Base description which applies to whole site

4.6 Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Conform artikel 89 van de wet FinBES kunnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een verzoek tot een renteloze lening indienen bij een vakdepartement ten behoeve van het doen van investeringen die dienen voor de uitoefening van de publieke taak. Een dergelijk verzoek wordt door een openbaar lichaam ingediend door tussenkomst van het College financieel toezicht (Cft). Het Cft voorziet de aanvraag van zijn advies. Volgens lid 4 van artikel 89 stelt de ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. Deze vaststelling geschiedt bij de behandeling van het Besluitvormingsmemorandum in de ministerraad.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de renteloze leningen en de bijbehorende aflossingsbedragen voor 2014, zoals die tot op heden aan Caribisch Nederland zijn verstrekt. Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het vakdepartement.

Toegekende renteloze leningen aan Caribisch Nederland (in $)

Eiland

Leningverstrekkende departement

Onderwerp

Omvang oorspronkelijke lening

Looptijd Lening

Aflossingsbedrag 2014

Nog openstaand ultimo 2014

Bonaire

           
 

Ministerie van OCW

Onderwijshuisvesting

19.100.000

2013–2031

1.005.263

17.089.474

Sint-Eustatius

           
 

Ministerie van OCW

Onderwijshuisvesting

4.000.000

2013–2032

200.000

3.600.000

Saba

           
 

Ministerie van OCW

Onderwijshuisvesting

1.300.000

2013–2018

260.000

910.000

Totaal Caribisch Nederland

 

24.400.000

 

1.465.263

21.599.474

Toelichting lening

Onderwijshuisvesting

Het Cft heeft voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een positief oordeel gegeven over de financiële ruimte van het openbaar lichaam om de aflossingslasten van de investering te dragen. Deze aflossingslasten worden in mindering gebracht op de vrije uitkering uit het BES-fonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt de leningen opdat de openbare lichamen een eigen bijdrage kunnen leveren in de kosten om de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg te werken. Met elk van de eilanden zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede om tot deze leningen te komen, afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit.

Licence