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen en uitgaven

5.264

0

5.264

0

5.264

Geheime uitgaven

5.264

0

5.264

0

5.264

Totaal uitgaven en verplichtingen

5.264

0

5.264

0

5.264

Toelichting

Geen mutaties.

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien

Ontwerpbegroting incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

Verplichtingen

46.727

18.860

65.587

– 65.587

0

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nader te verdelen

46.727

18.860

65.587

– 65.587

0

Onvoorzien

         

Totaal uitgaven

46.727

18.860

65.587

– 65.587

0

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

 

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

 

Uitdeling prijsbijstelling

– 38.900

Herallocatie budgetten

– 18.487

Bijstellen SBK / ontslagbescherming

– 4.500

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

– 3.700

Totaal beleidsmatige mutaties

– 65.587

Totaal mutaties

– 65.587

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

Herallocatie budgetten / Bijstellen SBK ontslagbescherming

Vanuit dit artikel wordt bijgedragen aan de problematiek van tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.

Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen

De mutatie betreft de toevoeging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI) bij de defensieonderdelen.

Licence