Base description which applies to whole site

4.5 Overzicht eilandelijke inkomsten

Het bedrag van de eilandelijke inkomsten bestaat uit eilandbelastingen en overige inkomsten.

De eilandelijke belastingtarieven worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. Het kostendekkingspercentage van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100 procent zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de begrote opbrengsten uit eilandbelastingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Opbrengsten eilandbelastingen 2013

Tabel A Opbrengsten lokale heffingen Bonaire 2013 (in $)
 

2011

2012

2013

% stijging t.o.v. 2012

Stijging/ daling in $

Motorrijtuigenbelasting

2.273.743

2.501.117

2.501.117

0,00%

0

Logeergastenbelasting

2.713.408

2.269.749

2.269.749

0,00%

0

Verhuurautobelasting

558.659

614.525

614.525

0,00%

0

Grondbelasting

2.022.346

2.224.581

2.224.581

0,00%

0

Opcenten

279.330

307.263

307.263

0,00%

0

Precariorechten

614.525

675.978

675.978

0,00%

0

Totale opbrengst

8.462.011

8.593.213

8.593.213

0,00%

0

Tabel B Opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius 2013 (in $)
 

2011

2012

2013

% stijging t.o.v. 2012

Stijging/ daling in $

Motorrijtuigenbelasting

254.386

259.098

259.000

0,0%

– 98

Logeergastenbelasting

25.671

25.292

127.000

402,1%

101.708

Verhuurautobelasting

5.101

6.020

6.000

– 0,3%

– 20

Totale opbrengst

285.158

290.410

392.000

35,0%

101.590

Tabel C Opbrengsten lokale heffingen Saba 2013 (in $)
 

2011

2012

2013

% stijging t.o.v. 2012

Stijging/ daling in $

Motorrijtuigenbelasting

115.821

125.000

116.000

– 7,2%

– 9.000

Logeergastenbelasting

52.352

67.039

52.500

– 21,7%

– 14.539

Totale opbrengst

168.173

192.039

168.500

– 12,3%

– 23.539

De begrote opbrengsten uit eilandelijke belastingen bedragen in 2013 ruim USD 8,9 mln. In de tabellen A t/m C is te zien dat de openbare lichamen aanmerkelijk van elkaar verschillen wat betreft de samenstelling en inkomsten uit de eigen belastingen.

Bonaire raamt de opbrengsten defensief en gaat uit van gelijkblijvende opbrengsten van de lokale belastingen. Sint Eustatius heeft een nieuwe logeergastenbelastingverordening en daaraan gekoppeld een nieuwe methode van berekening van de logeergastenbelasting. Hierdoor wordt een veel hogere opbrengst van deze belasting verwacht. Als gevolg hiervan stijgt de totale opbrengst uit lokale belastingen met ongeveer een derde. Saba blijkt de opbrengsten over 2012 te positief geraamd te hebben. De opbrengsten liggen meer in lijn met de realisaties in 2011. Daarom is over 2013 hierop teruggegrepen.

De totale opbrengsten op Sint Eustatius en Saba worden voornamelijk opgebracht door de motorrijtuigenbelasting, resp. 66% en 69%, terwijl deze belasting op Bonaire slechts 29% van de totale lokale heffingen betreft.

Licence