Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Slotwet) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014

 

6.594,6

6.594,6

Stand vastgestelde begroting 2014

 

6.594,6

6.594,6

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

6.267,0

6.267,0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

 

6.117,2

6.141,5

         

– mutaties Slotwet

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Saldo 2014

div.

– 10,4

– 10,6

2.

Overboekingen van/naar Hfdst XII

12/13/14

1,4

1,4

Realisatie 2014

 

6.108,2

6.132,3

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 1,4 mln., dat bestaat uit € 10,4 mln. lagere uitgaven en € 11,8 mln. aan lagere ontvangsten.

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2015/2016, xx xxx x) opgenomen voordelig saldo van € 24,3 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2014 € 22,9 mln.

Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):

  • a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.

  • b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.

  • c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

Licence