Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2014.

Licence