Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Omschrijving van de motie of toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Motie-Thieme over een kostenoverzicht van het koninklijk departement faunabeheer (33 400 I, nr. 6)

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

Hieraan is invulling in de begroting van de Koning 2014. Een Kamerstuk nummer is niet mogelijk want dat is nog niet beschikbaar op het moment dat de OW van AZ wordt gedrukt.

Het kabinet is bereid de nieuwe opzet van de begroting De Koning, voortvloeiend uit de herziening van de Wet financieel statuut Koninklijk Huis, in 2014 of 2015 op een gedegen wijze te evalueren.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

Bij de verantwoording over begroting 2014 zal tevens de opzet van de begroting worden geëvalueerd.

De minister-president zal de Kamer per brief informeren over de archivering van afgedwaalde stukken uit de periode voordat de motie-Kalsbeek door de Kamer is aangenomen.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

De minister-president heeft de Kamer geïnformeerd. Zie Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 I, nr. 9

De opmerkingen van D66 (Pechtold) over de historische verantwoording voor de viering van 200 jaar Koninkrijk in 2013 zullen worden overgebracht aan de voorzitter van het comité.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

De minister-president heeft de voorzitter geïnformeerd.

Embargoregeling Prinsjesdag. De minister-president staat open voor een gesprek over de invulling van een regeling naar analogie van de gemaakte afspraken in 2011 indien de Kamervoorzitter daartoe het initiatief neemt.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van de Tweede Kamer.

De minister-president zal de leden van het kabinet in deze kabinetsperiode – en zo mogelijk ook in de komende kabinetsperiode – attenderen op de afspraak dat de Tweede Kamer eerst wordt geïnformeerd over kabinetsbesluiten alvorens deze informatie via de media naar buiten wordt gebracht.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

De minister-president heeft dit kenbaar gemaakt in de ministerraad.

De minister van BZK zal in het eerstvolgende jaarverslag een overzicht opnemen van alle bestaande onafhankelijke onderzoekscommissies («staatscommissies»).

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

Zie Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012, Kamerstukken II, 2012/2013, 31 490, nr. 117.

De minister-president zal de andere leden van het kabinet, met het oog op de komende begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer, informeren over het verzoek van het CDA (Van Toorenburg) om concreet invulling te geven aan het begrip «vertrouwen geven aan burgers».

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

De minister-president heeft dit kenbaar gemaakt in de ministerraad.

In de eerstvolgende rapportage zal een cijfermatige onderbouwing worden opgenomen van de effectiviteit van langjarige publiekscampagnes op houding- en gedragsveranderingen.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

Zie Jaarevaluatie campagnes zendtijd Rijksoverheid 2012, bijlage «Langetermijn effecten van publiekscampagnes op houding en gedrag». Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400, nr. 8.

De minister-president zal met het oog op de komende behandeling van de begroting BZK bezien of, met inachtneming van de privacyregels, verbeteringen mogelijk zijn in de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer over zakelijke belangen van bewindspersonen.

Begrotingsbehandeling 2013, 9 en 11 oktober 2012

Zie Kamerstukken II 2012/13, 33 400 III, nr. 6 en Kamerstukken II, 2012/13, 33 410, nr. 29.

Licence