Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI)

Exploitatie

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
 

(1)

 

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

45.800

– 44.664

767

1.903

Omzet overige departementen

1.192

55.320

4.717

61.229

Omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

1.255

1.255

Totaal baten

46.992

10.656

6.739

64.387

         

Lasten

       

Apparaatskosten

39.155

11.355

7.605

58.115

– personele kosten

27.469

9.943

5.871

43.283

– wv eigen personeel

14.798

4.274

– 3.930

15.142

– wv externe inhuur

12.671

5.669

9.801

28.141

– materiële kosten

11.686

1.412

1.734

14.832

– wv apparaat ICT

9.926

– 218

2.352

12.060

– wv bijdrage SSO's

1.760

0

0

1.760

Rentelasten

100

42

– 53

89

Afschrijvingskosten

7.737

– 741

– 1.391

5.605

– materieel

7.737

– 741

– 1.391

5.605

– wv apparaat ICT

7.658

– 909

– 1.200

5.549

– immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

320

320

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

320

320

Totaal lasten

46.992

10.656

6.481

64.129

         

Saldo van baten en lasten

0

0

258

258

De toename van de baten is het gevolg van een grotere vraag naar met name projectcapaciteit door de opdrachtgevers. Hierdoor is tevens een substantieel deel van de toename van de lasten te verklaren. In verband met de grotere vraag dienen hiervoor ook tijdelijk meer externen te worden ingehuurd. Dit is mede het gevolg van de moeizame vervulling van vacatures. Hierdoor zullen de personele lasten van eigen personeel lager uitkomen dan geraamd. Daarnaast zijn ook de hogere materiële uitgaven met name te relateren aan de toename van projectopdrachten.

De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van wijzigingen in het investeringstempo. Hierdoor verschuiven afschrijvingslasten naar komende jaren.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
     

(-1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

16

2.699

0

2.715

2.

Totaal operationele kasstroom

6.075

– 4.530

0

1.545

 

Totaal investeringen (-/-)

– 700

– 7.675

2.375

– 6.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 700

– 7.675

2.375

– 6.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 4.260

883

300

– 3.077

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

700

7.675

– 2.375

6.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 3.560

8.558

– 2.075

2.923

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

1.831

– 948

300

1.183

De overname van activa van het Ministerie van Algemene Zaken vindt later dan 2014 plaats. Hierdoor vallen de posten investeringen en aflossingen op leningen lager uit.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e suppletoire begroting

stand 2e suppletoire begroting

 

2014

2014

2014

Gemiddeld uurtarief

102

102

102

Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten

1%

1%

1%

Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten

1%

1%

1%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

199

242

220

Aantal externe fte's

75

114

145

Aantal externe fte's in % van totale fte's

27%

34%

40%

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

begroting

stand 1e suppletoire begroting

stand 1e suppletoire begroting

Beschikbaarheid systemen

98,0%

98,0%

98,0%

Betrouwbaarheid dienstverlening

96,0%

96,0%

96,0%

Resultaat benchmarkvergelijking

2%

2%

2%

Klanttevredenheid

7

7

7

Licence