Base description which applies to whole site

3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 al in de Ontwerpbegroting 2015 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

72.895,0

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014

– 955,7

Stand 1e suppletoire begroting 2014

71.939,3

Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015

– 457,1

Stand ontwerpbegroting 2015

71.482,1

Nieuwe mutaties

 

Actualisering zorguitgaven

– 150,0

Opleidingsfonds

– 15,2

   

Totaal nieuwe mutaties

– 165,2

   

Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014

71.316,9

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014

5.068,6

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014

41,5

Stand 1e suppletoire begroting 2014

5.110,1

Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015

0,0

Stand ontwerpbegroting 2015

5.110,1

Nieuwe mutaties

0,0

   

BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2014

5.110,1

   

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2014

67.826,4

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2014

66.829,2

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2015

66.372,0

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014

66.206,8

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland (ZiNL) over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Actualisering zorguitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2014 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de zorguitgaven 2014 geactualiseerd. Binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) tekent zich een onderschrijding af van circa € 150 miljoen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2014. Daarover wordt bij het jaarverslag 2014 nader gerapporteerd.

Opleidingsfonds

De vaststelling van subsidies in het kader van de opleidingen tot ziekenhuisarts leidt tot € 15,2 miljoen onderuitputting in 2014.

Licence