Base description which applies to whole site

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2014. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota(TK33 400, nr. 18).

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 

20141

BKZ stand ontwerpbegroting 2014 (na herijking)

67.826

Prijs nationale bestedingen (pNB)

– 346

IJklijnmutaties

– 30

BKZ stand 1e suppletoire begroting 2014

67.451

IJklijnmutaties

– 23

Technische correctie kader jeugd

– 346

BKZ stand ontwerpbegroting 2015

67.081

IJklijnmutaties

0

BKZ stand 2e suppletoire begroting 2014

67.081

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014

66.207

Onderschrijding BKZ

– 875

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 346 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 53 miljoen verlaagd. Verder is het kader in 2014 verlaagd met € 346 miljoen als gevolg van de technische correctie van het kader jeugd. Ondanks de verlaging van het BKZ met € 745 miljoen is het BKZ als gevolg van de daling van de netto-BKZ-uitgaven met € 875 miljoen onderschreden. Het bedrag van € 875 miljoen kan nog wijzigen op grond definitievere cijfers over 2014 van het ZiNL en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in de Slotwet 2014 nader gerapporteerd.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2014 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 875 miljoen. Van deze € 875 miljoen is voor het grootste deel (€ 709 miljoen) in eerdere budgettaire nota’s gemeld. In de 1e suppletoire begroting 2014 is reeds een onderschrijding gemeld van € 622 miljoen en in de ontwerpbegroting 2015 van € 88 miljoen. In de 2e suppletoire begroting 2014 is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2015 de kaderonderschrijding verder met € 165 miljoen toegenomen. Hiervan heeft € 150 miljoen betrekking op de actualisering van de zorguitgaven en € 15 miljoen op het opleidingsfonds.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2014 (na herijking)

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 622

Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2014

– 622

Mutatie ontwerpbegroting 2015

– 88

Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2015

– 709

Mutatie 2e suppletoire begroting 2014

– 165

Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2014

– 875

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Licence