Base description which applies to whole site

2.1 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

494.520

474.852

120.652

595.504

         

Uitgaven

497.952

483.937

– 2.695

481.242

Waarvan juridisch verplicht

99%

     
         

1. Gezondheidsbescherming

97.489

101.802

1.986

103.788

         

Subsidies

9.652

3.954

– 2.038

1.916

waarvan onder andere:

       

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie

8.617

3.101

– 1.878

1.223

Crisisbeheersing Volksgezondheid

813

606

– 377

229

Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak naar 18 jaar

182

182

216

398

         

Opdrachten

1.910

2.112

1.751

3.863

waarvan onder andere:

       

Crisisbeheersing Volksgezondheid

268

268

388

656

Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën

417

417

0

417

         

Bijdragen aan agentschappen

85.626

95.513

2.195

97.708

waarvan onder andere:

       

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

69.632

78.074

101

78.175

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.126

16.569

2.360

18.929

         

Bijdragen aan medeoverheden

301

223

– 122

101

waarvan onder andere:

       

College Toetsing

301

201

– 200

1

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

200

200

         

2. Ziektepreventie

328.040

309.485

– 2.998

306.487

         

Subsidies

206.535

204.620

– 1.463

203.157

Ziektepreventie

6.891

5.786

– 884

4.902

Ziektepreventie Caribisch Nederland

1.200

1.200

– 697

503

Jeugdgezondheidszorg

3.351

3.054

– 13

3.041

RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

183.355

182.992

562

183.554

RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid

11.738

11.588

– 431

11.157

         

Opdrachten

8.536

0

465

465

waarvan onder andere:

       

(Vaccin)onderzoek

8.536

– 104

544

440

         

Bijdragen aan agentschappen

112.878

104.865

– 2.697

102.168

waarvan onder andere:

       

RIVM/ Opdrachtverlening Centra

81.341

82.355

1.195

83.550

Bevolkingsonderzoeken

29.715

20.909

– 2.597

18.312

RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie

1.601

1.601

– 1.295

306

         

Bijdragen aan medeoverheden

91

0

697

697

Extra contactmoment JGZ

91

0

0

0

Ziektepreventie Caribisch Nederland

0

0

697

697

         

3. Gezondheidsbevordering

52.340

52.827

39

52.866

         

Subsidies

33.037

34.199

188

34.387

waarvan onder andere:

       

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

6.872

3.615

– 578

3.037

Verslavingszorg

1.364

7.673

0

7.673

Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG

– 1.539

10.230

– 397

9.833

Gezonde leefstijl jeugd

11.575

0

0

0

Letselpreventie

3.742

4.809

0

4.809

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

3.179

3.179

925

4.104

Bevordering van seksuele gezondheid

4.486

4.486

142

4.628

         

Opdrachten

4.319

3.827

5

3.832

waarvan onder andere:

       

Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

403

723

– 200

523

Letselpreventie

0

50

0

50

Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG

0

285

– 42

243

         

Bijdragen aan agentschappen

710

360

– 96

264

RIVM: Voedsel consumptiepeiling

221

120

1

121

RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.

489

240

– 97

143

         

Bijdragen aan medeoverheden

14.274

14.441

– 58

14.383

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.274

14.279

53

14.332

         

4. Ethiek

20.083

19.823

– 1.722

18.101

         

Subsidies

1.660

1.560

– 261

1.299

Beleid Medische Ethiek

1.660

1.560

– 261

1.299

         

Opdrachten

0

100

124

224

         

Bijdragen aan agentschappen

3.804

3.804

– 1.639

2.165

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.804

3.804

– 1.639

2.165

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

14.619

14.359

12

14.371

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

13.006

13.888

235

14.123

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

1.613

471

– 223

248

         

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

42

42

Ontvangsten

11.003

11.003

6.021

17.024

waarvan onder andere:

       

Leegstandvoorziening NVWA

4.252

4.252

5.221

9.473

Bestuurlijke boetes

0

0

800

800

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Ontvangsten

Er is meer ontvangen dan geraamd in verband met terugontvangen middelen van de NVWA als gevolg van het niet geheel benutten van de NVWA-voorziening «leegstand gebouwen» (€ 5,2 miljoen). Daarnaast vallen de opbrengsten bestuurlijke boetes circa € 0,8 miljoen hoger uit doordat de NVWA hogere boetes oplegt.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

         

Verplichtingen

2.692.612

2.741.136

2.958

2.744.094

         

Uitgaven

2.733.958

2.723.212

1.790

2.725.002

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

     
         

1. Kwaliteit en veiligheid

99.543

117.879

50

117.929

         

Subsidies

91.824

109.119

872

109.991

waarvan onder andere:

       

Integrale Kankercentrum Nederland

27.390

27.390

6.400

33.790

Nederlands Kanker Instituut

17.354

17.354

0

17.354

Patiëntveiligheid curatieve zorg

846

846

0

846

Zwangerschap en geboorte

1.440

1.513

0

1.513

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.590

3.590

0

3.590

Perinataal Webbased dossier

500

500

0

500

NICTIZ

5.000

5.000

0

5.000

Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service

1.225

1.225

160

1.385

Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie

8.577

8.577

1.070

9.647

Nederlandse Transplantatie Stichting

3.095

3.095

– 11

3.084

Regeling Donatie bij leven

800

800

– 252

548

Stichting TKI Life Sciences and Health/ LSH Plaza

14.252

19.725

– 938

18.787

UMCG ten behoeve van project Lifelines

4.601

4.601

0

4.601

Experiment topklinische ziekenhuizen

0

6.000

– 4.560

1.440

Schadeloosstelling

0

4.200

0

4.200

         

Opdrachten

4.412

5.998

– 1.490

4.508

         

Bijdragen aan agentschappen

3.107

2.712

598

3.310

CIBG: Donorregister

3.031

2.600

122

2.722

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: beheer subsidies LSH en TI Pharma

76

76

27

103

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

150

50

70

120

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

0

0

         

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.550.873

2.548.507

2.013

2.550.520

         

Subsidies

13.214

11.858

679

12.537

waarvan onder andere:

       

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

2.000

0

2.000

Anonieme e-mental health

2.000

2.000

0

2.000

Stichting Patiëntvertrouwenspersoon

4.882

4.882

0

4.882

Stichting Familievertrouwenspersoon

1.080

1.080

0

1.080

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

477

477

0

477

         

Bekostiging

2.530.500

2.530.500

2.222

2.532.722

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18–

2.498.500

2.498.500

0

2.498.500

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.000

32.000

2.222

34.222

         

Opdrachten

5.585

4.878

– 874

4.004

waarvan onder andere:

       

Programma Verspilling in de zorg

425

333

– 209

124

         

Bijdragen aan agentschappen

958

1.250

– 16

1.234

CIBG: Farmatec

958

1.250

– 16

1.234

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

616

21

2

23

ZiNL: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

616

21

2

23

         

3. Bevorderen werking van het stelsel

83.542

56.826

– 273

56.553

         

Subsidies

2.829

558

– 124

434

waarvan onder andere:

       

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

325

325

1

326

Zorgfraudebestrijding

1.723

135

0

135

         

Inkomensoverdrachten

28.166

23.966

8.760

32.726

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

28.166

23.966

8.760

32.726

         

Opdrachten

4.054

4.586

633

5.219

waarvan onder andere:

       

Risicoverevening

1.407

1.407

203

1.610

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.215

1.215

– 774

441

         

Bijdragen aan agentschappen

23.735

21.955

– 3.823

18.132

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

23.735

21.955

– 3.823

18.132

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

20.633

5.761

– 5.732

29

SVB en ZiNL Onverzekerden en wanbetalers

10.633

0

29

29

ZiNL: Doorlichten pakket

10.000

5.761

– 5.761

0

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.125

0

13

13

VenJ: Bijdrage C2000

4.125

0

13

13

         

Ontvangsten

35.853

55.853

12.616

68.469

waarvan onder andere:

       

Ontvangsten wanbetalers

34.800

54.800

12.616

67.416

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Er wordt vanuit artikel 3 € 6,4 miljoen overgeboekt aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies.

Daarnaast is een bedrag van € 4,6 miljoen verschoven naar de overgangsregeling FLO/VUT door de toezegging van PGGM voor een eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers ambulancediensten.

VWS heeft toegezegd om zorgaanbieder Heideheuvel in 2014 nog eenmaal een subsidie te verlenen ter overbrugging van de klinische behandeling van ernstige obesitas bij kinderen. Heideheuvel heeft hiervoor in de periode 2008–2012 reeds eerder een subsidie ontvangen. De middelen zijn toegekend ter overbrugging van de periode waarin het Zorginstituut met een pakketduiding zou komen ten aanzien van de zorg die wordt verleend door Heideheuvel. Dekking hiervoor is gevonden binnen het budget kwaliteit en veiligheid.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Inkomensoverdrachten

Van de circa € 8,8 miljoen op het onderdeel overgangsregeling FLO/VUT heeft circa € 4,6 miljoen betrekking op de toezegging van PGGM voor een eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers van ambulancediensten.

Daarnaast is € 4,2 miljoen als budget toegevoegd. Dit hangt samen met de technische afwikkeling van een oude garantiestelling uit 2003. VWS heeft zich hierbij garant gesteld voor maximaal € 4,2 miljoen rond de afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis. In de eerste suppletoire wet is dit budget vanuit FLO/VUT overgeboekt naar de post schadeloosstelling. Met deze boeking wordt het budget van de FLO/VUT weer gecorrigeerd.

Bijdragen aan agentschappen

De uitvoeringskosten van de wanbetalersregeling vallen naar verwachting € 3,9 miljoen lager uit dan begroot door lagere deurwaarderskosten.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Door de opstartfase van het project Zinnige Zorg en vooral doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd (en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed), zijn de uitgaven 2014 lager dan geraamd.

Ontvangsten

De afrekening van de in het jaar 2013 betaalde voorschotten aan het CJIB ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het terugdringen van wanbetalers en onverzekerden leidt tot een terugvordering en daarmee extra ontvangsten. Daarnaast is in de 1e suppletoire wet de raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers verhoogd. Dat is behoedzaam gebeurd, omdat rekening werd gehouden met op termijn lagere ontvangsten als gevolg van wijzigingen in de aanpak van wanbetalers. Op grond van gerealiseerde ontvangsten tot en met september wordt verwacht dat de ontvangsten hoger zullen zijn dan eerder geraamd.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.193.311

4.584.559

– 13.375

4.571.184

         

Uitgaven

4.193.291

4.584.539

– 13.375

4.571.164

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

     
         

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

211.894

205.135

– 9.467

195.668

         

Subsidies

42.555

44.555

– 6.560

37.995

waarvan onder andere:

       

Movisie

7.939

7.939

0

7.939

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

12.400

12.400

– 1.000

11.400

Mezzo

3.107

3.107

0

3.107

         

Bekostiging

432

432

0

432

         

Inkomensoverdrachten

97.627

91.627

0

91.627

Mantelzorgcompliment

97.627

91.627

0

91.627

         

Opdrachten

65.280

62.521

28

62.549

waarvan onder andere:

       

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.510

60.510

0

60.510

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

12

– 2.206

2.669

463

         

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

3.000

3.000

9

3.009

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

3.000

3.000

9

3.009

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

3.000

3.000

– 2.944

56

VenJ: opvang minderjarige meisjes

1.800

1.800

– 1.813

– 13

Gemeentefonds: opvang specifieke doelgroepen

1.200

1.200

– 1.101

99

         

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.981.397

4.379.404

– 3.908

4.375.496

         

Subsidies

204.906

227.312

4.779

232.091

waarvan onder andere:

       

Centrum Indicatiestelling Zorg

106.745

121.745

0

121.745

Aanpak fraude persoonsgebonden budget

17.500

17.500

– 6.178

11.322

Subsidieregeling palliatieve zorg

18.943

18.943

0

18.943

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

7.642

7.642

0

7.642

Programma «In voor zorg!»

18.400

18.400

9.642

28.042

Stichting Centrum Consultatie en expertise

9.873

9.873

0

9.873

Vilans

5.268

5.268

0

5.268

Integraal Kankercentrum Nederland

6.400

6.400

– 6.400

0

PGB trekkingsrechten

0

12.847

– 1.176

11.671

Transitie Hlz

0

0

8.200

8.200

         

Bekostiging

3.758.800

4.141.300

– 5.000

4.136.300

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.758.800

4.141.300

– 5.000

4.136.300

         

Opdrachten

15.677

8.551

– 3.673

4.878

waarvan onder andere:

       

Aanpak fraude pgb

2.500

150

– 150

0

Programma «Kwaliteit palliatieve zorg»

2.547

647

– 647

0

Programma Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)

4.000

2.631

– 794

1.837

Zorg en dwang

1.500

1.500

– 540

960

Deltaplan Dementie

1.750

0

0

0

Nationaal Programma Ouderenzorg

3.000

1.880

0

1.880

         

Bijdragen aan agentschappen

0

2.227

0

2.227

CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi

0

2.227

0

2.227

         

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

2.014

14

– 14

0

ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie

2.014

14

– 14

0

         

Ontvangsten

3.441

3.441

7.500

10.941

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Voor de aanpak fraude pgb zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over het terugdringen van pgb-fraude, onder meer door het afleggen van huisbezoeken. Deze uitgaven vallen lager uit dan geraamd evenals de aanloopkosten van de invoering van trekkingsrechten (circa € 6,2 miljoen).

Er wordt € 6,4 miljoen overgeboekt naar artikel 2 in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Voorts wordt het budget voor InVoorZorg! met € 9,6 miljoen verhoogd in verband met de tranche 2014–2016 die begin dit jaar is gestart. Hiertoe zijn middelen binnen artikel 3 overgeheveld.

Tot slot wordt € 8,2 miljoen overgeboekt in verband met de transitie Hlz. De middelen zijn voornamelijk bestemd voor ondersteuning van de regio’s, het aanstellen van ambassadeurs (vliegende brigade), monitoring en communicatie en onderzoek.

Bekostiging

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau neerwaarts bijgesteld.

Ontvangsten

Als gevolg van de verantwoording van het mantelzorgcompliment door de SVB over 2013 is sprake van € 4,6 miljoen terugontvangsten. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten en minder verstrekte complimenten (23.000) dan oorspronkelijk begroot.

Daarnaast zijn in de voorgaande jaren verleende subsidies lager vastgesteld met als gevolg dat er meer ontvangsten zijn gerealiseerd dan geraamd (circa € 3 miljoen).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

694.225

741.554

– 29.646

711.908

         

Uitgaven

697.717

735.546

– 29.646

705.900

Waarvan juridisch verplicht (%)

97%

     
         

1. Positie cliënt

26.934

26.504

– 104

26.400

         

Subsidies

22.878

22.881

– 1.215

21.666

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

22.698

22.459

– 1.216

21.243

Overig positie cliënt

180

422

1

423

         

Opdrachten

2.602

2.758

1.106

3.864

waarvan onder andere:

       

Ondersteuning cliënt organisaties

2.437

2.437

702

3.139

         

Bijdragen aan agentschappen

1.454

865

5

870

waarvan onder andere:

       

CIBG: uitvoering subsidieregeling

1.333

403

– 37

366

         

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

299.230

297.095

– 27.428

269.667

         

Subsidies

288.546

287.996

– 26.357

261.639

waarvan onder andere:

       

Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen

48.000

47.622

0

47.622

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

110.000

110.000

409

110.409

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

18.323

18.323

– 5

18.318

Aanpassing opleidingscurricula

5.000

5.000

– 2.400

2.600

Vaccinatie stageplaatsen zorg

3.850

3.850

19

3.869

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

34.775

34.775

– 3.196

31.579

Opleiding tot ziekenhuisarts

5.842

5.842

0

5.842

Capaciteitsorgaan

1.625

1.625

0

1.625

Regionaal arbeidsmarktbeleid

7.500

7.500

0

7.500

Veilig werken in de zorg

3.196

3.196

0

3.196

Arbeidsmarktbeleid Hlz

4.300

4.300

– 4.300

0

Ontwikkeling opleidingsplaatsen

8.000

8.000

– 8.000

0

Nieuwe opleidingen en modernisering

7.100

7.100

– 3.400

3.700

         

Opdrachten

2.115

530

– 303

227

         

Bijdragen aan agentschappen

7.903

7.903

– 770

7.133

waarvan onder andere:

       

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z

5.300

8.319

– 1.186

7.133

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

666

666

2

668

waarvan onder andere:

       

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

666

666

2

668

         

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

89.359

112.821

– 4.595

108.226

         

Subsidies

5.042

5.212

121

5.333

Nivel

5.042

5.212

121

5.333

         

Opdrachten

0

0

70

70

         

Bijdragen aan agentschappen

2.370

1.265

836

2.101

waarvan onder andere:

       

CIBG: JMV

800

800

45

845

RIVM: Zorgbalans

650

0

0

0

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

81.947

106.344

– 5.622

100.722

ZonMw: programmering

81.947

106.344

– 5.622

100.722

ZonMw: exploitatie

0

0

0

0

         

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

193.292

213.183

7.896

221.079

         

Subsidies

256

256

1

257

Uitvoering Wtcg

256

256

1

257

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

189.636

209.895

6.138

216.033

waarvan onder andere:

       

CAK

92.950

92.025

10.138

102.163

NZA

43.231

48.772

– 1.652

47.120

ZiNL

48.436

65.683

– 2.755

62.928

CBZ

1.400

892

0

892

CSZ

2.615

2.523

400

2.923

         

Opdrachten

3.400

3.032

1.757

4.789

waarvan onder andere:

       

TNO centrum Zorg en Bouw

2.370

2.370

1.137

3.507

Uitvoering Wtcg

907

487

2

489

         

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

88.902

85.443

– 6.127

79.316

         

Bekostiging

88.902

85.443

– 6.127

79.316

Zorg en welzijn

84.192

84.101

– 6.127

77.974

Jeugdzorg

4.710

1.342

0

1.342

         

6. Voorkomen fraude

0

500

712

1.212

         

Subsidies

0

0

782

782

         

Opdrachten

0

500

– 70

430

         

Ontvangsten

4.858

4.858

25.300

30.158

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Het interventieteam Hlz is per 1 oktober aangevangen met haar werkzaamheden. Hierdoor komt een deel van het budget dit jaar niet meer tot uitputting (circa € 4,3 miljoen).

Zoals vermeld in brief (Tweede Kamer, 2013–2014, 29 282, nr. 196), zijn de beschikbare opleidingsplaatsen voor enkele beroepen in de GGZ voor 2015 verhoogd (respectievelijk 59 en 44 extra opleidingsplaatsen voor psychotherapeuten en klinisch psychologen). Niet alle plaatsen zijn gerealiseerd waardoor onderuitputting ontstaat (€ 8 miljoen).

Tot slot is de subsidie voor nieuwe opleidingen en modernisering om technische redenen neerwaarts bijgesteld (€ 3,4 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

De ruimte is voornamelijk (€ 5,6 miljoen) ontstaan doordat de opdrachtverlening aan ZonMw van het Vijfde preventieprogramma (€ 3,4 miljoen) en het vervolg programma Jeugdgezondheidszorg (€ 1,0 miljoen) later dan aanvankelijk voorzien heeft plaatsgevonden. Verder was voor een aantal andere programma’s minder budget nodig dan verwacht (€ 1,2 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Van de circa € 10,1 miljoen op het CAK heeft € 3,6 miljoen betrekking op de uitvoeringskosten van het CAK. Deze zijn als gevolg van de aanpassing van systemen voor de uitvoering van de Wmo 2015 hoger dan geraamd. De middelen zijn nodig om cliënten geautomatiseerd te kunnen beschikken en factureren. De aanpassing was pas mogelijk na vaststelling van lagere regelgeving. Daarnaast zijn de kosten voor de uitvoering van de andere wettelijke regelingen hoger dan begroot (€ 1,4 miljoen). Ten slotte is budget overgeboekt voor de Hlz-transitie (circa € 2,8 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (CN)

Bekostiging

Dit betreft een technische mutatie. De bekostiging van de zorg in Caribisch Nederland, inclusief de personele en materiële apparaatsuitgaven, vond voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur worden deze apparaatsuitgaven vanaf artikel 10 verantwoord.

Ontvangsten

Met ingang van 2013 loopt de financiering van de huisartsenopleiding via de beschikbaarheidbijdrage en is de subsidierelatie van VWS met de SBOH geëindigd. Een gevolg van de beëindiging van de subsidierelatie is dat de SBOH met subsidie opgebouwd vermogen aan VWS moet terugbetalen (19,5 miljoen).

Tot slot is € 4,3 miljoen teruggevorderd ten gevolge van de vaststellingen beheerskosten 2012 en 2013 van ZiNL.

Artikel 5

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.404.726

1.400.038

– 1.243.983

156.055

         

Uitgaven

1.551.126

1.546.438

1.885

1.548.323

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

     
         

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

38.197

47.056

4.347

51.403

         

Subsidies

31.772

32.941

5.592

38.533

Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

21.613

21.613

80

21.693

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

6.836

6.836

25

6.861

Stelselherziening

162

162

6.320

6.482

Zorg voor jeugd

3.161

4.330

– 833

3.497

         

Opdrachten

4.609

10.599

– 521

10.078

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

1.719

1.719

– 221

1.498

Stelselherziening

2.447

8.437

– 301

8.136

Aanpak kindermishandeling

443

443

1

444

         

Bijdragen aan agentschappen

749

749

2

751

Verwijsindex

749

749

2

751

         

Bijdragen aan medeoverheden

201

201

1

202

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

866

2.566

– 727

1.839

VenJ: Aanpak kindermishandeling

665

665

– 665

0

Kijkwijzer

201

201

951

1.152

Stelselherziening

0

1.700

– 1.013

687

         

2. Noodzakelijke en passende zorg

1.512.929

1.499.382

– 2.462

1.496.920

         

Subsidies

208.624

223.062

6.038

229.100

Jeugdzorg Plus

205.166

220.861

6.025

226.886

Jeugdzorg

3.458

2.201

13

2.214

         

Opdrachten

1.048

1.028

3

1.031

waarvan onder andere:

       

Jeugdzorg Plus

250

250

1

251

Jeugdzorg

798

778

2

780

         

Bijdragen aan medeoverheden

1.297.465

1.269.238

– 6.422

1.262.816

Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's

1.297.465

1.269.238

– 6.422

1.262.816

         

Bijdragen aan agentschappen

0

262

0

262

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

5.792

5.792

– 2.081

3.711

Jeugdzorg Plus

5.792

5.792

– 2.081

3.711

         

Ontvangsten

4.508

4.508

11.034

15.542

waarvan onder andere:

       

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

4.423

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

11.034

11.119

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Subsidies

Voor de stelselherziening zijn meerdere overboekingen verwerkt ten behoeve van de oprichting van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). Er wordt een bijdrage gedaan aan de bureaukosten van de TAJ van € 1,2 miljoen. Daarnaast is een desaldering gemaakt van € 2,8 miljoen en heeft er een interne herschikking plaatsgevonden van € 1,3 miljoen.

2. Noodzakelijke en passende zorg

Subsidies

Het budget voor Jeugdzorg Plus is met circa € 6,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de privatisering van de rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014. De kosten voor deze privatisering zijn hoger uitgevallen dan begroot, onder andere als gevolg van extra kosten samenhangend met boventallig personeel, de afkoop van een pand en de overgang van medewerkers naar een andere CAO (circa € 15,4 miljoen). Daarnaast is er voor de overheveling van Jeugdzorg Plus budget naar de jeugdzorg en de afnemende capaciteitsbehoefte bij de gesloten jeugdzorg is € 10,2 miljoen afgeboekt

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo wordt het budget voor de doeluitkering met € 6,4 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van SZW budget in verband met het besparingsverlies kindregelingen (€ 18,2 miljoen). Hier tegenover staat onder meer een interne herschikking van budget van € 4,1 miljoen binnen artikel 5 en een desaldering van de ontvangsten van de ouderbijdragen (€ 5,8 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten ouderbijdragen zijn € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld. Daarnaast heeft de verkoop van Rijksjeugdinstellingen € 1,5 miljoen opgebracht.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

106.544

127.634

– 45.171

82.463

         

Uitgaven

132.421

116.193

– 45.171

71.022

Waarvan juridisch verplicht (%)

94%

     
         

1. Passend sport- en beweegaanbod

88.293

72.851

– 45.847

27.004

         

Subsidies

31.354

16.397

1.310

17.707

Gehandicaptensport

3.167

3.167

– 346

2.821

Verantwoord sporten en bewegen

3.086

2.436

135

2.571

Sport en bewegen in de buurt

17.976

3.669

1.203

4.872

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.125

7.125

318

7.443

         

Bekostiging

9.398

9.120

177

9.297

Compensatie van betaalde energiebelasting

9.398

9.120

177

9.297

         

Opdrachten

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

0

0

0

0

         

Bijdragen aan medeoverheden

47.541

47.334

– 47.334

0

Sport en bewegen in de buurt

47.541

47.334

– 47.334

0

         

2. Uitblinken in sport

36.779

36.358

1.299

37.657

         

Subsidies

26.700

26.079

77

26.156

Topsportevenementen

6.523

6.102

– 576

5.526

Topsportprogramma's

18.932

18.732

23

18.755

Dopingbestrijding

1.245

1.245

630

1.875

         

Opdrachten

0

0

0

0

Topsportevenementen

0

0

0

0

         

Inkomensoverdrachten

9.885

10.085

1.222

11.307

Stipendiumregeling

9.885

10.085

1.222

11.307

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

194

194

0

194

Dopingbestrijding

194

194

0

194

         

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

7.349

6.984

– 623

6.361

         

Subsidies

7.146

6.541

– 436

6.105

Kennis als fundament

6.644

6.541

– 436

6.105

Internationaal beleid

502

0

0

0

         

Opdrachten

203

381

– 180

201

Kennis als fundament

201

381

– 180

201

Internationaal beleid

0

0

0

0

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

62

– 7

55

Internationaal beleid

0

62

– 7

55

         

Ontvangsten

1.740

1.740

– 800

940

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Bijdragen aan medeoverheden

Er is € 46,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor de regeling buurtsportcoaches.

2. Uitblinken in sport

Inkomensoverdrachten

Het budget voor de stipendiumregeling wordt met € 1,2 miljoen verhoogd omdat het aantal sporters dat in aanmerking komt voor een uitkering sterker is gestegen dan geraamd.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

327.802

327.676

– 5.890

321.786

         

Uitgaven

327.802

327.676

– 5.890

321.786

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

     
         

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

20.190

20.064

– 3.333

16.731

         

Subsidies

16.506

16.506

– 3.339

13.167

waarvan onder andere:

       

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.465

5.465

20

5.485

Nationale herinneringscentra

1.604

1.604

15

1.619

Zorg- en dienstverlening

6.888

6.888

– 3.374

3.514

         

Bekostiging

962

962

0

962

         

Opdrachten

2.422

2.422

5

2.427

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100

100

0

100

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

200

74

1

75

         

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

307.612

307.612

– 2.557

305.055

         

Inkomensoverdrachten

291.756

291.756

– 2.600

289.156

waarvan onder andere:

       

Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)

159.401

159.401

0

159.401

Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen 1940–1945 (Wubo)

72.501

72.501

– 2.600

69.901

Wet buitengewoon pensioen via Stichting 1940–1945 (Wbp)

47.557

47.557

0

47.557

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

15.856

15.856

43

15.899

SVB

12.754

12.754

7

12.761

PUR

1.581

1.581

0

1.581

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

1.521

1.521

36

1.557

         

Ontvangsten

901

901

0

901

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Er zijn lagere uitgaven dan voorzien op het gebied van subsidies voor zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WO II (circa € 3,4 miljoen).

Artikel 8

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.466.171

4.027.240

243.682

4.270.922

         

Uitgaven

4.466.171

4.027.240

243.682

4.270.922

Waarvan juridisch verplicht

100%

     
         

Inkomensoverdrachten

4.466.171

4.027.240

243.682

4.270.922

1. Zorgtoeslag

4.068.935

3.564.283

244.682

3.808.965

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

354.937

420.658

0

420.658

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

42.299

42.299

– 1.000

41.299

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 244,7 miljoen).

Licence