Base description which applies to whole site
+

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Slotwet)

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2014 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2014

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

14.817.147

Mutaties 1e suppletoire begroting

34.497

Stand 1e suppletoire begroting 2014

14.851.644

Mutaties 2e suppletoire begroting

215.438

Stand 2e suppletoire begroting 2014

15.067.082

Slotwetmutaties

999.148

   

Stand Realisatie 2014

16.066.229

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2014

Belangrijkste Slotwetmutaties

   
     

1. Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2014 in totaal

€ 4.842,2 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling van € 1.033,3 miljoen.

8

1.033.285

2. Oorspronkelijk is voor de Wtcg een bedrag van € 354,9 miljoen begroot. Op basis van gegevens van het CAK is de raming van de Wtcg-uitgaven bij eerste suppletoire wet opwaarts bijgesteld met € 65,7 miljoen. In december 2014 zijn de tegemoetkomingen over 2013 uitbetaald. Als gevolg van het ontbreken van juiste rekeningnummers is een deel niet tot betaling gekomen en is er sprake van € 11,8 miljoen lagere uitgaven dan geraamd.

8

– 11.866

     

Overige slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 22.271

     

Totaal Slotwetmutaties

 

999.148

Licence