Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Tweede suppletoire begroting

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

art. nr.

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

3.370.782

     

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

137.412

     

Nieuwe mutaties:

   

a. Revolverend fonds EGO

2.1

– 85.000

b. Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

2.1

7.200

c. Beleidsprogramma energiebesparing

2.1

– 17.482

d. Revolverend Fonds Energiebesparing

2.4

57.800

e. Eigenaarsbijdrage

3.1

6.800

     

Overige mutaties

 

7.878

Stand 2e suppletoire 2014

 

3.485.390

Toelichting

a. Revolverend fonds EGO

In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een revolverend fonds voor verhuurders (Fonds Energiebesparing Huursector, FEH). Dit fonds is in oktober van start gegaan. Het fonds voorziet verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten binnen de gebouwde omgeving. In totaal is hiervoor € 75 mln. beschikbaar. Hiervan is 60 mln. beschikbaar in 2014 en 15 mln. in 2015. Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel 2.4 vormgegeven binnen de begroting. Door middel van deze budgetneutrale herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste instrument.

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) blijven achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln. worden niet meer in 2014 ter beschikking gesteld aan het NEF, maar doorgeschoven naar 2015.

b. Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

De middelen n.a.v. het SER energieakkoord, € 30 mln. voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd. Ondertussen is duidelijk dat de ondersteuningskosten door gemeenten (€ 15 mln.) als subsidie aan VNG beschikbaar zullen worden gesteld. De desbetreffende € 15 mln. wordt daarom overgeboekt naar het instrument subsidies. Voor 2014 betreft dit € 5 mln.

Tevens vindt een herschikking van budget plaats vanuit het beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten).

c. Beleidsprogramma energiebesparing

Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit systeem, schuift € 4.3 mln. van de hiervoor geoormerkte budgetten door van 2014 naar 2015.

Voorts is sprake van een budgetneutrale technische herschikking van € 5 mln. binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument (van «Opdrachten» naar «Subsidies»).

Ten slotte wordt € 3 mln. overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan baten-lastendiensten» van artikelonderdeel 2.2 in verband met de aanvullende opdracht ten aanzien van het energielabel.

d. Revolverend fonds Energiebesparing

De middelen voor het revolverend fonds voor de verhuurders (FEH) worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Vanuit artikelonderdeel 2.1 vindt een budgetneutrale herschikking plaats voor de jaren 2014 (€ 60 mln.).

e. Eigenaarsbijdrage

Dit betreft een extra bijdrage aan de exploitatie van het agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) over 2014 om te voorkomen dat er ultimo 2014 een negatief eigen vermogen ontstaat.

Licence