Base description which applies to whole site

3.3 Rijksgebouwendienst (RGD)

Exploitatie

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
 

(1)

 

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

19.848

0

 

19.848

Omzet overige departementen

1.260.841

0

– 41.000

1.219.841

Omzet derden

13.938

0

 

13.938

Rentebaten

0

0

2.000

2.000

Vrijval voorzieningen

0

0

6.500

6.500

Overige baten

9.797

0

15.000

24.797

Totaal baten

1.304.424

0

– 17.500

1.286.924

         

Lasten

       

Apparaatskosten (netto)

67.174

0

 

67.174

Huren

242.365

0

 

242.365

Rentelasten

255.181

0

– 56.000

199.181

Afschrijvingskosten

314.831

0

– 5.000

309.831

Onderhoud

145.298

0

– 5.000

140.298

Dotaties voorzieningen

18.080

0

20.000

38.080

Belastingen en heffingen

21.647

0

 

21.647

Investeringen buiten gebruiksvergoedingen

80.023

0

– 25.000

55.023

Overige producten

       

Services

36.865

0

5.000

41.865

Adviezen

4.495

0

 

4.495

Beleidsondersteuning

6.188

0

 

6.188

PPS lasten

53.900

0

 

53.900

Overige lasten

12.726

 

15.000

27.726

         

Totaal lasten

1.258.773

0

– 51.000

1.207.773

         

Saldo van baten en lasten

45.651

0

33.500

79.151

Opbrengsten overige departementen.

Deze post wordt met name verlaagd vanwege de mutatie op de lastenpost «investeringen buiten gebruiksvergoeding» en de daling op de rentelasten.

Overige baten

Er worden meer onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid voorzien.

Vrijval voorzieningen.

De afgelopen jaren zijn een grote dotaties gedaan aan de voorziening herstelonderhoud. Bij een aantal projecten heeft de klant ingestemd de herstelkosten voor zijn rekening te nemen. Hierdoor is de voorziening niet langer benodigd.

Rentelasten

Mede als gevolg van lagere investeringen in 2014 en herfinanciering van een substantieel deel van de leningen worden lagere rentelasten voorzien.

Dotaties voorzieningen

Dit betreft het saldo van de dotatie aan de voorziening voor de renovatie voor Huis ten Bosch, zoals al in de ontwerpbegroting 2015 aangekondigd.

Investeringen buiten gebruiksvergoeding.

Mede in het licht van de voorbereidingen voor de uitvoering van de masterplannen huisvesting geven de departementen minder opdrachten aan de Rgd voor kleinere investeringen.

Overige lasten

Dit betreft mede hogere onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid (zie ook de overige baten) en daarnaast voorziene boekwaardecorrecties en projectresultaten.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
     

(-1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

263.701

0

– 135.238

128.463

2.

Totaal operationele kasstroom

363.043

0

0

363.043

 

Totaal investeringen (-/-)

– 425.000

0

230.000

– 195.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

129.550

0

0

129.550

3.

Totaal investeringkasstroom

– 295.450

0

230.000

– 65.450

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 392.120

0

0

– 392.120

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

425.000

0

– 230.000

195.000

4.

Totaal financieringskasstroom

32.880

0

– 230.000

– 197.120

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

364.174

0

– 135.238

228.936

Leenfaciliteit

Er zijn ook in 2014 minder investeringsmiddelen nodig, omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten tot uitvoering te laten komen. Het gaat met name om de projecten uit de masterplannen en uit het instandhoudingsprogramma waarvoor het RVB zelf opdrachtgever is. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.

Licence